The Union Of People's Fedaian Of Iran
اخبار    سرسخن    مقالات سیاسی    اعلامیه ها    ديدگاه ها    کارگری    زنان    دانشجویی    مسئله ملی    اجتماعی    رويدادهای بين المللی    برای جهانی دیگروسوسياليسم    حقوق بشر    گفتارهای رادیویی    یادها    در راه کنگره    اعلان ها    موضوعی    گفتگو      
صفحه اول معرفي و تاريخچه  |   اسناد سازمان  |   آرشيو  |   پيوندهاي ديگر  |   آدرس هاي ما  |   آرشيو مقالات

فراخوان جنبش تصرف وال استريت به اعتصاب عمومي در اول ماه مه

کميته هماهنگي براي ايجاد تشکل کارگري

ديروز 60 هزار نفر در ميدان مديسون (Madison) راه پيمايي کردند تا در سالگرد الغاي حقوق کارکنان دولتي در قراردادهاي جمعي توسط فرماندار اسکات واکر به اين بي حقوقي اعتراض کنند. سال پيش، يورشِ واکر به حقوق کارگران آتش اعتراض هاي توده اي را شعله ور ساخت، به طوري که صدها هزار نفر به خيابان ها آمدند و ساختمان مرکزي ويسکانسين را به تصرف خود درآوردند. اين حرکت توده اي جنبش تصرف وال استريت را نويد مي داد و الهام بخش انسان هاي بي شماري شد تا به نابرابري اقتصادي، بي عدالتي سياسي و ستم تحميليِ يک درصدي ها به 99% مردم از طريق سياستمداران و بانکداران اعتراض کنند.

اين جنبش فقط يک نمونه از مقاومت فعالانۀ 99% مردمِ سراسر جهان در برابر هجوم 1% است. در اين سال، همچنين شاهد بزرگ ترين اعتصاب تاريخ در هندوستان، راه پيمايي صدها هزار نفر از مردم بحرين براي دموکراسي، اعتصابات عمومي در مونترالِ کانادا و اسپانيا – که در جريان آن دانشجويان اسپانيايي در اعتراض به تحميل رياضت و کاهش بودجۀ رفاهي توسط بانک هاي اروپايي مکان هاي عمومي را تصرف کردند – خيزش توده اي در خيابان هاي مسکو و نظاير آن ها بوديم. در آمريکا نيز جنبش درحال رشد است. رسانه هاي جمعي ادعا مي کنند که جنبش تصرف رو به زوال است، اما آن ها صرفاً مي کوشند وجود اين جنبش را انکار کنند. حتي در ساکت ترين ماه هاي اين سال نيز آمريکا شاهد حرکت هاي انقلابيِ بيشتري نسبت به دهه هاي اخير بوده است.

در زمستان امسال، ما نيروي خود را دوباره صرف برقراري پيوند با مردم محلات کرديم، خانه ها از دست بانک هاي فاسد و شغل ها را از دست شرکت هاي طماع نجات داديم و زيرساخت هاي افقي خود را ساختيم و گسترش داديم. اکنون، در بهار جهانيِ امسال، مي خواهيم دوباره خيابان ها را به تصرف خود درآوريم. جنبش تصرف وال استريت، به مناسبت اول ماه مه، همگان را به اعتصاب عمومي فرا مي خواند. ما تمام کساني را که از آرمان عدالت اقتصادي و دموکراسي راستين حمايت مي کنند فرا مي خوانيم که در اين روز کار، تحصيل در مدرسه و دانشگاه، کار در خانه، خريد و مراجعه به بانک ها را تعطيل کنند و، مهم تر از همه، خيابان ها را به تصرف خود درآورند!

