The Union Of People's Fedaian Of Iran
اخبار    سرسخن    مقالات سیاسی    اعلامیه ها    ديدگاه ها    کارگری    زنان    دانشجویی    مسئله ملی    اجتماعی    رويدادهای بين المللی    برای جهانی دیگروسوسياليسم    حقوق بشر    گفتارهای رادیویی    یادها    در راه کنگره    اعلان ها    موضوعی    گفتگو      
صفحه اول معرفي و تاريخچه  |   اسناد سازمان  |   آرشيو  |   پيوندهاي ديگر  |   آدرس هاي ما  |   آرشيو مقالات

زنان سلطه گر، مردان زن ذليل!

لاله حسين پور

زنان سلطه گر، مردان زن ذليل!
لاله حسين پورچهارشنبه بيست و يکم دي ۱٣۹۰

تلفن زنگ مي زند. مرد، پشت ميز عظيم خود مشغول مطالعه پرونده اي است. خانم منشي بر دگمه مخصوص ضربه مي زند و مرد گوشي را برمي دارد. همسرش از خانه، بعد از اين که چند لحظه با عصبانيت وبا صداي بلند، از برخورد دخترشان که ديگر گوش به حرف کسي نمي دهد، مي گويد، شروع به خواندن ليست خريد مي کند که قرار است، مرد، هنگام رفتن به خانه بخرد و چند دستور ديگر که قرار است مرد اجراء کند. مرد در تمام لحظاتي که گوشي به دست دارد، مي گويد، بله خانم، حتما، بله، بله، حلش مي کنيم، باشد، حتما....
منشي در جريان اين تلفن هاي روزمره قرار دارد. هم کاران نيز زير چشم و با تمسخر به رئيس خود مي نگرند و به هم چشمک مي زنند. بيچاره آقاي رئيس، زن ذليل است!

مفهوم زن ذليل جديد نيست و مدت هاست که در ايران، ميان خانواده ها و حتي در محيط هاي "روشن فکري" شنيده مي شود. شاخک هاي حساس نظام مردسالاري نمودهاي اين مفهوم را با ظرافت هر چه تمام تر کشف کرده، بيان مي کند و به افشاي آن مي پردازد. چرا که مرداني يافت مي شوند که در گوشه اي، اين جا و آن جا به اين نظام خيانت کرده و پاسداري از آن را گاه و گداري به فراموشي مي سپرند.
ايراني ها، با استعداد خود در مفهوم سازي، کلمه زن ذليل را ابداع کرده اند و به اين وسيله انحراف از مردسالاري را به وضوح نشان مي دهند. اما بحث هاي متوالي در رابطه با چنين انحرافي منحصر به ايران و مردهاي ايراني نيست. چنين بحث هايي را مي توان کم و بيش در مقابله با فمينيسم و در حمايت از نظام مردسالارانه در همه جا مشاهده کرد.
با وجودي که مردسالاري و تبعيض جنسيتي هم چنان در تمام دنيا حاکم است و در هر لحظه به تثبيت و گسترش خود مي پردازد و چه از نظر قوانين تبعيض آميز و دستورات مذهبي، چه از طريق حاکميت اخلاق و عرف حامي اين نظام، مستقيم يا غيرمستقيم فشار بيشتري بر زنان وارد آورده و جايگاه آنان را به عنوان جنس مغلوب و فرودست در جامعه عميق تر مي کند، با تمام اين ها هرجا که زنان پيش رفتي داشته و يا موردي از رهانيدن خود از زنجير مردسالاري را تجربه مي کنند، به سرعت و به شدت هر چه تمام تر در مقابل آن ايستادگي مي شود. همين که دختران در مدارس و دانشگاه ها با سرعت شگفت آوري در ايران و در سراسر دنيا، از خود استعداد يادگيري، تمرکز و نظم و ثبات نشان داده و پيش رفت قابل ملاحظه اي کرده اند، نه تنها در ايران با سهميه منفي در دانشگاه ها روبرو مي شوند، بلکه در اکثر کشورها شاهد بحثي هستيم در اين رابطه که دختران عرصه را از مرحله دانش آموزي بر پسران تنگ کرده و به علت درس خوان بودن و منظم بودن، توجه معلمان را به خود جلب مي کنند و بالعکس، به پسران مهر "شرارت" و "پرخاش گري" مي خورد و در نتيجه پسران موفقيت کمتري به دست آورده و به همين ترتيب در جامعه عقب خواهند ماند!
اما وقتي آمار و ارقام و حضور دختران و زنان در سطح جامعه را مشاهده کنيم، مي بينيم که هرچند چنين توفق و برتري از جانب دختران تا سطوح دانشگاه و آکادميک کاملا صحيح است، اما بعد از آن و در سطح مشاغل و مسئوليت هاي اجتماعي، با افت و سراشيبي تندي مواجه مي باشد. در عمل همان پسران "شرور" و "درس نخوان" و "غيرمتمرکز" هستند که مدارج اجتماعي را يکي يکي تصاحب مي کنند و مشاغل "مهم" و درآمدزا در جامعه طبقاتي- مردسالار را در اختيار مي گيرند. البته اگر غير از اين مي بود، احتمالا درب مدارس و دانشگاه ها را بر روي دختران چهار تخته، ميخ مي کردند!
ترس و وحشتي که از پيش رفت دختران و زنان در جامعه ديده مي شود، نشان دهنده آن است که اگر جامعه طبقاتي يکي از پايه هاي اصلي خود يعني مرد سالاري را از دست بدهد، غافله را باخته است. قدرت و سلطه با تکيه به تبعيض هاي موجود در جامعه است که خود را پابرجا نگاه مي دارد. بنابراين زنده باد مردسالاري و تبعيض جنسيتي با هر شکل و شمايل که بروز کند. در اين راه سرکوب هرگونه انحراف از مردسالاري وظيفه مقدس جوامع طبقاتي است. مردان "زن ذليل" خيانت کاراني هستند که مي بايد افشاء شوند.
حال در شرايطي که زن در خانه مشغول رفت و روب است و از روح و روان و جسم خود مايه مي گذارد تا مکاني براي زنگ تنفس و استراحت همسر خود مهيا کند، اگر ليست خريد را به همسر خود اطلاع دهد، فرياد وا زن ذليل به آسمان مي رود. البته اگر مرد، يک ساعت مانده به ظهر به همسرش اطلاع دهد که مهمان به خانه مي آورد و دستور تهيه يک ناهار "آبرومند" را بدهد، مشکلي نيست و روال طبيعي زندگي است که طي هزاران سال جريان داشته است.

