The Union Of People's Fedaian Of Iran
اخبار    سرسخن    مقالات سیاسی    اعلامیه ها    ديدگاه ها    کارگری    زنان    دانشجویی    مسئله ملی    اجتماعی    رويدادهای بين المللی    برای جهانی دیگروسوسياليسم    حقوق بشر    گفتارهای رادیویی    یادها    در راه کنگره    اعلان ها    موضوعی    گفتگو      
صفحه اول معرفي و تاريخچه  |   اسناد سازمان  |   آرشيو  |   پيوندهاي ديگر  |   آدرس هاي ما  |   آرشيو مقالات

نه به انتخابات غير دمکراتيک و مخالفت با دخالت خارجي در نشست احزاب و سازمانهاي سياسي

کميته همکاري احزاب و سازمان هاي سياسي ايراني در هلند

ما به انتخابات آينده نه گفته و خواهان تحريم گسترده آن و مخالف دخالت نظامي (خارجي) در ايران هستيم
. اين جان کلام نمايندگان شش جريان سياسي بود که در نشستي در «آمستل فين» هلند مطرح شد. اين نشست در روز 14 ژانويه از ساعت 13:30 تا 18:30 تحت عنوان ” بررسي اوضاع و تحولات اخير ايران در عرصه داخلي و بين المللي» برگزار گرديد که مورد استقبال ايرانيان ساکن هلند قرار گرفت.
ابتدا سخنرانان هر کدام به مدت 15 دقيقه نظرات خود را پيرامون موضوعات فوق و سئوالات مجري جلسه آقاي بهزاد کريمي، بيان کردند
.
سخنران اول «آقاي کمال ارس» نماينده جبهه ملي ايران- اروپا، ضمن تشريح نظرات جبهه ملي ايران اظهار داشت که سياست جمهوري اسلامي همواره بر پايه اسلام و نه منافع ملي ايران بوده و جبهه ملي ايران درست خلاف آن فکر ميکرده است. براي ما همواره انتخابات آزاد و حق رأي مردم اصل بوده است. همچنين براي جمهوري اسلامي استقلال سياسي معنائي ندارد. در رابطه با عدالت اجتماعي نيز درصد فقر شاخص روشني براي ارزيابي اين رژيم است. جبهه ملي بر عدالت اجتماعي، توسعه وسوسيال دمکراسي تأکيد دارد.
« آقاي فريدون ابراهيمي» عضو کميته مرکزي حزب توده ايران ضمن اشاره به تشديد بحران وتنش سياسي ميان دولت آمريکا و کشورهاي اروپا باجمهوري اسلامي ايران،مخالفت حزب توده ايران را با هر گونه مداخله خارجي وماجراجويي نظامي کشورهاي امپرياليستي ونيروهاي وابسته به آن در امور کشور ما ،تحت هر عنواني اعلام نمود وگفت :سرنوشت ميهن ما و مبارزه براي آزادي ،استقلال و عدالت اجتماعي تنها به اراده و خواست خلق هاي ميهن ما وابسته است .حزب ما معتقد است که سياستهاي نا بخردانه وما جراجويانه رژيم ولايت فقيه عملآ نه تنها ميهن ما را در صحنه جهاني منزوي کرده بلکه شرايط مناسبي را براي کوشش هاي امپرياليسم واتجاع منطقه فراهم آورده است. او ضمن شمردن ويراني هاي بيشمار در افغانستان وعراق بعد از اشغال اين کشورها توسط آمريکا اشاره نمود. وي به بازار بي رونق انتخابات فرمايشي وبي اعتباري رآي مردم در چارچوب رژيم ولايت فقيه به سياست تحريم فعال ،افشاگريهاي گسترده و تقابل با رژيم رادر اينمورد.تأکيد کرد.
«آقاي عبدالرضا کريمي» نماينده حزب دمکرات کردستان ايران اظهار داشت حزب دمکرات کردستان ايران با هرگونه دخالت نظامي در ايران مخالف است، مواضع ما در قبال آنچه که فردا مي تواند اتفاق بيفتد امري است مربوط به فردا و مقتضيات حزب در آن شرايط. ما براي فدراليسم در ايران و تأمين حقوق مردم کردستان مبارزه خواهيم کرد و در اينمورد متوسل به قدرت خارجي نخواهيم شد. در رژيم جمهوري اسلامي هيچگونه انتخابات آزاد و حتي نيمه آزاد هم وجود نداشته است، به منظور تحريم فعال انتخابات بايد نيروهاي هر چه بيشتري را به اين موضع بکشيم، انتخابات آزاد در رابطه با اين رژيم معني ندارد.
«آقاي محمد شافعي» عضو کميته مرکزي حزب کومله کردستان ايران: در جمهوري اسلامي هيچگاه مردم امکان اينکه اراده سياسي خود را آزادانه نشان بدهند را نداشته اند، ما همواره انتخابات در جمهوري اسلامي را تحريم کرده ايم اما انتخابات پيش رو داراي اين ويژگي شاخص است که جبهه مخالف نيرومندي در برابر آن شکل گرفته است لذا تحريم انتخابات را بايد با اين تفسير همراه کرد که انتخابات در جمهوري اسلامي براي مشروعيت بخشي به رژيم است که تحريم فعال جنبه مشروعيت زدائي از رژيم دارد. جنگ از موضع منافع مردم گزينه مطلوبي نيست، ويرانگر و مصيبت بار است و ما مخالف جنگ کنونيهستيم، جنگ ادامه سياست است و مسئول اصلي آن جنگ افروزي رژيم جمهوري اسلامي است که همواره بايد مورد توجه قرار گيرد، لذا مخالفت با جنگ نبايد ما را در کمپين جمهوري اسلامي قرار دهد.

