The Union Of People's Fedaian Of Iran
اخبار    سرسخن    مقالات سیاسی    اعلامیه ها    ديدگاه ها    کارگری    زنان    دانشجویی    مسئله ملی    اجتماعی    رويدادهای بين المللی    برای جهانی دیگروسوسياليسم    حقوق بشر    گفتارهای رادیویی    یادها    در راه کنگره    اعلان ها    موضوعی    گفتگو      
صفحه اول معرفي و تاريخچه  |   اسناد سازمان  |   آرشيو  |   پيوندهاي ديگر  |   آدرس هاي ما  |   آرشيو مقالات

کارگران وزحمتکشان متحد شويم

اطلاعيه هيات بازگشايي سنديکاي کارگران فلزکارمکانيک،به مناسبت اول ماه مه

کارگران وزحمتکشان متحد شويم
اطلاعيه هيات بازگشايي سنديکاي کارگران فلزکارمکانيک،به مناسبت اول ماه مه
در روز اول ماه مه 1886ميلادي برابر با1265 خورشيدي،معدنچيان شهرشيکاگو که در بدترين شرايط کاري به سر مي بردند ،تصميم گرفتند به منظور طرح هشت ساعت کار در روز،دست ازکارکشيده وراهپيمايي آرامي را برگزارکنند.اين حرکت کارگران توسط پليس سرمايه داري به خون کشيده شد.ده کارگرکشته ، 50نفرزخمي وهفت تن از رهبران آنان دستگيروسپس دربيدادگاه سرمايه داري به مرگ محکوم شدند.يکسال بعد در11نوامبر 1887کارگرقهرمان ،آگوست اسپايز درحالي که بطرف سکوي اعدام مي رفت،باصداي بلندي گفت: «صدايي که امروز مي خواهيدبه سکوت وادارکنيد،روزي درجهان طنين انداز خواهدشد.»
مبارزات قهرمانانه زحمتکشان پس از45سال چنين در روزنامه حقيقت ارگان اتحاديه هاي کارگري ايران8/2/1301طنين انداز شد: «اول ماه مه بايد تعطيل شود،اين تعطيلي هرج ومرج نيست.اين تعطيلي انقلاب هم نيست.اين تعطيل است که بايد ملت ازحکومت با زورحقوق خودرامسترد دارد.اين عيد نيست،بلکه دادخواهي است.اين روزي است که دولت بايد موجوديت ملت رابفهمد.بايد به حکومت فهماندکه تو نوکر ملت هستي.بايد موافق خواهش ملت رفتارکني.تو نمي تواني از آزادي قلم،آزادي مطبوعات وآزادي اجتماعات جلوگيري کني،زيرا آن حق مشروع ملت است.»
بعداز126سال هنوز هم اجراي هشت ساعت خواست اصلي زحمتکشان دنيا وايران است،وبعداز90 سال باز هم ماخواهان تعطيل رسمي روز کارگر وآزادي قلم ومطبوعات هستيم.
امسال درحالي طبقه کارگرجهاني به پيشواز روزکارگرمي رودکه،نظام سرمايه داري به دليل سودجويي وغارت ثروت زحمتکشان،بحراني فراگير رابه زحمتکشان جهان تحميل نموده است.اتحاديه اروپا براي عبور از اين بحران به همه کشورهاي اروپايي دستور داده تاسياست هاي سخت گيرانه رادرکشورهايشان به ضرز زحمتکشان به اجرا بگذارد..سن بازنشستگي به67سال درايتاليا و65سال درسراسراروپا به اجرا گذاشته شد.ميليونها کارگرازکاربيکار،دستمزدهايشان30درصدکاهش يافت.ماليات هاافزايش يافته وبودجه آموزش وپرورش وبهداشت عمومي کاهش فاحشي پيداکرده است.درآمريکا،مهدسرمايه داري، زحمتکشان به دليل سفته بازي ونزول خواري سرمايه داري مالي، بي خانمان وبي سرپناه شدندودرپارکها وخيابانها روزگارمي گذرانند.
دوستان کارگر!چه شباهت هايي ميان آنچه در اروپاوآمريکا مي گذرد باشرايط کنوني ميهنمان دارد؟
روزکارگر درحالي فرامي رسدکه توفان بيکارشدن از اوايل سال بيداد مي کند.کافي است نگاهي به آمار تکان دهنده روزنامه هابياندازيم تابه عمق فاجعه اي که بر زحمتکشان مي گذرد،پي ببريم.اين غير از تمديدنشدن قراردادصدهاهزارکارگرموقت وپيماني و روزمزد است،که بسياريشان حتا ماههاست دستمزدهاي مصوب وزارت کار وعيدي وپاداش هرساله رادريافت نکرده ونوروزي سخت راپشت سر گذاشته اند.وبازغير ازواحدهاي توليدي است که درسال گذشته ورشکست ،تعطيل ويا باکمترين حد توليد کارمي کنند.دستورات صندوق بين المللي پول وسازمان تجارت جهاني که همه زحمتکشان را در سراسر آمريکاواروپاوآسياوآفريقا به فقر وتباهي کشانده در سرزمين مانيز چهره پليد خود رابا برنامه هدفمندي يارانه ها وکوه گراني درسال جديد برسر خانواده هاي کارگري آوارکرده است.به گفته رييس مرکز آمارايران بيش ازده ميليون ايراني زيرخط فقرمطلق ونزديک به سي ميليون ايراني در زير خط فقرنسبي به سر مي برند.(آفتاب نيوز7/3/89)اگر هر روز شاهدتعطيلي کارخانه اي هستيم ،درمقابل شاهد گشايش يک بانک درکشورمان هستيم.سرمايه داري مالي براي غارت ثروت ملي زحمتکشان سخت در تکاپو است.آنچه درايران وجهان براي زحمتکشان اتفاق مي افتد،دستوراتي است که سازمان تجارت جهاني و صندوق بين اللمللي پول به کشورها ديکته کرده وآنان نيزبه اجرا گذاشته اند.