The Union Of People's Fedaian Of Iran
اخبار    سرسخن    مقالات سیاسی    اعلامیه ها    ديدگاه ها    کارگری    زنان    دانشجویی    مسئله ملی    اجتماعی    رويدادهای بين المللی    برای جهانی دیگروسوسياليسم    حقوق بشر    گفتارهای رادیویی    یادها    در راه کنگره    اعلان ها    موضوعی    گفتگو      
صفحه اول معرفي و تاريخچه  |   اسناد سازمان  |   آرشيو  |   پيوندهاي ديگر  |   آدرس هاي ما  |   آرشيو مقالات

دعوت به اتحاد عمل

محمد اشرفي 22/11/1390

دعوت به اتحاد عمل
ضرورت تاريخي امروز، اتحاد عمل است!!!


قابل توجه تمامي آنهاي که در جهت دفاع و کسب حقوق و مطالبات طبقه کارگر فعاليت مي کنند ، از جمله کارگران ، فعالين ، محافل، تشکل ها ، نهاد ها ، سازمانها، احزاب . با توجه به اينکه نام بردن از تمامي محافل و گروها به دليل گستردگي و پراکندگي ممکن نيست اما برخي از انها را در انتهاي اين نامه، به نام خواهم نوشت لازم است ذکر کنم که نيامدن نام محفل يا تشکيلاتي دال براين نيست که آنها مورد در خواست نيستند ، بلکه ممکن است نامشان در خاطرم نباشد همچنين آوردن نام همه غير ممکن است بنا براين اعلام مي دارم چه انهاي که نامشان نوشته شده است و چه آنهاي که نامشان نوشته نشده است مورد خطاب هستند.

