The Union Of People's Fedaian Of Iran
اخبار    سرسخن    مقالات سیاسی    اعلامیه ها    ديدگاه ها    کارگری    زنان    دانشجویی    مسئله ملی    اجتماعی    رويدادهای بين المللی    برای جهانی دیگروسوسياليسم    حقوق بشر    گفتارهای رادیویی    یادها    در راه کنگره    اعلان ها    موضوعی    گفتگو      
صفحه اول معرفي و تاريخچه  |   اسناد سازمان  |   آرشيو  |   پيوندهاي ديگر  |   آدرس هاي ما  |   آرشيو مقالات

مروري بر ائتلاف و اتحاد هاي سياسي

سيروان هدايت وزيريوضعيت و تحولات د روني جامعه ما ايجاب مي کند که بر سر مسئله اتحاد و ائتلاف هاي سياسي باز تاکيد بيشتري شود. تاکنون برنامه هاي بسياري براي اتحاد ها و ائتلاف ها از سوي نيروهاي سياسي ارائه گشته است اما مکانيزم عملي اين برنامه ها با توجه به روحيه غالب بر نيروهاي مترقي همواره به بن بست رسيده است. کم نيستند نيروهائي که براي ارائه برنامه براي اتحاد و ائتلاف ها پيش قدم شده اند، اما خود در دامن سکتاريسم افتاده و حتي به برنامه خودشان و مکانيزم هاي عملي آن پايبند و وفادار نبوده اند. اين مسئله را چگونه مي توان تحليل نمود. آيا جنبش با بحران رهبري و تشکيلاتي مواجه است؟ و يا خصوصيات جنبش مترقي جامعه ما توليد و باز توليد چنين مکانيزمي است. کثيري از سازمان و گروه ها ايجاد شده اند و با ارائه برنامه براي ائتلاف اعلام موجوديت نموده اند، اما برنامه هاي آنها تماما در محتوا مشابه بوده اند. با اين وجود آنها همواره تلاش نموده اند که هر يک به نحوي برنامه هاي خويش را با شور و هيجاني فراوان براي افکار عمومي جامعه منعکس نمايند. ولي در حقيقت هيچ تغييري در وضعيت کنوني به وجود نياورده اند و اين مسئله دال بر ناکافي بودن عرصه هاي عملي اتحاد و ائتلافات است. حقيقتا هم آنها هنوز به اين نتيجه نرسيده اند که براي اينکه عرصه براي قدمهائي به جلو باز شود بايد در ابتدا چند قدم عقب گرد نمود.اکثر سازمانها به اين نتيجه رسيده اند که برنامه و عملکردشان در راستاي تحولات جامعه است بدون اينکه اين قضيه را سنجيده باشند که بطور عيني بخطا رفته اند. بازتاب اين خطا ها در بن بست حرکت هاي عملي براي تحولات جامعه و انزواي هر يک از اين سازمانها در مشارکت در مبارزات مستقيم توده هاي مردم جامعه ايران و نيز شقه شقه شدن آنان به بخش هاي کوچک مي باشد.
سازمان ما با درک اين خطا ها مي رود تا در کنگره خود مسائل را بررسي نموده تا بدين وسيله بتواند زنده تر در تلاطمات پي در پي جامعه کنوني ما دخالت گر باشد.
کنگره سازمان در پيش است و يکي از برنامه هاي مورد بحث کنگره بحث اتحاد و ائتلاف هاست. تا کنون در نشريات سازماني و در کنگره هاي گذشته به اهميت مسئله اتحاد ها و ائتلاف ها سياسي اشاره شده است و چه بسا انرژي فراواني روي اين مسئله حذف شده است. ولي بايد تاکيد نمود که کنگره هفتم سازمان به لحاظ شرايط ويژه جامعه ايران و صف آرائي سياسي نيروهاي موجود در جنبش و همچنين تغييرات نظري و عملي برخي از سازمانهاي نزديک به سازمان اتحاد فدائيان از اهميت ويژه اي برخوردار مي باشد.
روشن است که کنگره سازمان در مورد چگونگي همکاري و ائتلاف با سازمان اکثريت بحث قابل توجه اي را در دستور کار خود قرار خواهد داد و در نهايت اين کنگره زمينه هاي ائتلاف با اکثريت را با توجه به تمايل اين سازمان و بلاعکس فراهم خواهد نمود. لذا با توجه به اين نوع انتظارات کنگره بايد مشخص کند که سازمان اکثريت چه پتانسيلي را در همکاري و اتحاد با سازمان دارد و در عين حال سازمان ما تا چه حدي مسئله اتحاد و ائتلاف با اکثريت را جدي گرفته و با اين سازمان ائتلاف خواهد کرد.
اگر به شمائي از نظرات مطرح شده در سازمان نظري بيافکنيم، نشان مي دهد که سازمان ما در مواردي با سازمان اکثريت همکاري عملي دارد و اکثرا اعلاميه هائي در موارد مشخص مشترکا امضا مي کنند. اين مسئله خود نمود مقدمات همکاري بيشتري را در ائتلاف به وجود آورده است. بي شک مسئله ائتلاف با سازمان اکثريت به مزاج بخشي از نيروي سنتي چپ نيست و اين در حالي است که آنان سازمان اکثريت را بعنوان يک نيروي ضد انقلابي به حساب مي آورند و همکاري و نزديکي با اکثريت از نظر آنان به مثابه تقويت صف بورژوازي است. در هر صورت آنان چه قضاوتي را در اين مورد دارند ، بحث ما در اين مقاله نيست بلکه بيشتر نظر پرنسيب ائتلاف با اکثريت مورد نظر است. سازمان ما هيچگاه از اتحاد و ائتلافات هراسي نداشته است و همواره در اقدامات عملي اين امر را نشان داده است. از سوي ديگر خود را هيچگاه در حصار سکتاريسم نينداخته است. بر هيچ کس پوشيده نيست که مرزهاي سکتاريسم در سازمان ما مدتها است که شکسته شده است. هيچ سازماني بخودي خود گسترش پيدا نمي کند و در اين راه حتما بايد به اطرافيان خود تکيه کند . در هر صورت جنبش مترقي براي رهائي ازتشدت و پراکندگي احتياج به بازنگري دارد. سماجت بر روي مسئله اي که قبلا روي داده است نه تنها هيچ کمکي نمي کند بلکه اعتبار چپ را روز به روز کمتر مي کند و هيچگونه کمکي به حل مشکلات کنوني جنبش مترقي ايران نخواهد نمود. تازه زيان آور هم هست. از اين نظر وحدت عمل بايد بر پراکندگي و تشتت غلبه کند. مسئله بر سر تقويت حرکت هاي جدي براي دمکراسي و در عين حال صف مستحکم عليه ديکتاتوري حاکم بر جامعه ماست.
