The Union Of People's Fedaian Of Iran
اخبار    سرسخن    مقالات سیاسی    اعلامیه ها    ديدگاه ها    کارگری    زنان    دانشجویی    مسئله ملی    اجتماعی    رويدادهای بين المللی    برای جهانی دیگروسوسياليسم    حقوق بشر    گفتارهای رادیویی    یادها    در راه کنگره    اعلان ها    موضوعی    گفتگو      
صفحه اول معرفي و تاريخچه  |   اسناد سازمان  |   آرشيو  |   پيوندهاي ديگر  |   آدرس هاي ما  |   آرشيو مقالات

چرا و به چه دلائلي بايد ساختار يا سازماندهي تشکيلات و شيوه هاي فعاليت هاي سياسي سازمان را تغيير دهيم.

رحمان ساکي


پيشگفتار:
رفقا:
در طي سالهاي گذشته، مسئله پر اهميت ساختار تشکيلات سازمان در عمل با بي توجهي روبرو گشته است. اگر چه يکي از موضوعات کنگره هفتم سازمان به اين مسئله اختصاص يافته است ولي متاسفانه بيم آن مي رود که در اين کنگره نيز وزن و اهميت چنداني به آن داده نشود. شرائط سياسي ،فرم تشکيلات و ساختارفعلي تشکيلات سازمان، ما را ناگزير مي سازد که با اين امر مهم تعيين تکليف نموده و آن را با فرم ها و ساختارهاي مدرن و دمکراتيک تر حزبي و سازماني منطبق نمائيم. طبيعي است که با اين فرصت کوتاه ودر اين کنگره نتوانيم به تصميم گيري نهائي در مورد اين مسئله برسيم اما مجال آنرا خواهيم يافت که در اين مورد به بحث و گفتگو پيرامون اين موضوع مهم بنشينيم و از نقطه نظرات تمامي رفقا در اين مورد با خبر شويم . اين مقاله با هدف دامن زدن به اين بحث نگاشته شده است .
1- در حال حاضر اعضاي سازمان ما متشکل از افرادي با عقايد وافکار سياسي گوناگون است که نشانگر آنست که چند صدايي، پلوراليسم فکري - سياسي و عقيدتي در سازمان ما در عمل برسميت شناخته شده است. اين خود يکي از نکات برجسته ، مثبت و قابل دفاع سازمان ماست که ميزان پذيرش و نهادينه شدن دمکراسي در سازمان ما را نشان ميدهد. اما به لحاظ حقوقي و اساسنامه اي جايگاه و حد و مرز اين تنوع فکري و اين پلوراليسم مشخص و روشن نيست و دراساسنامه ما منعکس نشده است.

-2 روز به روز نياز، همکاري، اتحاد ، کثرت گرايي و ضرورت فعاليت در جمع هاي بزرگتر و متنوع تر بيشتر و بيشتر ميشود.

3 – کميت اعضاي سازمان ما، بيشک منجر به محدود شدن شعاع عمل ما نيزخواهد شد.

4- ما از بسيج نيروي خود عاجزيم . تقسيم کار و پذيرش مسئوليت و تقسيم کار در تشکيلات ما بسيار ناعادلانه و غيرسيستماتيک است.

5- هيچ حزب و سازمان سياسي قادر به تاثير گذاري بروي روند جاري و سياسي جامعه خود نيست مگر آنکه توانايي لازم براي بسيج و متحد کردن نيروهاي خود را داشته باشد. علت اين امر بسيار واضح است، بهترين و صحيح ترين سياستها بخودي خود عملي نمي شوند. در وهله نخست بنا به نيازهاي جامعه، بصورت تئوري توسط افراد و يا نيروهاي سياسي در جامعه مطرح و سپس در صورت انطباق اين تئوري ها با واقعيت ها و نيازهاي جنبش مردم، به حرکت و تحول در درون جامعه تبديل شده و با عزم و اراده ملي پيوند مي خورند.
ما در تمامي نوشته ها و پلاتفرمهاي سياسي سازمان مي نويسيم و تبليغ ميکنيم که: " عبور از سد جمهوري اسلامي به عنوان مانع اصلي هر تحول دمکراتيک در ايران و تحقق دمکراسي ، که نياز مقدم جامعه ما در شرايط کنوني است، نياز به اتحاد و همکاري و همگرايي گسترده اي از سازمانها ، شخصيتها و فعالين سياسي منفرد دارد." اين ادعا بايستي بطورعملي دربرنامه هاي سياسي - تشکيلاتي ما نمود داشته باشد.

