The Union Of People's Fedaian Of Iran
اخبار    سرسخن    مقالات سیاسی    اعلامیه ها    ديدگاه ها    کارگری    زنان    دانشجویی    مسئله ملی    اجتماعی    رويدادهای بين المللی    برای جهانی دیگروسوسياليسم    حقوق بشر    گفتارهای رادیویی    یادها    در راه کنگره    اعلان ها    موضوعی    گفتگو      
صفحه اول معرفي و تاريخچه  |   اسناد سازمان  |   آرشيو  |   پيوندهاي ديگر  |   آدرس هاي ما  |   آرشيو مقالات

جشن ۱۹ بهمن و سياستهاي ائتلافي سازمان اکثريت

احمد آزاد

سازمان فدائيان خلق ايران –اکثريت به مناسبت ۱۹ بهمن، سالروز تولد سازمان چريکهاي فدائي خلق ايران در سال ۱۳۴۹، هر ساله، در يکي دو شهر مختلف اروپا، مراسمي را برگزار مي‌کند. برنامه اين گونه مراسم بطور معمول با يک جلسه سخنراني و بحث گفتگو با شرکت چند مهمان آغاز و با جشن و آواز و پايکوبي به پايان مي‌رسد. امسال سازمان اکثريت از آقاي مزروعي، نماينده ششمين دوره مجلس جمهوري اسلامي ، عضو حزب مشارکت اسلامي و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي و سخنگوي اين سازمان در خارج از کشور، براي شرکت در بخش سخنراني و بحث و گفتگو دعوت کرده بود که وي نيز آن را پذيرفته و در اين مراسم شرکت کرد.
حضور مزروعي، عضو سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي و چهره شناخته شده اصلاح طلبان در مراسم ۱۹بهمن، اعتراضاتي را به همراه خود داشت. نامه‌اي با امضاء چند تن و مقاله‌اي با امضاء مهدي اصلاني در نقد اين دعوت سازمان اکثريت از مزروعي نوشته و منتشر شد. اما به نظر مي‌رسد که مسئله از حد اين دو مقاله فراتر رفته و انتقادات و اعتراضات بيش از آن بوده که برخي از مسئولين سازمان اکثريت، آقايان سيامک فريد و وهاب انصاري و همچنين ف. تابان، مسئول سايت اخبار روز را به پاسخگوئي واداشته است. متاسفانه پاسخ‌ها هيچيک به موضوع اصلي، يعني چرائي حضور رجبعلي مزروعي در جشن ۱۹ بهمن نمي‌پردازند و عمدتا مسائلي را پيش مي‌کشند که حداقل در اين لحظه موضوع مورد مناقشه نيستند.
۱۹ بهمن، روز حمله به پاسگاه سياهکل و روز تولد جنبش فدائي است. ويژگي اين روز در خصلت مبارزه کساني است که اين جنبش را آغاز کردند. يقينا مي‌توان با تابان موافق بود که «چپ ايران احتياج به تاريخ، نمودها و سمبل هاي خود دارد» و روز ۱۹ بهمن نيز يکي از اين سمبل‌ها است. اما اين روز سمبل چيست؟ «۱۹ بهمن» سمبل مبارزه با ديکتاتوري، سمبل مبارزه براي رهائي، سمبل مبارزه براي آزادي، دمکراسي و عدالت اجتماعي و بويژه سمبل مبارزه چپ براي نابودي سرمايه و استقرار سوسياليسم است. در اين شکي نيست که «۱۹ بهمن» به جنبش چپ ايران تعلق دارد و صرفا سمبل مبارزه جنبش فدائي نيست، بلکه سمبل مبارزه جوئي آشتي ناپذير و ايستادگي تا پا جان در راه تحقق آرمانهاي چپ براي بهروزي و سرافرازي انسان‌ها است.
در پاسداري از اين سمبل، مسئوليت حکم مي‌کند تا در مراسم سالروز «۱۹ بهمن»، بر مضمون و خصلت اين سمبل دقت شود و به آن احترام گذاشته شود. اگر اين روز سمبل آزاديخواهي، انسان دوستي و عدالت طلبي و مبارزه براي رسيدن به آن است، پس با ارزش‌تر از آن است که دستمايه سياست ورزي‌هاي بي مايه قرار گيرد.
لازم به يادآوري نيست که مشکل اصلي جامعه ما تلفيق دين و حکومت است و اولين گام براي رهائي از اين مخمصه، جدائي دين از حکومت و سامان دادن به يک جمهور مردم است. اين به اين معني است که اولين شرط آزاديخواهي و دمکرات منشي در پذيرش جدائي دين از حکومت است. کسي که هنوز بر تلفيق دين و حکومت پاي مي‌فشارد و به بهانه «مردم مسلمان ايران» درپي اصلاح نظام ديني حاکم بر ايران است، را نمي‌توان يک انسان آزاديخواه و دمکرات تلقي کرد.
رجبعلي مزروعي تا اکنون سخني در لزوم جدائي دين از حکومت بيان نکرده است وهيچيک از اصلاح طلبان چنين نکرده‌اند. اصلاح طلبان حکومتي، که به دليل زياده خواهي‌هاي جناح خامنه‌اي-سپاه از گردونه قدرت به بيرون پرتاب شده‌اند، هرگز هدف خود را که همانا حفظ نظام موجود، اصلاح آن و بازگشت به قدرت است، را پنهان نکرده‌اند. در اين صورت اين پرسش پيش ميايد که به چه دليل سازمان اکثريت براي پاسداشت روز «۱۹ بهمن »از چنين کسي دعوت کرده است؟ اين سازمان چه هدفي را با اين کار دنبال مي‌کند؟ آيا چيزي جز دنبال کردن سياست ائتلافي اين سازمان نيست؟ سياستي که در پي همگرائي و همکاري با اصلاح طلبان است؟
نقد بر اين نيست که چرا در روز «۱۹ بهمن» کسي غير از فدائيان به جشن «فدائي» دعوت شده است. نقد بر اين است که چرا يک فرد سياسي غير دمکرات، که در ايجاد اين حکومت مخوف سهيم و شريک بوده و اکنون نيز در پي بازسازي حکومت اسلامي و در آرزوي بازگشت به دوران «طلائي دهه حکومت خميني» است، به چشن پاسداشت روز تولد «فدائي» دعوت شده است.
