The Union Of People's Fedaian Of Iran
اخبار    سرسخن    مقالات سیاسی    اعلامیه ها    ديدگاه ها    کارگری    زنان    دانشجویی    مسئله ملی    اجتماعی    رويدادهای بين المللی    برای جهانی دیگروسوسياليسم    حقوق بشر    گفتارهای رادیویی    یادها    در راه کنگره    اعلان ها    موضوعی    گفتگو      
صفحه اول معرفي و تاريخچه  |   اسناد سازمان  |   آرشيو  |   پيوندهاي ديگر  |   آدرس هاي ما  |   آرشيو مقالات

دموکراسي به جاي پيمان مالي

کامران صادقي - منبع: روزنامه تاتس آلمان

فراخوان عليه سياست ضد اجتماعي براي اروپا

Sat 24 03 2012


بهار 2012. مرکل و سارکوزي براي نجات يورو، از اين نشست به آن نشست مي شتابند. مطبوعات جنجالي عليه مردم يونان تحريک مي کنند. جدال جهت حل بحران به نحوي دراماتيک وخيم مي شود. تا اول سال 2013، اتحادي از همپيمانان نئوليبرال اقتدارگرا، مرکب از اتحاديه هاي سرمايه، بنگاههاي مالي، کميسيون اروپا، حکومت آلمان و ديگر کشورهاي صادر کننده، درصدد است تصميمات اخير بروکسل، َپيمان مالي ِ، را با عجله به تصويب پارلمانها برساند. پيمان مالي سياست رياضت اقتصادي ِ ضد رفاه اجتماعي را تجويز کرده و مجازاتهائي عليه کشورهائي که با اين سياست مخالفند، در بر دارد. به اين ترتيب پيمان مالي خود مختاري دموکراتيک را هر چه بيشتر محدود مي کند. اين اوج مقدماتي يک روند اقتدارگرايانه در اروپاست.

ما از اين سياست ضد اجتماعي و ضد دموکراتيک به همانگونه بيزاريم که از حملات راسيستي عليه مردم يونان. در عوض ما در باره عواقب تحقير آميز اين سياست براي انسانها سخن مي گوئيم. در باره چرخش اقتدارگرايانه در اروپا و دستمزدهاي نازل در آلمان به عنوان ريشه بحران، از ثروت هاي دست نخورده عده قليلي و رنج افراد بيشماري سخن مي گوئيم. در باره تحسين مان از مقاومت و همبستگي مردم يونان سخن مي گوئيم. مطالبه مي کنيم آنچه را که براي ما مسلم است: دموکراسي واقعي و زندگي خوب و با منزلت براي همه – در اروپا و هر جاي ديگر.

