The Union Of People's Fedaian Of Iran
اخبار    سرسخن    مقالات سیاسی    اعلامیه ها    ديدگاه ها    کارگری    زنان    دانشجویی    مسئله ملی    اجتماعی    رويدادهای بين المللی    برای جهانی دیگروسوسياليسم    حقوق بشر    گفتارهای رادیویی    یادها    در راه کنگره    اعلان ها    موضوعی    گفتگو      
صفحه اول معرفي و تاريخچه  |   اسناد سازمان  |   آرشيو  |   پيوندهاي ديگر  |   آدرس هاي ما  |   آرشيو مقالات

مروي بر عوامل تاثيرگذارشکل گيري سنديکاي کارگران شرکت واحد اتوبوسراني

داود رضوي

مروي بر عوامل تاثيرگذار
شکل گيري سنديکاي کارگران شرکت واحد اتوبوسراني

داود رضوي

چهارشنبه ۱۷ اسفند ۱٣۹۰ - ۷ مارس ۲۰۱۲
عدم تشکل مستقل کارگري در شرکت واحد يکي از عوامل اصلي شکل گيري سنديکاي کارگران شرکت واحد بوده.رانندگان شرکت واحد از اقشار پر کار و کم درامد شهر تهران هستنند . اکثريت انها مستاجر و در حاشيه هاي تهران زندگي ميکنند . روزانه هزران نفر را در سطح شهر تهران جابجا ميکنند .انمهم در شرايط غير استاندارد شهر تهران چه از نظر الودگي هوا و الودگي صوتي و ترافيک و...با توجه به اينکه تمام ساعات کاريشان از ساعات مفيد کاري محسوب ميشود. اما از کمترين حقوق و مزايا بهره مند هستند.
تا پايان سال ٨۴ يعني قبل از بازگشائي سنديکاي کارگران شرکت واحد از حداقل حقوق و مزاياي يک راننده هم محروم بودند . از انجائي که شوراهاي اسلامي کارکه بعد از انقلاب در اکثر کارگاه ها و کارخانه ها شکل گرفت در شرکت واحد هم بدون هيچ نظر خواهي از کارگران و بدون برگزاري مجمع عمومي در سال ۱٣۷۰ کارش را در مجموعه شرکت واحد شروع کرد. و به اصطلاح دفاع از حقوق کارگران و رانندگان را بعهده گرفت .در صورتي که درخواست کارگربه عنوان کانديداي شوراي اسلامي کار منوط به تائيد مديريت و حراست شرکت واحد است. در غير اين صورت رد صلاحيت ميشد . حتي من خودم شاهد بودم اگر کارگري از اين فيلترها رد ميشد و واقعا ميخواست از کارگران دفاع کند. مديريت محل کار ان کارگر را تغيير ميداد و عملا ان کارگر با تغيير محل کار خود از نمايندگي حذف ميشد و انهائي که هم سو با مديريت و حراست کار ميکردند از پاداش قابل توجهي مثل اضافه کار و وام هاي قزالحسنه و... .برخوردار بودند و اين خود در شرکت واحد يک امتياز براي کساني بود که به عنوان نماينده شورا کار ميکردند. هر دو سال يکبار تعداي کانديدا مي شدند تا شرايط کاري خودشان بهتر شود. وعملا اگر هم ميخواستنند نمي توانستند تلاشي براي شرايط بهتر کار کارگران و رانندگان داشته باشند. اين شرايط بطور شديدي ريشه گرفته بود و باعث شده بود که رانندگان و کارگران شرکت واحد هيچ اميدو اعتمادي به نمايندگان شوراهانداشته باشند و در طول دو سال خدمت انها حتي مراجعه کننده اي هم نداشتنند.
مطالبات رانندگان همينطور روي هم انباشته ميشد و فقط بخشي ازکارگران هر دو سال يکبار به اجبار اينکه روز انتخابات شوراها از کارشان کارفرما جلوگيري نکند با تهديد و زور راي ميدادند. اين يکي از عوامل اصلي شکل گيري سنديکاي کارگران شرکت واحد بود .در مدت نزديک به بيست سال که از تاسيس شوراهاي اسلامي کار در شرکت واحد ميگذشت نه تنها اين شوراها دستاوردي نداشتند بلکه دستاوردهاي سنديکاي شرکت واحد را هم از دست کارگران گرفتند.