The Union Of People's Fedaian Of Iran
اخبار    سرسخن    مقالات سیاسی    اعلامیه ها    ديدگاه ها    کارگری    زنان    دانشجویی    مسئله ملی    اجتماعی    رويدادهای بين المللی    برای جهانی دیگروسوسياليسم    حقوق بشر    گفتارهای رادیویی    یادها    در راه کنگره    اعلان ها    موضوعی    گفتگو      
صفحه اول معرفي و تاريخچه  |   اسناد سازمان  |   آرشيو  |   پيوندهاي ديگر  |   آدرس هاي ما  |   آرشيو مقالات

هشتم مارس روز طرح مطالبات زنان

زناني ديگر


۸ مارس روز طرح مطالبات زنان - زناني ديگر

چهارشنبه ۱۷ اسفند ۱٣۹۰ - ۷ مارس ۲۰۱۲

بيش از دو قرن از شکل‌گيري حرکت متشکل، مستقل و شتابنده‍ي زنان براي رهايي از بردگي و تبعيض جنسيتي مي‌گذرد. تا قبل از آن اعتراض زنان به نقش و هويت پايمال شده‌شان عموما فردي و پراکنده صورت مي‌گرفت. تعيين ٨ مارس به عنوان «روز جهاني زن»، به پيشنهاد و خواست زنان کمونيست و در نتيجه‍ي تلاش همه سويه‍ي زنان، به ويژه زنان اروپا و امريکا بود. جنبش زنان اينک هم‌سوتر و پرسوتر، البته با رنگ و بوي متفاوت در جاي جاي کره زمين، با زايش و رويشي نو، پشت ارتجاع را به لرزه درآورده است.
زنان در ميدان‌هاي نيويورک و وال‌استريت با حضور قدرتمند، ضربات باطوم و گاز اشک‌آور ِ پليس حامي غول بزرگ ِ سرمايه‌داري و استثمار را با مشت گره کرده جواب مي‌دهند. در لندن و پاريس و رم و آتن و... زنان به عنوان اولين قربانيان تعديل نيروي انساني در نظام سرمايه‌داري به جرگه‍ي بيکاران و محرومان رانده مي‌شوند؛ پس شعار مرگ برسرمايه‌داري، مرگ بر نظام ِ تبيض جنسيتي سرداده و به صف خواهران خود در جنبش وال استريت مي‌پيوندند.
در مصر، ليبي، يمن و عربستان، افغانستان و ايران، زنان در وحشيانه‌ترين شرايط برده‌داري از زير حجاب اجباري فرياد «زنده باد آزادي» و «مرگ برديکتاتور» سرمي‌دهند. دستگيري وحشيانه، تجاوزو سنگسار جواب گزمه‌هاي خون‌آشام ِ حامي ديکتاتورها براي آنان است.
امسال «روز جهاني زن» افق‌هاي جديدتري را پيش رو دارد. چشم‌انداز پيوستن زنان ميدان التحرير و ميدان آزادي به زنان هم‌رزم خود در جنبش اشغال وال‌استريت. چشم‌انداز همصدا شدن زنان‌ِ ِ افغانستان، عراق، افريقا و امريکا با زنان ايران در مخالفت با هرگونه جنگ تجاوزکارانه و تلاش براي انقلابي اجتماعي . خواهيم ديد که به رغم تفاوت‌هاي سياسي- فرهنگي و اجتماعي موجود، به لطف تکنولوژي و رسانه‌هاي گوناگون، زنان هم‌بسته و نه چشم‌و گوشه بسته يکي پس از ديگري پرده‌هاي فريب‌کاري و ريا را پاره کرده و نقاب از چهره‌هايي خواهند کشيد که زير لواي مذهب و ليبراليسم، زنان را ابژه و کالاي جنسي قلمداد مي‌کنند.
پيام ٨ مارس، امسال براي همه‍ي زنان يک جوهره‍ي وجودي مشترک خواهد داشت:‌«مبارزه‍ي پيگير ِ متشکل و مستقل با تمامي قدرت‌هاي اقتصادي- سياسي- فرهنگي موجود که با نام دموکراسي ليبرالي يا مذهب يا هر نام پرطمطراق ديگري، بردگي و فرودستي زنان را توجيه مي‌کنند.» اين راه سخت و ناهموار را جنبش زنان، با همه‍ي توان ذهني و عملي خود پيموده و خواهد پيمود.
