The Union Of People's Fedaian Of Iran
اخبار    سرسخن    مقالات سیاسی    اعلامیه ها    ديدگاه ها    کارگری    زنان    دانشجویی    مسئله ملی    اجتماعی    رويدادهای بين المللی    برای جهانی دیگروسوسياليسم    حقوق بشر    گفتارهای رادیویی    یادها    در راه کنگره    اعلان ها    موضوعی    گفتگو      
صفحه اول معرفي و تاريخچه  |   اسناد سازمان  |   آرشيو  |   پيوندهاي ديگر  |   آدرس هاي ما  |   آرشيو مقالات

استراتژي عبور از نظام استبدادي، يا استراتژي فشار اصلاحاتي

دنيز ايشچي

عدم شفافيت تعريف و تحليل درست از استراتژي مرحله اي گذر همچنان جنبش مردمي و بخصوص جبهه نيروهاي آزادي، حقوق بشر، ترقي و عدالت اجتماعي را رنج ميدهد. دود چنين نقطه ضعف بزرگي در نهايت امر به چشم ميليونها مردم تحت ستم ايران مي رود که چشم اميدشان به رهبران سياسي جبهه آزادي و عدالت ميباشد. نبود چنين استراتژي شفافي براي مرحله گذر، بازتاب خويش را در مورد مسائلي از قبيل مساله انتخابات دوره نهم مجلس، احتمالات مربوط به حمله نظامي به ايران، تحريمهاي سياسي اقتصادي عليه حکومت جمهوري اسلامي ايران از طرف جامعه جهاني، احتمال دستيابي سپاه پاسداران به سلاح هسته اي و بالاخره عکس العملهاي جمهوري اسلامي ايران در مقابل جامعه غرب از قبيل مانورهاي نظامي، افزايش فعاليتهاي تشنج آفرين جمهوري اسلامي در منطقه و بخصوص کشورهاي همسايه، نشان مي دهد.
غير شفاف بودن سياستهاي بخشهايي از اپوزيسيون و جبهه آزادي و دموکراسي در اين زمينه تماما ناشي از اين امر ميباشد که آنها بصورتي استراتژيک در اين اشتباه و روياي شيرين زندگي ميکنند که هنوز حکومت ولايت فقيه اصلاح پذير ميباشد، لذا در برابر آن بايد استراتژي فشار دموکراتيک را تعقيب کرد. تمامي موضعگيريهاي تاکتيکي اين دوستان بر اين محور استوار است که بايد بر محور چنين روندي به بسيج نيروها پرداخت و بر حکومت جمهوري اسلامي ايران فشاري دموکراتيک وارد کرد تا که توازن قواي درون حکومتي را در يک پروسه اي بلند مدت به نفغ جرياناتي که دموکرات تر و ليبرال تر هستند، سنگيني بکند، باشد که چنين تغيير توارني موجب شود تا درخت آزادگي از درون ناف حکومت ارتجاع روييده و بر تارک حاکميت سياسي ايران بدرخشد.
گاها مشاهده ميشود که بازمانده هاي بينش هاي "راه رشد غير سرمايه داري" در ما باعث ميشود تا از يکطرف هنوز ظرفيتهاي غير واقع بينانه اي را به حکومت ولايت فقيه نسبت بدهيم ، و از طرف ديگر بازمانده هاي شيوه هاي سنتي ديدگاههاي ضد امپرياليستي در ماها موجب ميگردد تا از واقع بيني امروزين فاکتورهاي عيني موجود فاصله گرفته و در مواردي موضع گيري واحد و يگانه ضد کشورهاي غربي مشترکي با ولايت فقيه بگيريم. در چنين مواضعي گرچه حس ششم سياسي ما بما ميگويد که يک جاي کار مي لنگد، ولي هنوز حاضر نيستيم شجاعانه به اين سوال پاسخ دهيم که کجاي کار مي لنگد و استراتژي شفاف گذر مرحله اي تاريخي ما چگونه تعريف و تحليل ميشود؟
آقاي احمد پورمندي در نوشته اخير خود در مورد استراتزي جبهه نيروهاي مخالف خشونت خواهان تغيير چنين مي نويسند." در ميان نيروهاي اپوزيسيون خشونت پرهيز، تا امروز سه راهبرد اساسي وجود داشته است که مي توان آنها را با کمي بيدقتي تحت عناوين "اجراي بي تنازل قانون اساسي"، "انتخابات آزاد" و "تغيير قانون اساسي" دسته بندي کرد". بر اساس اين تحليل ايشان، همه نيروهاي اپوزيسيون تحول طلب خواهان عبور از نظام ولايت فقيه ، خشونت جو و يا خشونت خواه مي باشند. آيا اين توهيني به جبهه اپوزيسيون ازاديخواه، آزاده و خواهان اجراي تمام و کمال حقوق بشر در ايران نمي باشد؟ آيا اين چماقداران حکومتي و شکنجه گران زندانها هستند که خواهان خشونت مي باشند، يا زنان و مردان آزاده اي که بخاطر اجراي ازادي و ازادگي به خيابانها مي ريزند؟ از طرف ديگر ايشان استراتژي کليت اپوزيسيون را در حد تغييرات درون حکومتي تنزل داده و بصورت نسخه پيچي شده بعنوان استراتژي گذر تحويل ما مي دهند.
