The Union Of People's Fedaian Of Iran
اخبار    سرسخن    مقالات سیاسی    اعلامیه ها    ديدگاه ها    کارگری    زنان    دانشجویی    مسئله ملی    اجتماعی    رويدادهای بين المللی    برای جهانی دیگروسوسياليسم    حقوق بشر    گفتارهای رادیویی    یادها    در راه کنگره    اعلان ها    موضوعی    گفتگو      
صفحه اول معرفي و تاريخچه  |   اسناد سازمان  |   آرشيو  |   پيوندهاي ديگر  |   آدرس هاي ما  |   آرشيو مقالات

زنان نبايد براي بحران اقتصادي جهان بپردازند

ناهيد جعفرپور

سيستم اجتماعي سرمايه داري بر پايه نابرابري و بي عدالتي گسترده بين دو جنس بنا گشته است و بحران مالي کنوني اين ساختار ناعادلانه را از بسياري جهات تقويت نموده است:
از طريق انباشت دارائي هاي مالي و همزمان مقررات زدائي از بازار هاي مالي، حباب عظيم مالي منجر گرديد که در پايان سال 2008 ترکيد و جهان را در بر گرفت. دولت ها براي مقابله با بحران و نجات شرکت ها و بانک ها از ورشکستگي قروض آنها را برگردن گرفتند و بدين طريق براي جبران کسري بودجه به صرفه جوئي همه جانبه در بخش هاي خدمات اجتماعي پرداختند. زماني که دولت ها صرفه جوئي مي کنند در مرحله نخست به کاهش مشاغل در بخش هاي اجتماعي و فرهنگي مي پردازند و خدمات خود را در اين راستا قطع نموده و از زناني که در اين بخش ها مشغول بکارند و بيکار مي شوند خواسته مي شود تا بطور مجاني و افتخاري به خدمات خويش ادامه دهند. ( مورد آلمان)
سازمان بين المللي كاردرگزارش خود اعلام كرده است که ، بحران مالي و اقتصادي بيش از 22 ميليون زن را در سراسر جهان بيكار خواهد نمود.
طبق اين گزارش: بحران مالي و اقتصادي جهان روند اشتغال زايي براي زنان را با افت چشمگيري روبرو كرده است . بحران مالي و اقتصادي جهان در ابتدا بخش هاي اقتصادي كشورهاي ثروتمند و توسعه يافته را كه بيشتر مردان در آنها اشتغال به كار داشتند تحت تاثير قرار داد ولي اكنون به ساير بخشهاي اقتصادي نيز كه زنان هم در آنها اشتغال دارند ، خسارات چشمگيري وارد كرده است .
جف جانسون نويسنده اين گزارش مي نويسد ، بخش هاي مختلف اقتصاد جهاني از بحران و ركود اخير متاثر شده است ، بخشهاي مالي ، بيمه ، مسكن و صنعت مهمترين بخشهاي اقتصادي هستند كه مردان نقش فعالي در آنها دارند . ولي بخشهاي خدماتي و خرده فروشي كه زنان نقش فعالي در آن دارند نيز از بحران مالي و اقتصادي جهان بي نصيب نمانده اند.
زنان در بسياري از كشورهاي توسعه يافته جهان به عنوان پيش خدمت و فروشنده مشغول به كار هستند كه بحران اخير موجب كاهش بسياري از اين فرصتهاي شغلي شده است .
سازمان بين المللي كار همچنين نسبت به وضعيت اشتغال زنان در كشورهاي در حال توسعه ابراز نگراني كرده و مي افزايد: زنان در كشورهاي در حال توسعه بيشتر در بخشهاي كشاورزي يا خدمات مشغول به فعاليت هستند و اين بخشهاي اقتصادي نيز از بحران اقتصادي جهان متاثر شدند .
بر اساس اين گزارش ، تعداد بيكاران جهان 51 ميليون نفر افزايش خواهد يافت كه 22 ميليون نفر آن را زنان تشكيل مي دهند.
به طور معمول در جهان زنان كمتر از مردان در كارهايي استخدام مي‌شوند كه داراي دستمزد و حقوق منظم است. نتايج پژوهش‌‌هاي موجود نشان مي ‌دهند كه تقريباً در تمام اقتصادها سهم مشاركت زنان در انجام كارهاي خانگيبيشتر از مردان است. در اقتصادهاي متكي بر كشاورزي زنان غالبا بيشتر از مردان در اين بخش كار بکار مشغولند. همچنين سهم زنان در بخش خدمات بيش از مردان است. اما متأسفانه حتي در مشاغلي كه به طور سنتي مختص زنان است دستمزد كمتري نسبت به مردان دريافت مي كنند.