رفقاي عزيز

با توجه به اينکه بسياري از فعالين کارگري و سياسي دستگير شدند و شکي در اين نيست که تعداد بسياري هم در خطر دستگيري، محاکمه و زندان قرار دارند . امروز ايران و جهان با شتاب به يک شرايط ويژه نزديک مي شود به همين سبب هر روز وضعيت بغرنجتر مي شود. دريک کلام مي توان گفت ايران به سرعت در حال ورود به شرايط ويژه است. اکنون هر کدام از بازيگران عرصه طبقاتي داراي وظايف خاصي هستند و بخصوص طبقه کارگر در سطح جنبش کارگري و جنبش کمونيستي وظايف بسيار عاجلتري دارد چرا که در شرايط ويژه ي مورد بحث بسياري از پارامترها و ساختارها تغيير خواهد کرد و اگر طبقه کارگر با قدرت وارد موضوع و مبارزه نشود به حاشيه رانده شده و به صورت زائده اي مورد سوءاستفاده جناح هاي مختلف سرمايه داري واقع خواهد شد . اکنون نظام سرمايه داري جمهوري اسلامي براي خلع سلاح کردن و محروم کردن طبقه کارگر از دارايي هاي خود همچون فعالين و رهبران کارگري هر کدام از آنها را به بهانه اي دستگير و محاکمه کرده و به عناوين مختلف از بستر مبارزه که هر لحظه ممکن است اوج بگيرد دور مي کند . اگر سرمايه داري بدين منوال بدون مانع کارهاي سرکوبگرانه خود را نسبت به فعالين کارگري و رهبران ان ادامه دهد موفق خواهد شد در زمان اوج گيري مبارزات (شرايط ويژه) طبقه کارگر را بدون فعالين و رهبران کارگري ، هر چه پراکنده تر و آواره تر به زائده جناح هاي مختلف خود تبديل نمايد . اکنون زمان انجام وظايف انقلابي به سرعت در حال گذر است. بايد بدون فرصت سوزي، ضمن به رسميت شناختن اختلافات درون طبقاتي در اشتراکات خود هر چه بيشتر به انجام وظيفه و رسالت تاريخي بپردازيم .بسياري از اختلافات ديروزي با گذشت زمان ماهيت وجودي خود را از دست داده اند ولي متاسفانه ما همچنان درگير اثبات حقانيت خود نسبت به بقيه در گذشته، زمان را مي کشيم. صف بندي هاي ديروز کاملا" مشروعيت خود را از دست داده اند. آنچه امروز مي تواند از گذشته براي مبارزات امروزي و آينده ما ثمربخش باشد عبرت گيري از خطاها و اشتباهات و استفاده مثبت از تجربيات است که باعث هر چه بيشتر شدن پراکندگي ها و دست بالا يافتن دشمن بوده اند .امروز لازم است شرايط ويژه را درک کرده و با اصول و تئوري انقلابي منطبق نموده، بدون فوت وقت دست به اقدامات عملي مشترک ،حداقل براي شروع،در دفاع از آزادي رهبران و فعالين کارگري بزنيم.
سرنوشت تمامي فعالين و رهبران کارگري همچنين زندانيان سياسي در رابطه با بدست آوردن آزاديشان به هم گره خورده است. نمي توان آزادي يکي از انها را جدا از بقيه بدست آورد. بنابراين بايد متحدانه و آگاهانه براي آزادي يک به يک و تمامي آنها مبارزه و فعاليت هاي مشترکي را عملا " بکار گيريم . اين تمامي مبارزه نيست اما در شرايط کنوني عاجلترين عرصه ي مبارزه است .بنابر اين از تمامي رفقا به صورت اشخاص منفرد، تشکل هاي کارگري ،تشکل هاي حمايتي از کارگران ،سازمانها و احزاب و ... صميمانه مي خواهم ،از طريق تشکيل کميته هاي مشترک اقدام به سازماندهي برنامه هاي عملي اعتراضات مشترک نمايند ،ولواينکه در حال حاضر برخي از کميته ها و نهادهابا نام هاي مختلف وجود دارند اما اين گونه نهادها با توجه به شرايط امروز هرچه بيشتر لازم هستند تا تاکتيک هاي منطبق با شرايط زماني را ابداع واجرا کنندو در حين مبارزات عملي هر چه بيشتر به اشتراکات دامن بزنند. ضمن دعوت از تمامي فعالين و تشکيلاتها به برنامه ريزي اقدامات اعتراضي عملي و ارايه پيشنهاد، در ذيل برخي از راههاي ممکن و عملي را پيشنهاد مي کنم :
1- نوشتن نامه هاي اعتراضي فردي و جمعي به ادارت و نهادها
2- درخواست حمايت از نهادها ي داخلي و جهاني براي گسترش مبارزه در راه آزادي زندانيان
3- شرکت در اعتراضات و مبارزات عملي بخشهاي مختلف طبقه کارگر در کشورهاي مختلف و درخواست متقابل حمايتي از آنها
4- درخواست نوشتن نامه هاي اعتراضي نسبت به دستگيري و زنداني کردن فعالين و رهبران کارگري از نهادهاي بين المللي و احزاب انقلابي ديگر کشورها
5- تشکيل يک صندوق حمايتي با هر نامي که مي توان به نتيجه رسيد از جمله صندوق اعتصابات ،صندوق حمايت مالي از کارگران و...
6- برقراري آکسيونها ي مشترک در مقابل سفارت خانه هاي جمهوري اسلامي و ادامه ي آن به صورت هفتگي بطور مستمر
7- ...
با توجه به اينکه تشخيص حقانيت يا عدم حقانيت اعمال و تئوريهاي يک گروه يا تشکيلات فقط در اقدامات عملي ممکن مي شود. بنابراين حوزه عمل مشترک ضمن بازده و ثمربخشي بيشتر، بزرگترين و قابل اطمينان ترين ميداني براي محک زدن تئوريها و نظريات است . آن افراد و گروههايي که صادقانه به دنبال يافتن راه حل و پاسخ هاي عملي به مشکلات هستند بايد بي محابا ،حساب شده و با برنامه ريزي دقيق وارد مبارزات عملي مشترک شوند تا در ميدان مبارزه درستي از نادرستي تشخيص داده شود .

