The Union Of People's Fedaian Of Iran
اخبار    سرسخن    مقالات سیاسی    اعلامیه ها    ديدگاه ها    کارگری    زنان    دانشجویی    مسئله ملی    اجتماعی    رويدادهای بين المللی    برای جهانی دیگروسوسياليسم    حقوق بشر    گفتارهای رادیویی    یادها    در راه کنگره    اعلان ها    موضوعی    گفتگو      
صفحه اول معرفي و تاريخچه  |   اسناد سازمان  |   آرشيو  |   پيوندهاي ديگر  |   آدرس هاي ما  |   آرشيو مقالات

كنترل کارگري پاسخ کارگران يونان به بحران سرمايه داري

ترجمه صمد
كنترل کارگري

پاسخ کارگران يونان به بحران سرمايه داري
کارگران بيمارستان Kilkis در يونان با اشغال واعلام اعمال کنترل خود بر اين بيمارستان پاسخ خود را به تمامي جناحهاي بورژوازي يونان و حاميان بين المللي آنها از صندوق بين اللمي پول و بانک جهاني و ساير نهادهاي مالي سرمايه داري ‌ به رساترين وجه ممکن دادند. بنا به اخبار رسيده از يونان اين کارگران در اولين بيانيه خود اعلام کرده اند که تمامي بيمارستان را به طور کامل تحت کنترل کارگري خود قرار داده اند.

سايت Libcom.org که اين خبر را منتشر کرده است از قول کارگران مينويسد مشکلات عديده، عميق و پيچيده سيستم بهداشت و درمان يونان و ساير سرويسهاي مربوط به آن را نمي توان با راه حلهاي تاکنون ارائه شده حل و فصل کرد.

تلاشهاي هر دم فزاينده دولت بورژوازي يونان در روي آوري به سرکوب فاشيستي اعتراضا ت و مقاومت کارگران در سطح جامعه بطور عام و در بخش بهداشت و درمان بطور خاص کارگران اين بيمارستان را بر آن داشت تا با ارائه پاسخ خود در مقابل ناتواني بخشهاي مختلف بورژوازي يونان در پاسخگويي به بحرانهاي هر دم فزاينده اي که يونان را در آستانه سقوط محض قرار داده است، را بيش از پيش نمايان سازد.

اکنون کارگران kilkis با اشغال بيمارستان و اعلام اعمال کنترل مستقيم وشورايي خود ضمن پاسخگويي به مشکلات بيمارستان مزبور، به سمبلي براي ساير توليد کنندگان نعمتهاي مادي و معنوي يونان تبديل شده اند.

در چنين وضعيتي مقامات بيمارستان اعلام کرده اند چنانچه دولت از مسئوليتهاي خود شانه خالي کند و خواسته هاي آنها را برآورده ننمايد، آنها براي کسب حمايت چه در سطح محلي و چه گسترده تر به جامعه روي خواهند آورد. کارگران همچنين گفته اند که براي حفظ و مراقبت از سرويسهاي رايگان درمان و بهداشت عمومي و جهت براندازي دولت و سياستهاي نئو ليبرالي آن به هر تلاش ممکني دست خواهند زد. کارگران بيمارستان اعلام کرده اند که از روز ششم فوريه تا زماني که حقوق حال و معوقه آنان پرداخت نشود تنها سرويسهاي اورژانس را فراهم خواهند کرد. آنها همچنين خواهان بازگرداندن ميزان حقوق و دستمزدها به سطح پيش از اجراي طرح تعديل اقتصادي هستند. مضاف بر آن کارگران اعلام کرده اند که مجمع عمومي بعدي در تاريخ ١٣ فوريه و کنفرانس مطبوعاتي مربوطه در روز ١٥ فوريه اجرا خواهد شد

کارگران بيانيه زير را خطاب به جامعه منتشر کرده اند؛

١. ما بر اين باوريم که مشکلات مستمر و حال سيستم ملي بهداشت و درمان و ساير سرويسهاي مرتبط با آن با اقدامات جداگانه و مجزا و درخواستهايي که منافع ويژه اي را بازتاب دهند، حل نخواهند شد. اين بخاطر آنست که اين مسائل محصول سياستهاي ضد توده اي دولت و همچنين نئوليبراليسم جهاني است.

٢. ما همچنين ميدانيم که با مطرح کردن و اعلام چنين خواسته هايي وارد بازي بي رحمانه حاکمان خواهيم شد. حاکماني که همواره ميخواهند از ايجاد يک جبهه وسيع کارگري و توده اي با منافع و خواستهاي مشترک در سطح ملي و بين المللي در مقابل سياستهايي که موجب فلاکت اجتماعي ميشوند جلوگيري کنند و مردمي را در مقابل خود داشته باشند که پراکنده و ضعيف هستند.