ما درحال آماده کردن خود براي اين اعتصاب عمومي هستيم. ده ها شهر مشغول برنامه ريزي براي اين کار هستند. فعالان کارگري، گروه هاي طرفدار حقوق مهاجران، هنرمندان، تصرف کنندگان، رهبران مذهبي و گروه هاي ديگر همه به بحث دربارۀ چگونگي آماده شدن براي اين اعتصاب پيوسته اند. اکنون تمام آنچه که ما نياز داريم شما هستيد. از همين حالا به اين مسئله فکر کنيد که چگونه مي توانيد در اين حرکت شرکت کنيد!

اول ماه مه، که روز جهانيِ کارگر نيز ناميده مي شود، سالگرد گرامي داشت کارگراني است که در سال 1886 در هي مارکتِ شيکاگو قتل عام شدند، آنگاه که پليس شيکاگو بر روي کارگراني که براي 8 ساعت کارِ روزانه اعتصاب کرده بودند، آتش گشود. در بسياري از کشورها روز اول ماه مه تعطيل است. اما در آمريکا، به رغم پيروزيِ بعديِ کارزار 8 ساعت کارِ روزانه، تعطيل اين روز هنوز به رسميت شناخته نشده است. با اين همه، اول ماه مه هم اکنون روز مهمي در ايالات متحدۀ آمريکاست. در سال 2006، گروه هاي طرفدار حقوق مهاجران به صورت بي سابقه اي با شعار مليِ «روز بدون مهاجر» به خيابان ها آمدند – اعتصابي عمومي که هدف اش نشان دادن قدرت اقتصاديِ مهاجران در امريکا بود. دست کم يک ميليون نفر فقط در شيکاگو و لُس آنجلس راه پيمايي کردند. صدها هزار نفر ديگر در شهرهاي ديگرِ آمريکا به خيابان ها آمدند.

اکنون، در پاسخ به دعوت جنبش در لُس آنجلس، شيکاگو و آکلند و ديگر مجامع عمومي و گروه هاي وابسته، جنبش تصرف در حال آمادگي براي بسيج يک اعتصاب عمومي در اول ماه مه است، در همبستگي با مبارزات جاري و دفاع از حقوق کارگران، مهاجران و ديگر بخش هاي جامعه که در مقابل ستم ايستاده اند. ده ها جنبش تصرف در شهرهاي سراسر آمريکا، کانادا و استراليا تا کنون از اين فراخوان حمايت کرده اند. در اينجا فقط به گوشه اي از کارهايي که قرار است در اول ماه مه در نيويورک انجام شود اشاره مي کنيم :
8 صبح تا 4 بعد از ظهر : سخنراني و نمايش در پارک براينت
اقدامات اخلال گرانه در مرکز شهر در تمام روز! ممانعت از کارکردن يک درصدي ها. بياييد اين روز را به روز «بدون يک درصدي ها» نيز تبديل کنيم!
ديدارهاي دوستانۀ خانوادگي، غذاي رايگان، بازارِ واقعاً آزاد، آموزش مهارت هايمان به يکديگر، برگزاري کارگاه هاي فني و آموزشي، کنفرانس، کارهاي هنري، تفريح و شادي و نظاير آن ها
4 بعد از ظهر : راه پيمايي به سوي يونيون اسکوير (ميدان اتحاد) براي همبستگي با کارگران
5 و نيم بعداز ظهر :راه پيمايي همبستگي از يونيون اسکوير تا وال استريت
7 شب : راه پيمايي به سوي پارک براينت براي انجام اقدامات شامگاهي

و اين فقط آغاز کار است. به گفتۀ يکي از اتحاديه هاي کارگريِ مهم اسپانيا (CNT) که اخيرآً در اعتراض به رفرم هاي کارگريِ دولت کارگران را به اعتصاب عمومي در روز 29 مارس خوانده است :

براي اين کنفدراسيون، اعتصاب 29 مارس بايد آغاز فرايند رشد يابنده و پايدار بسيج کارگران باشد، بسيجي که

کل طبقۀ کارگرو بخش هايي از مردم را که بيش از همه از بحران سرمايه داري آسيب ديده و تحت تأثيرقرار گرفته اند،

دربرگيرد. اين بسيج بايد يورش پيوسته به حقوق ما را متوقف سازد و درهمان حال بهبود و و دستيابي به حقوق

اجتماعي جديد را با هدف دگرگوني اجتماعي ژرف بنيان گذارد.

