The Union Of People's Fedaian Of Iran
اخبار    سرسخن    مقالات سیاسی    اعلامیه ها    ديدگاه ها    کارگری    زنان    دانشجویی    مسئله ملی    اجتماعی    رويدادهای بين المللی    برای جهانی دیگروسوسياليسم    حقوق بشر    گفتارهای رادیویی    یادها    در راه کنگره    اعلان ها    موضوعی    گفتگو      
صفحه اول معرفي و تاريخچه  |   اسناد سازمان  |   آرشيو  |   پيوندهاي ديگر  |   آدرس هاي ما  |   آرشيو مقالات

براي حقوق برابر زنان در همه زمينه ها، عليه قوانين و سنت هاي ضد زن، به سوي ايجاد تشکل سراسري زنان!

فرزانه عظيمي

براي حقوق برابر زنان در همه زمينه ها،
عليه قوانين و سنت هاي ضد زن،
به سوي ايجاد تشکل سراسري زنان!
پنجشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۰ - ۰۸ مارس ۲۰۱۲


فرزانه عظيمي

جنبش زنان ايران يکي از پايه هاي اصلي جنبش آزادي و برابري خواهي در ايران است و از اين منظر فعالين زن وظيفه اي سنگين و راهي طولاني در مبارزه براي حقوق برابر زنان و عليه نابرابري جنسي در ايران را در پيش دارند. فعالين جنبش زنان در طول مبارزه خود و در نتيجۀ تجارب با ارزشي که در طول اين مبارزات کسب کرده اند، به درستي تشخيص داده اند که کلي گويي در حوزه حقوق زنان، نمي تواند آن ها را به خواسته هاي خويش برساند و همچنين رسيدن به خواست هاي حتي کوچک و جزيي بدون مبارزه اي پيگير در عرصه قانوني و حتي نافرماني مدني و نيز کار مداوم فرهنگي ممکن نيست.