6- به نظر من يکي از تمهيدات لازم و ضروري گشودن درهاي سازمان به روي نيروهاي جديد و تازه نفس، آزاديخواه و دمکرات است که به ما امکان ادامه حيات ميدهد. سازمان ما بايد ظرفي باشد که تمامي کساني که عليه جمهوري اسلامي و براي آزادي ، دمکراسي و عدالت اجتماعي مبارزه ميکنند را در خود جاي دهد. اولين گام لازم در اين راستا، تعريف تازه ما از عضو و يا فعاليت سياسي است. تعريفي که مشروعيت اش را از شرايط سياسي کنوني در ايران و شرايط سازمان ما بعنوان يک سازمان سياسي در تبعيد مي گيرد.

7- سرنوشت آينده سياسي ايران، تنها با پيشگامي و اراده و تصميمات نيروهاي مردمي، اتحاد و همبستگي وسيع
نيروهاي آزاديخواه ، دمکرات و چپ گره خورده و مي تواند به سرانجام برسد و نه با ايدها و آرمانهاي دست نيافتني
و برنامه هاي غيرعملي که سالهاست توسط احزاب و سازمانهاي بسته و روشنفکري طرح ئ و تکرارمي شود.
8- طرح پيشنهادي زير، براي گذار از سازمانهاي بسته و به بن بست رسيده و محدودي ارائه شده که ميخواهند به لحاظ سياسي و تشکيلاتي خود را ترميم و باسازي نمايند و در آينده به سازماني سياسي بزرگي براي کل جامعه مبدل شود. تشکل هاي سياسي موجود، در عمل و تاريخا به لحاظ شکل سازماني ،مضمون و شيوه هاي فعاليت سياسي و در صورت حفظ همين شيوه ها قابليت ، توان و استعداد چنين تغييري را نخواهند داشت.

9- سازمان ما بايد بکوشد که در تعيين سياست هاي خود، بيانگرخواسته ها و مطالبات عمومي تر، کلان ترو بزرگتري ازبخش هاي مختلف جامعه باشد و در سطوح گوناگون ملي ، منطقه اي و محلي به ايده ها و منافع اعضا و هواداران خود تحقق و اعتبار بخشد.

10- طرح زير با توجه به سازماني در تبعيد به نگارش درآمده و صرفا مختص به خارج از کشور است.

11- اين طرح پيشنهادي به بخشي از موانع عملي در اساسنامه وچگونگي مناسبات و فعاليت هاي ما پاسخ مي دهد.

12- در اين طرح پيشنهادي تلاش شده است قدرت تصميم گيري در سازمان تقسيم شود، حد و مرز، وظايف و حقوق هر فرد و ارگان روشن شود.


13 - در طرح پيشنهادي، تنوع فعاليت هاي سازماني به گونه اي در نظرگرفته شده است که هم پاسخگوي نيازهاي کنوني جنبش و سازمان باشد و هم هر عضو سازمان بتواند با توجه به علاقه، استعداد و تخصص کاري خود، بطور داوطلبانه در يکي از کميته هاي کاري سازمان، فعاليت نمايد.

14- طرح پيشنهادي به نياز ما براي بازگشايي عرصه هاي ديگر فعاليت هاي مهم و ضروري که تا به حال به طور جدي ويا کمتربه آنها پرداخته ايم، از جمله، کميته داخل، کميته مالي، کميته بين الملل و ترجمه ، پاسخ داده است.