شرايط براي زنان در کشورهايي مثل ايران به گونه‌اي متفاوت‌تر و وحشيانه‌تر رقم خورده است. ترويج نگاه ِ به شدت مردسالارانه به زن به عنوان ابزاري صرفا جنسي که مردان يا از آن بهره جنسي مي‌برند و يا در مقام پدر و برادر و همسر حافظ عفاف و عصمت آنان هستند؛ هر آينه زنان را با خطر تجاوز و قتل‌هاي ناموسي و محروميت‌هاي گوناگون در عرصه‌هاي اموزشي، شغلي و اجتماعي مواجه مي‌کند. جمهوري اسلامي با فريبکاري در ترويج و بسط اين نگاه از طريق کتاب‌هاي آموزشي و رسانه‌هاي عمومي بخشي از جامعه، اعم از زنان و مردان را با اين جريان واپس‌گرا همسو کرده است. لذا زنان به ناچار بايد در دو سنگر مبارزه را به پيش ببرند: سنگر خودي‌ها و حکومتي‌ها. جنبش زنان ايران اميدوار است که بتواند با کسب همدلي و همراهي خودي‌ها به همراه آنان بساط نظام مبتني بر تمايز طبقاتي، جنسي، نژادي، مذهبي و قومي ِ جمهوري اسلامي ايران را برچيند.
اما ما به عنوان بخشي از جنبش چپ زنان ايران معتقديم که هر حرکتي براي نائل شدن به مقصود بايد اولا خواسته‌ها و اهداف کوتاه مدت و بلند مدت خود را به وضوح طرح نمايد و ثانيا ابزار رسيدن به اين اهداف را از پيش تعيين کند. به نظر ما توجه به اين دو محور اساسي باعث مي‌شود که جنبش‌هاي گوناگون اعم از کارگران، دانشجويان، زنان، کارمندان، روستائيان و ... از سينه زدن زير عَلم هر مدعي ِ رهبري پرهيز کنند که نتيجه‌اي جز سرخوردگي و هدر رفتن نيروها نخواهد داشت، آنچنان که در خيزش سال ٨٨ اتفاق افتاد.
به همين دليل ما، «زناني ديگر»، هشت مارس، روز جهاني زن، را مناسبتي به جا براي طرح مطالبات حداکثري و حداقلي خود مي‌دانيم. ما معتقديم تا محو کامل نظام مالکيت خصوصي، استثمار و از بين رفتن هرگونه سلطه‍ي طبقاتي، جنسيتي ، مذهبي، قومي، نژادي وغيره، نه زنان که هيچ‌يک از آحاد جامعه به رهايي نخواهند رسيد. مطالبات حداکثري ودراز مدت زنان در واقع زماني به دست خواهد آمد که در روندي طولاني هرگونه مناسبات مبتني برتبعيض، استثمار، سلطه، تحميق وتحقير از بين برود. زنان به واقع زماني آزاد خواهند شد که همه انسان‌ها آزاد شده باشند.
بنابراين و با آگاهي کامل از هدف ِ درازمدت خود، اولين گام براي رسيدن به مطالباتمان را سرنگوني نظام ديکتاتوري و ضدانساني جمهوري اسلامي مي‌دانيم . ابزار ما براي رسيدن به مطالباتمان نه پيروي از رهبران مردم فريب و دغلکار، بلکه تشکل‌هاي مردمي است. اين تشکل‌ها از بطن جامعه،از ميان مردم و توسط خود مردم ايجاد شده و مي‌شود و تا رسيدن به اهداف نهايي خود به مبارزه ادامه خواهند داد. بديهي است که مطالبات زنان نيز همسو ودر راستاي مطالبات عمومي طرح شده و تعميق خواهد يافت. پس از سرنگوني جمهوري اسلامي، مطالبات حداقلي ما «زناني ديگر» به شرح زير است، جاي ترديد نيست که ما مبارزه را براي رسيدن به مطالبات حداکثري خود که همانا محو کامل هرگونه سلطه و استثمار است ادامه خواهيم داد.