هر چند نياز مبرم ، زمينه و بستر لازم براي فعاليت بيشتر و استفاده از تسهيلات ،توانائي ها و ظرفيت هاي موجود مهيا است و علي رغم اينکه تواناي ، ظرفيت و تسهيلات بالقوه بسياري در محافل، سازمانها ، نهاد ها و احزاب وجود دارد . اما به دليل اينکه هنوز براي اقدامات مشترک و متحدانه اغنا نشده اند و بخشي از انها نيز دچار مشکلات تئوريک هستند، نمي توانند اقدام به اشتراک گذاشتن تسهيلات و امکانات تحت اختيار خود نمايند در نتيجه به صورت هاي گوناگون از جمله عدم استفاده ، ناتواني در استفاده ، استفاده ناقص و بيشتر مواقع به طور خرده کاري و موازي کاري ... هدر مي دهند.
تذکر لازم اين است که مجموعه ي تمامي امکانات ، تسهيلات و ظرفيت ها در واقع متعلق به طبقه کارگر است و پيروز ي يا شکست جنبش کارگري و جنبش کمونيستي بستگي به استفاده درست يا نادرست از آنها دارد، بنا براين هدر دادن آن بي هيچ چون و چرايي ضديت با طبقه کارگر مي باشد.
همچنين بدليل بي اثر يا کم اثر بودن نتايج اعمال تاکنوني انفرادي و اعمال کمي مشترک تشکيلات ها و محافل اعتقاد و اعتماد بنفس نسبت به کارهاي بزرگ و تاثيرات اقدامات مشترک بزرگتر تقريبا" صفر شده است .
اين نيز دليل ديگري است که باعث گرديده اراده مشترک براي بالفعل کردن توانائيها و ظرفيت ها و استفاده بيشتر از تسهيلات موجود وجود نداشته باشد.
اولا" از طرف محافل و تشکيلات ها نيز در حد، قد و قواره خود شان برنامه ريزي نمي شود وقتي هم در حد يک دهم امکانات و ظرفيتهاي خود برنامه ريزي مي کنند چون تا کنون اعمال انها تاثير چنداني از خود نشان نداده است بيشتر بدنه خود انها نيز تن به فعاليت مفيد و لازم نمي دهند در نتيجه بر نامه فوق بسيار کم اثر جلوه مي کند و اميد به برنامه هاي بعدي را در هاله از شک و ترديد قرار مي دهد.
متاسفانه بسياري از رفقا به جاي کنکاش وپيش برد مباحثات عملي - نظري جهت يافتن راه هاي استفاده بيشتر از ظرفيت ها و امکانات دست به توجيهات جهت پوشاندن بي عملي و ضعف هاي مختلف در مباحثات نظري – نظري دور از هم مي زنند . در صورتي که اگر بتوانيم در اعمال و اقدامات مشترک تاثيرات بيشتري ارايه بدهيم بستر و زمينه استفاده از امکانات موجود گسترده خواهد شد، اعتماد بنفس بالا خواهد رفت ،اراده و عزم راسخ در جهت استفاده از ظرفيت و امکانات موجود، حتي ايجاد ظرفيت و امکانات بيشتر در دستور کار تشکيلات ها و محافل قرار خواهد گرفت، از خورده کاري هاي گسترده فعلي نيز جلوگيري خواهد شد.
ايجاد اعتماد بنفس ، شور و شعور انقلابي خلق الساعه و ناگهاني نمي تواند باشد بلکه بايد از يک جاي با قدم هاي اهسته و پيوسته شروع شده مداوم رشد يابد.
با تکيه به موارد گفته شده و دلايل بسيار ديگري همچون رشد روز افزون مبارزات طبقه کارگر و شديدتر شدن رودر روي دوطبقه نياز به همگراي وبرنامه ريزي در اشتراکات هر چه بيشتر ضرورت حياتي مي يابد ،در نتيجه پيشنهاد مي کنم :
1- برقراري کميته مشترکي که بتواند برنامه عملي براي خارج کردن افرادي که جانشان در داخل به خطر افتاده است و همچنين سازماندهي وارد کردن افرادي خارج از کشور به داخل که وجودشان براي مبارزه در داخل لازم است .
2- برقراري کميته مشترکي که بتواند مباحث موجود پراکنده در بخشهاي مختلف را براي ادامه و انسجام بيشتر بحث و گفتگو ها هدايت نمايد تا ضمن سرعت بخشيدن به باز ده مثبت آن راه حل هاي عملي گسترش اقدامات مشترک را نيز بيابد .
3 - بر قراري کميته مشترکي که بتواند اعتراضات عملي به توافق رسيده را بر نامه ريزي و اجرايي کند.
4- براي شروع يا گسترش اقدامات عملي مشترک با توجه به وضعيت بغرنجي که زندانيان دارند پيشنهاد مي کنم جهت افزايش فشار به جمهوري اسلامي و واداشتن آن به عقب نشيني که اکنون زمان مناسب است ، دست به اعتراضات مشترک عملي همزمان در شهر ها و کشور هاي مختلف بزنيم . براي چنين اعتراضاتي دو روز را پيشنهاد مي کنم ، هر کدام را که رفقا بهتر تشخيص دادند انتخاب و برنامه ريزي نمايند.
الف – روز يکشنبه هفت اسفند. در اين روز ضمن اعتراض به زنداني کردن کارگران و فعالين سياسي و مدني مي توان به نمايش انتخاباتي نيز اعتراض کرده و موضوع را هرچه بيشتر افشا نمود.
ب – روز پنجشنبه 18 اسفند ، با توجه به اينکه 18 اسفند مصادف با روز زن است ، و همه اي رفقا برنامه هاي دارند ، با استفاده از برنامه هاي مشترک هم گامي در جهت پر بارتر کردن گرامي داشت روز جهاني زن مي شود هم همبستگي طبقاتي کارگران را بيشتر مي کند و هم با پيوند دادن دو اعتراض همسنگ قدرت اعتراضي بيشتر مي شود از طرفي موضوع زنداني کردن کارگران و فعالين سياسي بعد جهاني بيشتري به خود مي گيرد .