از اولين جرقه مبارزه براي برابرحقوقي زنان در جهان و رفع ستم عليه آنان در ۸ مارس سال ۱۸۷۵ در آمريکا، نزديک به ۱۴۰ سال مي گذرد. اما تاريخ تبعيض و خشونت عليه زنان به چندين هزاره مي رسد. اين خشونت ها نه فقط در قوانين بسياري از کشورها مهر قانوني خورده اند، بلکه تبعيض هايي نيز که به لحاظ قانوني و با تصويب کنوانسيون هاي بين المللي عليه خشونت و تبعيض عليه زنان در سطح بين المللي ممنوع شده اند، بخاطر وجود سنت ها و حاکميت دولت هاي ضد زن در اقصي نقاط جهان همچون ايران، همچنان اعمال مي شوند.
يکي از اولين خشونت هاي جنسي بر زنان، يعني ختنه زنان، تاريخي ۳ هزار ساله در کشورهاي جهان، از جمله بسياري از کشورهاي آفريقايي دارد و همچنان هر ساله سه ميليون دختر ديگر نيز در معرض اين خطر هستند. سابقه خشونت عليه زنان و تبعيض جنسيتي، بسيار قديمي تر از حضور اديان است و به همين جهت مي توان گفت که خشونت عليه زنان چه بسا ريشه هاي قوي تري در سنت هاي عقب مانده دارد(۱)؛ سنت هايي که متاسفانه در مواردي خود زنان نيز به دلايل مختلف مدافع حفظ آن بوده اند (مثلا مادراني که طرفدار شديد ختنه دختر هستند) و يا اهميت کافي براي مبارزه با اين سنت ها و برچيده شدن آن ها را احساس نکرده اند.
افکار مردسالارانه تنها با تغيير قوانين مردسالارانه از جامعه ما رخت نخواهد بست. به همين جهت گسترش و تلفيق مبارزه زنان ايران عليه تبعيض جنسي عليه زنان، در زمينه هاي قانوني و فرهنگي از ضرورت هاي مهم راهکارهاي مبارزاتي جنش زنان به شمار مي رود. مبارزه عليه قوانين ضد زن که در جمهوري اسلامي نيز تشديد شده اند و در کمپين يک ميليون امضا و کمپين ضد سنگسار شاهد آن بوده ايم، بايد با مبارزه عليه سنت ها و ديدگاه هاي عقب مانده در ميان زنان و مردان تلفيق گشته و تغيير اين سنت ها و دگرگوني در افکار عمومي را هدف خويش قرار دهد. چه بسا براي جلوگيري از اعمال بعضي از خشونت ها عليه زنان مثل ختنه زنان - که قانون در باره آن سکوت کرده و دولت نيز تاکنون اقدامي براي جلوگيري از آن انجام نداده است، و همچنان بعنوان يک سنت ضد زن در جنوب و غرب کشور ما جاري است (۲) - بيش از هر چيز کار فرهنگي و توضيحي ضروري باشد.
جنبش زنان ايران يکي از پايه هاي اصلي جنبش آزادي و برابري خواهي در ايران است و از اين منظر فعالين زن وظيفه اي سنگين و راهي طولاني در مبارزه براي حقوق برابر زنان و عليه نابرابري جنسي در ايران را در پيش دارند. فعالين جنبش زنان در طول مبارزه خود و در نتيجۀ تجارب با ارزشي که در طول اين مبارزات کسب کرده اند، به درستي تشخيص داده اند که کلي گويي در حوزه حقوق زنان، نمي تواند آن ها را به خواسته هاي خويش برساند و همچنين رسيدن به خواست هاي حتي کوچک و جزيي بدون مبارزه اي پيگير در عرصه قانوني و حتي نافرماني مدني و نيز کار مداوم فرهنگي ممکن نيست. به همين جهت فعالين جنبش زنان در سال هاي اخير با درس گيري از تجارب ده ها سال مبارزه خود در ايران و همچنين با آموزش از تجارب همرزمان خويش در منطقه و جهان، تلاش کرده اند تا به مبارزات مطالبه محور روي آورند. آنان دريافته اند که تنها خواست مطالبات مشخص در حوزه هاي گوناگون حقوق زنان و مربوط به زنان همه اقشار و طبقات، فارق از وابستگي هاي مذهبي و عقيدتي و پايگاه طبقاتي آنان، مي تواند گروه هاي بيشتري از زنان و مردان را با جنبش برابرطلبي زنان همراه کند.
گرچه تشديد سرکوب در ايران و تهديد و سرکوب و دستگيري و زنداني کردن فعالين جنبش زنان در طول سال هاي اخير، شرايط مبارزه براي زنان ما براي احقاق حقوق برحق خويش را بيش از پيش دشوار کرده است، اما زنان مبارز کشور ما در طول سال گذشته نيز بار ديگر نشان دادند که در ادامۀ مبارزات خويش حتي در بدترين شرايط، لحظه اي درنگ و ترديد به خود راه نمي دهند. آنان با شجاعتي کم نظير شعلۀ مبارزه براي حقوق برابر خويش و عليه تبعيض جنسي را روشن نگه داشته و با درآميختن اين مبارزه با مبارزه عليه استبداد مذهبي که در اعتراض عليه سرکوب، زندان و شکنجه و کشتار فرزندانشان تبلور مي يابد، مي روند تا به پيروزي هاي جديدي در رسيدن به خواست هاي خويش دست يابند. مهاجرت هاي ناخواسته بسياري از فعالين زن به خارج از کشور، گرچه دوري از حوزه هاي فعاليت اين زنان در ايران را به دنبال داشته است، اما اين امر عليرغم ايجاد خلائي عظيم در جنبش زنان ايران در کوتاه مدت، نتوانسته است اين صداي حق طلبانه را خاموش کند؛ صدائي که عليرغم سرکوب صلح جو ترين زنان در ايران، از جمله قتل هاله سحابي در سال گذشته و نيز به زندان افکندن بسياري از فعالين حقوق زنان همچون بهاره هدايت (۳)، و موکلين و مدافعان آنان همچون نسرين ستوده نيز در عرصه جهاني شنيده شد، و ضمن برانگيختن احترام جهاني به اين مبارزات، جايزه هاي بين المللي از جمله جايزه هارالد ادلستام از طرف بنياد هارالد ادلستام به بهاره هدايت را در آستانه ۸ مارس، به دنبال خود آورده است.
در روز ۸ مارس، روز جهاني زن ، بار ديگر با پيش کسوتان خود در مبارزه برابري طلبانه شان تجديد پيمان کنيم و دست يکديگر را در مبارزه براي برابرحقوقي زنان، هرکجا که هستيم، هرچه صميمانه تر بفشاريم. تلاش کنيم تا مبارزات خود را که امروز در هزاران تشکل و با بطور فردي در ايران و سراسر جهان همچون جويبارهاي بيشماري جريان دارد، به هم پيوند دهيم و از آن رودخانه عظيم و پر خروشي بسازيم که بتواند موانع سرسخت پيش پاي مبارزه براي برابرحقوقي زنان را از جا کنده و در تداوم جريان خويش، هرچه توانمند تر شده، آثار قرن ها تبعيض و ستم بر زنان ايران را براي هميشه از جامعه ما بزدايد.
به اميد آن روز!