در رابطه با سازمان اکثريت اين مسئله مطرح است که آنان در گذشته اشتباهات تاکتيکي و نظري در ضديت با اهداف ارتجاعي جمهوري نموده اند اما امروز نبايد آن اشتباهات را به حسابشان واريز نمود زيرا که اين سازمان اکنون چه در عرصه هاي عمل و چه در برنامه خود نشان داده است که تمايل اساسي در شرکت در صف نيروهاي جنبش مترقي عليه ارتجاع حاکم بر ايران دارد. چرا نبايد از اين تمايل استقبال نمود تا بدينوسيله صف انقلاب گسترده تر و محکم تر گردد؟ اگر مسئله اکثريت را موذد بررسي قرار دهيم اين سازمان به لحاظ حقوقي و قضائي قاتل نيست بلکه بايد از لحاظ نظري گذشته آنان را مورد قضاوت قرار داد. به هيچ وجه نبايد بر روي نظرات و گرايشات متفاوت فکري براي هميشه خط بطلان کشيد. اگر ما به لحاظ تاريخي به مکانيزم هاي دولت بلشويکي روسيه در سالهاي بعد و قبل از انقلاب نظر بيافکنيم به اين مسئله خواهيم رسيد که حذف فيزيکي و با نظري مخالفين چه ضرباتي به جنبش مترقي خواهد زد. خطاي دولت بلشويک ها اين بود که براي هميشه روي منشويک ها خط بطلان کشيدند و اساسا آنان را به خاطر نظراتشان بعنوان مرتد و ضد انقلاب از صحنه سياست جامعه روسيه حذف نمودند. جنبش مترقي جامعه ما بايد از اين تجارب درس بگيرد و نگذارد که اين اشتباهات تکرار شود و بايد حساب شده با مخالفين خود برخورد نمايد و هيچگاه تابع مطلق گرائي نباشد. ما بايد از اهرم ها و مکانيزم هاي اتحاد و ائتلاف نيروها . احزاب اروپائي درس بگيريم. اين احزاب براي جلوگيري از انشقاق جامعه ترجيح مي دهند حدودا از برخي از مواضع خويش عقب نشيني نمايند تا به اين وسيله بتوانند به ديگران نزديک شوند. اين مسئله درست عکس آن روندي است که در باره نيروهاي مترقي ايراني صادق است. اين کاملا روشن است که پراکندگي و تشتت پتانسيل و انرژي جنبش مترقي را هدر داده و مانع حرکت آن مي شود. در حال حاضر فعاليت نيروهاي مترقي چه در عرصه نظري و چه در عرصه عملي تاثيرات تائين کننده در جامعه ايران را ندارد. وضعيت کنوني جامعه ما سيلي از نيروهاي سياسي مترقي را بوجود آورده است که بايد در يک جهت جريان يابد. در اين خصوص بايد منافع مشترک مابين نيروهاي مترقي در جهت دمکراسي و رفاه اجتماعي بر تمامي اختلافات مابين آنها سنگيني کند. تا حدي که مرز اختلافات شکسته و در نظر افکار عمومي جامعه ما نيروهاي مترقي بصورت يک مجموعه واحد جلوه گر شوند. جنبش فدائي هم نيز از اين قاعده جدا نيست. از اين رو بايد حتما مسئله اتحاد و ائتلاف هاي درون طيف فدائي را دنبال نمود تا بدينوسيله اين طيف بتواند در تحقق شعار ها براي تغيير جامعه ما نقشي تائين کننده داشته باشد.
مجموعه طيف فدائي داراي گذشته اي مشترک است و هر کدام به شکل هاي مختلف خود را ميراث دار آن گذشته مي دانند. ولي استنباط هاي نظري از بهره وري از ميراث گذشته متفاوت است. در حقيقت اين تفاوت هاي نظري آنقدر بالاست که هنوز روند شکل گيري يک تشکيلات واحد در طيف فدائي متصور نيست. با اين وجود اقدام جدي در کسب رويش يک صف آرائي گسترده درون جنبش مترقي جامعه ما محتمل است. شکل گيري تشکيلات اتحاد فدائيان خلق خود نقطه آغازي براي نزديکي اين طيف شد و مسئله اي مثبت است. در واقع نقطه آغازي براي يک عمل جدي در چارچوب يک تشکيلات واحد شد. بنظر من اين روند نبايد تحت شعار هاي راديکال مسدود گردد. بلکه بايد راهي منطقي و گسترش دهنده را پيمود تا فضاي جديد تري در جنبش ما بوجود آيد. بي شک اقدام عملي براي اتحاد در درون تشکل هاي فدائي ، جنبش اقدام براي استقرار دمکراسي و تشکيل يک جامعه دمکراتيک در ايران را مستحکم تر مي نمايد و همچنين راه را براي اتحاد هاي وسيع تر باز مي کند. اگر سازمان ها و گروه ها تحت هر عنوان خود را به جنبش فدائي متعلق مي دانند و واقعيت هاي جامعه را مي بينند و همچنان بر مواضع خودي و در عين حال صوري پافشاري مي کنند، از حرکت هاي جامعه براي دمکراسي و رفاه اجتماعي باز خواهند ماند و در نهايت به گروه هائي تبديل مي شوند که مردم جامعه ما روي آنان هيچ حسابي دال بر اينکه نيروئي تحول گر باشند نخواهند کرد. ادامه دارد