تذکر لازم :
هر کدام از روز هاي پيشنهادي که انتخاب شود بايد با دقت و اشتراک بيشتري برنامه ريزي شود تا اعتراض به زنداني کردن کارگران و فعالين بر جسته تر شده برد جهاني پيدا کند.

با درود و باميدروزي که انچنان همبستگي طبقاتي گسترده شود که ديگر نيازي به چنين نامه هاي نباشد.

محمد اشرفي 22/11/1390

در خواست از :
1- نهاد هاي همبستگي با جنبش کارگري ايران
2- اتحاد بين الملي در حمايت از کارگران در ايران
3- حزب کمونيست کارگري
4- حزب کمونيست کارگري – حکمتيست
5- حزب اتحاد کمونيست کارگري
6- حزب کمونيست ايران
7- حرب کمونيست ايران م ل
8- اتحاديه کمونيست هاي ايران
9- حزب کار ايران (توفان)
10- سازمانهاي مختلف فدائيان
11- راه کارگر
12- سربداران
13- کومله
14- اتحاد جوانان سوسياليست انقلابي
15- اتحاد سوساليستي کارگري
16- حزب رنجبر ايران
17- و...[ نسخه چاپی ]     [ بازگشت به صفحه اول ]


اخبار
درگيري فيزيکي مردم با گشت ارشاد در ميدان درکه تهران
تجمع حق التدريسان و معلمان پيش دبستاني مقابل مجلس
روزنامه رسمي حكم ابطال رياست مرتضوي را چاپ نكرد
دلار 2023 تومان ، سكه 747 هزار تومان
اظهار ناتواني دولتي ها در جلسه مجمع تشخيص
مقابل شهرداري ملارد رخ داد خودسوزي مقابل چشم شهردار
بازداشت يک فعال سياسي عرب در حميديه
خواستار پايان اعتصاب غذاي کبودوند هستيم
رييس اتحاديه ناشران و كتابفروشان:كتابفروشان به تعطيلي فكر مي‌كنند :
فدراسيون دوچرخه‌سواري هم «تعليق» شد
اخبار دانشجوئی
کوي دانشگاه تهران ۱۰ روز قبل و بعد از ۱۸ تير تعطيل است
اجراي دستورالعمل پوشش دانشجويان از اول مهر/ انتقاد از نيروي انتظامي۱۳۹۱/۰۳/۲۰
۶۲ درصد مدال‌آوران ايراني رقابت‌هاي علمي جهاني از کشور رفتند
ادامه‌ي تنش در دانشگاه مازندران به دنبال مرگ يک دانشجو
گزارش شوراي دفاع از حق تحصيل
سخنان وزير علوم افشاي نقض آشکار حقوق دانشجويان است
تجمع اعتراضي دانشجويان علوم پزشکي در مقابل مجلس و وزارت بهداشت
نويد بهاري دانشجويان از پشت ميله هاي زندان
تجمع ۵ روزه‌ي دانشجويان علوم پايه در مقابل وزارت بهداشت
اعتراض داريوش اجلالي، دانشجوي دانشگاه ياسوج با دوختن لب‌هايش
 
کارگران دربند را آزاد کنید

دانشجویان دربند را آزاد کنید

برگی از تاریخ

با یاد یاران

اسامی قربانيان کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷

شورای دانشجویان و جوانان چپ ایرانخبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران


آرشیو آثار کلاسیک مارکسیستی

Copyright 2004 © etehadefedaian.org - All Rights Reserved - Administration