در واقع شوراهاي اسلامي کار شرکت واحد به هيچ عنوان به رانندگان پاسخگو نبودند و تمام و کمال گوش به فرمان کارفرما و حراست بودند. از طرفي چون خانه کارگر در ادارات کار و وزرات کار از نفوذ زيادي برخوردار بود به همين دليل شکايت کارگران در ادارات کار و وزرات کار به ضرر کارگران تمام ميشد و اغلب کارگران از شکايت صرفه نظر ميکردند.البته با توجه به اينکه اساسنامه شوراها را وزرات کار مينويسد بيشتر از اين هم نمي شود انتظار داشت . صادقانه بگويم در بيست سال گذشته شوراهاي اسلامي کار شرکت واحد نه تنها يک مجمع بر پا نکرده حتي يکي از مواد قانون کار را هم به کارگران و رانندگان اموزش نداده . اين خود دليلي محکم يراي ايجاد تشکيل سنديکاي شرکت واحد بود.
اما چطور بعد از ۲۷سال خاموشي سنديکاي شرکت واحد باز دوباره باز گشائي شد.
در سال ۲۰۰۲ وزارت کار و امور اجتماعي جمهوري اسلامي ايران از دفتر بين المللي کار درخواست کرد تا قانون و مقررات کار کشور را بررسي کرده و راه هاي بهبود انطباق آنها با استانداردهاي بين المللي در زمينه حق تشکل و حق مذاکره دسته جمعي را پيشنهاد نمايد. جلساتي در تهران و ژنو برگزار شد و سرانجام در اکتبر ۲۰۰۴ وزارت کار و امور اجتماعي و طرف هاي کارگر و کارفرماي ايشان با هم يک توافقنامه مشترک امضا کردند که شامل سه موضوع اصلي بود. ايشان موافقت خود را با نياز به بازنگري در فصل ششم قانون کار در راستاي تقويت و توسعه انجمن هاي صنفي اعلام کردند. انجام اين کار بايد مطابق اصول شناخته شده بين المللي در زمينه حق تشکل و با مساعدت دفتر بين المللي کار باشد. ايشان همچنين موافقت خود را با نياز به تجديد نظر در قانون تاسيس شوراي هاي اسلامي کار و طبعاً آئين نامه هاي آن، در زمان مقتضي و مطابق با مقاوله نامه هاي شماره ۸۷ و ۹۸ سازمان بين المللي کار اعلام کردند. با توجه به اين مذاکرات اواخر سال ۱٣٨٣ اقاي اسالو و ابراهيم مددي به کمک موثر هيئت موسسين کارگري از طريق پي گيرهائي که در وزرات کار انجام دادند. قرار شد در صورت جذب و عضو گيري از رانندگان و کارگران استارت بازگشائي سنديکاي شرکت واحد را بزنند. البته تا تشکيل سنديکاي شرکت واحد مرتب اعضاي هيئت موسسين کارگري در قالب هيئت موسسين سنديکاي شرکت واحد مرتبا در جلسات شرکت کرده و ما از تجربيات انان در اگاهي دادن به رانندگان و کارگران شرکت واحد ياري مي جستيم. اولين تجمع رانندگان بنا به نشان دادن اعضا ئ و نمايش قدرتي جهت تشکيل سنديکاي شرکت واحد در مقابل وزرات کار شکل گرفت. مسئولين وزرات کار از اين که تجمع رانندگان در خيابان شکل نگيرد حدود هزار رانند ه را به داخل وزرات کار دعوت کردند که در مسجد داخل وزرات کار اعضاي هيئت موسسين سنديکاي شرکت واحد براي رانندگان سخنراني کردند. اين تجمع نشان داد که سنديکاي شرکت واحد امادگي بازگشائي را دارد. البته سنديکا محلي را در حسن اباد تهران از خبازان گرفته بود و در ان محل هر هفته اموزش قانون کار و بخشي از قانون اساسي و اموزش هاي سنديکائي به کارگران ارائه ميداد . رانندگان مشکلات کاري منطقه خودشان را حضورا براي اعضاي حاضر در محل توضيح ميدادند.