طرح بحثي پيشنهادي پيرامون ساختار سازماني
به کنگره هفتم سازمان سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران

رحمان راميني


پاراگراف 1 : معرفي واهداف سازمان
( در اين پاراگراف بخشا از اسناد و مصوبات کنگره هاي قبلي سازمان به عنوان منبع استفاده شده است)

سازمان اتحاد فدائيان خلق سازماني است، سياسي که عليه هر گونه تبعيض ، استثمار و مناسبات غير دمکراتيک در جامعه ايران مبارزه مي کند. سازمان اتحاد فدائيان براي ايجاد جامعه اي مبتني برعدالت اجتماعي، تقسيم عادلانه ثروت و تضمين کليه ارزشهاي انساني مانند آزادي بي قيد و شرط،، برابري و همبستگي در جامعه تلاش مي کند. سازمان اتحاد فدائيان از جهاني بدون جنگ و فقردفاع وازهمبستگي وهمزيستي مسالمت آميز بين المللي حمايت مي کند. سازمان ما عليه هر گونه سلطه جويي کشورها و يا دولتهاي خارجي عليه ايران و ديگر کشورهاي جهان قاطعانه مبارزه مي کند.

هدف نهايي سازمان ما ايجاد جامعه سوسياليستي است، چرا که ما براين باوريم که نظام سوسياليستي، تنها امکان دست يابي انسان به آزادي ، برابري سياسي، اقتصادي و اجتماعي است از همين رو دفاع از منافع زحمتکشان و کارگران در اولويت فعاليت هاي سازمان ما قرار خواهد داشت.

به اعتقاد ما سوسياليسم ، نه يک ايده ي کلي، نه يک حکم ازپيش صادر شده و يا جبر تاريخ است، بلکه برنامه انجام تحولات اجتماعي، امر انتخاب آزادانه اکثريت جامعه است. در شرايط کنوني، اولين گام لازم براي گذار به سوسياليسم ، رهايي جامعه از سلطه جمهوري اسلامي و ايجاد جامعه اي دمکراتيک ومتکي بر اراده آزاد و انتخاب آگاهانه مردم ايران است.
سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران مخالف هر گونه دولت ايدئولوژيک و تداخل دين و سياست است.

در شرايط امروز ايران، تلاش در راستاي ايجاد جنبشي مردمي و کثرت گرا، براي رهايي از وضعيت حاکم بر جامعه ايران و به فرجام رساندن تحولات دمکراتيک و شکل گيري آلترناتيوي چپ و دمکرات، براي سازماندهي گذار به جامعه اي عاري از ستم، استثمار، تبعيض و نابرابري از مبرمترين وظايف سازمان ماست.

به اعتقاد ما مبارزه و تلاش براي دستيابي به چنين اهدافي، بستگي به حضور فعال همه ايرانيان ،همکاري و همبستگي همه احزاب و سازمانهاي چپ و دمکرات، کانونهاي هنري، فرهنگي- سياسي وهمه فعالين حقوق بشري دارد، تجربه چندين سال گذشته ثابت کرده است که، هيج حزب و سازماني به تنهايي قادر به انجام اين امر دشوار نمي باشد. انجام چنين وظيفه اي قبل از هر چيز، نيازمند اتحاد و يگانگي صفوف نيروهاي آزاديخواه، دمکرات و چپ به عنوان پيگيرترين نيروهاي اين تحول و تبدل انرژي و پتانسيل بالقوه و پراکنده به يک نيروي متحد و بالفعل و يک عامل تعيين کننده در مبارزات سياسي جاري در جامعه ايران است.

سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران به مثابه ي جزيي از جنبش چپ ايران، تلاش براي شکل گيري ، سازماندهي و اتحاد اين نيروها تا ايجاد آلترناتيوي دمکراتيک را وظيفه مقدم خود ميداند.

سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران در مرحله کنوني مبارزات مردم ايران، تحقق خواست هاي زير را به عنوان رئوس برنامه و اهداف خود، لازمه يک تحول دمکراتيک در جامعه ايران مي داند:

• تلاش براي فروپاشي کليت رژيم جمهوري اسلامي، صرف نظر از هر گونه جناح ، دسته و برقراري جمهوري دمکراتيک خلق ايران.
• منحل کردن کليه ارگانهايي که وجود آن ها تهديد و مانعي براي يک دمکراسي پايدار در جامعه باشد.
• تشکيل مجلس موسسان متکي بر انقلاب که با راي آزاد مردم برگزيده مي شود تا شکل وقانون اساسي نظام آينده را تعيين کنند.
• برقراري آزادي هاي بي قيد و شرط سياسي و حق راي همگاني و برابر.
• لغو هر گونه شکنجه و اعدام.
• جدايي دين از دولت و نفي هر گونه ايدئولوژيک کردن مناسبات جامعه.
• برابري حقوق کليه شهروندان درمقابل قانون، صرف نظر از جنسيت، مليت و اعتقادات سياسي و مذهبي.
• مبارزه با اعمال هر گونه تبعيض عليه زنان و دفاع از حق تشکل مستقل آنان و تامين حقوق برابر آنان با مردان در همه زمينه ها.
• تامين آزادي تشکل، اعتصاب و برخورداري از حق کار و تامين اجتماعي براي همگان.
• سازمان ما خواهان ايراني يکپارچه ، متحد و دمکراتيک است و با به رسميت شناختن حق تعيين سرنوشت ملل ساکن ايران ، از جمله حق آن ها براي جدايي کامل و تشکيل دولت خود مختاردفاع مي کند.

• مبارزه با هر گونه سلطه جويي کشورها ويا دولتهاي ديگرعليه ايران و تنظيم روابط ومناسبات بين المللي بر پايه همبستگي بين المللي و دفاع از حقوق بشر، حق سرنوشت ملل ، مبارزه با جنگ و فقر جهاني و دفاع از محيط زيست.
• بکارگيري و دفاع ازکليه شيوه هاي مسالمت آميز براي دستيابي به اهداف ذکر شده بالا.

• سازمان ما براي تحقق اهداف ذکر شده در بالا از تمامي نيروهاي سياسي که براي آزادي، دمکراسي، عدالت اجتماعي و حقوق بشرمبارزه مي کنند، دعوت به همکاري ، مذاکره وگفتگو مي نمايد.

پاراگراف 2 : عضويت و شرايط عضو گيري

هر فردي که با کليه اهداف و يا بخشي از اهداف سازمان موافق باشد و بر اساس علاقه و داوطلبانه در يکي از ارگانهاي سازمان فعاليت داشته باشد ميتواند عضو سازمان شود.

تبصره 1: ازآنجا که در شرايط کنوني اهداف سازمان، اهدافي عام و دمکراتيک مي باشد، لذا هر فردي که خواهان مبارزه عليه جمهوري اسلامي و شکل گيري آلترناتيوي دمکرات و مترقي مي باشد، ميتواند عضو سازمان شود.

تبصره 2: به دلائل امنيتي ، اعضاي جديد بايستي از سوي دو عضو سازمان معرفي شوند. معرفين مي بايست حداقل يکسال با متقاضي عضويت سابقه آشنايي و ارتباط مستمر داشته باشند.

تبصره 3 : تقاضاي عضويت، اعضاي جديد در واحدي که فرد در آنجا، تقاضاي عضويت نموده بررسي و تصويب مي شود. لغوعضويت با تائيد کميته تشکيلات رسميت مي يابد.

پاراگراف 3 : حقوق و وظايف اعضاء
• کليه اعضاي سازمان در تمامي انتخابات درون سازماني از حق انتخاب کردن و انتخاب شدن برخوردارند.(براي انتخاب شدن در کميته مرکزي، اعضا بايستي 2 سال سابقه عضويت در سازمان را داشته باشند )
• بيان آزادانه نقطه نظرات سياسي در تمامي جلسات سازماني، نشريه رسمي سازمان، سايت سازمان و تمامي رسانه هاي جمعي ايراني و خارجي.
• حق شرکت در تمامي جلساتي که در مورد شخص يا فعاليت او تصميم گيري مي شود.
• حق شرکت آزادانه در فراکسيونهاي سازماني.
• عضو سازمان مي تواند براي فعاليت در کليه ارگانهاي سازمان خود را کانديد نمايد.
• عضويت، اعضاي سازمان با پرداخت منظم، حق عضويت سالانه و يا ماهيانه، رسميت مي يابد.