بحران ساختاري سرمايه داري
بحران در اروپا نوک يک کوه يخ است. در زير آن بحران عميق ساختار سرمايه داري قرار دارد. سرمايه عظيمي به دنبال سود است. اما نرخ هاي سود پائين هستند: رقابت ها شديد و دستمزدها نازلند. رشد مبتني بر بدهي و سوداگري تنها مي تواند انفجار بحران بزرگ را به تعويق اندازد. در حال حاضر ائتلاف نئوليبرال-اقتدارگر ادامه راديکالتر راه تا کنوني را تبليغ مي کند: اجتماعي کردن زيان هاي حاصل از سوداگري-از طريق بدهي دائمي حقوق بگيران. بالا بردن نرخ سود-از طريق روابط کاري نا پايدار، پائين آوردن دستمزدها و حقوق باز نشستگي، کاهش رفاه اجتماعي و خصوصي سازي. عواقب چنين راهي خانمان بر انداز است و آنچه در يونان در حال وقوع است، تمام اروپا را تهديد مي کند: بي کاري عمومي، فقير شدن اقشار وسيعي از مردم، از هم پاشيدن سامانه هاي بهداري، رشد ابتلاء به امراض رواني و پائين رفتن سطح طول عمر.
چنين اقداماتي تنها به شيوه هاي اقتدارگرايانه انجام پذير هستند. کودتاي پينوشه در شيلي 1973، برنامه هاي صندوق بين المللي پول در کشورهاي آفريقائي در سالهاي دهه 80 و ترانسفرماسيونهاي اروپاي شرقي در سالهاي دهه 90 پيش در آمدهاي تاريخي براي پيمان مالي و پيمانهاي مشابه هستند: آنها استراتژهاي شوک آورند. حقوق اجتماعي و دموکراتيکي که با صرف هزينه هاي بسيار بدست آمده اند، توسط پيمان مالي به سرعت نفس گيري پايمال مي شوند، تا بار بدهي را بر جا نگاه دارند و نرخ سود را افزايش دهند. در ايتاليا و يونان حکومت هاي تکنوکرات انتصابي، با چماق، گاز اشگ آور و ماشين هاي آب پاش، سياست رياضت هاي اجباري را که در بروکسل، فرانکفورت و برلين توسط گروهاي
َمتخصصين ِ مردانه، تنظيم شده اند، به اجرا در مي آورند. پيمان مالي و پيمان حقوقي براي حکومت اقتصادي به ارگانهائي مانند کميسيون اتحاديه اروپا- دادگاه اروپا و بانگ مرکزي اروپا، که ماوراء کنترل دموکراتيک عمل مي کنند، بيشتر و بيشتر قدرت مي بخشند. فرومايگي است: براي جلوگيري از تصميمات دموکراتيک عليه بنيادگرائي نئوليبرالي، پيمان مالي اقتدار بازارهاي مالي را از طريق تعيين پرداخت جريمه ها به اتحاديه اروپا تقويت مي کند.

همانگونه که در بحران اقتصاد جهاني در طي سالهاي دهه 30، نيروهاي شووينيستي و فاشيستي در مجارستان، اطريش، فنلاند و جاهاي ديگر قدرت مي گيرند. فراموش کردن تاريخ، راه حل هاي ارتجاعي مقابله با بحران را براي حکومت آلمان با سياست تحديد هاي شديد اقتصادي اش، هر چه بيشتر محتمل مي کند.

پيمان مالي را تصويب نکنيد
در سراسر جهان مبارزات عليه اين سياست شعله ور هستند، از ميدان سين تاگما در آتن، ميدان تحرير در قاهره و پارک زوکاتي در نيويورک گرفته تا پوئترو دل سل در مادريد. جنبش آوره گان و کارگران فصلي که با آن مرزهاي اروپارا در مي نوردند، بخشي از اين مبارزات براي يک زندگي خوب است. اين مبارزات بايد در فراسوي مرزها و در َمراکز ِ ائتلاف نئوليبرال-اقتدارگرا انجام گيرند، در پاريس، بروکسل، فرانکفورت و برلين. از اين رو ما به شرکت در اعتراضات آينده فرا مي خوانيم. از جمله آکسيون اروپائي در روز 31 مارس، روز اقدام جهاني در اول ماه مه و بسيج بين المللي در روزهاي 17 تا 19 ماي در فرانکفورت. به اين ترتيب ما بر آلترناتيو ديگري براي حل بحران تاکيد مي کنيم:

* عدم تصويب پيمان مالي، پس گرفتن پيمان حقوقي جهت حکومت اقتصادي؛
* حذف بدهي هاي دولتي، کنترل تحرکات سرمايه و تبديل بانکها به بنگاههاي خدمات عمومي؛
* توزيع ثروت اجتماعي از طريق يک نظام مالياتي جديد از بالا به پائين؛
* کمتر کردن ساعات کار
* دموکراتيزه کردن جدي سياست و اقتصاد در همه زمينه ها
* پايان دادن به سياست نژاد پرستانه بستن مرزها، به رسميت شناختن حق اقامت و صدور گواهي اقامت براي همه.

در تقابل با اروپائي نئوليبرال-اقتدارگرايانه براي عده معدودي، ما خواهان اروپائي دموکراتيک و سوسيال-اکولوژيک براي انسانهاي بيشمار هستيم.