البته کارفرما هم با کمک حراست و عوامل شوراها کارگران را زير نظر داشتند و به اين شکل کارگران را تهديد هم ميکردند تا شايد بتوانند سنديکاي نوپا را در نطفه خفه کنند . عوامل امنيتي بطور نامحسوس در جلسات هفتگي سنديکا حضور داشتند. در جلسات اموزش سنديکائي به رانندگان داده مي شد وهم زمان در مناطق مختلف شرکت واحد هم امضا جمع اوري ميشد مبني بر در خواست تشکيل سنديکا در شرکت واحد. حدود ٨هزار امضائ جمع اوري شده بود که من خودم کل امضاهاي منطقه ۹اتوبوسراني را به اداره کار تسليم کرده بودم و مننظر رسيدگي بوديم هر چند عوامل خانه کارگر و شوراها با نفوذ خود در اداره کار استان تهران با توصيه و...؟ مرتبا شکايات ما را به تاخير ميانداختند از انجائي که شوراهاي اسلامي کار دهگانه اتوبوسراني و عوامل خانه کارگر منافع خود را در خطر ديدند با همکاري عوامل خود در خانه کارگر و بهره گيري از مديريت شرکت واحد و حراست و عوامل امنيتي ترتيب حمله به محل سنديکاي شرکت واحد را دادند. محجوب هم که به عنوان نماينده تهران در مجلس بود و از بنيان گذارهاي خانه کارگر به حساب ميامد از اين موضوع با خبر بود.
در تاريخ ۱۹/۲/٨۴با تمام امکانات از قبيل جيره خوارهاي چماقدار و در حضور نيروهاي انتظامي و امنيتي به محل سنديکاي شرکت واحد واقع در حسن اباد تهران حمله ور شدند تعدادي از اعضا را زخمي کردند و هر چه در سنديکا بود به يغما بردند تا شايد اين سنديکا از حرکت باز ماند. نه تنها برنامه ريزي انها درست از اب در نيامد بلکه باعث شد کارگران بيشتري به سنديکا مراجعه کنند. اين مسائل باعث شد تا اعضاي هيئت موسسين سنديکا زودتر استارت انتخابات را بزنند . البته در اين شرايط مرتبا اعضاي فعالي که براي ايجاد تشکيل سنديکا فعاليت ميکردند تحت فشار هاي از جمله اخراج و تعبيد به مناطق دورتر بودند ولي هيچ يک از اين مشکلات نتوانست جلوي سنديکا خواهان را بگيرد وعوامل چماقدار قبل از انتخابات در محل سنديکا بمب اتش زا گذاشتند که با توجه به نزديک بودن اتش نشاني وحضور به موقع اتش نشانها محل سنديکاي اسيب چنداني نديد و همين خرابکاري باعث شد تا حدود ۵۰ راننده هر شب تا زمان انتخابات در محل سنديکا مي خوابيدند.
بهرحال بعد از فشارهاي زيادي که در روز ۱٣/۲/٨۴از طرف عوامل امنيتي و نيروهاي پليس و حراست شرکت واحد به اعضاي راي دهنده وارد کردند رانندگان با توجه به دستيگري ۷نفر از اعضاي سنديکاکه صبح روز انتخابات دستگير شده بودند رانندگان محل را ترک نکردند و با تجمع در ميدان حسن اباد خواستار برگزاري انتخابات سنديکا شدند و عوامل امنيتي اجازه برگزاري انتخابات سنديکاي شرکت واحد را صادر کردند و تمام افرادي را که دستگير کرده بودند ازاد کردند. زمان راي گيري تنها زماني بود که هيچ يک از اعضاي سنديکا زنداني نبودند. با توجه به گستردگي شرکت واحد. انتخابات تا ساعات ۵/۲بامداد۱۴/٣/٨۴ادامه داشت که عوامل امنيتي تهديد کردند که اگر تعطيل نکنيد صندوق هاي راي گيري را ضبط خواهيم کرد که با نظر جمعي. برگزار کنندگان انتخابات مجبور شديم انتخابات را تعطيل کنيم و بلافاصله برگزار کنندگان به شمارش ارا پرداختنند و بعد از ۲۷سال اولين انتخابات شفاف مستقل کار گري در ايران در محل سنديکا برگزار شد و اعضاي هيئت مديره سنديکا مشخص شدند. بلافاصله بعد از تشکيل اولين جلسه هيئت مديره وظايف نمايندگان مشخص شد و سنيکاي کارگران شرکت واحد رسما کار خودش را اغاز کرد.