پاراگراف 4
ارگانهاي سازمان

1. کنگره
2. کميته مرکزي
3. کميته هاي کاري
4. واحدهاي کشوري
5. کميسيون ها

1 - کنگره
کنگره بالاترين ارگان و مرجع تصميم گيري سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران است که هر دو سال يکبار بطور عادي بمدت حداقل 3 و حداکثر 5 روز تشکيل مي شود.

تبصره 1 : کنگره فوق العاده سازمان با درخواست کميته مرکزي يا درخواست حداقل 5/2 اعضاي سازمان در مدت حداکثر 4 ماه تشکيل مي شود. کميته مرکزي مسئوليت برگزاري و سازماندهي کنگره فوق العاده را برعهده دارد.

همه اعضاي سازمان که در يکي از ارگانهاي سازمان فعاليت داشته و حق عضويت سالانه خود را پرداخت مي نمايند، مي توانند در کنگره سازمان شرکت کنند.
در کنگره عادي سازمان در صورت لزوم، پلاتفرم سياسي - نظري، برنامه عمل فعاليت هاي ارگانهاي مختلف سازمان براي دو سال آينده و طرح ساختار سازماني تدوين و تصويب مي شود. در کنگره اسناد و پلاتفرم هاي مختلف سازماني با شرايط و تحولات سياسي ايران وجهان تطبيق داده خواهد شد. فعاليت هاي دو سال گذشته سازمان که توسط کميته مرکزي و همچنين گزارش مالي دو ساله سازمان که توسط کميته مالي تهيه و تنظيم شده است، ارزيابي و بررسي و وظايف و برنامه عمل فعاليت هاي پيشاروي دو سال آينده سازمان تعيين و تصويب خواهد شد.

کليه اسناد و موضوعاتي که قراراست در دستور کار کنگره قرار گيرد بايستي سه هفته قبل از برگزاري کنگره در اختيار کليه اعضاي سازمان قرار گيرد و بعد از اين تاريخ هيچ موضوعي به موضوعات دستور جلسه کنگره افزوده نخواهد شد.
اعضاي سازمان که به هر دليلي نمي توانند درکنگره حضور يابند مي توانند ازطريق وکالت دادن و يا با ارسال آراي خود به قعطنامه هاي کنگره که قبلا در اختيارهمه اعضا قرار گرفته است بطوروکالتي راي دهند.

تبصره 2 : کميته مرکزي موظف است در همکاري و هماهنگي با کميته تشکيلات سازمان ، جلسات کنگره سازمان را از طريق اينترنت و سيستم پالتاک بطورمستقيم براي اعضاي سازمان که نتوانسته اند در کنگره حضور يابند ، پخش نمايند. اعضاي سازمان که بطور فيزيکي در محل کنگره حضور ندارند و از طريق پالتاک ، جريان کنگره را بطور مرتب و پيوسته دنبال مي کنند، ميتوانند در کليه راي گيري هاي کنگره شرکت نمايند و در شمارش آرا، جزو حاضرين در کنگره محسوب شوند.

در کنگره گزارش مالي سازمان بررسي و پروژه هاي مالي براي دو سال آينده، که توسط کميته مالي سازمان به کنگره ارائه مي شود بررسي خواهد شد. ميزان حق عضويت سالانه اعضاء با توجه به وضعيت مالي و برنامه عمل تعيين شده براي دو سال آينده سازمان تنظيم و تعيين مي شود.

کنگره سازمان با حضور نصف بعلاوه يک، اعضاء رسميت مي يابد. در صورتي که به دلائلي موجه تعدادي از اعضاي سازمان نتوانند در کنگره حضوريابند، و حد نصف بعلاوه يک تامين نشود، کنگره با هرتعداد که درکنگره حضور دارند، رسميت مي يابد.

