The Union Of People's Fedaian Of Iran
اخبار    سرسخن    مقالات سیاسی    اعلامیه ها    ديدگاه ها    کارگری    زنان    دانشجویی    مسئله ملی    اجتماعی    رويدادهای بين المللی    برای جهانی دیگروسوسياليسم    حقوق بشر    گفتارهای رادیویی    یادها    در راه کنگره    اعلان ها    موضوعی    گفتگو      
صفحه اول معرفي و تاريخچه  |   اسناد سازمان  |   آرشيو  |   پيوندهاي ديگر  |   آدرس هاي ما  |   آرشيو مقالات

پيدايش اول ماه مه درجنبش کارگري

نشريه پيام فلز کار

پيدايش اول ماه مه درجنبش کارگري
روزشنبه اول ماه مه 1886آسمان شيکاگو صاف وآفتابي بود.صبح آن روز که کارگرها ازخواب پا شدند، لباس هاي پلوخوري شان راپوشيدند،دست زن وبچه هاي خودرا گرفتندوراه افتادندبه طرف خيابان ميشيگان،که قراربود راهپيمايي ازآنجا شروع شود.توي راه لودگي مي کردند ومي خنديدند و سرودمي خواندند:
ميليونها رنجبرحالا دارن بيدار ميشن
ببينين دارن راهپيمايي مي کنن
حالا همه ظالما،
قبل از اين که قدرت شون دود بشه
دارن مثل بيد ميلرزن.
توي آن خيابان عريض موج جمعيت ازکنار جوخه هاي پاسبانان مسلح وميليشياي ايالتي،که کنارخيابان ايستاده بودندتا«نظم وقانون»را اعمال کنند،رد مي شدند.راهپيمايان ديدندکه کارآگاه هاي بنگاه پينکرتون و مامورين پليس رو پشت بام هاچمباتمه زده اند.وگاردملي هم بامسلسل هاي شان،دور ازانظار،تو زرادخانه هاي ايالتي سريراق کرده آماده حرکت بودند.
اين فقط يک اعتصاب براي کم کردن ساعات کار روزانه بود.اماکارفرماهاطوري رفتارمي کردند که مثل اينکه مي خواهدانقلاب بشود.برايشان آسان بود که به کمک مطبوعات اين اعتصاب راآن طوري جلوه بدهند،حالا چندسال بود که شيکاگو مرکز جنبش هاي راديکال شده بود.آلبرت پارسونز،اهل جنوب، ريزنقش،موهايش سياه،عينهوزغال،وسبيل هاش آويزان بود،با زن قشنگش لوسي که يک سرخپوست مکزيکي بود،درسال 1873 به شيکاگوآمده بود.اگوست اسپايز سي ويک ساله،که يک سوسياليست آلماني الاصل بود،يکي ديگراز رهبران اتحادهشت ساعت کار شيکاگوبود.پارسونز،با زن وبچه اش،به هزاران نفري پيوست که تو خيابان ميشيگان جمع شده بودند.دراين بين،اسپايز،بدو بدوبا يک شماره شيکاگو ميل خودش را به او رساند.راهپيمايي داشت شروع مي شد.پارسونزفقط يک دقيقه وقت داشت تانگاهي به سرمقاله روزنامه بيندازد:«دو جاني خطرناک دراين شهرآزاد مي گردند،دو بزدل پست که سعي مي کنند شر به پا کنند.اسم يکي شان پارسونز است واسم آن ديگري هم اسپايز....اين دو نفر طي ده سال گذشته درکار ايجاداخلال بوده اند.بايد مدت ها پيش آنها را از اين شهر بيرون مي کردند.پارسونز واسپايز به جنبش هشت ساعت کارعلاقه اي ندارند...دنبال آشوب وغارت مي گردند...امروز نشان شان بکنيد،ازنظر دورشان نداريد.شخص آنها رامسوول هر دردسري بدانيدکه امروز اتفاق مي افتد.اگر اغتشاشي به پا شود آنها راتنبيه بکنيدکه عبرت آموز ديگران يشوند»
موج کارگران به پيش غلتيد،وخانواده ي پارسونزهم،دست تو دست هم،تو صف اول،جلوجمعيت حرکت مي کرد.تظاهرات کنندگان 80000نفربودند.آنهاسربلند،شاد،وبااين احساس قوي واعتمادبه نفس راهپيمايي مي کردندکه صدهاهزارکارگرديگردرتمام کشور تو تظاهراتند.به اين ترتيب تظاهرات اول ماه مه به آرامي تو شيکاگو برگزارشد.تو تمام مراکز صنعتي کشور،اعتصاب شد.بعضي ازکارفرماها گفتندکه با کارروزانه کمترموافقند وتو آخرين لحظه جلو اغتشاش راگرفتند.
دوم ماه مه ،يکشنبه بود.آن روزهم روزآرامي بود.سوم ماه مه ساکت وآرام شروع شد.اما بعدازظهرش، پليس شيکاگو تو کارخانه مک کورميک هاروستر باکارگران اعتصابي درگيرشد.ماجرا ازاين قراربودکه وقتي اعتصاب شکن ها داشتنداز درهاي کارخانه بيرون مي آمدند،اعتصابيون گرفتندشان به باد سنگ و جوخه پاسبان ها هم با باتوم وتفنگ به اعتصابيون حمله کردند.چهارکارگر کشته وچندتاي ديگرزخمي شدند.قرارشد فردا شبش اتحاديه هاي کارگري به منظوراعتراض به وحشيگري پليس،تو ميدان هي مارکت ميتينگي راه بيندازن.اگوست اسپايز،که براي سخنراني دعوتش کرده بودند،ساعت هشت ونيم وارد ميدان شد.مختصرجمعيتي آنجا ديد.رفت بالاي يک گاري وشروع کرد به حرف زدن.بيست دقيقه بعد،چُو افتاد که پارسونز پيدايش شده،اسپايز پايين آمد،وپارسونزشروع کردبه حرف زدن.اول ازمسايل اقتصادي کارگران بحث کرد،وبعداين طور هشدار داد:تو جنبش هشت ساعت کارچيزي نيست که سرمايه دارا رُو به هيجان بياره.ميدونين که ارتش تا خرخره مسلحه ويه مسلسل هم واسه درو کردن شما آماده کرده؟چه خبره،مگه آلمان يا روسيه يااسپانيايه؟هروقت تاشما تقاضاي افزايش دستمزد ميکنين،ميليشياومعاون کلانتر وآدمهاي پينکرتون رُو خبرميکنن،وتوخيابونا کتک تون ميزنن،مي کشنتون.من اينجانيومدم که کسي رُوتحريک بکنم،بلکه اومدم که واقعيت هارُو،همان جوري که هست،رُک وپوست کنده بريزم رُو دايره،گرچه شايدتاصبح نشده جونم رُو سراين کاربذارم.اگه زن وبچه ها تونو دوست دارين،اگه نميخواين ببينين که ازگشنگي جلوتون پرپر ميزنن،يااگه نميخواين مثل سگ تو خيابونا بکشنتون يا لت وپارتون بکنن،واسه آزادي واستقلال تون اسلحه بردارين،مسلح بشين.
حالا ساعت ده شب بود.پارسونزيک ساعتي حرف زده بود.بعدسوسياليست ديگري به اسم سامويل فيلدون رابه جمعيت معرفي کردفيلدون رو به جمعيت که تا اون موقع1200تايي شده بودندسخنراني کرد.فقط ده دقيقه گذشته بود وهنوز آخرين جمله اش شروع کرده بود،تمام نکرده بودکه يهو ساکت شد.يک دفعه سر وکله ستون درازي از180پاسبان توي ميدان پيداشد.اين ستون صاف به سمت گاري رفت.فيلدون،گيج و ويج،يک قدم پس رفت.مردم مات تو بارون تنگ هم جمع شده بودند.پاسبان ها به فرماندهي دو تا سروان،پشت گاري صف بستند.سروان وارد گفت:به نام مردم ايلي نويز دستور مي دهم که اين ميتينگ فورا وبه آرامي متفرق شود. سکوت باصداي بلند دستورش را تکرارکرد،واين بار به آن اضافه کرد که «من ازشما(اشاره به تماشاچي ها)مي خوام که همکاري کنيد.» فيلدون گفت«آخه سروان ماکه آراميم» او که بااسپايز وديگران روي گاري ايستاده بودند،آمدندپايين. يک دفعه نورخيره کننده قرمز رنگي برق زد وانفجار مهيبي شد.معلوم نشد يک بمب ديناميتي ازکجا آمده بود وجلو صف مقدم پاسبانها به زمين خورد ومنفجرشده بود.هفت پاسبان بطرز مهلکي زخم برداشتند،وشصت وهفت تاي ديگه صدمه ديدند.پاسبانها تو تاريکي،جمعيت را گرفتند زيرآتش.مردم فرارمي کردند،جيغ مي زدند،فحش مي دادند وناله مي کردند.بعدش پاسبانها عصباني وديوانه باچماق افتادند به جان مردم،وبه آنها تيراندازي کردند.ظرف چندثانيه ميدان ازخون سرخ شد.ده کارگرکشته وپنجاه نفرديگرزخمي شدند.فردايش مطبوعات شيکاگو وسراسرکشور داد وهوار انتقام سردادند.پليس محلات کارگرنشين شهررااشغال کرد.دادستان ايالتي گفت:« حمله کنيد،بعد پي قانونش بگرديد.» آخرمعلوم نشد که بمب اندازي کار کي بود.اماپليس شکي نداشت که کارکار آنارشيست ها است وکاسه کوزه راسرآنهاشکست.هشت نفريعني پارسونز،اسپايز،فيلدون،فيشر،شواب،ني بي،لينگ وانجل رادستگيروبه اتهام توطِئه قتل عمدمحاکمه کردند.دراين باره که کداميک ازاين هشت نفربمب گذاشته ياآن راانداخته هيچ مدرکي ارايه نشد.در واقع سه نفرازاين ها توي آن ميتينگ بودند.اين موضوع هم ثابت نشدکه سخنران ها مردم رابه خشونت واعمال زور وادار کرده باشند.شهردارشيکاگو خودش گفت که سخنراني ها آرام بود.هفت نفرشان محکوم به مرگ دند.در11نوامبر1887 اسپايز،پارسونز،فيشر وانجل رابادست هاي بسته،دستبند بدست وسراپاکفن پوش ازسلول هايشان بيرون آوردند.بردند طرف سکوي اعدام،وآنها آرام روي دريچه زير دار ايستادند.سر و صورتشان را تو باشلق پوشاندند وحلقه طناب دار رابه گردنشان انداختند.جلوي سکوي اعدام 200نفرشاهد توسکوت منجمدي روي نيمکت هانشسته بودند.يک دفعه صداي اسپايز از زير آن باشلق درآمد: يه روز ميرسه که سکوت ما قوي تر ازصداهاي بشه که شما امروز خفه شون ميکنين.
«برگرفته ازکتاب نان وگل هاي سرخ نوشته ميلتون ميلترزترجمه کيومرث پرياني انتشارات مازيار»
وقتي جيمز اوپن هايم دخترجواني را درخط محافظت اعتصاب ديد که پرده اي رامي ُبردند که رويش اين شعارنوشته بود«مانان مي خواهيم وهم گل هاي سرخ» اين شعر رانوشت:
همچنان که گام زنان مي آييم،گام زنان در زيبايي روز،
به هزاران هزارمطبخ تاريک وهزاربالاخانه ي خاکستري کارخانه،
تمام تابشي مي افتدکه ازخورشيدي ناگهان برمي تابد،
زيرا که مردمان آواز ما را مي شنوند که مي خوانيم:
«نان وگل هاي سرخ! نان وگل هاي سرخ!»
همچنان که گام زنان مي آييم،گام زنان،براي انسانهانيز نبرد مي کنيم،
زيرا که آنان فرزندان زنان اند،وما بارديگر برايشان مادري مي کنيم.
ديگر ازشيره زندگي ما،ازتولد تا پايان زندگي،نخواهند دوشيد،دل هامان گرسنگي مي کشد هم بدان گونه که تن هاي مان،هم نان دهيد ما را، و هم گل سرخ!
همچنان که گام زنان مي آييم،گام زنان،مرده بيشمار زنان
گريان مي گذرند ازميان آوازه خواني ما با گريه ي عميق شان
براي نان.
ارواح رنجبرشان هنر را وعشق را و زيبايي راچندان نمي شناسد.
آري،براي نان مي جنگيم – و اما براي گل هاي سرخ هم!
همچنان که گام زنان مي آييم،گام زنان،روزهاي بزرگتري مي آوريم.
برخاستن زنان يعني برخاستن نوع انسان.
ديگر نه رنجبر ونه بيکاره ي تن آسا-
ده تن به رنج اندرند آنجا که يکي ميآ سايد،
بلکه در شکوه هاي زندگاني سهيميم: نان وگل هاي سرخ! نان وگل هاي سرخ!