بررسي سه شاخص: وضعيت، بخش و دستمزدها و درآمدها- بيانگر اين واقعيت است كه اشتغال زنان در سرتاسر جهان در اقتصاد غير رسمي و فاقد چارچوبهاي قانوني و نظارتي، بيشتر از مردان مي باشد و مزاياي تأمين اجتماعي آنان بطور فاحشي كمتر از مردان است و يا اينكه هيچ مزايايي ندارند. همچنين ميزان آسيب‌پذيري آنان بسيارزياد تر است. در نتيجه زنان نسبت بالائي از آمار كارگران كم‌درآمد جهان را تشكيل مي ‌دهند. يعني اين افراد كار مي ‌كنند ولي درآمد آنها به اندازه‌اي نيست كه زندگيخود و خانواده‌هايشان را تأمين نمايد.. بررسي ‌هاي اخير نشان مي ‌دهد كه بدون پيشرفت در زمينه ايجاد فرصتهاي شغلي براي زنان به منظور كمك به آنان در دستيابي به شغلي مناسب و مزدآور در شرايط آزاد، برخورداري از امنيت و حيثيت انساني، به نصف رساندن فقر تا سال 2015 در بيشتر مناطق دنيا تحقق نخواهد يافت.
سازمان ملل در سال 2011گزارش داده است که زنان مهاجر به ويژه از كشورهاي آسيايي بيشتر در معرض ابتلابه ايدز هستند.
بر اساس اين گزارش بحران اقتصادي در دنيا باعث شيوع گسترده بيكاري و كاهش فرصت هاي شغلي بخصوص براي زنان شده و به اين ترتيب وضعيت كارگران مهاجر واقعاً مورد تهديد است.اين گزارش مي افزايد: در شرايطي كه تقاضا براي كار به طور بي رويه و فزاينده يي افزايش مي يابد افرادي كه فقيرترين جايگاه را در جامعه دارند و معمولاً شامل كارگران مهاجر پاره وقت و كساني كه نام شان به ثبت نرسيده مي شوند، هر نوع شرايطي را براي حفظ شغل شان قبول مي كنند.در اين گزارش آمده است: بين 70 تا 80 درصد از كارگران مهاجر از كشورهاي سريلانكا و فيليپين گرفته تا كشورهاي عربي را زنان تشكيل مي دهند و 60 درصد از زنان مهاجر از كشور بنگلادش در اين منطقه بين سال هاي 1991 تا 2007 مشغول به كار شده اند. اين زنان هم اكنون با وجود بحران جهاني اقتصادي با شرايط بسيار دشواري مواجه شده اند. بسياري از اين زنان پس از ترك وطن خود به شدت بدهكار بوده اند، برخي از سوي كارفرمايان خود مورد سوء استفاده جنسي قرار گرفته و عده يي نيز از سوي قاچاقچيان انسان ربوده مي شدند.
ما زنان هزينه بحران مالي شما را نمي پردازيم!
حباب مالي ترکيده است ـ سود هاي کلان به مسئولين اصلي بحران مالي و بازيگران جهاني پرداخت شده است ـ و ما زنان اکنون بايد خسارت آنرا بپردازيم!
عواقب ناشي از بحران مالي سيستم سرمايه داري در زندگي زنان بصورت زير مي باشند:
ـ 60% کساني که به لحاظ بيکاري تهيدست شده اند زنانند. بسياري از زنان با وجود نيمه وقت کار کردند اما از فقر رنج مي برند.
ـ 22 ميليون زن طبقگزارش ( اي ال او) تنها در يک سال در اثر بحران مالي شغل خويش را از دست داده اند.
ـ سياست بازار جهاني نابرابري شغلي ميان زنان و مردان را بزرگتر نمود. براي مثال گردانندگان شرکت هاي آمريکائي 300 برابر درآمد متوسط شاغلين را دريافت مي نمايند.
ـ زنان غالبا در مشاغل محدود و مشاغل بدون مهارت و مشاغل مزد پائين بکار گرفته مي شوند
ـ زنان مهاجر بخصوص در مناسبات کاري غير قانوني و مخاطره آميز بکار گرفته مي شوند! زنان شاغل از سوي آژانس هاي کاريابي، زنان شاغل پاره وقت و زنان مهاجر اولين کساني هستند که از کار اخراج مي گردند! در سرتاسر جهان مقدار حواله پولي مهاجرين کارگر زن به خانواده هايشان در اروپاي شرقي، آفريقا و آسيا بشدت کم شده است.
ما زنان چه مي خواهيم:
ـ تقسيم عادلانه رفاه اجتماعي و ثروت و عادلانه شدن شرايط توليد و کار
ـ توقف حراج بخش هاي خدمات اجتماعي، تمرکز در ارائه مواد غذائي سالم، مسکن ارزان قيمت، خدمات درماني و پزشکي مجاني با کيفيت و سالم، تاسيسات مراقبت از کودکان، سرويس هاي خدمات به سالمندان و بيماران، تاسيسات مجاني آموزشي و علمي و فرهنگي
ـ پول به اندازه کافي وجود دارد. پولي که باعث اين حباب مالي گشته است. از اين روي زنان خواهان افزايش راديکال حداقل دستمزد مي باشند.
ـ پايان دادن به مناسبات کاري مخاطره آميز و تبعيض آميز در سرتاسر جهان.
ـ توجه و تشويق بخش هاي کار مراقبت و حضانت از سالمندان و کودکان و بيماران که زنان بصورت مجاني انجام مي دهند و کسي حاضر به پرداخت مزدي براي آن نيست.
ـ دولت ها قروض بانک ها و شرکت ها را مي پردازند و زنان و فرزندانشان بايد هزينه آنرا پرداخته و روز بروز در رنج و بدبختي بيشتر فرو روند. زنان خواهان پايان دادن به اين مناسبات ناعادلانه مي باشند.
ـ بسته شدن تمامي بهشت هاي مالياتي در جهان.
جهاني عاري از نابرابري هاي جنسيتي ممکن است!