کليه تصميمات کنگره با اکثريت آرا تصويب و رسميت مي يابد.
موضوعاتي که قرار است در دستور کارکنگره سازمان قرار گيرد توسط کميته مرکزي انتخاب مي شود. کليه کميته هاي کاري ميتوانند در خصوص فعاليت خود بطور مستقل، پيشنهاد ات و طرحهاي پيشنهادي خود را براي دستور جلسه کنگره در اختيار کميته مرکزي قرار دهند. کليه پيشنهاداتي که باعث تغيير در مواضع سياسي – تشکيلاتي سازمان شود، بايستي حداقل 3 ماه قبل از برگزاري کنگره براي کميته مرکزي ارسال شود. کميته مرکزي از حق انتخاب موضوعات کنگره برخوردار مي باشد. چنانچه کميته مرکزي با پيشنهادات کميته هاي کاري دررابطه با دستور جلسه کنگره مخالف باشد در چنين مواردي، کميته هاي کاري طرح پيشنهادي خود را دراختيار تشکيلات قرار مي دهد. تصميم نهايي را کنگره اتخاذ خواهد نمود.

به هنگام بررسي و انتخاب موضوعات کنگره، پلاتفرم سياسي - تشکيلاتي سازمان از اولويت مطلق برخوردار است.

2 - کميته مرکزي
کميته مرکزي منتخب کنگره ، عالي ترين ارگان رهبري سازمان در فاصله دو کنگره است که فعاليتهاي سازمان را در چارچوب مصوبات کنگره هدايت مي کند و بايستي بر کليه امور سازمان نظارت داشته باشد. يکي از مسئوليت هاي اصلي اين کميته، کار تئوريک، پيرامون مباحث و مسائل ايدئولوژيک - سياسي روز و تغذيه فکري اعضاي سازمان و سازماندهي اين مباحث در تشکيلات مي باشد.

کميته مرکزي غير متمرکز است وعضويت در کميته مرکزي مشروط به داشتن حداقل 2 سال سابقه عضويت در سازمان و محدود به سه دوره متوالي است که در پايان هر کنگره انتخاب مي شود.
تعداد اعضاي اصلي کميته مرکزي حداقل 7 و حداکثر 9 نفر مي باشد. اعضاي علي البدل کميته مرکزي 2 نفرمي باشد که ميتوانند در جلسات کميته مرکزي داراي راي مشورتي باشند.
کميته مرکزي درمقابل کنگره مسئول و پاسخگوست.

تبصره 1 : در صورتي که کنگره حضور عضوي را در جمع کميته مرکزي ضروري تشخيص دهد وعضو نامبرده شده سه دوره قبل نيز عضو کميته مرکزي سازمان بوده با تصويب اکثريت اعضاي کنگره مي تواند يک دوره ديگر به عضويت خود در کميته مرکزي ادامه دهد.

تبصره 2 : کميته مرکزي از اين اختياربرخوردار است که در صورت نياز کادرها و مسئولين کميته هاي کاري را براي مشورت و يا هماهنگي فعاليت هاي سازمان به جلسات خود دعوت نمايد.
تبصره 3 : کميته مرکزي سازمان از اين حق برخوردار است که براي مشورت ، تحقيق و بررسي موضوعات مهم سياسي -تشکيلاتي، کميسيون ها ي کاري ويژه اي را تشکيل دهد.
تبصره 4: کميته مرکزي در اولين جلسه خود آئين نامه داخلي خود را تنظيم خواهد کرد.

در بين اعضاي کميته مرکزي ، فردي که بيشترين آرا را کسب ميکند ، بطوراتوماتيک به عنوان دبير اول سازمان انتخاب مي شود.