امضاء کنندگان اوليه:


Die ErstunterzeichnerInnen:
Dr. Ilker Ataç, Institut für Politikwissenschaften, Universität Wien; Dr. Roland Atzmüller, Abteilung für Theoretische Soziologie und Sozialanalysen (TSS), Johannes Kepler Universität Linz; Dr. Dario Azzellini, Johannes Kepler Universität Linz; Simone Bader, Künstlerin, Klub2, Akademie der bildenden Künste Wien; Frauke Banse, Universität Kassel; Prof. Joachim Becker, Institut für Außenwirtschaft und Entwicklung, Wirtschaftsuniversität Wien; Dr. Martin Beckmann, Ver.di; Dieter A. Behr, Europäisches BürgerInnen Forum; Prof. Dr. Bernd Belina, Institut für Humangeographie, Goethe Universität Frankfurt; Prof. of Political Economy Andreas Bieler, University of Nottingham; Dr. Hans-Jürgen Bieling, Professur für Politik und Wirtschaft, Universität Tübingen; Barbara Blaha, Leitung Momentum-Kongress und Autorin, Wien; Dr. Manuela Bojadžijev, Institut für Europäische Ethnologie, Humboldt-Universität Berlin; Prof. Dr. Ulrich Brand, Institut für Politikwissenschaften, Universität Wien; Prof. Dr. Michael Brie, Direktor des Instituts für Gesellschaftsanalyse, Rosa-Luxemburg-Stiftung; PD Dr. Achim Brunnengräber
; Dr. Sonja Buckel, Institut für Sozialforschung, Frankfurt am Main; Dr. Mario Candeias, stellvertretender Direktor des Instituts für Gesellschaftsanalyse, Rosa-Luxemburg-Stiftung; Simone Claar, Goethe Universität Frankfurt; Prof. Dr. Alex Demirović, Technische Universität Berlin; Prof. Dr. Frank Deppe, Philipps-Universität Marburg; Petja Dimitrova, Akademie der bildenden Künste Wien, 1. März - Transnationaler Migrant_innenstreik, Wien; Prof. Dr. Nikolaus Dimmel, Rechtswissenschaftliche Fakultät der Universität Salzburg; Werner Drizhal, Gewerkschafter in Wien; Pia Eberhardt, Corporate Europe Observatory, Brüssel; Dr. Oliver Eberl, Technische Universität, Darmstadt; Prof. Dr. Trevor Evans, Hochschule für Wirtschaft und Recht, Berlin; Georg Feigl, Beirat für gesellschafts-, wirtschafts- und umweltpolitische Alternativen; Univ.-Lektor Mag. Christian Felber, Publizist, Wien; Prof. Dr. Andreas Fisahn, Fakultät für Rechtswissenschaft, Universität Bielefeld; Karin Fischer, Johannes Kepler Universität Linz; Prof. Dr. Andreas Fischer-Lescano, Zentrum für Europäische Rechtspolitik, Universität Bremen; Axel Gehring, Doktorand, Institut für Politikwissenschaft, Uni Marburg; Dipl. Pol. Fabian Georgi, Institut für Sozialforschung, Frankfurt am Main; Prof. Dr. Christoph Görg, Universität Kassel; Dr. Friederike Habermann, freie Wissenschaftlerin; Katharina Hajek, Institut für Politikwissenschaft, Universität Wien; Dr. Eva Hartmann, Universität Kassel; Prof. Dr. Frigga Haug, Berliner Institut für kritische Theorie (InkriT); Prof. Dr. Wolfgang Fritz Haug, Berliner Institut für kritische Theorie (InkriT); Prof. Dr. Susanne Heeg, Institut für Humangeographie, Johann-Goethe-Universität Frankfurt am Main; Mathis Heinrich, Phd Student, Lancaster University, UK; Prof. em. für Politikwissenschaft Joachim Hirsch, Johann-Wolfgang-Goethe-Universität Frankfurt; Julia Hofmann, Institut für Soziologie, Universität Wien; Prof. Dr. Thomas Höhne, Pädagogische Hochschule Freiburg; Dr. Andrej Holm, Institut für Sozialwissenschaften, Humboldt-Universität Berlin; Dr. Uwe Höring; Dr. Laura Horn, Associate Professor, Department of Society and Globalisation, University of Roskilde, Dänemark; Nikolai Huke, Institut für Politikwissenschaft, Philipps-Universität Marburg; Prof. Bob Jessop, Distinguished Professor of Sociology, Lancaster University, UK; Jun. Prof. Dr. John Kannankulam, Philipps-Universität Marburg; Prof. Dr. Juliane Karakayali, Evangelische Hochschule Berlin; Dr. Serhat Karakayali, Institut für Soziologie, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg; Bernd Kasparek; Sebastian Klauke, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Institut für Sozialwissenschaften - Arbeitsbereich Internationale Politische Soziologie; Käthe Knittler, Prekär Café, Wien; Julia König, Fachbereich Erziehungswissenschaften, Universität Frankfurt am Main; Hagen Kopp, kein mensch ist