آقاي سيامک فريد در مقاله خود، که عنوان « عضو شوراي مرکزي سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)» را هم يدک مي‌کشد، در توجيه دعوت از مزروعي به نگاه مطلق‌گرائي مي‌تازد که تحول انسانها را نمي‌بيند. وي مي‌گويد: « در ديدگاهي که آقاي اصلاني مطرح مي کند حجاريان و ري شهري و منتظري و رفسنجاني و خامنه اي و تاجزاده و موسوي و همه و همه يکي هستند. وقتي اصلاني به قدرت اشاره دارد مزروعي را همچنان در راس قدرت مي بيند. يا مي بيند يا خود را به نديدن مي زند که مزروعي و بسياري ديگر نه تنها امروز در راس قدرت نيستند بلکه مورد هجوم و حمله قرار گرفته اند. گلوله اي که از اسلحه سعيد عسگر گردن حجاريان را مي شکافد در هزاران کيلومتر دوردتر به شکل کلمات از قلم و زبان مهدي اصلاني خارج مي شود تا کساني را که در بالاي هرم قدرت شجاعت نه گفتن را حتي به بهاي زندان و مهاجرت داشته اند، بشکافد. در ديدگاهي که اصلاني بر آن سجده مي کند تنها مردگان پاک و منزه اند. آنها که باقي مانده اند ولي ديگر بر آن اعتقاد سابق نيستند، به غيراز سرنوشتي تراژيک و کميک و خطاپيشه متهماني هستند که: جنبشِ عظيم و توده‌اي فداييانِ خلق را به خفت‌بار‌ترين طريقِ ممکن در آستانِ خطِ امام سر بريدند و بخشي بزرگ از آن‌را به سربازان "امام خميني" بدل کردند.» (آقاي مهدي اصلاني صحراي کربلا را با جنگلهاي سياهکل اشتباه گرفته است – سايت اخبار روز).
از نظر اين عضو شوراي مرکزي سازمان فدائيان خلق ايران- اکثريت، آقاي مزروعي به صرف مخالفت با خامنه‌اي و بيرون ماندن از دستگاه حکومت، به يک فرد اپوزيسيون تبديل شده است، مثل هزاران اپوزيسيون حکومت اسلامي که از فرداي استقرار اين حکومت تحت پيگرد و فشار و سرکوب قرار گرفتند. بر طبق اين منطق کافي است فردي از درون حکومت، به هر دليلي با اين حکومت اختلاف پيدا کند و از حکومت هم بيرون رود و يا بيرونش کنند، به يک باره به يک اپوزيسيون تمام عيار تبديل خواهد شد و آن هم نه هر اپوزيسيوني، بلکه اپوزيسيون دمکرات و آزاديخواه!!
ميتوان هزاران مثال در نادرستي چنين منطقي جست و ارائه کرد، ولي فکر مي‌کنم تنها دو فقره کافي باشد. خميني مخالف حکومت شاه بود، شجاعانه ايستاد و به حکومت شاه گفت «نه» و به عراق تبعيد شد. لاجوردي با حکومت شاه مخالف بود، به زندان افتاد و شکنجه هم شد. اما نه آن ايستادگي در مقابل ديکتاتور (شاه) و نه آن «نه» گفتن و نه مهاجرت اجباري به عراق، و نه زندان و شکنجه، از خميني و لاجوردي افرادي دمکرات و آزادمنش نساختند. همانگونه که مخالفت با شاه و زندان از لاجوردي يک انسان دمکرات نساخت، امروز هم صرف مخالفت با خامنه اي و زندان يا مهاجرت دليلي بر تغيير ماهوي اصلاح‌طلبا ن و از جمله جناب مزروعي نمي‌شود و سخت است که با يک من سريش هم اين آقايان را به دمب دمکراسي و آزادمنشي چسباند، به ويژه آن که خود آنها هم اصرار در حفظ اين نظام دارند و درپي نوعي از «دمکراسي اسلامي» هستند.
تعجب از ان است که يک عضو شوراي مرکزي سازمان اکثريت اين چنين شعارگونه و سطحي با مسائل سياسي برخورد کرده و مخالفان سياست‌هاي سازمان متبوع خود را ساده لوح و ابله مي‌پندارد. شايد در سال‌هاي نزديک به فروريزي ديوار برلين، برخي از چپ‌ها مقهور جملاتي از قبيل «تفکر نوين جنبش چپ دموکرات » (بدون آن که کسي بگويد اين تفکر چيست) مي‌شدند، ولي خيلي سال است که ديگر اين گونه ترفندها جائي ندارد و هر سازمان سياسي بايد پاسخگوي سياست‌هاي خود باشد.
اگر «مدرن» شدن، يعني چشم بستن بر ماهيت غيردمکراتيک يک جريان سياسي با هدف رسيدن به يک ائتلاف، به اين مدرن شدن نمي‌گويند، بلکه فرصت طلبي و بي‌پرنسيبي سياسي ناميده ميشود. بي‌پرنسيبي که سياست را «سياست بازي» ميبيند و از زور «رييل پليتيک»، بي‌اعتماد به خود و نيروي دمکراتيک جامعه، به دامن هر کس و ناکسي آويزان مي‌شود. در مورد اخير نيز «سياست مدرن» سازمان اکثريت با دخيل بستن بر امامزاده اصلاح طلبان (آن هم از نوع سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي) اميدوار است که اگر با «امام عزيز» استقرار دمکراسي در ايران به جائي نرسيد، اين بار در همکاري با «سربازان خميني» اين بار را به منزل برساند.
سازمان فدائيان خلق ايران-اکثريت بدهکار مردم ايران و چپ است. در اين سي سال اين سازمان نه تنها تلاش نکرده تا از بار اين بدهي خود بکاهد، بلکه هر بار با سياست‌هائي از همان دست سياست‌هاي سال‌هاي نخست، بر بار اين بدهي افزوده است. ترس از آن است که اين بدهي چنان سنگين شود که کسي را توان بازپرداخت آن نباشد و اين جاي تاسف بسيار دارد.