اين سردرگمي ها گاه ما را به پسيويسم سياسي و گاها به همسويي با ولايت فقيه و گاه به از اين شاخه به آن شاخه زدنهاي پراکنده کارانه ميکشاند. چگونه در تب و تاب تحولات سياسي امروز بايد کردار سياسي ما بصورت تاکتيکهاي اجرائي تعريف شده در مورد مسائل بالا تنظيم و تعريف گردد. آيا اين تاکتيک درستي ميباشد که سازمان فدائيان خلق ايران اکثريت موضعگيري نهايي خويش را موکول کند به اينکه بعد از آنکه تمام جناحهاي اصلاح طلبان حکومتي انتخابات مجلس را تحريم کردند، اطلاعيه مربوط به تحريم انتخابات خويش را صادر بکند؟ آيا اگر بخشهايي از اپوزيسيون اصلاح طلب حکومتي به دلايلي در انتخابات شرکت ميکردند، تاکتيک سازمان، به شرکت مشروط و محدود در انتخابات تغيير پيدا ميکرد. آيا استراتژي سازمان براي اين مرحله تاريخي عبور از نظام ولايت فقيه ميباشد، يا تغييرات و اصلاحات حکومتي در آن از طريق بسيج و فشارهاي مردمي؟
اگر سياست اتخاذ شده، ميانگيني از نظرات و ديدگاههاي مختلف تحولگراياني که خواهان عبور از ولايت فقيه هستند از يک طرف، و اصلاحات گراياني که خواهان تغييرات در توازن قواي درون حکومتي به نفع جناح هايي که آنها را اصلاح گرايان ميخوانند ميباشد، در اينجا بايد گفت که چنين ميانگين هايي در عمل و هميشه به اين صورت حاصل شده است که بنيادگرايان تحولگرا، از مواضع خويش به نفع اصلاحات گرايان پايين و کوتاه آمده اند. عدول از استراتژي عبور از نظام ولايت فقيه به نفع جناح اصلاح گرايان حکومتي به اين مفهوم است که بر اين کرسي بنشينيم که نظام ولايت فقيه قابل اصلاح ميباشد. مردم در کوچه، خيابان، زندانها و محلهاي کار تاوان چنين باورمنديهاي سوء و خطرناک را با پوست و گوشت خويش لمس کرده و به قيمت زندگي خويش مي پردازند. اين است فاجعه اي که تمامي جنبش مردمي مرحله فعلي را از پتانسيل بنيادگرايانه و تحول گرايانه آن خالي کرده و رهبران سياسي ما را در حد و اندازه مشاوران بي خاصيت جناح هاي مختلف حکومتي ولايت فقيه پايين مي آورد.
آقاي نادر عصاره در مقاله اخير خويش از سه استراتژي مختلف در قبال مساله بحران چندين شاخه اي فعلي صحبت ميکنند. ايشان در مورد بحران امنيتي، هسته اي و احتمال حمله نظامي به ايران از يکطرف و بازتابهاي محاصره اقتصادي ايران و عکس العملهاي نظام ولايت فقيه از اين سه استراتژي برخورد، دو تايش را متعلق به بيگانگان مي دانند که ما کنترلي روي آنها نداريم و لذا بايد مواظب باشيم تا در دام بازي آنها نيافتيم و بازيچه تامين اهداف و منافع آنها قرار نگرفته و حتي احتمالا قرباني معاملات بيگانگان با حکومت ولايت فقيه واقع نگرديم.
گرچه منظور ايشان از اين برخورد جلو گيري ايشان از شکاف افتادن ها در جبهه اپوزيسيون سکولار، دموکراتيک و آزاده بر سر مسائل فرعي ميباشد، ولي بايد در عين حالي که اقرار کرد رگه هاي قذرتمندي از واقع بيني در مورد اين نظر ايشان موجود ميباشد، من چنين برخوردي را تا حدودي هم متافيزيکي و يا ماکياوليستي ميدانم که به جوهر و ماهيت حرکت جناح بنديها کمتر بها ميدهد تا به بازتاب نهايي احتمالي آنها. چنين نوع تحليلي به اين شبيه ميباشد که مثلا ما در نقطه اي شاهد نزاع ما بين دو دسته باشيم و صرفا به اين دليل که آيا اگر ما از جناحي که قوي تر هستند حمايت کنيم به نفع ما ميباشد، يا جناح ضعيف تر ، بدون توجه به اينکه کدام جناح ظالم و ديگري مظلوم ميباشد و کدام جناح ارتجاعي و کدام مترقي و بالنده ميباشد و بالاخره کدام يک ارزشهاي بالاتر انساني را نمايندگي ميکنند، تحليلي متافيزيکي و ماکياوليستي ارائه داده ايم.