تاريخچه روزکارگر درايران
11/2/1279-اول ماه مه تنهاباشرکت 13نفرآنهم بطورمخفيانه در شهر باکو توسط ايرانيان.
1285- تشکيل نخستين اتحاديه کارگري ايران،درچاپخانه کوچکي در خيابان ناصريه تهران توسط محمد پروانه کارگر چاپ.
پايان سال1297- تشکيل شوراي اتحاديه هاي کارگري تهران به مديريت محمددهگان.اتحاديه هاي تهران بيش از 8000عضو رسمي داشت.آنهادراتحاديه هاي زيرمتحدشده بودند:کارگران چاپخانه ها 2000 نفر،کارگران مغازه 80نفر،شاگردان خياط 1000نفر، نوکران تجارت خانه ها 120نفر ،خراطان 150نفر،کارگران کفاش 1800نفر، کارگران قناد 4000نفر.غيرازتهران درشهرهاديگر نيز اتحاديه هايي تشکيل شده بود.درتبريزغيرازاتحاديه پيشه وران، اتحاديه هاي کارگري نيز تشکيل يافته بود.دراين اتحاديه 800 کارگر متحد شده بودند.نام اتحاديه،اتحاديه کارگران بود. همچنين اتحاديه معلمان نيز تشکيل يافته بود.
11/2/1299- گراميداشت روزکارگردرعمارت خيريه تبريزباشرکت شيخ محمدخياباني وتجليل ازباسکرويل معلم آمريکايي که در جريان جنگ مقاومت تبريزدرزمان انقلاب مشروطه به شهادت رسيده بود.
11/2/1299- نخستين بارجشن روزکارگربدست حزب سوسيال دمکرات ارمني برپاگرديد.اين جشن براي اعضاي حزب برگزارشد.
8/2/1301-روزنامه حقيقت:اول ماه مه بايدتعطيل شوداين تعطيلي هرج ومرج نيست.اين تعطيل انقلاب هم نيست،اين تعطيل است که بايدملت ازحکومت بازورحقوق خودرامسترددارد.اين عيد نيست بلکه دادخواهي است.اين روزي است که دولت بايد موجوديت ملت رابفهمد.بايد به حکومت فهماندکه تونوکرملت هستي بايد موافق خواهش ملت رفتار کني،تو نميتواني ازآزادي قلم،آزادي مطبوعات و آزادي اجتماعات جلوگيري کني،زيراآن حق مشروع ملت است.تونبايدبدون رضاو خواهش ملت برخلاف مصالح ملت با اجانب معاهده عقد کني.زيراآن حق راملت بتو نداده است.تو نبايد و نمي تواني حکومت رابراي شخص خود آلت استفاده قرار داده،اولاداتباع خودراوکيل کني وقوم وخويش خودرادرادارات دولتي جابجا نمايي.
10/2/1301- نمايش کمدي اخلاقي درسه پرده به افتخارکارگران در سالن گراندهتل رافراموش نکنيد.
-دربين نمايش استادحسين سياسي ازطرف کارگران تبريک عيدبه حاضران گفته،بعد اسمعيل حروفچين نطق مختصري ازطرف اتفاق جوانان ايراد نمودکه باغريو نابودبادظلم،زنده بادمساوات خاتمه پذيرفت.
11/2/1301–اطلاعيه اتحاديه کارگران چاپخانه ها:اتحاديه کارگران مطابع به سمع عموم کارگران مي رساند بموجب تصميمي که به اکثريت آرااتخاذ شده است اول ماه مه،امروز11ثور،به مناسبت عيد کارگران باعموم کارگران همآوازوکارگران مطابع تعطيل نموده اند.
11/2/1301- نخستين نمايش جمعي به مناسبت اول ماه مه در مسجد سپهسالار به سخنراني علي آقا کاوه کارگر چاپ.
- سخنراني علي آقا کاوه :آقاي کاوه نطق بليغي درمعني اول ماه مه،وفوايداتحادکارگران اظهاروبعدشرحي برضداوضاع حاضره ولزوم اجراي قانون اساسي ايرادکردند.
11/2/1301- عصرروزدوشنبه ميتينگ کارگران درمسجد سپهسالار. بعداز نطق آقاي کاوه استادحسين سياسي درمورد بدبختي وفلاکت طبقه زارع،کارگرومظالم اشراف ونتيجه نگرفتن ازمشروطيت و قانون اساسي بيان نمودند.
11/2/1301- همزمان با گردهمايي کارگران درمسجد سپهسالار،جلسه اي درمخالفت با کارگران درمسجدبرگزار شدکه منجربه درگيري ميان کارگران ومخالفين گرديد.
11/2/1301- روزنامه حقيقت: به عقيده ما: 1- فردا بايد بدون تأخيردرتمام نقاط ايران حکومت هاي نظامي لغوشود، زيرامخالف قانون اساسي است،2- محبوسين سياسي که به جرم آزاديخواهي يا هرنوع مسلک سياسي درايران توقيف شده اند، آزادگردند،3- جرايدي که تا بحال بدون محاکمات هيأت منصفه در مرکزولايات توقيف شده اند،منتشر گردند،4-اصول امتياز روزنامه که برخلاف قانون اساسي است، ملغي گردد، 5- نظارت وجلوگيري از هر قبيل آزاديخواه لغو بشود، 6- کنفرانس، ميتينگ،اجتماعات، تعطيل،در همه جا آزاد باشد، 7- مأمورين دولتي که به آنها اتهام دزدي وخيانت زده شده و اعم ازوزير و وکيل يا مستشارتحت محاکم بيرون آيند، 8- قانون براي تعيين حدود کارگر و کارفرما وضع شود، 9-ازتعديات ملاکين نسبت به رعايا کاملاً جلوگيري شده و قانون معيني براي حدود آنها وضع شود که ملاکين نتوانندبرآنها تحميل کنند، 10- اراضي خالصه بين رعايا تقسيم گردد، 11- اصول ماليات برعايدات تعيين شده ومالياتهايي که تحميل به فقرااست،ملغي گردد، 12-انتخابات انجمن هاي ايالتي و ولايتي وبلدي(شهرداري)شروع شود، 13-ادارات کشوري ازاختيارمأموران لشگري خارج شود، 14- مسافرت آزاد و جوازملغي شود، 15- درمناسبات تجاري وقوانين گمرکي تجديد شود، 16- بطور کامل از مظالم وغارتگري حکام ومأمورين دولت عموماً جلوگيري و در صورت تجديد فجايع آنها،مجازات به آنها داده شود.
17/2/1301- وزارت خارجه انگليس:تنهاکارگران چاپخانه هااز کار دست کشيدند.ميتينگ هاي سياسي درمسجدشاه ويکي دومحله شهر انجام شد.
11/2/1302- بيانيه کارگران اتحاديه چاپ درباره لزوم برگزاري وتعطيلي روزکارگر.نويسندگان بيانيه محمدپروانه، باقرنوابي که به دستگيريشان منجر شد.
11/2/1302- بيانيه اتحاديه مرکزي کارگران:بنابر تصميم اتحاديه مرکزي،کارگران روزاول ماه مه رابه يادگار عيد کارگران مي خواستند جشن بگيرندودرضمن نماينده فرستاده خواستندازحکومت نظامي نيزکسب اجازه نموده باشند.حکومت نظامي نيزعلاوه برآن که اجازه ندادندنمايش رانيزبه تعويق انداخته اظهارداشتندکه کارگران اتحاديه رابراي چه مي خواهند.
11/2/1302- روزنامه کار:امروزکارگران مطابع طهران به مناسبت عيداول ماه مه اعتصاب نمودندو دوساعت به غروب مانده ازطرف 2 نفرازکارگران درميدان توپخانه ومحل سابق ايران آزاد نطقي مبني برعالم کارگري بيان گرديد.
11/2/1302- کارگران ارمني درتئاتري درتبريز که عده زيادي از اهالي و روساي ادارات دعوت نموده ونطق مفصلي کرده پس ازآن شروع به نمايش تئاترگرديدوتاساعت يک بعدازشب خاتمه يافت.
11/2/1303- جشن روزکارگرتوسط اتحاديه کارگران مطابع بايک روزاعتصاب.
11/2/1303-جشن روزکارگردررشت وانزلي توسط اتحاديه کلاهدوزان، کرجي بانان،حمالان،حلبي سازان.
1304-شکراله ماني:ازسال1304که پهلوي به شاهي رسيد،جشن کارگران نوعي جنايت بشمارمي آمدواداره نظميه براي جلوگيري ازآن سختگيري وپافشاري مي نمود.