----------------------------------------------------
زيرنويس ها
۱) رابطه مشخصي بين انجام اين رسم با مذهب وجود ندارد: به عنوان مثال در ناحيه‌اي در جنوب نيجريه پنج گروه نژادي برش دستگاه تناسلي را انجام مي‌دهند، ولي يکي از آنها مسلمان است، دو تا از آنها عمدتاً مسيحي هستند و دوتاي ديگر مذهب سنتي‌شان را دارند‫.‬ ‫(‬نگاه کنيد به بريدن آلت جنسي زنان، http://fa.wikipedia.org/ ‫)‬
۲) در ميان کشورهاي فارسي زبان، در جنوب و غرب ايران ‫(‬استان‌هاي خوزستان، لرستان و بيش از همه کردستان و در شهرهاي هرمزگان و بنادر گنگ و جاسک، اورامانات، بانه، نوسود، پاوه، پيرانشهر و حتي اطراف اروميه‫) نيز متاسفانه‬ اين رسم وجود دارد‫.‬ نگاه کنيد به چگونگي و چرايي ختنه دختران در کردستان http://www.dw.de/ ‫)‬
۳) بهاره هدايت، دانشجوي فعال حقوق بشر است که درحال حاضر در ايران در زندان به سرمي برد.

[ نسخه چاپی ]     [ بازگشت به صفحه اول ]


اخبار
درگيري فيزيکي مردم با گشت ارشاد در ميدان درکه تهران
تجمع حق التدريسان و معلمان پيش دبستاني مقابل مجلس
روزنامه رسمي حكم ابطال رياست مرتضوي را چاپ نكرد
دلار 2023 تومان ، سكه 747 هزار تومان
اظهار ناتواني دولتي ها در جلسه مجمع تشخيص
مقابل شهرداري ملارد رخ داد خودسوزي مقابل چشم شهردار
بازداشت يک فعال سياسي عرب در حميديه
خواستار پايان اعتصاب غذاي کبودوند هستيم
رييس اتحاديه ناشران و كتابفروشان:كتابفروشان به تعطيلي فكر مي‌كنند :
فدراسيون دوچرخه‌سواري هم «تعليق» شد
اخبار دانشجوئی
کوي دانشگاه تهران ۱۰ روز قبل و بعد از ۱۸ تير تعطيل است
اجراي دستورالعمل پوشش دانشجويان از اول مهر/ انتقاد از نيروي انتظامي۱۳۹۱/۰۳/۲۰
۶۲ درصد مدال‌آوران ايراني رقابت‌هاي علمي جهاني از کشور رفتند
ادامه‌ي تنش در دانشگاه مازندران به دنبال مرگ يک دانشجو
گزارش شوراي دفاع از حق تحصيل
سخنان وزير علوم افشاي نقض آشکار حقوق دانشجويان است
تجمع اعتراضي دانشجويان علوم پزشکي در مقابل مجلس و وزارت بهداشت
نويد بهاري دانشجويان از پشت ميله هاي زندان
تجمع ۵ روزه‌ي دانشجويان علوم پايه در مقابل وزارت بهداشت
اعتراض داريوش اجلالي، دانشجوي دانشگاه ياسوج با دوختن لب‌هايش
 
کارگران دربند را آزاد کنید

دانشجویان دربند را آزاد کنید

برگی از تاریخ

با یاد یاران

اسامی قربانيان کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷

شورای دانشجویان و جوانان چپ ایرانخبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران


آرشیو آثار کلاسیک مارکسیستی

Copyright 2004 © etehadefedaian.org - All Rights Reserved - Administration