هر چند که باز هم از طرف کارفرما و عوامل امنيتي ما را به رسميت نمي شناختنند ولي شوراي اسلامي کار شرکت واحد ديگر بطور کامل کنار کشيده بودند و هيچ اظهار نظري نمي کردند. و کارگران با حضور در جلسات هفتگي و مجمع سنديکا خواستار رسيدگي و تلاش اعضاي هيئت مديره سنديکا جهت پرداخت مطالبات خودشان بودند. سنديکادر حالي پيگيري مطالبات رانندگان و کارگران را انجام ميداد که اعضاي هيئت مديره مرتبا مورد تهديد و فشار بودند و حتي عوامل امينتي در محل سنديکا در جلسات مرتبا در حضور رانندگان از دستيگيري افراد سنديکا خبر مي دادند به اين طريق سعي داشتند اعضاي حاضر در سنديکا را بترسانند تا شايد ما نتوانيم افراد را جذب سنديکا کنيم. تا شهريور ٨۴سنديکا از طريق مکاتبات اداري با مسئولين ذيربط هيچ نتيجه اي جهت بدست اوردن مطالبات رانندگان نداشت جز وعده هاي توخالي.
در ۱۶/۶/٨۴ سنديکاي شرکت واحد اولين اعتراض ارام سنديکائي خود را با روشن کردن چراغهاي اتوبوس در حين کاربه مسئولين نشان داد از انجائي که اکثريت رانندگان شرکت واحد در سطح تهران از اين اعتراض استقبال کردند خشم عوامل امنيتي را برانگيخت و منجر به دستگيري تعدادي از اعضاي سنديکا گرديد. اما اين حرکت اعتراضي که در سطح تهران بي سابقه بود توجه مردم و رسانه ها را بخود جلب کرد و چند نفر از اعضاي هيئت مديره با دفتر رئيس جمهوري هم در همان روز ملاقات کردند. قرار شد که مشکلات رانندگان از طريق شهرداري پي گيري شود.
تا دي ماه نه تنها مشکلي از دوش کارگران برداشته نشد بلکه تعداد ديگري از اعضاي هيئت مديره هم بازداشت شدند. اين بي توجهي ها به خواست کارگران و بازداشت ها باعث شد تا رانندگان در مجمع هاي هفتگي تقاضاي اعتصاب بکنند . سنديکا چند جلسه جهت اموزش اعتصاب به کارگران داشت و به محض اينکه اطلا عيه اموزش اعتصاب به دست رانندگان رسيد رئيس هيئت مديره اسالو و چندين نفر از اعضاي هيئت مديره دستگير شدند. و اين بازداشت ها باعث شد تا کارگران رسما از سنديکا بخواهند اعتصاب انجام شود تعداي از هيئت مديره که هنوز بازداشت نشده بود با صدور اطلا عيه روز ۴/۱۰/٨۴را روز اعتصاب اعلام کردند که باز هم منجر به بازداشت تعداي ديگر از اعضاي هيئت مديره و اعضائ سنديکا شد. از انجائي که وسعت اعتصاب گسترده بود تردد شهروندان با مشکل جدي روبرو شده بود از طرفي فشار عوامل اطلاعاتي بروي اعضاي هيت مديره زياد بود رانندگان مناطق مختلف بخشي از اعتصاب راشکسته و محل منطقه ۶اتوبوسراني را تبديل به محل اعتصاب کردند که منطقه ۶ از بزرگترين متاطق اتوبوسراني تهران به شمار ميرفت.
تجمع رانندگان تقريبا تا دو روز در منطقه ۶ ادامه داشت و قالبباف شهردار تهران در همان شب در حالي به جمع رانندگان معترض امد که باران شديدي ميامد و تقربا اکثريت اعضاي هيئت مديره در بند ۲۰۹زنداني بودند . که در همان شب ملاقات شهردار با رانندگان معترض تعدادي از اعضاي زنداني از جمله ابراهيم مددي را ازاد کردند تا بتواننداز با کمک اعضا ازاد شده به تجمع رانندگان پايان دهند . که با صحبت هاي شهردار و فشار هاي عوامل امنيتي اين تجمع بپايان رسيد و بعد از يک هفته ديگر اعضا از جمله خود من از زندان اوين ازاد شديم بجز منصور اسالو و قرار شد که به خواستها و مطالبات ما رانندگان رسيدگي شود و اسالو هم در فرصتي مناسب ازاد شود. شهردار قاليباف هم با ما جلسه اي گذاشت و قول همکاري داد. بعد ازگذشت چند هفته نه تنهااسالو ازاد نشد مسئولين هم هيچ چراغ سبزي به خواست هاي رانندگان نشان نداند .