11/2/1305- برگزاري باشکوه جشن روزکارگر توسط اتحاديه هاي کارگري درتهران .
11/2/1306- يورش ماموران شهرباني به چاپخانه هاوضبط اعلاميه هاي مربوط به جشن اول ماه مه.
12/2/1306- دستگيري کارگران به مناسبت برگزاري و مراسم روز جهاني کارگر.مهدي کميرام،بهرام قلي مسگرزاده،سلمان قالب تراش ازکفاش،حسين سيافي ازبنايان، باقرنوابي، محمد پروانه،علي آقا کاوه، علي اصغرکاوه،زيروني،اوهان ماطاوس ازچاپخانه ها.که آقايان کيمرام،مسگرزاده،سلمان قالب تراش 32 ماه درزندان ماندند.
- بهرام قلي مسگرزاده به بازجوها گفته بودکه مُهرورمز اتحاديه دردست من است.من آنرابه هيچکس نخواهم داد،مچ مرا ببريدومُهر را بيرون بکشيد.
10/2/1307- پخش بيانيه اول ماه مه.اين بيانيه توسط مرتضي حجاري کارگرچاپخانه ها تکثير شده بود.
11/2/1307- سازمان دهندگان جشن اول،ماه مه درتهران:اردشير آوانسيان،ميرزاعلي طرفدار،عطااله عبداله زاده.
11/2/1307- برگزاري نيمه مخفي جشن روزکارگر با حضورصدها کارگردرباغي بيرون ازتهران، 600 نفردراين جنبش حضور داشتند.
11/2/1307-افتتاح جشن روزکارگرباسخنراني ميرزاعلي طرفدار کارگربناورييس اتحاديه کارگران بناخانه تهران،درباغي در دروازه دولت تهران.اين کارگران بعدازظهربه کلوب سوسياليست ها ،در خيابان فردوسي که متعلق به علي اکبردهخدابود، پيوستند.
-اين خانه درسالهاي پس از1320بياداين جشن کارگري،کلوب اول ماه مه نامگذاري شد.
11/2/1307-کارگران عضواتحاديه درگردهمايي علني سوسياليستها واقع درفردوسي به سرپرستي سليمان ميرزااسکندري وميرزاشهاب کرماني شرکت کردند.از طرف کارگران نيزعبدالحسين حسابي دهزاد دراين گردهمايي سخنراني کرد.

ارديبهشت 1307- حمله به روزنامه برق و دستگيري کارکنان در آن ودستگيري250 نفراز فعالين کارگري،به اتهام پخش اعلاميه روز کارگر.
9/2/1308- دستگيري 93نفراز فعالين اتحاديه کارگران نفت جنوب توسط کمپاني انگليسي نفت جهت جلوگيري ازاعتصاب احتمالي.
1308-آمدن ابراهيم علي زاده به ايران و کاردرساختمان راه آهن شمال.احداث راه آهن بندرشاه(بندرترکمن)به شاهي تازه آغاز شده وتوسط وي نخستين حوزه سازماني ايالت حزب کمونيست ايران درکارخانه شاهي برپاگرديده بود.اين حوزه ابتدا سه نفر و همگي کارگر ساده بودند.
11/2/1308- يازده هزارکارگردرصنعت نفت براي دستمزدبيشتر، هشت ساعت کار،مرخصي سالانه بااستفاده ازحقوق،خانه سازماني و رسميت يافتن اتحاديه اعتصاب کردند.دراين اعتصاب پانصدنفر دستگير شدند.
11/2/1308- جشن اول ماه مه توسط حزب کمونيست ايران شاخه خراسان درمشهد.
بنابه گزارش ماهنامه ي ستاره سرخ در1308اکثر کارگران ساده شرکت نفت جنوب ماهيانه 8 تا9 تومان وتعدادمحدودي 14 تومان دستمزدمي گرفتند.کارمندان دفتري 25 الي 40 تومان و مديران انگليسي از 500 تا 1500 تومان حقوق دريافت ميکردند. ازطرف شرکت به کارگران ساده خانه وامکانات رفاهي داده نمي شد. سياست شرکت براين پايه بودکه معمولاً کارگران باسابقه را اخراج ميکردوجاي آنهاراباکارگراني که بتازگي ازدهات مي آمدند وازحقوق خودغافل بودند،پر ميکرد.
11/2/1308- جشن روزکارگردرگيلان باحضوراتحاديه حمالان وکرجي بانان.
11/2/1308 – برگزاري جشن اول ماه مه توسط اتحاديه کارگري در باغ معينه تهران،مسئول برگزاري ميرزاعلي طرفدار.جشن با خواندن مقاله اي توسط جعفر اردوخاني شروع و با خواندن شعرو سرود وارکسترکارگري وبازگشت 2000 کارگربه تهران پايان يافت.
12/2/1308- دستگيري 50نفرازرهبران اتحاديه هاي کارگري.نوابي وپروانه وازچاپ ،ميرزا باقرفخريان،سيدمحمديزدي،ميرزاحبيب يزدانيان ازپارچه بافان،کيمرام وحسن مسگرزاده از کفاش، ميرزا علي طرفدارازبنا.
12/2/1308- دستگيري رهبران اتحاديه هاي کارگران رفتگران، تنباکو،بافندگان،بزازان.

13/2/1308–اعتصاب کارگران تصفيه خانه آبادان، 14 هزار کارگر در اعتصاب شرکت داشتند اين اعتصاب از ساعت 8 صبح به دعوت اتحاديه مخفي کارگران نفت به رهبري يوسف افتخاري،رحيم همداد،رمضان کاوه،حسن علي ثابتي،وفايي،علي اميد،سازماندهي شده بودکه کارگران بيکارنيز به اين اعتصاب پيوستند.خواسته اتحاديه کارگران:1- بالابردن دستمزدهاتا 15% 2- برسميت شناختن اتحاديه کارگري 3- برسيمت شناختن عيداول ماه مه 4- دخالت دادن کارگران و نمايندگانشان درمورداخراج وقبول کارگر 5- هفت ساعت کار براي جوانان کمتراز 18 سال.
14/2/1308- سرکوبي اعتصاب کارگران پالايشگاه نفت آبادان. پنج هزارکارگراخراج،150 کارگرزخمي،200کارگربازداشت شدند.از جمله دستگيرشدگان:علي اميد،رحيم همداد،يوسف افتخاري بودند که تا سال 1320 درزندان رضاشاهي ماندند.اين اعتصاب تحت رهبري حزب کمونيست ايران سازماندهي شده بود.
14/2/1308- گزارش روزنامه ستاره سرخ ازجريان اعتصاب:روز4 ماه مه 1929 ساعت 8 صبح اعتصاب شروع شد،دستجات پليس که در محل آماده بودندبعلت کمي جرأت حمله به کارگران ننمودند. کمپاني زورق هاي موتوري خودرابراي حمل قشون ازبنادرو شهرهاي ديگربکارانداخت.کارگران آمدن قشون راباخواندن سرودهاي انقلابي وفريادمحوبادکمپاني انگليس و ايران، محوباد عمال امپرياليسم،محو بادامپرياليسم انگليس تلافي کردند، پاسبانان و سربازان با شمشير و قمه هاي برهنه به کارگران حمله وکارگران باسنگ وچوب مقاومت کردند،درنتيجه بيست کارگر و15 پليس زخمي شدندازده هزار کارگر،9هزار کارگردر اعتصاب شرکت کردند.عمليات معدن به کلي فلج ودکانين همه بسته وکارگران بيکاربه صف اعتصابيون پيوستند. جمعيتي قريب بيست هزارکارگر،وکسبه در برابرقشون پليس ترتيب دادند، در همين روزدرمسجدسليمان ونواحي ديگرنيزاعتصاب شروع شد.
15/2/1308- اعضاي باقيمانده رهبران کارگران آبادان:ميرايوب شکيبا،تاج بخش،بدرالملوک تاج بخش،حسين سپه پور،سيدمحمدتنها، عبداله نجار،غلامرضا شيرازي.
11/2/1309- جشن روزکارگربصورت مخفي درکوههاي بيرون مشهد.
7/2/1310- بيانيه اتحاديه کارگران ايران خطاب به کارگران شهروده آذربايجان درشهرتبريزمنتشر شد،که خواستار: قانون کار،آزادي مطبوعات واجتماعات کارگري،علني شدن اتحاديه هاي کارگري،8ساعت کار،جلوگيري ازکاراطفال،بهداشت درکارخانه ها، بيمه کارگران،تأمين معاش بيکاران شهرودهات بود.