٣.به اين دليل، ما منافع خاص خود را در چهارچوب کلي اي که برگرفته از؛ مطا لبات سياسي و اقتصادي بخش عظيمي از مردم يونان است که امروز تحت وحشيانه ترين حملات سرمايه داري قرار دارند؛ مطالباتي که براي پر بار بودنشان بايستي تا آخر با همکاري طبقه متوسط و طبقات پاييني جامعه ما (پيش برود)، قرار داده ايم.
٤.تنها راه دستيابي به اين هدف نه تنها به زير سئوال بردن عملي مشروعيت سياسي آن بلکه حقانيت و قانوني بودن اين اقتدار و سلسله مراتب خودسر و نا محبوب که با شتاب سرسام آوري بسمت استبداد ميرود.
٥.پاسخ کارگران بيمارستان عمومي Kilkis به اين استبداد، دمکراسي است. ما بيمارستان را اشغال و تحت کنترل و اراده تام و تمام خود قرار ميدهيم. بيمارستان Kilkis از اين پس با شکل خود مديريتي اداره خواهد شد. مجمع عمومي کارگران به پروسه تصميم گيريهاي اين مديريت مشروعيت و قانونيت ميبخشد.
٦.دولت از براورده کردن تعهدات اقتصادي خود به کارمندان و سرويسهاي بيمارستان هنوز آزاد نشده است. اما اگر آنها کماکان از تعهدات خود چشم پوشي کنند ما مجبور خواهيم شد که اينرا به اطلاع جامعه برسانيم و از مقامات محلي و بويژه جامعه به هر طريقي کمک بخواهيم تا؛

الف؛ بيمارستان را حفظ کنيم،

ب: از حقوق جامعه در دستيابي به خدمات آزاد و مجاني حمايت کنيم،

پ؛ سرنگوني حکومت حاضر و هر سياست نئو ليبرالي اي از طريق يک مبارزه مشترک مردمي بدون توجه به منشاء آن،

ت: دمکراتيزاسيون وسيع که در آن جامعه خود مسئول اتخاذ تصميمات براي خود است و نه طرف سومي که به نيابت جامعه اما در واقع براي آينده خود تصميم بگيرد.
٧.اتحاديه کارگري Kilkis بنيان گذاشته خواهد شد. از ٦ فوريه ،براي حفظ کار، و تا زماني که پول تمامي ساعتهايي را که کار شده است پرداخت نشود وسطح حقوقها به نرخ قبل از اوردن طرحهاي سه گانه صندوق بين المللي پول، بانک جهاني و ايورو بر نگردد ما تنها سرويسهاي مربوط به موارد ارژانس را ارائه خواهيم داد. در عين حاال، ما به رسالت اجتماعي و تعهدات اخلاقي خود آگاهيم. ما از سلامت شهروندان فقيري که نيازمند مراقبتهاي پزشکي هستند با فراهم کردن سرويسهاي پزشکي رايگان دفاع خواهيم کرد و از دولت ميخواهيم که مسئوليتهاي خود را بپذيرد و دراين لحظات واپسين بر بي رحمي هاي اجتماعي اش نظري اندازد.0.
ما مجمع عمومي خود را در سالن جديد اجتماعات در بيمارستان به منظور تصميم گيري در مورد اجراي هر چه بهتر تصميمات ادراي فراهم کردن سرويسها و همچنين اجراي موفقيت اميز طرح خودگرداني بيمارستان که از آنروز شروع خواهد شد، در ساعت ١١ صبح در دوشنبه ١٣ فوريه برگزار خواهيم کرد. مجامع عمومي هر روزه برگزار خواهد شد و بالاتري مرجع تصميمگيري براي کارکنان و اقدامات بيمارستان خواهد بود.

1.ما خواستار همبستگي مردم و کارگران تمامي رشته ها ، همکاري اتحاديه هاي کارگري و سازمانهاي مترقي، و ‌همچنين حمايت رسانه هايي که بخواهند حقيت را بگويند، هستيم. ما تا خلاصي از خائنين به مردم و کشورمان مصمم هستيم. يا آنها يا ما!

تصميمات فوق از طريق يک کنفرانس خبري که تمامي مطبوعات محلي و ملي به آن دعوت خواهند شد در روز چهارشنبه ١٥ فوريه ٢٠١٢ در ساعت ١٢.٣٠ به اطلاع عموم خواهد رسيد. مجامع عمومي ما در روز ١٣ فوريه آغاز خواهد شد. ما همه شهروندان را از هر تصميم مهمي که در بيمارستان ما اتخاذ شود از کانال انتشار اخبار يا کنفرانسها مطلع خواهيم کرد. علاوه بر اين، ما از هر امکاني براي بسيج و عمومي کردن اين وقايع استفاده خواهيم کرد.

ما خواهان:

الف) همبستگي همه شهروندان با تلاشهايمان هستيم،

ب) (همبستگي) همه شهرونداني که بخاطر اعتراض و مخالفتشان عليه ستمگران به شکل ناعادلانه با آنها برخورد شده است،

پ) کارگران ساير بيمارستانها اقدام به اتخاذ تصميمات مشابه بگيرند،

ت) مستخدمين در حوزه هاي ديگر، بخش دولتي و خصوصي و فعالين سازمانهاي کارگري و مترقي را به انجام عمل اقدامات مشابه بمنظورتوسعه و کمک به فراتر رفتن اين بسيج در بر انگيختن طغيان و مقاومت توده اي و کارگري دعوت ميکنيم. تا پيروزي نهايي در مقابل نخبگان سياسي و اقتصادي که امروز کشور ما و همه جهان را تحت ستم قرار داده اند، فرا ميخوانيم.