شهردار هم در اين مدت ترتيب ملاقاتي را با کل رانندگان در استاديوم دوازده هزارنفري ازادي داد تا بلکه بتواند رانندگان را قانع کند با سنديکا همکاري نکنند . که البته سنديکا هم از اين گرد همائي استقبال کرد و بيش از ٨هزار نفر از رانندگان به محل سالن دوازده هزارنفري امدند. البته تمام مسئولين شرکت واحد از جمله مدير عامل شرکت واحد به محل امده بودند. خانواده اسالو هم به اين محل امده بود تا شايد بتواند قول ازادي اسالو را از شهردار بگيرد. شهردار تهران در سخنراني خود ضمن قول رسيدگي به مشکلات رانندگان سعي داشت کارگران را قانع کند تا با سنديکاي شرکت واحد همکاري نکنند. و بطور ضمني گفتنند که مشکلات را به تنهائي حل خواهند کرد و در اصل خود را نماينده کارگران ميدانستند نه سنديکاي شرکت واحد را.
اين صحبتها خشم رانندگان را برافروخت و رانندگان شعارهائي براي ازادي اسالو و حمايت از سنديکا دادند که البته قاليباف محل را ترک کرده بود و صداي بلند گروه موزيک قصد داشت صداي رانندگان را خفه کند که رانندگان يکصدا همچنان شعار حمايت از سنديکا و ازادي اسالو ميدادند. اين برخورد رانندگان در واقع درخواست رانندگان از سنديکا بود و همچنان شعار قاليباف اعتصاب يادت نره را سر ميداندبا توجه به اينکه مراسم تمام شده بود رانندگان قصد ترک محل را نداشتند و با بستن درب هاي استاديوم اجازه نمي داند اتوبوسها خارج شود با پادر مياني اعضاي هيئت مديره سنديکا رانندگان محل را ترک کردند. بعد از مراسم استاديوم شهردار از ملاقات با اعضاي سنديکا منصرف شد. گويا سرکوب سنديکا بطور جدي در دستور کار عوامل امنيتي قرار گرفت با حضور اعضاي سنديکا در شهرداري اجازه ملاقات ندادند و مدير عامل وقت هم که بتازگي عوض شده بود از ملاقات با ما امتناع ورزيد و همان حرفهاي رئيس خود مبني به اينکه من سنديکا را به رسميت نمي شناسم و شخصا به خواست هاي کارگران رسيدگي ميکنم را تحويل نمايندگان سنديکا داد.
سنديکا که حدود يکسال تلاش بي وقفه جهت مطالبات رانندگان کرده بود و خود را به کارگران پاسخگو ميدانست مطالب شهردار و مدير عامل را به اطلاع رانندگان رساندو اعضاي هيئت مديره بعد از کنفراس هفتگي با رانندگان و کارگران و نظر خواهي قرار شد اعتصاب دوم راجهت مطالبات رانندگان و ازادي اسالو و برسميت شناختن نمايندگان سنديکا انجام دهد. در جلسه هيئت مديره سنديکاي اين نظرات رانندگان مورد بررسي قرار گرفت و با اکثريت ارا اعتصاب دوم رانندگان مصوب شد. به محض توزيع اطلاعيه اعتصاب از طرف سنديکا از طرف شهردار و مديرعامل شرکت واحد قرار ملاقاتي با اعضاي هيئت مديره سنديکا در محل دفتر مدير عامل اتوبوسراني گذاشته شد که از طرف سنديکا من و مددي و سليمي به محل مذاکره رفتيم البته تا روز اعتصاب دوم يعني ٨ بهمن ٨۴ يک هفته وقت باقي بود البته ما اين زمان را گذاشتيم تا بلکه بتوانيم شايد امتيازي براي کارگران بگيريم و در صورت امتياز اعتصاب را کنسل کنيم. مذاکره ما در حضور عوامل حراست شهرداري نماينده شهردار و مدير عامل شرکت واحد و حراست شرکت واحد از ساعت ۲عصر شروع شد و تا حدود ۹شب ادامه داشت که طرفهاي مقابل ما حاضر به دادن هيچ امتيازي جهت شکستن اعتصاب به ما نشدند و تمام حرفشان اين بود که شما کاري را که ما ميخواهيم انجام دهيد بعدا ما به خواستهاي شما توجه خواهيم کرد در اصل همان وعده سر خرمن و با تهديد و ارعاب ميخواستنند به مقاصد خود برسند که بلافاصله پس از پايان مذاکره از طرف وزرات اطلاعات تمام اعضاي سنديکا احضار شدند و پس يک بازجوئي چندين ساعته در دادگاه انقلاب که تا ده شب ادامه داشت مستقيم به بند ۲۰۹اوين منتقل شديم حتي عوامل اطلاعاتي هم حاضر به دادن هيچ امتيازي جهت شکستن اعتصاب به کارگران نشدند.