10/2/1310- پخش بيانيه اتحاديه کارگران ايران به مناسبت اول ماه مه،واعتراض به وضعيت کارگران.
11/2/1310– جشن روز کارگردرکوههاي حومه تبريزباشرکت کارگران اتحاديه صابون سازان،بافندگان وکارگران ديگر صنوف.
11/2/1310- بدعوت تشکيلات سري کارگران کارخانه نساجي وطن اصفهان،روزاول ماه مه،شصت تاهفتادنفربه جلسه آمدند.در مراسم فوق پارچه سرخي که روي آن عبارت «رنجبر روي زمين اتحاد» نوشته شده وبه ديوارنصب گشته بود.درجلسه«زيان هاي کنترات نامه» برشمرده شده وباذکرتوضيحاتي پيرامون فشارهايي که به کارگران وارد مي شد،زمينه اعتصاب فراهم آمد.آنگاه مراسم با شعارزنده باداتحاد کارگران کارخانه وطن،اتمام يافت
15/2/1310- اعتصاب 400 کارگر کارخانه نساجي اصفهان برهبري حزب کمونيست ايران،دراين اعتصاب که منجر به اعتراض 400 کارگر در چهارباغ اصفهان نيزگشت،اعتراض به شرايط کاربودبا 20% اضافه دستمزد و کاهش ساعات کاربه 9 ساعت در روز وعمل تحقيرآميز تفتيش کارگران به هنگام خروج موقوف گشت.رهبران اعتصابي درکارخانه وطن اصفهان نصراله اصلاني،سيدمحمد تنها.
- پس ازاعتصاب کافه اي براي صرف غذادرکارخانه ايجادگشت ،ناسزاگويي و جريمه کاهش يافت،ظرف هاي آب يخ در تمام قسمت هاي کارخانه نصب شد،زمان استراحت جهت صرف غذابه يک ساعت افزايش يافت ،کنترات نامه پيش گفته لغو شد.
11/2/1313-انجام اقداماتي ازطرف حکومت براي جلوگيري از برگزاري مراسم اول ماه مه توسط کارگران.
11/2/1315- اعلاميه روز جهاني کارگر.اين اعلاميه درکارخانه وطن اصفهان،پالايشگاه آبادان وکارگران راه آهن شمال پخش شد.
11/2/1321- برگزاري جشن روز کارگر در خيابان شاه آباد توسط اتحاديه هاي کارگري.
11/2/1323– تشکيل شوراي متحده مرکزي اتحاديه هاي کارگران و زحمتکشان ايران با شرکت 4 سازمان سنديکايي.
- در مرکز شواري متحده، شواريي مرکب از55 نفر قرارداشت که از ميان آنان 15 نفر بعنوان هيأت مرکزي و پنج نفر بعنوان دبير انتخاب شدند.
11/2/1324-برگزاري نخستين جشن اول ماه مه توسط شوراي متحده مرکزي زحمتکشان ايران در تهران.
11/2/1324-تظاهرات عظيم اول ماه مه درآبادان،که 80هزار کارگر درآن شرکت داشتند.
-آلول ساتن درکتاب نفت ايران مي نويسد:ازسال1320 فعالين سنديکايي،فعاليت شديدي رادر صنايع نفت آغاز کردند.اما شرکت ترجيح مي دادکه تابع موادقانوني باشدکه اين گونه فعاليتها رااز هر نوعي که باشد قدغن مي کرد،وقتي در اول ماه مه 1324 بيش از 80هزار کارگر ايراني براي تظاهرات به خيابان ريختند واز شرکت نفت بهبودوضع مسکن،افزايش دستمزد، افزايش سهميه خواربار،بهبود شرايط کار ومعيشت را طلب کردند،شرکت غافلگير شد.
11/2/1324- ارسال تلگراف و نامه هاي شوراي متحده مرکزي به اتحاديه هاي کارگران ساير ملل به مناسبت اول ماه مه.
11/2/1324- راهپيمايي کارگران عضو شوراي متحده در اصفهان 000/40 نفر.
11/2/1325- راهپيمايي60000نفري درتهران بمناسبت اول ماه مه.
11/2/1325- سخنراني رضا روستا رهبر شوراي متحده مرکزي از راديو به مناسبت اول ماه مه .
11/2/1325- پيام لويي سايان رهبرسنديکاي جهاني دررابطه بااول ماه مه.
11/2/1325- راهپيمايي80000نفري کارگران درآبادان بمناسبت روزکارگر.
11/2/1325- برگزاري اول ماه مه درهمدان توسط شوراي متحده همدان به دبيري منوچهر فرجادي.
11/2/1325- راهپيمايي کارگران عضو شوراي متحده در کرمان 1000نفر.اعضاي شوراي متحده دراين سال355000نفر بود.
11/2/1325- راهپيمايي 700هزارنفر کارگرايراني درجشن اول ماه مه به دعوت شوراي متحده.دراين راهپيمايي ازدولت مرکزي حمايت به عمل آمد.

11/2/1325- روزجهاني کارگردرکرمانشاه به گلوله بسته شدوجمع کثيري کشته ومجروح شدند.آغازگرتيراندازي بسوي تظاهرکنندگان ياور رفيعي بود.ياوررفيعي به تهران احضاروبا وعده تعقيب و مجازات مسببين،پرونده کشتاراول ماه مه بسته شد.
11/2/1325- قطعنامه ميتينگ شوراي متحده محلي اتحاديه کارگران و زحمتکشان شيرگاه:طردشوراتسکف،محاکمه وکلاي خاين دوره چهاردهم،شروع فوري انتخابات مجلس پانزدهم،تصفيه دستگاه حاکمه ازعناصر فاسد،محاکمه قاتلين کارگران بدست ژاندارمري درروزاستقبال نمايندگان آذزبايجان در تهران که کشته شدند .
11/2/1325- شوراي متحده درکليه شهرها چون نايين،کرمان، رفسنجان راهپيمايي عمومي ترتيب داد.
11/2/1325-درراهپيمايي خوزستان سخنرانان خواستار8ساعت کار،افزايش دستمزد،بهبود وضع مسکن،حقوق روزهاي جمعه،تدوين قانون جامع کارشدند.يک سخنران زن،نفت رامرواريدايران خواندوانگلستان رامتهم کردکه براي خوراک سگهابيشتر از مزد کارگران خرج ميکندوخلع يدازشرکت ايران وانگليس را خواستار شد.
-کنسول بريتانيا درخرمشهرهشداردادکه دراين مراسم سخنگوي زنان نه تنها تقاضاي يک قانون کارجامع متشکل ازپرداخت برابر براي کارمساوي رامطرح کرده،بلکه خواستارملي شدن نفت شده است.
11/2/1325-اعتصاب سراسري کارگران لکوموتيو بدليل فحاشي سرپرست انگليسي به ايرانيان .
14/2/1325-آغازاعتصاب کارگران نفت آغاجاري براي:اضافه دستمزد،ساختن خانه براي کارگران،تهيه دکتروقابله ودرمانگاه براي کارگران،پرداخت مزد روز جمعه.
11/2/1328- اعلاميه شوراي متحده در مورد روز کارگر و حمله به شوراي متحده و دستگيري و محاکمه رهبران آن .
11/2/1329- اعلاميه شوراي متحده در رابطه با اول ماه مه و حوادث اخير در شاهي و بندر معشور.
11/2/1329- حمله نظاميان به تظاهرات اول ماه مه کارگران شاهي و شهادت عده اي از کارگران.
11/2/1330- دکترمصدق برگزاري روز اول ماه مه را آزاد اعلام کرد.
11/2/1330- بيانيه شوراي متحده به مناسبت اول ماه مه .
11/2/1330- رژه 80 هزار کارگر،دهقان،پيشه ور و روشنفکران عليه قرارداد شرکت نفت جنوب به دعوت سازمانهاي دمکراتيک در تهران .
11/2/1330- تظاهرات کارگران اصفهان به سخنراني مرتضي بني لوح، مرتضي دانش پور،نصراله باغباني از کارگران، حسين شيرواني از فرهنگيان ، دکتر حسين آذر از پزشکان در ميدان حيدرپور اصفهان .