illegal/Hanau; Lisbeth Kovacic, PrekärCafé, Wien; Daniela Koweindl, Redaktionsmitglied Kulturrisse - Zeitschrift für radikaldemokratische Kulturpolitik; Anna Krämer, Goethe Universität, Frankfurt am Main; Prof. Dr. Michael Krätke, Lancaster University; Dr. Roland Kulke; Dr. Henrik Lebuhn, Redakteur der PROKLA - Zeitschrift für kritische Sozialwissenschaft; Prof. Dr. Stephan Lessenich, Institut für Soziologie, Universität Jena; Hanna Lichtenberger, Institut für Politikwissenschaften, Universität Wien; Prof. Dr. em. Jürgen Link, Universität Dortmund; Prof. Dr. Ulla Link-Heer, Bergische Universität Wuppertal; Bettina Lösch, Privatdozentin und akademische Rätin, Politikwissenschaft und politische Bildung, Universität Köln; Dana Lüddemann, Fachbereich Gesellschaftswissenschaften der Goethe-Univeristät, Frankfurt am Main; Prof. Dr. Margit Mayer, FU Berlin; Dr. Gabriele Michalitsch, Institut für Politikwissenschaften, Universität Wien; Dr. Tadzio Müller, Rosa-Luxemburg Stiftung; Lukas Oberndorfer, juridikum (zeitschrift für kritik|recht|gesellschaft); Benjamin Opratko, Universität Wien; Martin Panholzer, Gewerkschafter in Wien; Alexis J. Passadakis, Rat von Attac Deutschland; Prof. Dr. Susanne Pernicka, Institut für Soziologie, Johannes Kepler Universität Linz; Maximilian Pichl, Institut für Sozialforschung, Frankfurt am Main; Univ-Doz. Arno Pilgram, Institut für Rechts- und Kriminalsoziologie, Wien; Mag. Stefan Pimmer, Johannes Kepler Universität Linz; Sasha Pirker, Künstlerin, Akademie der bildenden Künste Wien; Oliver Prausmüller, Beirat für gesellschafts-, wirtschafts- und umweltpolitische Alternativen; Dr. Thore Prien, Institut für Politische Wissenschaft, Universität Hannover; Prof. Dr. Jörg Reitzig, Hochschule Ludwigshafen am Rhein; Saida Ressel, Studentin, Philipps-Universität Marburg; Dalilah Reuben-Shemia, Studentin; Dr. Thomas Sablowski, Justus-Liebig-Universität Gießen; Detlef Sack, Bielefeld; Prof. Dr. Birgit Sauer, Institut für Politikwissenschaften, Universität Wien; Dr. Judith Schacherreiter, Abteilung für Rechtsvergleichung, Einheitsrecht und Internationales Privatrecht, Universität Wien; Dr. Wolfram Schaffar, Institut für Internationale Entwicklung, Universität Wien; Prof. Dr. Hans Scheirl, Akademie der Bildenden Künste Wien; Sebastian Schipper, Institut für Humangeographie, Frankfurt am Main; Dr. Stefan Schmalz, Institut für Soziologie, Friedrich Schiller-Universität Jena; Prof. Dr. em. Dorothea Schmidt, Hochschule für Wirtschaft und Recht, Berlin; Prof. Dr. Helen Schwenken, Fachbereich Gesellschaftswissenschaften, Universität Kassel; Prof. Dr. Franz Segbers, Philipps-Universität Marburg; Lisa Sigl, Prekär Café, Wien; Ruby Sircar, Künstlerin, Akademie der bildenden Künste Wien; Alexander Somek, Professor of Law at the University of Iowa; Prof. Dr. Ruth Sonderegger, Akademie der bildenden Künste Wien; Christoph Spieker, Uni Bremen; Dr. Martina Sproll, FU-Berlin; Sandra Stern, Institut für Soziologie, Johannes Kepler Universität Linz; Alexandra Strickner, Obfrau von Attac Österreich; Ingo Stützle, Analyse & Kritik; Prof. Dr. Günter Thien, Universität Münster; Dr. Vassilis S. Tsianos, Institut für Soziologie, Universität Hamburg; Dr. Bastiaan van Apeldoorn, Reader in International Relations, VU University Amsterdam; Dipl. Soz. Judith Vey, Goethe-Universität FFM; Björn Wagner, Friedrich-Schiller-Universität Jena; Christian Weitzel, Doktorand am Institut für Europäische Studien der TU Chemnitz; Dr. Christa Wichterich; Ingeborg Wick, ehem. Südwind-Institut; Dr. Angela Wigger, Dozentin Global Political Economy, Radboud University Nijmegen, Niederlande; Dr. Jens Wissel, Institut für Sozialforschung, Frankfurt am Main; PD Dr. Markus Wissen, Universität Wien, Institut für Politikwissenschaft; Peter Wahl, Mitarbeiter von WEED und Mitglied im Wissenschaftlichen Beirat von Attac; Dr. Stefanie Wöhl, Freie Universität Berlin; Prof. Dr. Frieder Otto Wolf, FU Berlin; Prof. Dr. ehem. Bodo Zeuner, FU Berlin; Aram Ziai, Senior Researcher am Zentrum für Entwicklungsforschung der Universität Bonn