من فکر ميکنم که گروهي دوست داشتند که با اين اعتراض ما را بطور کامل سرکوب کنند . البته در روز اعتصاب با توجه به اينکه اکثريت اعضاي هيئت مديره وتعدادي از خانواده هاي انها و فعالين سنديکا بازداشت شده بودند اما اعتصاب در همان ساعات اوليه شکل گرفت و بخشهائي از تهران کاملا تحت تاثير اعتصاب رانندگان قرار گرفت.در روز اعتصاب صدها نفر از رانندگان دستگير شدند و روانه زندان اوين شدند بيش از سيصد نفر در همان روزهاي اوليه اعتصاب از کار بيکار شدند به مرور تا مدت شش ماه اکثريت کارگران اخراجي بجز ۴۵نفر به سر کار خود بازگشتنند و اعضاي سنديکا هم هر کدام بعد از چندين ماه از زندان با قرار هاي وثيقه صد ميليوني ازاد شدند و داراي پرونده هاي در انتظار دادگاه شدند البته باز هم اعضاي هيئت مديره دست از تلاش برنداشتند و غير از پيگيري حقوق کارگران به حمايت از کارگران اخراجي پرداختند . با توجه به اينکه محل دفتر سنديکا از طرف مقامات پلمپ شده بود اما هيئت مديره سنديکا دست از تلاش برنداشتند و از منازل خود براي جلسات هيئت مديره استفاده ميکردند و همچنان با توزيع اطلا عيه هاي سنديکا به رانندگان اقدام به اطلاع رساني ميکردند. با توجه به اينکه اعضاي هيئت مديره سنديکا از کار بيکار شده بودند ولي باز از تلاش جهت حقوق رانندگان دست برنداشتند و حتي کمک هاي مالي به اعضاي اخراجي از طريق کمک هاي مردمي و جمع اوري حق عضويت از رانندگان ميکردند و هر سال با تمام فشارها در روز جهاني کارگر اقدام به تجمع و برگزاري مراسم کارگري ميکردند که اگر تخميني بخواهم بگويم از سال ٨۴ تا امروز بيش از ۴۰۰ بار اعضاي هيئت مديره و فعالين سنديکاي شرکت واحد بازداشتي داشته و ده ها پرونده محکوميت بخاطر فعاليت سنديکائي. خوشبختانه با پي گيريهاي هيئت مديره و فعالين و دوستاران سنديکائي و حمايت هاي بين المللي اتحاديه هاي کارگري اکثريت به اتفاق اعضاي سنديکا بعد از ۴و۵سال بيکاري به کارشان بازگشتند فقط دو مورد هنوز بيکار هستنند اقاي اسالو و اقاي اکبر پيرهادي و دو نفر از اين اعضا در زندان هستنند اقاي ابراهيم مددي و رضا شهابي که اميدورايم که ازادي و بازگشت بکار اين عزيزان هم صادر شود.
البته تلاشهاي سنديکا نتيجه گرفت و باعث دستاوردهاي زيادي براي کارگران شد هر چند که امروز ما بخاطر جو امنيتي حاکم بر جامعه با ارم و اسم سنديکا در شرکت واحد نمي توانيم فعاليت کنيم ولي اعضاي اين سنديکا همچنان در محل کار به بدنه خود وصل هستنند و با جمع اوري طومارهاي مختلف جهت مطالبات رانندگان تلاش ميکنند و بارها و بارها امثال خودمن و ديگر اعضاي سنديکا با مدير عامل و مديران شرکت واحد بر سر خواست هاي کارگران و رانندگان چانه زني کرده ايم و مطالباتي را بدست اورده ايم. هيچوقت و در هر شرايطي حتي با فشارها و تطميع ها ما راي کارگران را که به ما داده بودند به هيچ قيمتي نفروختيم و همچنان پيگير حقوق همکاران خود هستيم به اميد روزي که ما هم ازادانه بتوانيم تشکلي را که خودمان دوست داريم ازادانه انتخاب کنيم.