9/2/1331- به مناسبت نزديک شدن اول ماه مه کارخانه ها و مراکز کارگري تحت نظر قواي انتظامي قرار گرفتند .
11/2/1331- اعلاميه شوراي متحده به مناسبت اول ماه مه .
11/2/1331- جشن روز کارگر در منبع آب شماره 4 شعبه بهار با حضور 3000 کارگر شاغل . هيات برگزاري: سيروس راستي،حيدر معروفي، رحيم يکرنگي .
11/2/1333- برگزاري جشن روزکارگر در کارگاه ساختماني لاندا توسط سنديکاي کارگران ساختماني با سخنراني رحماني و نبي معروفي.
1334-1340- برگزاري روزکارگر درخانه ها،کارگاهها،دامنه کوهها وتوسط گروه هاي کوهنوردي کارگري درستيغ قلل کوههاي هميشه سرفراز.پس ازکودتاي28مرداد32رژيم کارگرستيز پهلوي، روزکارگررامطابق باروزتولد رضاشاه انگليسي اعلام کرده بود.
1342- برگزاري جشن روز کارگر درزندان قصرتهران توسط محمدعلي گيلاني نژاد ازسنديکاليست هاي ساختماني،هدايت اله معلم، خليل پرن،گاگيک آوانسيان ازسنديکاليست هاي کارگران فلزکار مکانيک،محمود فردوسي ازاتحاديه فرهنگيان تهران،روبن ناوار استپانيان،احمد تودد کارگران باتري ساز،حسين زاده شانجاني کارگر خياط،رضا فارسي مسوول امتحان رانندگان شرکت واحد، محمدفرهت مطلق،غلامحسين بابااجدادي،ابوالقاسم احمدگلي،علي مخبريان نجات،علي آقاجاني ،محمدمحمدزاده،حسين مفيدي فر،اصغر سررشته داري،سنديکاليست هاي شرکت واحد اتوبوسراني تهران که همگي ازاعضاي هيات مديره سنديکاي رانندگان شرکت واحد بودند.در روز کارگر همگي لباسهاي يشان راپوشيده به حياط هواخوري آمده وهر زنداني راکه مي ديدند پس ازتبريک مقداري کشمش به عنوان شيريني به او مي دادند.
1347- رسم بود که اگر مي خواستيم اعلاميه اي صادر کنيم مي بايد آنرابه بخش کارگري ساواک مستقر در وزارت کار نشان مي داديم وسپس اقدام به پخش آن مي نموديم.وقتي من(جوادمهران گهر مسوول تبليغات)وآقاي سمناني که رييس هيات مديره سنديکاي کارگران کفاش تهران از پله هاي وزارت کار بخش کارگري ساواک پايين آمديم با نگاهي بهم اعلاميه خط خطي شده روزکارگر توسط ساواک را پاره کرده ودور ريختيم واعلاميه خودمان رادست نويس بين کارگران صنف پخش کرديم وراهي قله دماوندشديم با تدارکات کميته کوه سنديکا.
1355- جشن روز کارگر در زندان اوين توسط هدايت اله معلم، خليل پرن،اعضاي سنديکاي کارگران فلزکارمکانيک تهران وگاگيک آوانسيان کارگر مکانيک.
1358- برگزاري جشن روزکارگر توسط 38سنديکاي کارگري و شوراهاي همبسته باسنديکاها به دعوت سنديکاي کارگران بافنده سوزني.
1359-برگزاري جشن روز کارگربه دعوت انجمن همبستگي سنديکاها وشوراهاي کارگري درميدان سپه تهران باحضوربيش از50 سنديکاو شوراهاي کارگري همبسته باسنديکاهاکارگري.
1360- برگزاري روزکارگر توسط انجمن همبستگي سنديکاها و شوراهاي کارگري در ورزشگاه نصيري تهران باحضوربيش از100 هزارنفرازکارگران درداخل وبيرون ورزشگاه وراه اندازي کارناوال هايي عليه توطئه هاي امپرياليسم آمريکا وليبرال ها وعناصر نفوذي ساواک.
برگزاري جشن روزکارگردرتبريزباسازماندهي انجمن همبستگي سنديکاها وشوراهاي کارگري تبريز درمقابل کنسول گري آمريکا درتبريز.
1361- برگزاري جشن روزکارگرتوسط سنديکاهادرخانه هاوباغها و صعودبه قله ي کوهها توسط گروههاي کوهنوردي کارگري.
1362- بسته شدن سنديکاهاي کارگري ودستگيري رهبران آنها. هدايت اله معلم عضوهيات مديره سنديکاي کارگران فلزکار مکانيک،حسن يونسي رييس هيات مديره سنديکاي کارگران کفاش تهران،جوادمسنا،برادران مرحمتي،طبرسي ازهيات مديره سنديکاي کارگران بافنده سوزني،حميدعلي دوستي،محسن سجادي، هوشنگ زرين کلک،شمسيه يزداني،مجتبابابايي ازهيات مديره سنديکاي کارگران خياط.
ازسال 1363تا1380- برگزاري جشن روزکارگر درتعاوني مصرف کارگران فلزکارمکانيک واقع درخيابان کارگر خيابان قزوين وچهار راه سپه.
1383-1382-1381- برگزاري جشن روزکارگر درتالارياقوت به ميزباني پيشکسوتان سنديکايي.
1384- برگزاري جشن روزکارگر درتالارباختر واقع درميدان انقلاب توسط هيات موسسان سنديکاهاي کارگري به ميزباني هيات موسس بازگشايي سنديکاي کارگران شرکت واحد،بامجري گري منصور اسالو وقرائت قطعنامه توسط يعقوب مهديون.
1385- لغو قراردادبرگزاري جشن روزکارگر درفرهنگسراي بهمن به ميزباني هيات موسسان سنديکاهاي کارگري.برگزاري جشن روز کارگر در دشت خوربه ميزباني گروههاي کوهنوردي کارگري.
1386- لغو برگزاري جشن روزکارگر به ميزباني انجمن کار در فرهنگسراي کار خيابان قزوين.برگزاري جشن روزکارگر دردشت خور جاده چالوس به ميزباني گروههاي کوهنوردي کارگري.
1387-برگزاري جشن روزکارگر درپارک جنگلي چيتگر به ميزباني گروههاي کوهنوردي کارگري.
1388- برگزاري جشن روز کارگر درتعاوني مصرف کارگران فلزکارمکانيک ودستگيري بيش از50 نفر وزنداني شدن 15نفر از اعضاي هيات مديره تعاوني مصرف ومسکن وفعالين کارگران فلزکارمکانيک به مدت 3ماه.تظاهرات روزکارگر درپارک لاله توسط سنديکاي کارگران شرکت واحد ونقاش وجمعي از فعالين کارگري و بازداشت بيش از 50نفراز تظاهرکنندگان وزنداني شدن به مدت3 ماه.
براي داشتن سنديکا و دستمزد عادلانه به پيشواز جشن روز کارگر برويم
کارگر
جهان ،کارگر بي تو پاينده نيست چراغ کسي،بي تو تابنده نيست
دل مردمان،شاد از کار تُست بر و بوم،آباد از کار تُست
ز نيروي کارت،بها سنگ يافت بهار خزان ديده ام ،رنگ يافت
به تنديس بخشيد جان،کار تو به گفتارش آورد،کردار تو
به گيتي زتو زندگي شد پديد ز رنج تو در خاک هستي دميد
دل نقره و زر چو بشکافتند نشان از تو و کار تو يافتند
تو را کار،سرمايه کشور است نه سرمايه داري که غارتگر است
ز نيرنگ سوداگر ديو خو تهي شد تو را کيسه،پُرگشت او
به پا خيز امروز ديروز نيست تو را زندگي تلخ ،از بهر چيست؟
تواني تو در هم بکوبي ستم مبادا،نشيني تو در کنج غم
فرو ريز بنياد خونخوارگان
کز آنان به گيتي نماند نشان