۱. جدايي دين از دولت
۲. لغو تمامي قوانين مبتني بر تبعيض جنسيتي ، ازجمله قوانين مبتني برشرع وعرف، درقانون اساسي ، قوانين مدني ، شهروندي ، قوانين استخدامي ، قانون کار و هرگونه قانون، آيين‌نامه و دستورالعملي که مبتني بر مردسالاري و پدرسالاري است و ايجاد فرصت‌ها و حقوق برابر براي زنان و مردان در تمامي عرصه‌هاي عمومي و خصوصي
٣. لغو حجاب وهرگونه پوشش اجباري و تامين آزادي زنان بر بدن خود، ازجمله آزادي سقط جنين تحت پوشش بيمه رايگان؛ آزادي زنان در انتخاب نوع رابطه‍ي جنسي و مبارزه‍ي فرهنگي در جهت شکستن تابوهاي ارتجاعي موجود و آموزش روابط جنسي سالم در مدارس و دانشگاه‌ها
۴. آزادي ايجاد تشکل‌هاي زنان در تمامي عرصه‌ها و حوزه‌ها
۵. تدوين قوانيني براي تنبيه و مجازات کساني که اقدام به خشونت عليه زنان و کودکان مي‌کنند وتامين امداد فوري به قربانيان خشونت و ايجاد خانه‌هاي امن براي زنان و کودکاني که مورد خشونت واقع شده و يا از خانه فرار کرده‌اند.
۶. لغو بردگي جنسي و پورنوگرافي و تامين شغل و زندگي مناسب براي کارگران جنسي، مبارزه با قاچاق جنسي زنان و کودکان
۷. لغوهرگونه تفکيک جنسيتي در عرصه‌ها و نهادهاي مختلف اجتماعي؛ اقتصادي، فرهنگي، آموزشي با هر توجيه و بهانه‌اي، ايجاد تغييرات اساسي در محتواي کتاب‌هاي آموزشي و برنامه‌هاي فرهنگي و هنري در جهت حذف بن‌مايه‌هاي انقياد و سرسپردگي و اطاعت در زنان و رواج خشونت عليه آنان، زدودن فرهنگ مردسالارانه از گفتار، نوشتار ورسانه‌ها در عرصه‌هاي مختلف، گنجاندن ماده درسي برابري جنسيتي در برنامه‌هاي آموزشي مقاطع مختلف تحصيلي؛ ايجاد واحدهاي مطالعات زنان در دانشگاه‌ها و مبارزه فرهنگي با باورهاي مبتني بر تبعيضات جنسيتي در جامعه و مجازات هرگونه مثله دختران
٨. پذيرش رسمي روز ٨ مارس به عنوان روز جهاني زن و برگزاري مراسم و طرح مطالبات زنان در اين روز؛ اجراي مصوبات کنفرانس‌هاي جهاني در مورد حقوق زنان از جمله کنوانسيون رفع تبعيض از زنان و...
۹. برنامه‌ريزي جدي و اساسي براي مبارزه با فقر؛ بيکاري و گراني
۱۰. تامين رفاه در محل کار و زندگي ازجمله غذاي مجاني و سرويس‌هاي اياب و ذهاب و بازنشستگي مناسب با تورم براي شاغلين؛ ايجاد مهدکودک وشيرخوارگاه، آشپزخانه‌هاي عمومي براي تامين اوقات فراغت، بيمه رايگان و حقوق بيکاري مناسب با تورم؛ سوادآموزي رايگان براي تمامي زنان اعم از شاغل و غيرشاغل
۱۱. ممنوعيت کار کودکان و تامين حقوق آنان بر اساس معاهدات بين المللي و ادغام اين معاهدات در قوانين کشوري؛ اصلاح قانون سن مسئوليت کيفري مطابق با پيمان جهاني حقوق کودک؛ به رسميت شناختن حقوق برابر براي کودکان متولد شده در خارج از چارچوب خانواده و...
۱۲. طرح و پي‌گيري برنامه‌هايي عملي در جهت رفاه و ارتقاي موقعيت، اشتغال، سواد‌اموزي و ‌بهداشت و درمان رايگان، بيمه بيکاري و مشکلات و نيازهاي ويژه‍ي زنان روستايي، مليت‌ها و پيروان اديان ديگر.
۱٣. برنامه‌ريزي و تدوين قوانيني جهت حفظ محيط زيست و مبارزه با آلودگي‌ها و صدمات وارده به محيط زيست وتنبيه و مجازات مسببان اين صدمات و آلودگي‌ها.
بديهي است که اين مطالبات فقط با حضور فعال و حمايت فعال خود ِ زنان دست يافتني خواهد بود.