بيانيه فوق و اقدام کارگران بيمارستان Kilkis به زيباترين نحو و انسانيترين وجه ممکن پاسخي است به مشکلات عديده يونان و جهان! خيل وسيعي از کارگران يونان آنگاه که در گرماگرم نبردهاي خياباني اخير با نيروهاي حافظ سرمايه، در چند نوبت تلاش ورزيدند تا پارلمان بورژوازي به تسخير خود در آورند با قنداق تفنگ و باتوم پليس و ارتش يونان و نيز چماق بدستان رفرميستي که بنام طبقه کارگر به خيابان آمده بودند مواجه شدند! چرا که همه لايه ها و طبقات حاکم و ذينفع در نظم و بوروکراسي موجود در چنين مواقعي ماهيت واقعي خود را در حفظ نظم کهن نشان ميدهند.

اکنون سالهاست جامعه کارگري و ساير طبقات زحمتکش در يونان تاوان سياستهاي بورژوازي يونان را با تحمل يکي از سختترين شرايط زندگي و با فقر روزافزون، بيکاري، محروميت و سرکوب مي پردازند. در مقابل طبقات حاکم با تاراج سرمايه ها و اموال ملي کشور و تشديد استثمار اکثريت عظيم جامعه، در کنار کاهش دستمزدها و گراني سرسام آور و بيکاري ميليوني اردوي کار تحت عنوان سياست تعديل اقتصادي بديل خود را براي بحران حاضر ارائه ميدهند. بحراني که چيزي جز ماحاصل سياستهاي جناحهاي رنگارنگ همين بورژوازي در قدرت نيست.

کارگر يوناني در اين نبرد نابرابر و عليرغم سازمان يافتگي صنفي خود، بخاطر محروميتش از سازمان انقلابي و سياسي پرولتري که بتواند وي را براي در دست گرفتن سکان اداره امور جامعه و پاسخ گويي به بحرانهاي وسيع اقتصادي، سياسي و اجتماعي که يونان را دربر گرفته است آماده و ياري نمايد، رنج ميبرد.

باشد تا چنين اقدام انقلابيي آغازي براي بميدان آمدن کارگران بمثابه تنها طبقه پيشرو، که رسالت رهايي بشريت از جنگ و استثمار بورژوازي بر عهده اوست، باشد.
تهيه و ترجمه؛

(صمد)

منبع:

http://libcom.org/blog/greek-hospital-now-under-workers-control-05022012#
[ نسخه چاپی ]     [ بازگشت به صفحه اول ]


اخبار
درگيري فيزيکي مردم با گشت ارشاد در ميدان درکه تهران
تجمع حق التدريسان و معلمان پيش دبستاني مقابل مجلس
روزنامه رسمي حكم ابطال رياست مرتضوي را چاپ نكرد
دلار 2023 تومان ، سكه 747 هزار تومان
اظهار ناتواني دولتي ها در جلسه مجمع تشخيص
مقابل شهرداري ملارد رخ داد خودسوزي مقابل چشم شهردار
بازداشت يک فعال سياسي عرب در حميديه
خواستار پايان اعتصاب غذاي کبودوند هستيم
رييس اتحاديه ناشران و كتابفروشان:كتابفروشان به تعطيلي فكر مي‌كنند :
فدراسيون دوچرخه‌سواري هم «تعليق» شد
اخبار دانشجوئی
کوي دانشگاه تهران ۱۰ روز قبل و بعد از ۱۸ تير تعطيل است
اجراي دستورالعمل پوشش دانشجويان از اول مهر/ انتقاد از نيروي انتظامي۱۳۹۱/۰۳/۲۰
۶۲ درصد مدال‌آوران ايراني رقابت‌هاي علمي جهاني از کشور رفتند
ادامه‌ي تنش در دانشگاه مازندران به دنبال مرگ يک دانشجو
گزارش شوراي دفاع از حق تحصيل
سخنان وزير علوم افشاي نقض آشکار حقوق دانشجويان است
تجمع اعتراضي دانشجويان علوم پزشکي در مقابل مجلس و وزارت بهداشت
نويد بهاري دانشجويان از پشت ميله هاي زندان
تجمع ۵ روزه‌ي دانشجويان علوم پايه در مقابل وزارت بهداشت
اعتراض داريوش اجلالي، دانشجوي دانشگاه ياسوج با دوختن لب‌هايش
 
کارگران دربند را آزاد کنید

دانشجویان دربند را آزاد کنید

برگی از تاریخ

با یاد یاران

اسامی قربانيان کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷

شورای دانشجویان و جوانان چپ ایرانخبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران


آرشیو آثار کلاسیک مارکسیستی

Copyright 2004 © etehadefedaian.org - All Rights Reserved - Administration