علي جعفري(کارگر) عضو سنديکاي کارگران معدن شمشک
1324
نقش طبقه کارگر در تحولات اجتماعي
اول ماه مه هرسال يادآور اعتصاب جنبش هشت ساعت کار ونداي پُر شکوه کارگرقهرمان آگوست اسپايزاز رهبران جنبش هشت ساعت کارشيکاگو است که درهنگام اعدام شدن فرياد زد:صدايي که امروز خاموشش مي کنيد،فردا درجهان طنين انداز خواهدشد.
پس ازگذشت126 سال ازآن واقعه، امروز جهان چنان درتلاطم است که سرمايه داري جهاني فکراينکه در زادگاهش انگليس وسردمدارجهانيش آمريکاروزي برسد که مجبور به مقابله خشن هر روزه بافعالان جنبش99درصدي وال استريت باشد،رانمي کرد.امروز صداي اسپايز واسپايزها چنان قوي شده که از مرزهاي کشورهاي سرمايه داري گذشته وکشورهاي عربي رانيزدستخوش تغييرات وتحولات نموده است.نظام انسان کُش سرمايه داري امروز باچنان بحراني درگيرشده، که تمامي حياتش به خطر افتاده است.موج ضدسرمايه داري،که ازانقلاب کارگري پاريس شروع شده بود،امروز درجمع بزرگتري از کشورهاقدرتمندانه به پيش مي تازد.آفريقاي جنوبي ،قبرس،چين ،ويتنام،لائوس،کوبا، نيکاراگوا،شيلي، برزيل، بوليوي.اين کشورها راهي غير از نظام سرمايه داري رابراي اقتصادوسياست کشورهايشان و با حضورقدرتمندانه طبقه کارگرشان درپيش گرفته اند.اين مجموعه به قطبي بدل گشته که نظام سرمايه داري را در اروپاوآمريکا به چالش کشانده اند.ديرنيست که درفرانسه ،مهد انقلاب کارگري نيز اتحاد سنديکاهاي کارگري ودوستداران طبقه کارگر،يکي ديگر ازمراکز کارگرستيز سرمايه داري رابه نفع زحمتکشان تغيير دهند.بحران عظيمي که بنا به اراده کمترازيک درصد ازجمعيت دنيابدست صندوق بين المللي پول وسازمان تجارت جهاني براي چپاول هرچه بيشترثروت زحمتکشان جهان رقم خورده بود، باچالشي بنام جنبش وال استريت وبهارعربي مواجه گرديده است.اتحاديه هاي کارگري درتونس ضربه اي سخت به نظام ضدانساني سرمايه داري منطقه وارد کرده وباتغيير رژيم کارگرکُش بن علي به توفاني به نام بهارعربي براي همه کشورهاي منطقه بخصوص عربستان ومصر واسراييل بدل گشتند.آنچه مسلم است نظام سرمايه داري با زلزله اي روبروشده است،که به فروپاشي هرچه بيشترش در اروپاو آمريکا، آسيا، وآفريقا منجرخواهدشد.هرچه درکشورهاي سرمايه داري بحران رُخ نشان مي دهد درچين ويتنام، کوبا، برزيل،قبرس،آفريقاي جنوبي کمترين خللي وارد نکرده است.دراين کشورها طبقه کارگرتعيين کننده روند اقتصادي وسياسي است.وزيرآموزش عالي آفريقاي جنوبي مي گويد:«سنديکاهاي آفريقاي جنوبي دريک مبارزه 15ساله تلاش کردند تاسيستم حمل ونقل شهري وبين شهري،شرکت هواپيمايي آفريقاي جنوبي، اداره پست وموسسات مالي وتوسعه رادربخش دولتي حفظ کنند.امروزتعداد اعضاي سنديکاها درمجلس وهيات دولت ازهميشه بيشتراست.رييس جمهورسخت کارکرده است تااختلاف هاي موجودميان سياست هاي دولت وسنديکاها رادرآفريقاي جنوبي کاهش دهد.شُورهاي زيادي ميان سه ستون اصلي ائتلاف انقلابي،کنگره ملي ،حزب کمونيست،وسنديکاهاي کارگري صورت مي گيرد.ازجمله درمورد انتخاب وزيران،امري که درکشورهاي سرمايه داري فکرش راهم نمي شود کرد.ميليونها کارگرمهاجر در جستجوي کاراز زيمبابوه به آفريقاي جنوبي کوچ کرده اند،چراکه کارفرماهاي بي وجدان زيمبابوه موجب تنش وتفرقه درميان نيروي کارشده اند.ماهمراه باسنديکاهاي کارگري براي وحدت طبقه کارگر پيکارمي کنيم وتلاش داريم نظارت دولت برشرايط استخدام مهاجرين وکار رابهبودبخشيم.»آنچه در ويتنام ،آفريقاي جنوبي،کوبا،چين،قبرس کارگري مي گذرد براي کارگران درکشورهاي سرمايه داري قابل تصور نيست. آموزش وپرورش رايگان ازمهد کودک تادانشگاه،بهداشت عمومي رايگان حتابراي جراحي هايي مانند قلب ومغز وبيماريهاي لاعلاجي چون ايدز وسرطان،اجاره مسکن بسيارنازل که در کوباي کارگري سالهاست تغييري نکرده است،ورزش عمومي رايگان،ريشه کني بيسوادي وبيکاري. دراين کشورها بهداشت براي همه،آموزش براي همه،مسکن براي همه،کار براي همه،سالهاست که اجرايي گرديده است. مبلغين گردن نهادن به سياست هاي سازمان تجارت جهاني وصندوق بين المللي پول امروزدندان طمع به ثروت افسانه اي خاورميانه دوخته اند،تا با مهارکردن صادرات ازحوضچه هاي نفتي وگازي وبدست عمال خائن به خلقهاي منطقه وباراه انداختن جنگ درعراق، ليبي،افغانستان وهرچه سريعتر درسوريه و تغيير نقشه جغرافيايي درمنطقه،به غارت نفت وگاز ارزان بپردازند،وباهمدستي سران خائن منطقه به سرکوب جنبش هاي آزادي بخش ومردمي درمنطقه مبادرت ورزند.دراين ميان سنديکاهاي کارگري ودوستداران طبقه کارگردرکشورهاوجهان سد راه اين غارتگري وچپاول ثروت زحمتکشان هستند.در ايران سرمايه داري انگل تجاري باهمدستي سرمايه داري جهاني سعي درنابودي سنديکاهاي کارگري و گسترش فقردرميان طبقه کارگرهستند.آنان مي دانندکه اين طبقه کارگر وجنبش کارگري بودکه درايران نداي ملي کردن نفت وکوتاه کردن دست امپرياليسم انگليس راخواستارشدوفعالانه دراين امرشرکت کرد.
11/2/1325-درراهپيمايي خوزستان سخنرانان خواستار8ساعت کار،افزايش دستمزد،بهبود وضع مسکن،حقوق روزهاي جمعه،تدوين قانون جامع کارشدند.يک سخنران زن،نفت رامرواريدايران خواندوانگلستان رامتهم کردکه براي خوراک سگهابيشتر ازمزد کارگران خرج ميکند و خلع يدازشرکت ايران وانگليس را خواستار شد.
-کنسول بريتانيا درخرمشهرهشداردادکه دراين مراسم سخنگوي زنان نه تنها تقاضاي يک قانون کارجامع متشکل ازپرداخت برابر براي کارمساوي رامطرح کرده،بلکه خواستارملي شدن نفت شده است.)ايران بين دوانقلاب - آبراهاميان)
اين جنبش کارگري بودکه خواستاربيمه هاي تامين اجتماعي شد وکارفرمايان ودولت را وادارکرد که سهم خويش دربيمه نمودن کارگران رابپردازد.وحتا اين بيمه شامل کارمندان ونيروهاي مسلح نيزشد.اين جنبش کارگري است که باتعاوني هاي توزيع خود مي تواند کمرگراني وباعث وباني اش سرمايه داري دلال و انگل تجاري رابشکندوکالاهاي ارزان قيمت رابدست زحمتکشان ومردم برساند.اين جنبش کارگري بود که توانست بابستن شيرهاي نفت ،شيرهاي دربند رااز زندانها آزادکرده ورژيم پوشالي وتا دندان مسلح شاه رااز نفس بياندازد. اگرسنديکاهاي کارگري درايران فعال شوند،نه تنها دزدان هزاران ميلياردي،بلکه آناني که اقتصادکشور رابا واردات ذليل کرده اندوهمچنين با خصوصي کردن همه زواياي اقتصاد،حتا نفت وگاز امنيت ملي رابه خطر مي اندازند،ديگر نخواهند توانست به حيات خائنانه خود ادامه دهند. آزادي واستقلال اقتصادي وسياسي ومهمتر ازهمه امنيت ملي ما در گرو آزادي سنديکاهاي کارگري است.سنديکاها مروج واجراکننده عدالت اجتماعي درهمه کشورها ي جهان هستند.
مازيارگيلاني نژاد 7/2/1391