«آقاي محمد اعظمي» عضوکميته مرکزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران اظهار داشت، من قصد دارم بحثم را روي انتخابات متمرکز کنم، در مورد انتخابات آتي ما آگاهانه ماه سپتامبر اعلام موضع کرديم. علت اين بود که اولا هيچ نشانه اي جز بسته تر شدن انتخابات نمي ديديم و ثانيا اثرگذاري بر بخشي از جريانات جدا شده از حکومت که ترديدهائي نسبت به انتحابات داشتند با هدف ترغيب آنها به تحريم انتخابات اعلاميه داده ايم، ما سياست در قبال انتخابات را يکبار براي هميشه اتخاذ نمي کنيم. همواره با آن برخورد مشخص داشته ايم، هر چند که نتيجه آن عموما تحريم انتخابات بوده است. هم با شرکت کنندگان هميشگي و هم با تحريمبان ابدي موافق نيستيم. موضع ما اينبار در تيتر اعلاميه سازمان چنين منعکس شده است:»براي انتخابات آزاد و عليه انتخابات فرمايشي». البته مبارزه براي انتخابات آزاد را بر خلاف برخي نيروها با ظرفيت حکومت متصل نمي کنيم. انتخابات آزاد با قانون اساسي جمهوري اسلامي و اين حکومت ممکن نيست. روندها در منطقه به نظر ما تا يکسال آينده نه در جهت دخالت نظامي و جنگ بلکه تحريم و تشديد فشار بر جمهوري اسلامي است، اما فضاي متشنج کنوني خطر جنگ را تشديد مي کند. ما مخالف جنگ هستيم ولي با تحريم هائي که نوک اصلي آن رژيم را مورد حمله قرار ميدهد موافقيم گرچه ممکن است که ترکش آن مردم را هم بگيرد.