به استنباط من نقطه ضعف تحليل ايشان از انجا آغاز ميشود که به نظر مي آيد ايشان هم حکومت ولايت فقيه و هم جامعه جهاني مقابل آن را ضد مردمي ارزيابي ميکنند. چنين استنباطي ايشان را به آنجا مي کشاند که در مقابل انتخاب ميان بد " جامعه جهاني غرب " و بدتر " حکومت ولايت فقيه " يک حالتي خنثي پيدا ميکنند و بد "جامعه جهاني غرب" را ايزوله کرده و شعار عبور از بدتر "نظام ولايت فقيه" را با اکراه سر مي دهند. ايشان در نهايت تصميم ميگيرند که به استراتژي سومي که يک استراتژي "بخوان تاکتيک" رقيقي ميباشد پناه مي آورند که شفافيت، کارائي و براّيي چنداني ندارد.
استراتژي محوري بايد با شفافيت بر محور عدم قابليت تاريخي ايدئولوژيک اصلاح پذيري نظام ولايت فقيه متکي بوده و بر محور عبور از نظام ولايت فقيه تنظيم گردد، نه اصلاحات اين نظام. چنين استراتژي بايد نيروهاي فراگير جبهه خويش را بر پايه هاي پتانسيل هاي ترقيخواهانه، مدرن، بشر دوستانه، آزاديخواهانه، عدالت جويانه و قانونمندانه اين نيروها ارزشيابي کرده و استوار بکند. ظرفيتها و پتانسيلهاي نيروهاي اپوزيسيون درون و بيرون حکومتي بر اساس عملکردها، سابقه تاريخي، پلاتفورمها و نوشتارهاي آنها مشخص و روشن ميباشد. ديگر بايد به رفتارهايي مشابه رنگ کردن و فروختن جوجه به جاي قناري، يعني اصلاحات درون حکومتي جمهوري اسلامي ايران، پايان داد.
آقاي نادر عصاره براي تحقق هدف عبور از نظام ولايت فقيه، استراتژي "وفاق ملي" خويش را که بر پايه ارزشهاي آزادي و حقوق بشر خواهان اتحاد ملي مردمي ميباشند مطرح و پيشنهاد ميکنند. ايشان مطرح ميکنند که، پذيرش آزادي، تنوع، همزيستي و انتخابات آزاد ميان ايرانيان، براي تمام ايرانيان، شرط اين وفاق است. ايشان در ادامه تشريح استراتژي خويش تاثيرات تحقق "وفاق ملي" را بر روند چالشهاي سياسي کشوري تشريح کرده و بالاخره در آخر جمله عريض و طويل خويش اين استراتژي را تا به نقطه سقوط استبداد ادامه ميدهند، تا تعريفمان از سقوط استبداد چه باشد.برآمد اين نيروي بزرگ و ملي و دموکراتيک، بر حکومت سرکوب و اختناق تاثير مي گذارد، ان را وحشت زده تر و ضعيف تر مي کند، شکاف هاي دروني ان را بيشتر مي نمايد، ريزش در نيروهايش ايجاد مي کند، خيزش مبارزاتي مردم را ميسر مي سازد، فشار براي تضعيف بيشتر سرکوب و اختناق تا حد ازادي زندانيان سياسي را فراهم مي کند و اين روند مبارزه و فرسايش تا سقوط استبداد ادامه مي يابد.
مقاله ايشان گرچه نسبت به نوشتارهاي ديگر دوستان چندين و چند گام فراتر، جامعتر بوده وپاي خويش را جلوتر از ديگران ميگذارد، ولي هنوز از کارائي، شفافيت و برندگي لازم برخوردار نيست. نوشته ايشان به پتانسيل حمايت دموکراتيک جامعه جهاني از جنبش متحد آزادي، حقوق بشر و دموکراسي خواهي در ايران "وفاق ملي" کم اهميت ميدهد و اين نقطه را هم در نظر نميگيرد که بازتابهاي بين المللي خيلي از سياستهاي آشوب گرانه و تشنج آفرين نظام ولايت فقيه از قبيل دستيابي سپاه پاسداران به سلاح هسته اي نمي تواند از طرف جامعه جهاني بدون پاسخ بماند. ايا در چنين شرايطي اين دوستان ما بعنوان يک شهروند جهاني، در کنار جامعه جهاني قرار خواهند گرفت، يا در کنار سپاه پاسداران مسلح به سلاح هسته اي و ولايت فقيه.
ديگر بايد از کلي گويي هاي کليشه اي بيرون آمد و شفافتر صحبت کرد. در جبهه دموکراتيک "وفاق ملي" ايشان جايگاهي براي سازمانهاي سياسي دموکراتيک مليتهاي مختلف "آذربايجانيها، بلوچها، عربها و ترکمن ها" هم وجود دارد؟ آيا بازماندگان نظام گذشته سلطنتي که بخشي از جنبش دموکراتيک مردمي را تشکيل ميدهند، در داخل "جبهه وفاق ملي" ايشان جاي دارند؟ اگر آري، چرا راهکارهاي اجرائي عملي در اين زمينه ها پيشنهاد و براي اجرا توصيه نمي شود؟
گر چه مقاله آقاي عصاره با اين جمله به پايان مير رسد که "برکناري رژيم ولايت فقيه، توسط نيروهاي دموکراتيک مردم ايران، نقطه پايان قطعي است بر مناقشاتي که به امروز رسيده اند"، ولي اي کاش روح اين جمله ايشان بر تمامي و کليت نوشته ايشان ميدميد و به آن شفافيت، گرمي و قاطعيت بيشتري مي بخشيد.