دبير اول سازمان
دبير اول سازمان براي مدت دو سال انتخاب مي گردد وي در فاصله دو کنگره به عنوان سخنگوي سازمان در کليه مجامع ، جلسات رسمي و بين المللي ، مصاحبه با کليه رسانه هاي گروهي فارسي و خارجي زبان شرکت مي نمايد. در نبود دبير اول سازمان فرد ديگري که با اکثريت آراي کميته مرکزي انتخاب مي شود وظايف وي را عهده دار خواهد بود.
وظايف دبير اول سازمان:

• مسئوليت تدارک جلسات سياسي - تشکيلاتي کميته مرکزي.
• نظارت برامورمالي سازمان در همکاري با کميته مالي سازمان.
• دبير اول سازمان بايستي نسبت به کليه موضوعات جاري در سازمان اطلاع داشته باشد. از همين رو يک نسخه از همه گزارش کميته هاي کاري سازمان بايستي بطور جدا گانه براي دبير اول سازمان ارسال گردد.
• کميته مرکزي مسئول نظارت بر فعاليت هاي کميته تشکيلات مي باشد.

3 - کميته هاي کاري
کميته هاي کاري سازمان و واحدهاي کشوري، ساختار کميته هاي اجرايي سازمان را تشکيل ميدهند:
کميته هاي کاري با حداکثر 5 و حداقل 3 عضو سازمان تشکيل مي شوند.
کميته هاي کاري با توجه به نوع کار و فعاليت خود، بطورمستقل و خود مختار آئين نامه داخلي و برنامه فعاليت خود را بر اساس مصوبات کنگره و اهداف سازمان تنظيم مي نمايند. مسئوليت هدايت ، هماهنگي و نظارت بر فعاليتهاي همه گروه هاي کاري به عهده کميته تشکيلات مي باشد.
در هنگام اتخاذ سياستهاي کلان، کميته هاي کاري بايستي با کميته تشکيلات مشورت و هماهنگي نمايند. در صورتي که کميته تشکيلات موضوعي را در تضاد با مصوبات کنگره تشخيص دهد، بررسي و تصميم نهايي در مورد آنرا را به کميته مرکزي واگذار خواهند شد و کميته مرکزي ميتواند تصميم نهايي را اتخاذ نمايد.


کميته تشکيلات
کميته تشکيلات با حداقل 3 و حداکثر 5 عضو سازمان تشکيل مي شود. اعضاي اين کميته توسط کميته مرکزي انتخاب مي شوند. کميته مرکزي يکي از اعضاي خود را به عنوان مسئول کميته تشکيلات انتخاب مي کند.

وظايف کميته تشکيلات عبارت است از:
• مشاوره ، همکاري و هماهنگي در زمينه تهيه و تنظيم برنامه عمل فعاليت کميته هاي کاري بر اساس مصوبات کنگره در فاصله دو کنگره .
• رسيدگي، سرپرستي و هماهنگي بين کليه کميته هاي کاري.
• پاسخگويي به امور جاري و روزانه کليه کميته هاي کاري ، واحد هاي کشوري و اعضاي سازمان که در واحد ها و کميته هاي کاري سازمان، سازماندهي نشده اند.
• تدارک جلسات عمومي و کنفرانس هاي سازمان.
• انتخاب کميته تدارک کنگره.
• بررسي شکايات و اعتراضات واحد ها، اعضا و پاسخگويي به آنها.
• تهيه گزارش سه ماهه کليه فعاليت هاي ارگانهاي سازمان در سطوح مختلف و ارسال آن براي اعضاي سازمان.
• برنامه ريزي، تدارک و سازماندهي کليه مراسم ها ي و سالگردهاي مهم از جمله ( سالگرد 19 بهمن تولد سازمان، سالگرد جانباختگان 67 ، ساگرد قتل هاي زنجيره اي، 22 بهمن سالروز انقلاب 1357.......).
• دعوت از ميهمانان براي کنگره سازمان، بررسي وتصميم گيري در مورد برگزاري مراسم هاي مشترک با ديگرسازمانها و احزاب، شرکت نمايندگان سازمان در مراسم ها و کنگره ها، جلسات و تجمعات مختلف احزاب و سازمانهاي ديگر به عهده کميته تشکيلات مي باشد.
• مسئوليت کليه کارهاي فني سازمان از جمله امور فني و تکنيکي سايت و تدارک جلسات پالتاکي و ارتباطات سازمان از طريق اينترنت به عهده اين کميته مي باشد.
• کميته تشکيلات موظف است که هر دو ماه يکبار جلسه مشترکي از طريق پالتاک با شرکت و حضورمسئولين واحد هاي کشوري برگزار نمايد. کليه اعضاي واحد هاي کشوري نيز مي توانند در اين جلسه شرکت نمايند.
• کميته تشکيلات به کميته مرکزي پاسخگو مي باشد.