[ نسخه چاپی ]     [ بازگشت به صفحه اول ]


اخبار
درگيري فيزيکي مردم با گشت ارشاد در ميدان درکه تهران
تجمع حق التدريسان و معلمان پيش دبستاني مقابل مجلس
روزنامه رسمي حكم ابطال رياست مرتضوي را چاپ نكرد
دلار 2023 تومان ، سكه 747 هزار تومان
اظهار ناتواني دولتي ها در جلسه مجمع تشخيص
مقابل شهرداري ملارد رخ داد خودسوزي مقابل چشم شهردار
بازداشت يک فعال سياسي عرب در حميديه
خواستار پايان اعتصاب غذاي کبودوند هستيم
رييس اتحاديه ناشران و كتابفروشان:كتابفروشان به تعطيلي فكر مي‌كنند :
فدراسيون دوچرخه‌سواري هم «تعليق» شد
اخبار دانشجوئی
کوي دانشگاه تهران ۱۰ روز قبل و بعد از ۱۸ تير تعطيل است
اجراي دستورالعمل پوشش دانشجويان از اول مهر/ انتقاد از نيروي انتظامي۱۳۹۱/۰۳/۲۰
۶۲ درصد مدال‌آوران ايراني رقابت‌هاي علمي جهاني از کشور رفتند
ادامه‌ي تنش در دانشگاه مازندران به دنبال مرگ يک دانشجو
گزارش شوراي دفاع از حق تحصيل
سخنان وزير علوم افشاي نقض آشکار حقوق دانشجويان است
تجمع اعتراضي دانشجويان علوم پزشکي در مقابل مجلس و وزارت بهداشت
نويد بهاري دانشجويان از پشت ميله هاي زندان
تجمع ۵ روزه‌ي دانشجويان علوم پايه در مقابل وزارت بهداشت
اعتراض داريوش اجلالي، دانشجوي دانشگاه ياسوج با دوختن لب‌هايش
 
کارگران دربند را آزاد کنید

دانشجویان دربند را آزاد کنید

برگی از تاریخ

با یاد یاران

اسامی قربانيان کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷

شورای دانشجویان و جوانان چپ ایرانخبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران


آرشیو آثار کلاسیک مارکسیستی

Copyright 2004 © etehadefedaian.org - All Rights Reserved - Administration