سرمايه داري انگل مالي که با سفته بازي ونزول خواري درآمريکا زحمتکشان رابي خانمان کرده،درايران با همکاري سرمايه داري انگل تجاري با واردات هرچه بيشتر،کشاورزي راريشه کن،توليد را زمين گير ودستاوردهاي زحمتکشان رانشانه گرفته است،تا با بيکارشدن دهقانان وسر ريز آنان به شهرهابراي کارگران شهري رقيبي جهت گرفتن دستمزدکمتر بتراشد وهم براي سرمايه داري جهاني کارگراني مهاجر و ارزان قيمت تا درآن سوي آبها کارگران را واداربه گرفتن دستمزدي کمترکنند.آري سرمايه داري براي ايجادشرايطي که « تنها لقمه ناني به کف آري به زحمت بخوري»يا بايد رقيب زحمتکشان کشورت شوي و يا درآن سوي آبها رقيب زحمتکشان ديارغربت باشي.حمله به دستاوردهاي زحمتکشان که باپيش نويس قانون کار«استادشاگردي» تا چندي ديگربه مجلس خواهد رفت ،يادآور قانون کارضدکارگري توکلي دردهه 60 است.دراين پيش نويس سن بازنشستگي به65سال با35سال سابقه کارپيش بيني شده است.بيمه اجباري به کارگاههاي بالاي100نفرکارگراختصاص يافته است.تعيين حداقل دستمزد توسط وزارت کارحذف وبه رضايت طرفين موکول گرديده است.سازمان تامين اجتماعي به بخش خصوصي واگذارودرنتيجه ميلياردها تومان ثروت 100ساله زحمتکشان رايگان دراختيارسرمايه داري انگل مالي قرار خواهد گرفت.وهمين چند دارو و آمپول نيزازمادريغ خواهدشد.سياست«هرکه پول دارد زندگي کند وهرکه ندارد،بميرد»که ازاوايل دهه هفتادشروع شده بود،اجرايي گردد.اين سياست هاي غيرانساني درحالي در تمام جهان اعمال شده،که به ثروتمندترشدن يک درصدازجامعه جهاني انجاميده است.
زحمتکشان درايران وجهان دراول ماه مه به اين سياست ها جواب منفي خواهد داد ونردباني براي ثروتمندترشدن 1000نفرثروتمند دنيا نخواهدگرديد.اگر نمي خواهيم نظاره گرزندگي که 1000نفر درجهان برايمان تدارک مي بينند،باشيم بايد دستهايمان يکديگر راپيداکرده وبه هم فشرده بشوند.
متاسفانه درحالي که دستهاي سرمايه داري غارتگر براي نابودي اقتصادکشور وکشاورزيمان باواردات هرچه بيشتربازگذاشته مي شود،دستهاي کارگران وزحمتکشان آگاه هر روزبسته ترمي شود.سرمايه داري انگل تجاري درجاي جاي اقتصادکشورمان لانه کرده وهزاران ميلياردي به سرقت مي برد وآزادانه مي گريزد. درمقابل سنديکاليست ها ورهبران انجمن هاي صنفي وفعالين کارگري واجتماعي دربندمي شوند. واين درحالي است که سرمايه داري درجهان وايران هر روز باايجادتشکيلات براي دزدي هاي بيشتر جمع مي شوند،سنديکاهاي کارگري وانجمن هاي صنفي هرچه بيشترمحدود وپراکنده مي گردند.
چرا سنديکاهاي کارگري وانجمن هاي صنفي زحمتکشان هر روز محدود تر مي شوند؟مگرآنان جز آزادي سنديکا وانجمن صنفي براي مبارزه باسارقان اقتصادي ،مهاجمين فرهنگي،کارديگري مي خواهند بکنند؟آزادي وفعاليت سنديکاها وانجمن هاي صنفي زحمتکشان فرهنگي، جزبراي مقابله باخيانت کاران به امنيت ملي،استقلال سياسي وفرهنگي واقتصادي ،نيست ونخواهدبود.فعاليت سنديکاها وانجمن هاي صنفي براي نظارت برهرچه اجرايي ترشدن حقوق انسانهاست.برگشت کودکان کاروخيابان به مدارس، دستمزدبرابرزنان درمقابل کارمساوي بامردان،لغوهرگونه قرارداد موقت وسفيدامضا،قانون کاري در حمايت اززحمتکشان،به دست گرفتن مديريت تامين اجتماعي توسط کارگران،اجراي مجازات براي صاحبان واحدهاي توليدي که دستمزدهاي کارگرانشان راپرداخت نمي کنند،تصويب دستمزد ومستمري مطابق باتورم توسط نمايندگان واقعي کارگران وبازنشستگان،تعطيل روزکارگر وآزادي اجتماعات کارگري،آزادي همه فعالين سنديکايي وصنفي آموزگاران ،روزنامه نگاران وبازگشايي سنديکاهاي کارگري ،انجمن هاي صنفي وخانه سينما.
اين است خواست هاي زحمتکشان ايران براي نفي نظام ظالمانه سرمايه داري وآزادي فعاليت سنديکايي درجهت زندگي بهتر،امنيت ملي واستقلال اقتصادي وسياسي.
دوستان کارگر!با کوشش زحمتکشان فرهنگي است که نام کشورمان دربلنداي اسکارمي ايستد،برج زيباي ميلاد بادستان زمخت ماسربه آسمان مي سايد،درآمدهاي ارزي نفت با دستان سياه وپشت خميده ما وارد کشورمي شود،تکه هاي آهن توسط مابه خودرويي زيبا تبديل مي شود،ودريک کلمه اگرطبقه کارگر نباشدتوليد نيست،واگرتوليد نباشد ثروتي نيست.
اول ماه مه رابه عرصه تلاش جهت ايجاد وبازگشايي سنديکاهاي کارگري،مدافع واقعي حقوق رنجبران درمقابله باتهاجم سرمايه داري به ثروت ملي ودسترنج کرگريمان تبديل کنيم.
گرامي باد اول ماه مه روزهمبستگي جهاني کارگران
هيات بازگشايي سنديکاي کارگران فلزکارمکانيک 8/2/1391