اگر يک با يک برابر بود
معلم پاي تخته داد مي زد ،
صورتش از خشم گلگون بود
و دستانش به زير پوششي از گرد پنهان بود...
ولي آن ته کلاسي ها،
لواشک بين هم تقسيم مي کردند.
دلم مي سوخت بحال او که بيخود هاي و هوي مي کرد
و با آن شور
تساوي هاي چيزي را نشان مي داد
با خطي روشن.
به روي تخته تاريک
که از ظلمت چو قلب ظالمان تاريک وغمگين بود.
تساوي را نوشت
بانگ آورد: که يک با يک برابر هست
که يک با يک برابر است...اينجا
بناگه...ازميان جمع شاگردان يکي برخاست،
هميشه يکنفر بايد بپا خيزد...هميشه يکنفر بايد....
به آرامي سخن سر داد:
اين تساوي اشتباهي فاحش ومحض است.
نگاه بچه ها ناگه به يک سو خيره شد با بهت،
معلم مات بر جا ماند،
و او مي گفت....
اگر يک فرد انسان واحد يک بود..؟
آيا باز هم يک با يک برابر بود؟
سکوت مدحشي بود و سوالي سخت.
معلم خشمگين فرياد زد: آري...
و او با پوزخندي گفت: نه..
وباز هم گفت:...
اگر يک واحد انسان واحد يک بود
آنکه زوري و زري مي داشت بالابود
و آنکه قلبي پاک ودستي فاقد از زر، پست تر مي بود
اگر يک فرد انسان واحد يک بود
اين تساوي زير و رو مي شد،
حال مي پرسم: يک اگر با يک برابر بود
نان و مال مفت خوران از کجا آماده مي گرديد
يا چه کس ديوار چين ها را بنا مي کرد.
يک اگر با يک برابر بود
پس چه که پشتش زير بار فقر خم مي شد
يا که زير ضربت شلاق له مي شد.
يک اگر با يک برابر بود
چه کس آزادگان را در قفس مي کرد
يا چه کس اين راد مردان را فنا مي کرد.....
وسکوت بود... وسکوت....
در اين هنگام ...معلم ناله آسا گفت:
بچه ها در جزوه هاي خويش بنويسيد:
که يک با يک برابر نيست...
يک با يک برابر نيست. (خسرو گلسرخي)

علي اميد الگوي کوشندگان کارگري ايران
درتاريخ 3/10/1352طبقه ايران يکي ازفرزندان فداکارخودراازدست داد.علي اميد از اولين اعضاي اتحاديه مخفي کارگران نفت جنوب درسال 1304بود.باتلاش هاي بي وقفه او وهمکارانش،وباآگاهي بخشي به زحمتکشان صنعت نفت،اتحاديه مخفي کارگران نفت جنوب درميان کارگران گسترش يافت. درنيمه شب آبان1306درگردهمايي کارگران نفت که باحضور200 نماينده کارگران تشکيل شد، اتحاديه تصميم گرفت:«سازمان خودرا گسترش دهد،کلوبهاي کارگري وتعاوني تشکيل داده،عليه جريمه هاوکتک زدن هاودشنام دادن هاوعليه سياست تبعيض درشرکت انگليسي نفت درميان مليت هاقدام کنند.» در مرامنامه اتحاديه کارگران نفت ازجمله مي خوانيم:«وادارنمودن شرکت به پرداخت بيمه بيکار،پيري،حوادث وغيره- برسميت شناختن حق اعتصاب واجتماعات کارگران- مقابله باتنبيه بدني کارگران- تلاش براي تاسيس باشگاههاي ورزشي»ديده مي شود.
در 13/2/1308اعتصاب کارگران تصفيه خانه آبادان شروع شد که درآن 14هزار کارگرشرکت داشتند. اين اعتصاب ازساعت 8صبح به دعوت اتحاديه مخفي کارگران نفت به رهبري علي اميد،رحيم همداد،رمضان کاوه،حسن علي ثابت،يوسف افتخاري، وفايي سازماندهي شده بود،که باپيوستن کارگران بيکارشکلي ديگريافت. خواسته هاي اعتصابيون بالا بردن دستمزدها تاسطح 15درصد،برسميت شناختن اتحاديه کارگران و جشن اول ماه مه،دخالت دادن کارگران ونمايندگانشان دراموراخراج کارگران واستخدام آنان،هفت ساعت کاربراي جوانان کمتراز18سال بود.فرداي روزاعتصاب بادخالت نيروهاي نظامي انگليس،سرکوب اعتصاب کارگران پالايشگاه آبادان آغازشد.پنج هزار کارگراخراج،150 کارگرزخمي، 200 کارگربازداشت شدندکه ازجمله بازداشت شدگان: علي اميد،رحيم همداد،يوسف افتخاري بودند،که تامهرسال1320 تحت شرايط بسياربد در زندان رضاشاهي باقي ماندند و با فرار رضاخان ديکتاتور از ايران،مالکان اصلي اين سرزمين اززندان آزادشدند.
علي اميد و رحيم همداد به جنوب بازگشته دوباره کارسنديکايي راازسرگرفتند.علي اميد و دوستانش پس ازرهايي اززندان تلاش بي شائبه اي رابراي دستيابي به مطالبات ورفاه و آسايش کارگران ازپي گرفتند.در20/4/1325پس ازبرگزاري سومين جلسه نمايندگان شوراي متحده کارگران وزحمتکشان نفت جنوب ونمايندگان شرکت انگليسي نفت براي تعيين حداقل دستمزد،کارگران نه تنها بالغو وعده شرکت انگليسي نفت در رابطه با پرداخت دستمزد روزهاي جمعه مواجه شدند،بلکه دستگيري رهبران کارگري ازجمله علي اميد و رحيم همداد که به مذاکره دعوت شده بودند،خشم طبقه کارگرواعتصاب کارگران بندرمعشور،آغاجاري،آبادان واهواز رابدنبال داشت،و اعتصاب عمومي در شرکت انگليسي نفت اعلام شد.اين اعتصاب بزرگترين اعتصاب درخاورميانه شمرده مي شد. 65هزارنفردراين اعتصاب شرکت کردند که اين شامل 50هزار کارگروکارمند دفتري شرکت نفت، 200تکنسين هندي درپالايشگاه آبادان،هزارآتش نشان،راننده کاميون ،رفتگر،کارگرراه آهن،کارگران نساجي،دانش آموزان دبيرستان ها،صدهامغازه دار، آشپز، راننده ومستخدمان خانواده هاي اروپايي نيزمي شد.
در23/4/1325 ساعت6 بامداد اعتصاب کارگران آبادان تحت رهبري شوراي متحده کارگران و زحمتکشان جنوب که درراس آن علي اميد قرارداشت،آغازگرديد.ترات سرکنسول انگلستان درجنوب اقرارکردکه«اعتصاب بطرزشگفت آوري خوب سازمان يافته ومنظم بود.هنگامي که کارگران دست ازکارکشيدند،نزديک به هزارتن ازآنان به توزيع جزوه هايي پرداختند که علل اعتصاب رابه اختصار توضيح مي داد: دستمزد روزهاي جمعه،گماردن نماينده کارگران درکارگاههابراي حل وفصل اختلافات ميان کارگران وشرکت نفت انگليسي،افزايش سالانه دستمزدها،وسايل نقليه براي کارگراني که ناگزيرند ازخانه هايشان تا محل کارچندين کيلومترپياده روي کنند.»
درشب 23تير1325 حمله خونين به کارگران آغازشد. 200نفرازعشايرعرب به همراه سربازان با هفت تيروتفنگ به گاردهاي محافظ شوراي متحده کارگران وزحمتکشان که مسلح به چوبدستي بودند،حمله ورشدند.دراين حمله 50 نفرکشته و165نفرنيززخمي شدند.پس ازاعتصاب علي اميد براي هميشه ازخوزستان به تهران تبعيد شد.علي اميد هرچند به تهران تبعيد شد اما،تاآخرين روز حياتش ازمبارزه براي کسب حقوق زحمتکشان دست نکشيد،وحتاپس ازکودتاي 28 مردادسال32به زندان رفت. طبقه کارگرپيکارجوي ايران بايد گذشته خودرابدرستي بشناسدوبداندکه گذشته اي دردناک ودرعين حال افتخارآميز دارد.هرلقمه ناني که امروز ازگلوي فرزند کارگرپايين مي رود وهرکلمه اي که او در دبستان مي آموزدحاصل سالها نبرد خونين وتلاشي پردردورنج است.درگذشته اي نه چندان دور در کشورمابکاربردن کلمه «کارگر»ممنوع بود.مي گفتند اين کلمه«کمونيستي»است.مي بايست بجاي آن کلمه«عمله وعمله جات»را بکار برد. تااوايل 1320هنوزبقاياي سانسوررضاخاني به کلمه «کارگر» ايرادمي گرفت.البته سخن برسرکلمات نيست،برسرمحتواي آنهاست.تاقبل ازتشکيل سنديکاهاي کارگري و مبارزات درخشان آن درجامعه ايران،کارگران انسان بحساب نمي آمدند.هيچ قانوني از حقوق آنها حمايت نمي کرد.هيچ سازمان وموسسه اي مدافع اين طبقه وجود نداشت. رهبران واعضاي اتحاديه هاي کارگري که مدافعين راستين طبقه کارگربودند، در زندانهاي رضاخاني بسرمي بردند.هيات حاکمه فئودال – سرمايه داري ايران که جنبش کارگري را کوبيده بودند،مي کوشيدند کارگران را تحقيرکنند وشخصيت آنان را بشکنند. اصرارآنان دربکاربردن کلمه«عمله»بجاي کارگرازهمين جا سر چشمه مي گرفت.در پشت سرکلمه عمله هزارنوع تحقيروتخفيف خوابيده بود.صاحبان موسسات توليدي و مقامات دولتي مدافع آنان،حق خود مي دانستندکه باکارگر– عمله مانند حيوانات رفتار کنند،توهين،ناسزاوتحقيرنسبت به کارگران امري عادي بود.تنبيه بدني رواج داشت، فرزندان کارگران به دبستان راه نداشتند،ازبهداشت خبري نبود.دستمزدهابه قدري نازل بودکه شکم فرزندان کارگررا با نان خالي هم سيرنمي کرد.
البته امروزهم وضع طبقه کارگرايران درخشان نيست.امروزهم سطح زندگي کارگران به مراتب پايين ترازآن است،که بايد باشد.زماني که دراوايل سالهاي 1320 براي نخستين بارشعار«نان براي همه،فرهنگ براي همه،بهداشت براي همه»مطرح شد،اوضاع صد باربدترازامروزبود.بسياري از نمايندگان طبقات حاکم درقبال اين شعار با تعجب ووحشت مي گفتند:مگرممکن است؟مگرخداپنج انگشت رابه يک اندازه آفريده؟ چگونه ممکن است نان،فرهنگ،بهداشت براي همه باشد؟
تاسال1325هيچ قانوني برمناسبات کارگروکارفرماحکومت نمي کرد.نظمي در دستمزدها، ساعات کار،مرخصي،بيمه وبازنشستگي وجودنداشت.چنان که گفتيم امروز، زندگي کارگران ايراني هنوزازسطح مطلوب،بسيارفاصله دارد.امااشتباه است اگريک لحظه فراموش کنيم که همين يک لقمه نان هم که از گلوي فرزندان کارگرپايين مي رود،همين يک روزتعطيلي هفتگي که کارگرمي تواند درکنارزن و فرزندخودباشد،همين به مدرسه رفتن کودکان کارگرو....همه وهمه ي اينها به بهاي نبرد طولاني طبقه کارگر زيررهبري سنديکاهاي کارگري،بدست آمده است.سنديکاهاي کارگري رابه دليل اينکه در مبارزات کارگري ودفاع ازحقوق زحمتکشان ونبردعليه استعمارواستبداد در صف نخست بوده،بارها به محاکمه کشيده اند.مبارزان سنديکايي سالهادرزندان و تبعيدگاههابه سربرده اند.علي اميدهاامروز درميان مانيستند،اماپرچم پرافتخارنهضت کارگري ايران همچنان دراهتزازاست ودراهتزاز خواهد بود.
«اتهام مااين است که مدافع منافع کارگرانيم.مابه اين اتهام افتخارمي کنيم»