٨ مارس را به روز يادگيري و فراگير کردن درس‌هاي خيزش‌هاي انقلابي خود وجهان تبديل کنيم!
٨ مارس را به روز همبستگي با جنبش‌هاي منطقه و جهان تبديل کنيم!
٨ مارس را به روز مبارزه براي بلند کردن پرچم انقلابي «سرنگون باد رژيم ضد زن جمهوري اسلامي» تبديل کنيم!

زناني ديگر
٨ مارس ۲۰۱۱ (۱٨ اسفند ۱٣۹۰)


[ نسخه چاپی ]     [ بازگشت به صفحه اول ]


اخبار
درگيري فيزيکي مردم با گشت ارشاد در ميدان درکه تهران
تجمع حق التدريسان و معلمان پيش دبستاني مقابل مجلس
روزنامه رسمي حكم ابطال رياست مرتضوي را چاپ نكرد
دلار 2023 تومان ، سكه 747 هزار تومان
اظهار ناتواني دولتي ها در جلسه مجمع تشخيص
مقابل شهرداري ملارد رخ داد خودسوزي مقابل چشم شهردار
بازداشت يک فعال سياسي عرب در حميديه
خواستار پايان اعتصاب غذاي کبودوند هستيم
رييس اتحاديه ناشران و كتابفروشان:كتابفروشان به تعطيلي فكر مي‌كنند :
فدراسيون دوچرخه‌سواري هم «تعليق» شد
اخبار دانشجوئی
کوي دانشگاه تهران ۱۰ روز قبل و بعد از ۱۸ تير تعطيل است
اجراي دستورالعمل پوشش دانشجويان از اول مهر/ انتقاد از نيروي انتظامي۱۳۹۱/۰۳/۲۰
۶۲ درصد مدال‌آوران ايراني رقابت‌هاي علمي جهاني از کشور رفتند
ادامه‌ي تنش در دانشگاه مازندران به دنبال مرگ يک دانشجو
گزارش شوراي دفاع از حق تحصيل
سخنان وزير علوم افشاي نقض آشکار حقوق دانشجويان است
تجمع اعتراضي دانشجويان علوم پزشکي در مقابل مجلس و وزارت بهداشت
نويد بهاري دانشجويان از پشت ميله هاي زندان
تجمع ۵ روزه‌ي دانشجويان علوم پايه در مقابل وزارت بهداشت
اعتراض داريوش اجلالي، دانشجوي دانشگاه ياسوج با دوختن لب‌هايش
 
کارگران دربند را آزاد کنید

دانشجویان دربند را آزاد کنید

برگی از تاریخ

با یاد یاران

اسامی قربانيان کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷

شورای دانشجویان و جوانان چپ ایرانخبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران


آرشیو آثار کلاسیک مارکسیستی

Copyright 2004 © etehadefedaian.org - All Rights Reserved - Administration