[ نسخه چاپی ]     [ بازگشت به صفحه اول ]


اخبار
درگيري فيزيکي مردم با گشت ارشاد در ميدان درکه تهران
تجمع حق التدريسان و معلمان پيش دبستاني مقابل مجلس
روزنامه رسمي حكم ابطال رياست مرتضوي را چاپ نكرد
دلار 2023 تومان ، سكه 747 هزار تومان
اظهار ناتواني دولتي ها در جلسه مجمع تشخيص
مقابل شهرداري ملارد رخ داد خودسوزي مقابل چشم شهردار
بازداشت يک فعال سياسي عرب در حميديه
خواستار پايان اعتصاب غذاي کبودوند هستيم
رييس اتحاديه ناشران و كتابفروشان:كتابفروشان به تعطيلي فكر مي‌كنند :
فدراسيون دوچرخه‌سواري هم «تعليق» شد
اخبار دانشجوئی
کوي دانشگاه تهران ۱۰ روز قبل و بعد از ۱۸ تير تعطيل است
اجراي دستورالعمل پوشش دانشجويان از اول مهر/ انتقاد از نيروي انتظامي۱۳۹۱/۰۳/۲۰
۶۲ درصد مدال‌آوران ايراني رقابت‌هاي علمي جهاني از کشور رفتند
ادامه‌ي تنش در دانشگاه مازندران به دنبال مرگ يک دانشجو
گزارش شوراي دفاع از حق تحصيل
سخنان وزير علوم افشاي نقض آشکار حقوق دانشجويان است
تجمع اعتراضي دانشجويان علوم پزشکي در مقابل مجلس و وزارت بهداشت
نويد بهاري دانشجويان از پشت ميله هاي زندان
تجمع ۵ روزه‌ي دانشجويان علوم پايه در مقابل وزارت بهداشت
اعتراض داريوش اجلالي، دانشجوي دانشگاه ياسوج با دوختن لب‌هايش
 
کارگران دربند را آزاد کنید

دانشجویان دربند را آزاد کنید

برگی از تاریخ

با یاد یاران

اسامی قربانيان کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷

شورای دانشجویان و جوانان چپ ایرانخبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران


آرشیو آثار کلاسیک مارکسیستی

Copyright 2004 © etehadefedaian.org - All Rights Reserved - Administration