هيچ کدام از اين ها ميسر نخواهد شد مگر با پشتيباني توده ايِ سازماندهان هر روزه اي که داوطلبانه وقت مي گذارند تا جنبش را عليه حرص و آز وال استريت و فساد سياسي رشد دهند. در اينجا شش راه آمادگي براي اعتصاب عمومي در اول ماه مه را پيشنهاد مي کنيم :

1-با جنبش تصرف در محلۀ خودتان همکاري کنيد : صدها گروه وابسته به جنبش تصرف وجود دارند که نشست هاي منظم برگزار مي کنند. در بسياري از محلات يکي از اين گروه ها وجود دارد (و اگر هم وجود نداشته باشد، درست کردنِ آن ساده است!) درِ مجامع عمومي بر روي تمام افراد گشوده است و هر کس مي تواند در فرايند تصميم گيري در آن ها شرکت کند. پس، نزديک ترين گروه جنبش تصرف به خود را بيابيد و در مجمع عموميِ آن شرکت کنيد! اگر اين گروه هنوز از اعتصاب عمومي در اول ماه مه حمايت نکرده است، شما پيشنهاد آن را بدهيد و برنامه ريزي براي راه پيمايي را آغاز کنيد، اعلاميه پخش کنيد و گروه هاي اقدام مستقيم تشکيل دهيد.

2- خبر اعتصاب عمومي را در شبکه هاي اجتماعي پخش کنيد : با ايميل هاي زير در تويتر تماس بگيريد: M1GS@OWSMayday ، M1GS@OccupyWallSt و M1GS@OccupyGenStrike . همچنين اخبار را در فيس بوک به آدرس زير دنبال کنيد : facebook.com/OccupyGeneralStrike .

3- گروه خويشاوند جنبش درست کنيد : مي توانيد خود راساً اقدام کنيد. تمام آنچه نياز داريد چند دوست است. گروه هاي خويشاوند گروه هايي از افرادند که يکديگر را مي شناسند و به طور مستقل براي يک اقدام خاص دور هم جمع مي شوند. چند نفر را پيدا کنيد که مايل اند به برنامه هايي که شما در ذهن داريد کمک کنند – خواه اين برنامه پخش اعلاميه باشد يا بستنِ يک بانک وال استريت در شهرتان. خلاقيت به کار بريد و دست به کار شويد!

4- به شبکۀ کنفرانسِ ميان جنبشيِ اعتصاب عمومي بپيونديد : شبکۀ ميان جنبشي (InterOccupy) شبکۀ ميزبان تماس هاي شما براي سازماندهي فعاليت هاي مربوط به اعتصاب عمومي در اول ماه مه است. برنامۀ اين شبکه را پيدا کنيد و به مکالمات آن بپيونديد!

5- با کارگران صحبت کنيد : طبق قوانين فدرال، اکثر اتحاديه هاي کارگري به دلايل سياسي از سازماندهي اعتصاب منع شده اند. با اين همه، اتحاديه ها و گروه هاي کارگري هنوز جزء قوي ترين متحدان ما هستند. در جريان اعتصاب عموميِ سال پيش در آکلند، بسياري از اتحاديه ها کارگران را تشويق کردند که کار را تعطيل کنند يا در تظاهراتِ پس از کار شرکت کنند. مدتي نه چندان طولاني پس از اين که جنبش تصرف آکلند در همبستگي با کارگرانِ اعتصابيِ بارانداز بنادر را به تعطيل کشيد، کارفرمايان به قرارداد دسته جمعيِ جديدي با اتحاديه تن دادند. با اتحاديه هاي محلي و سازمان هاي کارگري تماس بگيريد، آن ها را در جريان برنامه هاي اعتصاب عموميِ اول ماه مه بگذاريد، از برنامه هاي آن ها اطلاع پيدا کنيد و ببينيد چگونه مي توانيد به آن ها کمک کنيد، و آن ها را تشويق کنيد که اعضايشان را در جريان اعتصاب عموميِ اول ماه بگذارند و در سازماندهي مستقيم اين اعتصاب شرکت کنند.