به قول آقاي بيوک محمدي که کتابي درباره "زن ذليل" ها نوشته، نظام مردسالاري مثل نظام کشاورزي است که ۶ هزار سال قدمت دارد و ديگر نقش بزرگي در جامعه بازي نمي کند. ايشان مفهوم زن ذليل را با تکنولوژي که عمر ۲۰۰ ساله اي دارد، مقايسه مي کنند و معتقدند، اکنون مفهوم زن ذليل است که دارد جا باز مي کند و بايد مطرح شده و با آن مقابله به عمل آيد. از اين زاويه، زن ذليل بودن يکي از آسيب هاي اجتماعي به شمار مي رود و مي بايست در حوزه مطالعات رهايي بخش مردان گنجانده شود.
بخوان دفاع از نظام مردسالاري در هر گوشه و نقطه اي که شروع به ريزش مي کند! سئوالي که مطرح است، اين است که در واقع مفهوم رهايي بخش، همواره اقدام مابه ازاء خود را داشته است. حال مردان مي خواهند خود را از چه رهايي بخشند؟ از کدام قانون؟ کدام عرف و يا کدام حاکميت؟
مطرح مي شود که احساس مردان، ملاک زن ذليل بودن است و نه نوع رفتار زنان. بنابراين زن با هر رفتاري مي تواند اين احساس را به همسرش تلقين کند که زن ذليل است! اين امر را نيز بايد اضافه کرد که گاهي احساس مرد به تنهايي مشکلي ايجاد نمي کند، بلکه اين احساس اطرافيان است که به مرد القاء مي کند که گويا زن ذليل است!! و مي بايد قاطعانه در مقابل رفتار زن (هرچه مي خواهد، باشد) ايستادگي کرده و مهر زن ذليل بودن را به سرعت از پيشاني خود پاک کند.
پرواضح است، در جامعه اي که در آن مردسالاري غوغا مي کند، در هر لحظه اي که زن خودنمايي کند و حرف اول را بزند، احساس مرد جريحه دار شده و چه بخواهد، چه نخواهد، احساس "زن ذليلي" کرده و تلاش مي کند، به ويژه در مقابل اطرافيان، در مقابل زن بايستد. چنين احساسي نيز خود نتيجه حاکميت نظام مردسالاري در جامعه است.
بگذريم که نظام مردسالاري در ايران با تمام قوا از عرف و اخلاق گرفته تا مذهب و قانون، حمايت شده و پابرجا مي باشد. اما در کشورهاي اروپايي و مثلا پيش رفته نيز با وجودي که قوانين خود را نسبتا اصلاح کرده اند، مظاهر مردسالارانه در جامعه و به ويژه در خانه ها نقش بزرگي ايفا مي کند. براي مثال، خشونت خانگي، چه با حمايت قانوني و چه آن جا که قانون به اصطلاح در مقابل آن مي ايستد، هم چنان حضور غالب خود را دارد. آمارهايي که از ميزان خشونت خانگي وجود دارند، هيچ گاه متناسب با واقعيت موجود نيستند. چرا که بسياري از اين موارد پشت درب هاي بسته خانه مانده و به بيرون درز نمي کنند. در صورت جرئت و شکايت زن که مورد خشونت را دادگاهي مي کند، بارها و بارها ديده شده که زن، مقصر يا دروغگو تشخيص داده مي شود و مرد بدون مجازات آزاد مي گردد.
در ايران، مردسالاري با مظهر خشونت، به مراتب فجيع تر و پنهاني تر پيش مي رود و در عمل به مثابه امري خصوصي و طبيعي در جامعه جريان دارد. امري کهنه و مورد قبول که مطرح کردن آن اذهان برخي را خسته و بي حوصله مي کند!
جالب، نظري ست که معتقد است، خود زنان يکي از اصلي ترين کارگزاران و عاملين توليد مردسالاري به شمار مي روند!!!! آيا واقعا مي بايست در اين مورد هم بحث و روشن گري کرد، يا اين که هدف انداختن توپ به زمين مقابل و سرگرم کردن فمينيست ها و کنش گران عليه تبعيض جنسيتي است؟