[ نسخه چاپی ]     [ بازگشت به صفحه اول ]


اخبار
درگيري فيزيکي مردم با گشت ارشاد در ميدان درکه تهران
تجمع حق التدريسان و معلمان پيش دبستاني مقابل مجلس
روزنامه رسمي حكم ابطال رياست مرتضوي را چاپ نكرد
دلار 2023 تومان ، سكه 747 هزار تومان
اظهار ناتواني دولتي ها در جلسه مجمع تشخيص
مقابل شهرداري ملارد رخ داد خودسوزي مقابل چشم شهردار
بازداشت يک فعال سياسي عرب در حميديه
خواستار پايان اعتصاب غذاي کبودوند هستيم
رييس اتحاديه ناشران و كتابفروشان:كتابفروشان به تعطيلي فكر مي‌كنند :
فدراسيون دوچرخه‌سواري هم «تعليق» شد
اخبار دانشجوئی
کوي دانشگاه تهران ۱۰ روز قبل و بعد از ۱۸ تير تعطيل است
اجراي دستورالعمل پوشش دانشجويان از اول مهر/ انتقاد از نيروي انتظامي۱۳۹۱/۰۳/۲۰
۶۲ درصد مدال‌آوران ايراني رقابت‌هاي علمي جهاني از کشور رفتند
ادامه‌ي تنش در دانشگاه مازندران به دنبال مرگ يک دانشجو
گزارش شوراي دفاع از حق تحصيل
سخنان وزير علوم افشاي نقض آشکار حقوق دانشجويان است
تجمع اعتراضي دانشجويان علوم پزشکي در مقابل مجلس و وزارت بهداشت
نويد بهاري دانشجويان از پشت ميله هاي زندان
تجمع ۵ روزه‌ي دانشجويان علوم پايه در مقابل وزارت بهداشت
اعتراض داريوش اجلالي، دانشجوي دانشگاه ياسوج با دوختن لب‌هايش
 
کارگران دربند را آزاد کنید

دانشجویان دربند را آزاد کنید

برگی از تاریخ

با یاد یاران

اسامی قربانيان کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷

شورای دانشجویان و جوانان چپ ایرانخبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران


آرشیو آثار کلاسیک مارکسیستی

Copyright 2004 © etehadefedaian.org - All Rights Reserved - Administration