مازيارگيلاني نژاد جوانشير

کارگران وزحمتکشان متحد شويم
اطلاعيه هيات بازگشايي سنديکاي کارگران فلزکارمکانيک،به مناسبت اول ماه مه
در روز اول ماه مه 1886ميلادي برابر با1265 خورشيدي،معدنچيان شهرشيکاگو که در بدترين شرايط کاري به سر مي بردند ،تصميم گرفتند به منظور طرح هشت ساعت کار در روز،دست ازکارکشيده وراهپيمايي آرامي را برگزارکنند.اين حرکت کارگران توسط پليس سرمايه داري به خون کشيده شد.ده کارگرکشته ، 50نفرزخمي وهفت تن از رهبران آنان دستگيروسپس دربيدادگاه سرمايه داري به مرگ محکوم شدند.يکسال بعد در11نوامبر 1887کارگرقهرمان ،آگوست اسپايز درحالي که بطرف سکوي اعدام مي رفت،باصداي بلندي گفت: «صدايي که امروز مي خواهيدبه سکوت وادارکنيد،روزي درجهان طنين انداز خواهدشد.»
مبارزات قهرمانانه زحمتکشان پس از45سال چنين در روزنامه حقيقت ارگان اتحاديه هاي کارگري ايران8/2/1301طنين انداز شد: «اول ماه مه بايد تعطيل شود،اين تعطيلي هرج ومرج نيست.اين تعطيلي انقلاب هم نيست.اين تعطيل است که بايد ملت ازحکومت با زورحقوق خودرامسترد دارد.اين عيد نيست،بلکه دادخواهي است.اين روزي است که دولت بايد موجوديت ملت رابفهمد.بايد به حکومت فهماندکه تو نوکر ملت هستي.بايد موافق خواهش ملت رفتارکني.تو نمي تواني از آزادي قلم،آزادي مطبوعات وآزادي اجتماعات جلوگيري کني،زيرا آن حق مشروع ملت است.»
بعداز126سال هنوز هم اجراي هشت ساعت خواست اصلي زحمتکشان دنيا وايران است،وبعداز90 سال باز هم ماخواهان تعطيل رسمي روز کارگر وآزادي قلم ومطبوعات هستيم.
امسال درحالي طبقه کارگرجهاني به پيشواز روزکارگرمي رودکه،نظام سرمايه داري به دليل سودجويي وغارت ثروت زحمتکشان،بحراني فراگير رابه زحمتکشان جهان تحميل نموده است.اتحاديه اروپا براي عبور از اين بحران به همه کشورهاي اروپايي دستور داده تاسياست هاي سخت گيرانه رادرکشورهايشان به ضرز زحمتکشان به اجرا بگذارد..سن بازنشستگي به67سال درايتاليا و65سال درسراسراروپا به اجرا گذاشته شد.ميليونها کارگرازکاربيکار ،دستمزدهايشان 30درصدکاهش يافت.ماليات هاافزايش يافته وبودجه آموزش وپرورش وبهداشت عمومي کاهش فاحشي پيداکرده است.درآمريکا،مهدسرمايه داري، زحمتکشان به دليل سفته بازي ونزول خواري سرمايه داري مالي، بي خانمان وبي سرپناه شدندودرپارکها وخيابانها روزگارمي گذرانند.
دوستان کارگر!چه شباهت هايي ميان آنچه در اروپاوآمريکا مي گذرد باشرايط کنوني ميهنمان دارد؟
روزکارگر درحالي فرامي رسدکه توفان بيکارشدن از اوايل سال بيداد مي کند.کافي است نگاهي به آمار تکان دهنده روزنامه هابياندازيم تابه عمق فاجعه اي که بر زحمتکشان مي گذرد،پي ببريم.اين غير از تمديدنشدن قراردادصدهاهزارکارگرموقت وپيماني و روزمزد است،که بسياريشان حتا ماههاست دستمزدهاي مصوب وزارت کار وعيدي وپاداش هرساله رادريافت نکرده ونوروزي سخت راپشت سر گذاشته اند.وبازغير ازواحدهاي توليدي است که درسال گذشته ورشکست ،تعطيل ويا باکمترين حد توليد کارمي کنند.دستورات صندوق بين المللي پول وسازمان تجارت جهاني که همه زحمتکشان را در سراسر آمريکاواروپاوآسياوآفريقا به فقر وتباهي کشانده در سرزمين مانيز چهره پليد خود رابا برنامه هدفمندي يارانه ها وکوه گراني درسال جديد برسر خانواده هاي کارگري آوارکرده است.به گفته رييس مرکز آمارايران بيش ازده ميليون ايراني زيرخط فقرمطلق ونزديک به سي ميليون ايراني در زير خط فقرنسبي به سر مي برند.(آفتاب نيوز7/3/89)اگر هر روز شاهدتعطيلي کارخانه اي هستيم ،درمقابل شاهد گشايش يک بانک درکشورمان هستيم.سرمايه داري مالي براي غارت ثروت ملي زحمتکشان سخت در تکاپو است.آنچه درايران وجهان براي زحمتکشان اتفاق مي افتد،دستوراتي است که سازمان تجارت جهاني و صندوق بين اللمللي پول به کشورها ديکته کرده وآنان نيزبه اجرا گذاشته اند.سرمايه داري انگل مالي که با سفته بازي ونزول خواري درآمريکا زحمتکشان رابي خانمان کرده،درايران با همکاري سرمايه داري انگل تجاري با واردات هرچه بيشتر،کشاورزي راريشه کن،توليد را زمين گير ودستاوردهاي زحمتکشان رانشانه گرفته است،تا با بيکارشدن دهقانان وسر ريز آنان به شهرهابراي کارگران شهري رقيبي جهت گرفتن دستمزدکمتر بتراشد وهم براي سرمايه داري جهاني کارگراني مهاجر و ارزان قيمت تا درآن سوي آبها کارگران را واداربه گرفتن دستمزدي کمترکنند.آري سرمايه داري براي ايجادشرايطي که « تنها لقمه ناني به کف آري به زحمت بخوري»يا بايد رقيب زحمتکشان کشورت شوي و يا درآن سوي آبها رقيب زحمتکشان ديارغربت باشي.حمله به دستاوردهاي زحمتکشان که باپيش نويس قانون کار«استادشاگردي» تا چندي ديگربه مجلس خواهد رفت ،يادآور قانون کارضدکارگري توکلي دردهه 60 است.دراين پيش نويس سن بازنشستگي به65سال با35سال سابقه کارپيش بيني شده است.بيمه اجباري به کارگاههاي بالاي100نفرکارگراختصاص يافته است.تعيين حداقل دستمزد توسط وزارت کارحذف وبه رضايت طرفين موکول گرديده است.سازمان تامين اجتماعي به بخش خصوصي واگذارودرنتيجه ميلياردها تومان ثروت 100ساله زحمتکشان رايگان دراختيارسرمايه داري انگل مالي قرار خواهد گرفت.وهمين چند دارو و آمپول نيزازمادريغ خواهدشد.سياست«هرکه پول دارد زندگي کند وهرکه ندارد،بميرد»که ازاوايل دهه هفتادشروع شده بود،اجرايي گردد.اين سياست هاي غيرانساني درحالي در تمام جهان اعمال شده،که به ثروتمندترشدن يک درصدازجامعه جهاني انجاميده است.
زحمتکشان درايران وجهان دراول ماه مه به اين سياست ها جواب منفي خواهد داد ونردباني براي ثروتمندترشدن 1000نفرثروتمند دنيا نخواهدگرديد.اگر نمي خواهيم نظاره گرزندگي که 1000نفر درجهان برايمان تدارک مي بينند،باشيم بايد دستهايمان يکديگر راپيداکرده وبه هم فشرده بشوند.
متاسفانه درحالي که دستهاي سرمايه داري غارتگر براي نابودي اقتصادکشور وکشاورزيمان باواردات هرچه بيشتربازگذاشته مي شود،دستهاي کارگران وزحمتکشان آگاه هر روزبسته ترمي شود.سرمايه داري انگل تجاري درجاي جاي اقتصادکشورمان لانه کرده وهزاران ميلياردي به سرقت مي برد وآزادانه مي گريزد. درمقابل سنديکاليست ها ورهبران انجمن هاي صنفي وفعالين کارگري واجتماعي دربندمي شوند. واين درحالي است که سرمايه داري درجهان وايران هر روز باايجادتشکيلات براي دزدي هاي بيشتر جمع مي شوند،سنديکاهاي کارگري وانجمن هاي صنفي هرچه بيشترمحدود وپراکنده مي گردند.
چرا سنديکاهاي کارگري وانجمن هاي صنفي زحمتکشان هر روز محدود تر مي شوند؟مگرآنان جز آزادي سنديکا وانجمن صنفي براي مبارزه باسارقان اقتصادي ،مهاجمين فرهنگي،کارديگري مي خواهند بکنند؟آزادي وفعاليت سنديکاها وانجمن هاي صنفي زحمتکشان فرهنگي، جزبراي مقابله باخيانت کاران به امنيت ملي،استقلال سياسي وفرهنگي واقتصادي ،نيست ونخواهدبود.فعاليت سنديکاها وانجمن هاي صنفي براي نظارت برهرچه اجرايي ترشدن حقوق انسانهاست.برگشت کودکان کاروخيابان به مدارس، دستمزدبرابرزنان درمقابل کارمساوي بامردان،لغوهرگونه قرارداد موقت وسفيدامضا،قانون کاري در حمايت اززحمتکشان،به دست گرفتن مديريت تامين اجتماعي توسط کارگران،اجراي مجازات براي صاحبان واحدهاي توليدي که دستمزدهاي کارگرانشان راپرداخت نمي کنند،تصويب دستمزد ومستمري مطابق باتورم توسط نمايندگان واقعي کارگران وبازنشستگان،تعطيل روزکارگر وآزادي اجتماعات کارگري،آزادي همه فعالين سنديکايي وصنفي آموزگاران ،روزنامه نگاران وبازگشايي سنديکاهاي کارگري ،انجمن هاي صنفي وخانه سينما.
اين است خواست هاي زحمتکشان ايران براي نفي نظام ظالمانه سرمايه داري وآزادي فعاليت سنديکايي درجهت زندگي بهتر،امنيت ملي واستقلال اقتصادي وسياسي.
دوستان کارگر!با کوشش زحمتکشان فرهنگي است که نام کشورمان دربلنداي اسکارمي ايستد،برج زيباي ميلاد بادستان زمخت ماسربه آسمان مي سايد،درآمدهاي ارزي نفت با دستان سياه وپشت خميده ما وارد کشورمي شود،تکه هاي آهن توسط مابه خودرويي زيبا تبديل مي شود،ودريک کلمه اگرطبقه کارگر نباشدتوليد نيست،واگرتوليد نباشد ثروتي نيست.
اول ماه مه رابه عرصه تلاش جهت ايجاد وبازگشايي سنديکاهاي کارگري،مدافع واقعي حقوق رنجبران درمقابله باتهاجم سرمايه داري به ثروت ملي ودسترنج کرگريمان تبديل کنيم.
گرامي باد اول ماه مه روزهمبستگي جهاني کارگران
هيات بازگشايي سنديکاي کارگران فلزکارمکانيک 8/2/1391براي تضعيف سرمايه داري انگل تجاري و نجات اقتصاد و امنيت ملي ، رهايي زندانيان فعال درعرصه سنديکاهاي کارگري ، انجمن صنفي آموزگاران، انجمن صنفي روزنامه نگاران ، کانون وکلا و خانه سينما، از خواست هاي اصلي زحمتکشان ايران است. آزادي فعالان جنبش کارگري و اجتماعي تقويت امنيت ملي واستقلال ايران عزيز است.
قهرمانان گمنام جنبش کارگري ايران

مهدي کيمرام مدير اتحاديه کارگران محمد حسن بهرام قلي منشي کفاش تهران 1301 تحاديه کارگران کفاش 1301
استاد ميرزا علي طرفدار مدير اتحاديه سيد مرتضي حجازي نماينده کارگران
کارگران بنا خانه تهران 1301 مطابع تهران 1301


باقر نوابي مدير اتحاديه چاپخانه هاي محمد تقي ناصحي نماينده اتحاديه تهران 1301 کارگران دواساز تهران 1301

محمد پروانه بنيانگزار اولين اتحاديه پرويز بابايي نماينده کارگران
کارگري در ايران و کارگران چاپخانه چاپخانه تهران 1345علي اميد رهبر کارگران نفت 1304 - 1332 ، تقي باقري دبير سنديکاي کارخانه دخانيات تهران 1335-1358، ولي اله مظاهري دبير سنديکاي کارگران ساختمانيمحسن سجادي دبير سنديکاي عضو هيات مديره سنديکاي
کارگران خياط 1362 بافنده سوزني 1357
آخرين بازماندگان رهبري شوراي متحده زحمتکشان
و کارگران ايران دستگيري 1333

حسين سمناني دبير سنديکاي کارگران کفاش
تهران و از فعالين بيمه نمودن صنف
کفاش تهران 1347

عباس خرم دبير سنديکاي کارگران محمد علي طبرسي دبير سنديکاي
خباز تهران 1333-1350 کارگران بافنده سوزني 1362


اباذربرنگي عضو هيات مديره جواد مهران گوهر عضو هيئت مديره
سنديکاي کارگران کفاش 1333 سنديکاي کارگران کفاش 1362


نورالدين جاويد پور دبير سنديکاي نبي معروفي عضو هيات مديره سنديکاي
کارگران کفاش تبريز 1362 کارگران بنايان تهران 1362

[ نسخه چاپی ]     [ بازگشت به صفحه اول ]


اخبار
درگيري فيزيکي مردم با گشت ارشاد در ميدان درکه تهران
تجمع حق التدريسان و معلمان پيش دبستاني مقابل مجلس
روزنامه رسمي حكم ابطال رياست مرتضوي را چاپ نكرد
دلار 2023 تومان ، سكه 747 هزار تومان
اظهار ناتواني دولتي ها در جلسه مجمع تشخيص
مقابل شهرداري ملارد رخ داد خودسوزي مقابل چشم شهردار
بازداشت يک فعال سياسي عرب در حميديه
خواستار پايان اعتصاب غذاي کبودوند هستيم
رييس اتحاديه ناشران و كتابفروشان:كتابفروشان به تعطيلي فكر مي‌كنند :
فدراسيون دوچرخه‌سواري هم «تعليق» شد
اخبار دانشجوئی
کوي دانشگاه تهران ۱۰ روز قبل و بعد از ۱۸ تير تعطيل است
اجراي دستورالعمل پوشش دانشجويان از اول مهر/ انتقاد از نيروي انتظامي۱۳۹۱/۰۳/۲۰
۶۲ درصد مدال‌آوران ايراني رقابت‌هاي علمي جهاني از کشور رفتند
ادامه‌ي تنش در دانشگاه مازندران به دنبال مرگ يک دانشجو
گزارش شوراي دفاع از حق تحصيل
سخنان وزير علوم افشاي نقض آشکار حقوق دانشجويان است
تجمع اعتراضي دانشجويان علوم پزشکي در مقابل مجلس و وزارت بهداشت
نويد بهاري دانشجويان از پشت ميله هاي زندان
تجمع ۵ روزه‌ي دانشجويان علوم پايه در مقابل وزارت بهداشت
اعتراض داريوش اجلالي، دانشجوي دانشگاه ياسوج با دوختن لب‌هايش
 
کارگران دربند را آزاد کنید

دانشجویان دربند را آزاد کنید

برگی از تاریخ

با یاد یاران

اسامی قربانيان کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷

شورای دانشجویان و جوانان چپ ایرانخبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران


آرشیو آثار کلاسیک مارکسیستی

Copyright 2004 © etehadefedaian.org - All Rights Reserved - Administration