داود رضوي فعال سنديکائي
منبع: سايت سنديکاي کارگران شرکت واحد اتوبوس راني تهران و حومه


[ نسخه چاپی ]     [ بازگشت به صفحه اول ]


اخبار
درگيري فيزيکي مردم با گشت ارشاد در ميدان درکه تهران
تجمع حق التدريسان و معلمان پيش دبستاني مقابل مجلس
روزنامه رسمي حكم ابطال رياست مرتضوي را چاپ نكرد
دلار 2023 تومان ، سكه 747 هزار تومان
اظهار ناتواني دولتي ها در جلسه مجمع تشخيص
مقابل شهرداري ملارد رخ داد خودسوزي مقابل چشم شهردار
بازداشت يک فعال سياسي عرب در حميديه
خواستار پايان اعتصاب غذاي کبودوند هستيم
رييس اتحاديه ناشران و كتابفروشان:كتابفروشان به تعطيلي فكر مي‌كنند :
فدراسيون دوچرخه‌سواري هم «تعليق» شد
اخبار دانشجوئی
کوي دانشگاه تهران ۱۰ روز قبل و بعد از ۱۸ تير تعطيل است
اجراي دستورالعمل پوشش دانشجويان از اول مهر/ انتقاد از نيروي انتظامي۱۳۹۱/۰۳/۲۰
۶۲ درصد مدال‌آوران ايراني رقابت‌هاي علمي جهاني از کشور رفتند
ادامه‌ي تنش در دانشگاه مازندران به دنبال مرگ يک دانشجو
گزارش شوراي دفاع از حق تحصيل
سخنان وزير علوم افشاي نقض آشکار حقوق دانشجويان است
تجمع اعتراضي دانشجويان علوم پزشکي در مقابل مجلس و وزارت بهداشت
نويد بهاري دانشجويان از پشت ميله هاي زندان
تجمع ۵ روزه‌ي دانشجويان علوم پايه در مقابل وزارت بهداشت
اعتراض داريوش اجلالي، دانشجوي دانشگاه ياسوج با دوختن لب‌هايش
 
کارگران دربند را آزاد کنید

دانشجویان دربند را آزاد کنید

برگی از تاریخ

با یاد یاران

اسامی قربانيان کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷

شورای دانشجویان و جوانان چپ ایرانخبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران


آرشیو آثار کلاسیک مارکسیستی

Copyright 2004 © etehadefedaian.org - All Rights Reserved - Administration