کميته تحريره ارگان و سايت رسمي سازمان
اتحاد کار، ارگان رسمي سازمان است.
هدايت و نظارت بر نشريه سازمان و همچنين سايت اينترنتي سازمان به عهده کميته مرکزي است. کميته مرکزي مي تواند از ميان اعضاي داوطب، اعضاي کميته تحريره را انتخاب نمايد. مسئوليت کميته تحريره و سايت سازمان بايستي به عهده يکي ازاعضاي کميته مرکزي باشد. هئيت تحريره از ميان اعضاي خود سردبيري براي ارگان رسمي وهمچنين سايت سازمان انتخاب مي کند.

کميته کارگري
کميته کارگري با حداقل 3 و حداکثر 5 عضو سازمان تشکيل مي شود.
کميته کارگري سازمان، مسئول سياست گذاري در کليه امورمربوط به مسائل کارگران مي باشد. سياست کميته کارگري سازمان بايستي بر اساس مصوبا ت کنگره و اهداف بنيادين سازمان استوار باشد وهدفش دفاع از حقوق صنفي ،سياسي، اجتماعي و فرهنگي کارگران بر اساس همبستگي و برابري باشد.
فعاليت هاي کميته کارگري بايستي بيانگر مطالبات روز کارگران باشد. کميته کارگري از حق ارائه پيشنهاد مستقيم براي دستور جلسه کنگره برخوردار است.
تماس با تشکلات کارگري اير

[ نسخه چاپی ]     [ بازگشت به صفحه اول ]


اخبار
درگيري فيزيکي مردم با گشت ارشاد در ميدان درکه تهران
تجمع حق التدريسان و معلمان پيش دبستاني مقابل مجلس
روزنامه رسمي حكم ابطال رياست مرتضوي را چاپ نكرد
دلار 2023 تومان ، سكه 747 هزار تومان
اظهار ناتواني دولتي ها در جلسه مجمع تشخيص
مقابل شهرداري ملارد رخ داد خودسوزي مقابل چشم شهردار
بازداشت يک فعال سياسي عرب در حميديه
خواستار پايان اعتصاب غذاي کبودوند هستيم
رييس اتحاديه ناشران و كتابفروشان:كتابفروشان به تعطيلي فكر مي‌كنند :
فدراسيون دوچرخه‌سواري هم «تعليق» شد
اخبار دانشجوئی
کوي دانشگاه تهران ۱۰ روز قبل و بعد از ۱۸ تير تعطيل است
اجراي دستورالعمل پوشش دانشجويان از اول مهر/ انتقاد از نيروي انتظامي۱۳۹۱/۰۳/۲۰
۶۲ درصد مدال‌آوران ايراني رقابت‌هاي علمي جهاني از کشور رفتند
ادامه‌ي تنش در دانشگاه مازندران به دنبال مرگ يک دانشجو
گزارش شوراي دفاع از حق تحصيل
سخنان وزير علوم افشاي نقض آشکار حقوق دانشجويان است
تجمع اعتراضي دانشجويان علوم پزشکي در مقابل مجلس و وزارت بهداشت
نويد بهاري دانشجويان از پشت ميله هاي زندان
تجمع ۵ روزه‌ي دانشجويان علوم پايه در مقابل وزارت بهداشت
اعتراض داريوش اجلالي، دانشجوي دانشگاه ياسوج با دوختن لب‌هايش
 
کارگران دربند را آزاد کنید

دانشجویان دربند را آزاد کنید

برگی از تاریخ

با یاد یاران

اسامی قربانيان کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷

شورای دانشجویان و جوانان چپ ایرانخبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران


آرشیو آثار کلاسیک مارکسیستی

Copyright 2004 © etehadefedaian.org - All Rights Reserved - Administration