04/01/2012

[ نسخه چاپی ]     [ بازگشت به صفحه اول ]


اخبار
درگيري فيزيکي مردم با گشت ارشاد در ميدان درکه تهران
تجمع حق التدريسان و معلمان پيش دبستاني مقابل مجلس
روزنامه رسمي حكم ابطال رياست مرتضوي را چاپ نكرد
دلار 2023 تومان ، سكه 747 هزار تومان
اظهار ناتواني دولتي ها در جلسه مجمع تشخيص
مقابل شهرداري ملارد رخ داد خودسوزي مقابل چشم شهردار
بازداشت يک فعال سياسي عرب در حميديه
خواستار پايان اعتصاب غذاي کبودوند هستيم
رييس اتحاديه ناشران و كتابفروشان:كتابفروشان به تعطيلي فكر مي‌كنند :
فدراسيون دوچرخه‌سواري هم «تعليق» شد
اخبار دانشجوئی
کوي دانشگاه تهران ۱۰ روز قبل و بعد از ۱۸ تير تعطيل است
اجراي دستورالعمل پوشش دانشجويان از اول مهر/ انتقاد از نيروي انتظامي۱۳۹۱/۰۳/۲۰
۶۲ درصد مدال‌آوران ايراني رقابت‌هاي علمي جهاني از کشور رفتند
ادامه‌ي تنش در دانشگاه مازندران به دنبال مرگ يک دانشجو
گزارش شوراي دفاع از حق تحصيل
سخنان وزير علوم افشاي نقض آشکار حقوق دانشجويان است
تجمع اعتراضي دانشجويان علوم پزشکي در مقابل مجلس و وزارت بهداشت
نويد بهاري دانشجويان از پشت ميله هاي زندان
تجمع ۵ روزه‌ي دانشجويان علوم پايه در مقابل وزارت بهداشت
اعتراض داريوش اجلالي، دانشجوي دانشگاه ياسوج با دوختن لب‌هايش
 
کارگران دربند را آزاد کنید

دانشجویان دربند را آزاد کنید

برگی از تاریخ

با یاد یاران

اسامی قربانيان کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷

شورای دانشجویان و جوانان چپ ایرانخبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران


آرشیو آثار کلاسیک مارکسیستی

Copyright 2004 © etehadefedaian.org - All Rights Reserved - Administration