14.03.2012
http://www.taz.de

[ نسخه چاپی ]     [ بازگشت به صفحه اول ]


اخبار
درگيري فيزيکي مردم با گشت ارشاد در ميدان درکه تهران
تجمع حق التدريسان و معلمان پيش دبستاني مقابل مجلس
روزنامه رسمي حكم ابطال رياست مرتضوي را چاپ نكرد
دلار 2023 تومان ، سكه 747 هزار تومان
اظهار ناتواني دولتي ها در جلسه مجمع تشخيص
مقابل شهرداري ملارد رخ داد خودسوزي مقابل چشم شهردار
بازداشت يک فعال سياسي عرب در حميديه
خواستار پايان اعتصاب غذاي کبودوند هستيم
رييس اتحاديه ناشران و كتابفروشان:كتابفروشان به تعطيلي فكر مي‌كنند :
فدراسيون دوچرخه‌سواري هم «تعليق» شد
اخبار دانشجوئی
کوي دانشگاه تهران ۱۰ روز قبل و بعد از ۱۸ تير تعطيل است
اجراي دستورالعمل پوشش دانشجويان از اول مهر/ انتقاد از نيروي انتظامي۱۳۹۱/۰۳/۲۰
۶۲ درصد مدال‌آوران ايراني رقابت‌هاي علمي جهاني از کشور رفتند
ادامه‌ي تنش در دانشگاه مازندران به دنبال مرگ يک دانشجو
گزارش شوراي دفاع از حق تحصيل
سخنان وزير علوم افشاي نقض آشکار حقوق دانشجويان است
تجمع اعتراضي دانشجويان علوم پزشکي در مقابل مجلس و وزارت بهداشت
نويد بهاري دانشجويان از پشت ميله هاي زندان
تجمع ۵ روزه‌ي دانشجويان علوم پايه در مقابل وزارت بهداشت
اعتراض داريوش اجلالي، دانشجوي دانشگاه ياسوج با دوختن لب‌هايش
 
کارگران دربند را آزاد کنید

دانشجویان دربند را آزاد کنید

برگی از تاریخ

با یاد یاران

اسامی قربانيان کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷

شورای دانشجویان و جوانان چپ ایرانخبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران


آرشیو آثار کلاسیک مارکسیستی

Copyright 2004 © etehadefedaian.org - All Rights Reserved - Administration