از ليست خريد و ميز آبرومند بگذريم. اين ها مثال هايي هستند براي اين که روشن شود، هم چنان آمار زناني که در خانه کتک مي خورند و تحقير مي شوند، در صدر قرار دارد و مرداني که در مقابل همسران خود سر به زير مي افکنند و دست و صداي خود را بلند نمي کنند، در شمار اندک. در جوامعي که سلطه حکومت مي کند و زور و اجبار رواج دارد، ديگر مرز ميان جنسيت ها نيز به هم ريخته و صد در صد زناني نيز تلاش مي کنند تا با توسل به خشونت اهداف خود را پيش ببرند. اما مهم اين جاست که چنين امري نه توسط قانون حمايت شده و نه از جانب عرف و اعضاي ديگر خانواده تحمل مي گردد و در بسياري موارد، به سرعت بر جاي خود نشانده مي شود.

خشونت از خشونت زاده مي شود. وقتي قشري همواره تحت فشار تبعيض و سلطه قرار دارد، شورش و اعتراض نيز نتيجه آن به حساب مي آيد. همان گونه که زن در جامعه مرد سالار تبديل به "زن" مي گردد، مرد نيز "مرد" ساخته مي شود. هرچند بسيار مشکل است که مردان ابزار خشونت را که همان قدرت است با اختيار خود بر زمين گذاشته و با آن مبارزه کنند و چنين امري آگاهي و توانايي بسيار بالايي مي طلبد و بدون مبارزه قاطعانه زنان با تمام نمودهاي تبعيض جنسيتي در تار و پود جامعه امکان پذير نيست. اگر مردان به جاي مقابله با زنان مي توانستند آگاهانه، همراه زنان با نظام مردسالاري که خشونت و سلطه را به مردان اهداء و ديکته مي کند، مبارزه کنند، حتما زودتر و سريع تر ريشه خشونت و سلطه فرد بر فرد را از جاي مي کندند.

[ نسخه چاپی ]     [ بازگشت به صفحه اول ]


اخبار
درگيري فيزيکي مردم با گشت ارشاد در ميدان درکه تهران
تجمع حق التدريسان و معلمان پيش دبستاني مقابل مجلس
روزنامه رسمي حكم ابطال رياست مرتضوي را چاپ نكرد
دلار 2023 تومان ، سكه 747 هزار تومان
اظهار ناتواني دولتي ها در جلسه مجمع تشخيص
مقابل شهرداري ملارد رخ داد خودسوزي مقابل چشم شهردار
بازداشت يک فعال سياسي عرب در حميديه
خواستار پايان اعتصاب غذاي کبودوند هستيم
رييس اتحاديه ناشران و كتابفروشان:كتابفروشان به تعطيلي فكر مي‌كنند :
فدراسيون دوچرخه‌سواري هم «تعليق» شد
اخبار دانشجوئی
کوي دانشگاه تهران ۱۰ روز قبل و بعد از ۱۸ تير تعطيل است
اجراي دستورالعمل پوشش دانشجويان از اول مهر/ انتقاد از نيروي انتظامي۱۳۹۱/۰۳/۲۰
۶۲ درصد مدال‌آوران ايراني رقابت‌هاي علمي جهاني از کشور رفتند
ادامه‌ي تنش در دانشگاه مازندران به دنبال مرگ يک دانشجو
گزارش شوراي دفاع از حق تحصيل
سخنان وزير علوم افشاي نقض آشکار حقوق دانشجويان است
تجمع اعتراضي دانشجويان علوم پزشکي در مقابل مجلس و وزارت بهداشت
نويد بهاري دانشجويان از پشت ميله هاي زندان
تجمع ۵ روزه‌ي دانشجويان علوم پايه در مقابل وزارت بهداشت
اعتراض داريوش اجلالي، دانشجوي دانشگاه ياسوج با دوختن لب‌هايش
 
کارگران دربند را آزاد کنید

دانشجویان دربند را آزاد کنید

برگی از تاریخ

با یاد یاران

اسامی قربانيان کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷

شورای دانشجویان و جوانان چپ ایرانخبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران


آرشیو آثار کلاسیک مارکسیستی

Copyright 2004 © etehadefedaian.org - All Rights Reserved - Administration