«آقاي بهروز خليق» مسئول هيئت سياسي سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت) ضمن استقبال از از همکاري احزاب و سازمانهاي سياسي و ابراز اميدواري گسترش اين همکاريها اظهار داشت که جمهوري اسلامي امروز به لحاظ خارجي و داخلي در شکننده ترين وضع خود قرار دارد و روندهاي جديدي در کشور شروع شده که متمايز از نيروهاي قبل است، بنظر نميرسد که جنگي در آينده نزديک در بگيرد ضمن اينکه مناسبات غرب با جمهوري اسلامي وارد فاز جديدي شده است که اين فضاي جنگي در خدمت تحريم هاست و جنگ اقتصادي هدفش حداقل زانوزدن و حداکثر به زانو درآوردن جمهوري اسلامي است. ما مخالف جنگ هستيم اما بايد ورود عامل بين المللي در روندهاي کشور را يک واقعيت بدانيم و در قبال آن سياست بورزيم. در عرصه حقوق بشر موافق دخالت همراه با فشارهاي ديپلماتيک هستيم، با تحريم هائيکه عليه حکومت است موافقيم و آنهائيکه عليه مردم هستند مخالف. انتخابات در جمهوري اسلامي محل چالش نيروهاي درون جمهوري اسلامي است و براي جابجائي جناح ها در قدرت ميباشد، انتخابات پيش رو بسته تر از هر انتخاباتي در گذشته است و فقط بين اصول گرايان مي باشد که بايد آن را تحريم کرد و بر جنبش هاي اعتراضي و همچنين بر اتحاد هر چه بيشتر اپوزيسيون تأکيد کرد.

بعد از اتمام دور اول سخنراني و پس از استراحتي کوتاهي، نوبت به سئوالات حضار از سخنرانان رسيد که تعداد زيادي سئوالاتي عمومي و همچنين از تک تک سخنرانان داشتند. اين سئوالات پيرامون حمله نظامي به ايران، تحريم ها، اتحاد و همکاري نيروهاي اپوزيسيون با همديگر، فعاليتهاي هسته اي جمهوري اسلامي، کمکهاي بشردوستانه يا به عبارتي «مسئوليت حمايت» کردستان و ايران و مسئله کرد بود که با توجه به زمان برنامه و تا حد امکان به سئوالات پاسخ هائي داده شد.
گزارش تصويري اين نشست بزودي از کانالهاي تلويزيوني تيشک و روژ هلات پخش خواهد شد و متعاقبأ در «يوتوب» قرار خواهد گرفت.
۱۶ ژانويه ۲۰۱۲

[ نسخه چاپی ]     [ بازگشت به صفحه اول ]


اخبار
درگيري فيزيکي مردم با گشت ارشاد در ميدان درکه تهران
تجمع حق التدريسان و معلمان پيش دبستاني مقابل مجلس
روزنامه رسمي حكم ابطال رياست مرتضوي را چاپ نكرد
دلار 2023 تومان ، سكه 747 هزار تومان
اظهار ناتواني دولتي ها در جلسه مجمع تشخيص
مقابل شهرداري ملارد رخ داد خودسوزي مقابل چشم شهردار
بازداشت يک فعال سياسي عرب در حميديه
خواستار پايان اعتصاب غذاي کبودوند هستيم
رييس اتحاديه ناشران و كتابفروشان:كتابفروشان به تعطيلي فكر مي‌كنند :
فدراسيون دوچرخه‌سواري هم «تعليق» شد
اخبار دانشجوئی
کوي دانشگاه تهران ۱۰ روز قبل و بعد از ۱۸ تير تعطيل است
اجراي دستورالعمل پوشش دانشجويان از اول مهر/ انتقاد از نيروي انتظامي۱۳۹۱/۰۳/۲۰
۶۲ درصد مدال‌آوران ايراني رقابت‌هاي علمي جهاني از کشور رفتند
ادامه‌ي تنش در دانشگاه مازندران به دنبال مرگ يک دانشجو
گزارش شوراي دفاع از حق تحصيل
سخنان وزير علوم افشاي نقض آشکار حقوق دانشجويان است
تجمع اعتراضي دانشجويان علوم پزشکي در مقابل مجلس و وزارت بهداشت
نويد بهاري دانشجويان از پشت ميله هاي زندان
تجمع ۵ روزه‌ي دانشجويان علوم پايه در مقابل وزارت بهداشت
اعتراض داريوش اجلالي، دانشجوي دانشگاه ياسوج با دوختن لب‌هايش
 
کارگران دربند را آزاد کنید

دانشجویان دربند را آزاد کنید

برگی از تاریخ

با یاد یاران

اسامی قربانيان کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷

شورای دانشجویان و جوانان چپ ایرانخبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران


آرشیو آثار کلاسیک مارکسیستی

Copyright 2004 © etehadefedaian.org - All Rights Reserved - Administration