6- محل کار، محيط دانشگاه يا محل زيست خود را سازمان دهيد : اگر کارگر عضو اتحاديه هستيد، اتحاديۀ خود را تشويق کنيد که از اين اعتصاب عمومي حمايت کند. صرف نظر از اين که محل کارتان اتحاديه دارد يا نه، همکارانتان را تشويق کنيد که روز اول ماه مه را مرخصي استعلاجي بگيرند. اگر نمي توانيد حقوق اين روز را به صورت مرخصي از کارفرما بگيريد، اشکالي ندارد – مراسم ها، راه پيمايي ها و اکسيون هاي مستقيم زيادي در روز اول ماه مه برگزار خواهد شد و شما مي توانيد به هم محلي هاي خود بگوييد در آن ها شرکت کنند. اگر دانشجو يا دانش آموز دبيرستان يا کالج هستيد، در اول ماه مه هم کلاسي هاي خود را به خروج از کلاس درس فراخوانيد. اگر کارگر يا دانشجو يا دانش آموز نيستيد، دوستان خود را سازمان دهيد!جنبش تصرف وال استريت

11 مارس 2012ترجمۀ کميتۀ هماهنگي براي ايجاد تشکل کارگري

از سايت occupywallst.org

[ نسخه چاپی ]     [ بازگشت به صفحه اول ]


اخبار
درگيري فيزيکي مردم با گشت ارشاد در ميدان درکه تهران
تجمع حق التدريسان و معلمان پيش دبستاني مقابل مجلس
روزنامه رسمي حكم ابطال رياست مرتضوي را چاپ نكرد
دلار 2023 تومان ، سكه 747 هزار تومان
اظهار ناتواني دولتي ها در جلسه مجمع تشخيص
مقابل شهرداري ملارد رخ داد خودسوزي مقابل چشم شهردار
بازداشت يک فعال سياسي عرب در حميديه
خواستار پايان اعتصاب غذاي کبودوند هستيم
رييس اتحاديه ناشران و كتابفروشان:كتابفروشان به تعطيلي فكر مي‌كنند :
فدراسيون دوچرخه‌سواري هم «تعليق» شد
اخبار دانشجوئی
کوي دانشگاه تهران ۱۰ روز قبل و بعد از ۱۸ تير تعطيل است
اجراي دستورالعمل پوشش دانشجويان از اول مهر/ انتقاد از نيروي انتظامي۱۳۹۱/۰۳/۲۰
۶۲ درصد مدال‌آوران ايراني رقابت‌هاي علمي جهاني از کشور رفتند
ادامه‌ي تنش در دانشگاه مازندران به دنبال مرگ يک دانشجو
گزارش شوراي دفاع از حق تحصيل
سخنان وزير علوم افشاي نقض آشکار حقوق دانشجويان است
تجمع اعتراضي دانشجويان علوم پزشکي در مقابل مجلس و وزارت بهداشت
نويد بهاري دانشجويان از پشت ميله هاي زندان
تجمع ۵ روزه‌ي دانشجويان علوم پايه در مقابل وزارت بهداشت
اعتراض داريوش اجلالي، دانشجوي دانشگاه ياسوج با دوختن لب‌هايش
 
کارگران دربند را آزاد کنید

دانشجویان دربند را آزاد کنید

برگی از تاریخ

با یاد یاران

اسامی قربانيان کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷

شورای دانشجویان و جوانان چپ ایرانخبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران


آرشیو آثار کلاسیک مارکسیستی

Copyright 2004 © etehadefedaian.org - All Rights Reserved - Administration