[ نسخه چاپی ]     [ بازگشت به صفحه اول ]


اخبار
درگيري فيزيکي مردم با گشت ارشاد در ميدان درکه تهران
تجمع حق التدريسان و معلمان پيش دبستاني مقابل مجلس
روزنامه رسمي حكم ابطال رياست مرتضوي را چاپ نكرد
دلار 2023 تومان ، سكه 747 هزار تومان
اظهار ناتواني دولتي ها در جلسه مجمع تشخيص
مقابل شهرداري ملارد رخ داد خودسوزي مقابل چشم شهردار
بازداشت يک فعال سياسي عرب در حميديه
خواستار پايان اعتصاب غذاي کبودوند هستيم
رييس اتحاديه ناشران و كتابفروشان:كتابفروشان به تعطيلي فكر مي‌كنند :
فدراسيون دوچرخه‌سواري هم «تعليق» شد
اخبار دانشجوئی
کوي دانشگاه تهران ۱۰ روز قبل و بعد از ۱۸ تير تعطيل است
اجراي دستورالعمل پوشش دانشجويان از اول مهر/ انتقاد از نيروي انتظامي۱۳۹۱/۰۳/۲۰
۶۲ درصد مدال‌آوران ايراني رقابت‌هاي علمي جهاني از کشور رفتند
ادامه‌ي تنش در دانشگاه مازندران به دنبال مرگ يک دانشجو
گزارش شوراي دفاع از حق تحصيل
سخنان وزير علوم افشاي نقض آشکار حقوق دانشجويان است
تجمع اعتراضي دانشجويان علوم پزشکي در مقابل مجلس و وزارت بهداشت
نويد بهاري دانشجويان از پشت ميله هاي زندان
تجمع ۵ روزه‌ي دانشجويان علوم پايه در مقابل وزارت بهداشت
اعتراض داريوش اجلالي، دانشجوي دانشگاه ياسوج با دوختن لب‌هايش
 
کارگران دربند را آزاد کنید

دانشجویان دربند را آزاد کنید

برگی از تاریخ

با یاد یاران

اسامی قربانيان کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷

شورای دانشجویان و جوانان چپ ایرانخبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران


آرشیو آثار کلاسیک مارکسیستی

Copyright 2004 © etehadefedaian.org - All Rights Reserved - Administration