The Union Of People's Fedaian Of Iran
اخبار    سرسخن    مقالات سیاسی    اعلامیه ها    ديدگاه ها    کارگری    زنان    دانشجویی    مسئله ملی    اجتماعی    رويدادهای بين المللی    برای جهانی دیگروسوسياليسم    حقوق بشر    گفتارهای رادیویی    یادها    در راه کنگره    اعلان ها    موضوعی    گفتگو      
صفحه اول معرفي و تاريخچه  |   اسناد سازمان  |   آرشيو  |   پيوندهاي ديگر  |   آدرس هاي ما  |   آرشيو مقالات

گرامي باد اول ماه مه، روز همبستگي جهاني کارگران و مزدبگيران!

سازمان اتحاد فدائيان حلق ايران سازمان فدائيان حلق ايران (اکثريت) کميته هماهنگي شوراي موقت سوسياليست هاي چپ ايران دهم ارديبهشت 1391 برابر 31 فوريه 2012

گرامي باد اول ماه مه، روز همبستگي جهاني کارگران و مزدبگيران!
با همه توان از تلاش کارگران براي سازمانيابي مستقل دفاع کنيم
فرا رسيدن اول ماه مه، روز همبستگي جهاني کارگران را به زنان و مردان، به کارگران و مزدبگيران و به همه کساني که در صف داد، عليه بيداد، ايستاده اند، به تمامي انسان هاي شريفي که در راه صلح، آزادي، عدالت اجتماعي، برابري، حفظ محيط زيست، دموکراسي و سوسياليسم، پيکار مي کنند، شاد باش مي گوئيم.
امسال جهان در حالي به استقبال اول ماه مه مي رود که دنياي سرمايه داري همچنان گرفتار بحراني است که از سال 2007 آغاز شده و به رغم همه تمهيدات دولت هاي سرمايه داري و تلاش نظريه پردازان و کارشناسانشان در وانمود کردن کنترل بحران، روز به روز خبرهاي تازه اي در باره ژرفا و گستره فزاينده و ناشناخته بحران در رسانه ها بازتاب مي يابد. در اروپا در «منطقه يورو» از جمله بزرگترين حوزه جهان سرمايه داري، با وجود تزريق چند هزار ميليارد دلار پول برپيکر بانک ها، کارشناسان اقتصادي هنوز چشم اندازي براي بهبود اوضاع نمي بينند و همچنان دولت ها را به کاهش بودجه خدمات اجتماعي و عمراني تشويق مي کنند. اکنون اقتصاد سرمايه داري پيامد هاي بحران و هزينه آن را به صورت بيکاري و بيکارسازي، کاهش مزد و حقوق و بودجه هاي اجتماعي، افزايش ماليات، کاستن ازحقوق بازنشستگي و رفاه اجتماعي، بر دوش کارگران و مزدبگيران انداخته است.
در اعتراض به چنين وضعيت فلاکت باري، جنبش «اشغال وال استريت» به خيابان ها آمد. مردماني در بيش از 100 کشور و در 1000 شهر در جهان در اعتراض به وضعيت اقتصادي، سياست هاي اقتصادي و سيستم بانکي و مالي و غلبه غارتگري بانک ها و سرمايه داران بپاخاستند.
در اسفندماه گذشته عظيم ترين اعتصابات عمومي در تاريخ جنبش کارگري هندوستان با تظاهرات ميليوني به دعوت يازده اتحاديه کارگري و چندين سازمان چپ و کمونيست با درخواست «تقويت قانون کار به نفع کارگران» و «افزايش دستمزد براي کارگران در سطح ملي» برپا گرديد. در ديگر کشورها اعتراضات عليه سياست هاي نئوليبرالي و برنامه هاي رياضت اقتصادي نه تنها در يونان، اسپانيا، پرتقال، ايتاليا، ايرلند،ترکيه بلکه در قلب نظام سرمايه داري در آمريکا، آلمان، فرانسه شدت بي سابقه اي يافت. يونان تحت تاثير بحران و اوج گيري نارضايتي مردم عليه برنامه هاي اقتصادي، انحلال پارلمان و انتخاب دولت جديد را تجربه کرد. اسپانيا بزرگترين اعتصابات عمومي پس از سقوط ديکتاتوري فرانکو را با شرکت بيش از 77 درصد شاغلان شاهد بود.
در ايران اما، جمهوري اسلامي همه پرده ها را دريده و با اتکا هر چه بيشتر بر سر نيزه و سرکوب نه تنها اعتراضات کارگران را با خشونت بيش از پيش در هم مي شکند بلکه جان و نان و معيشت کارگران را به گروگان گرفته است. تأثيرات تحريم هاي بين المللي در رابطه با پرونده اتمي جمهوري اسلامي، آزادسازي قيمت حامل هاي انرژي و «هدفمند سازي يارانه ها» با هدف و روشي که پيگيري شده است، نه تنها بر وخامت بحران اقتصادي و سياسي افزوده، بلکه همچنين تاثيرات آن بر زندگي کارگران و زحمتکشان بيش از پيش آشکار شده است. تورم افسارگسيخته، فقر و تهيدستي، نا برابري و شکاف هاي طبقاتي، افزايش جهشي قيمت ها و در نتيجه کاهش قدرت خريد مردم، پيامد ناگزير اجراي سياست هاي نئوليبرالي و نهاد هاي سرمايه داري جهاني از سوي نظام ولايت فقيه است
تغيير و «اصلاح» قانون کار بر عليه کارگران و به جانبداري از سرمايه داران و کارفرمايان و دولت، با «انعطاف پذيري حداکثر در روابط کار» براي بازگذاشتن دست سرمايه داران و تآکيد بر رابطه بين «مزد و بهره وري» براي تشديد استثمار و موضوع حذف «تعيين دستمزد» و جايگزين کردن «شرايط اقتصادي» و «مصلحت بنگاه هاي توليدي» در پرداخت دستمزد به کارگران انجام شد.
سياستي که دولت در قبال کارگران اعمال مي کند به تعميق و گسترش شکاف و پراکندگي ميان بخش هاي مختلف طبقه کارگر، جلوگيري از برپائي تشکل هاي مستقل کارگري، حذف قدرت چانه زني و اعتراض کارگران، تنزل قانون کار به امري توصيه اي و نه اجرائي درمناسبات کار، انتقال هرچه بيشتر بار بحران ساختاري اقتصاد و سرمايه داري ايران بر دوش کارگران و زحمتکشان، فراهم آوردن نيروي کار ارزان، مطيع و غير متشکل و بدون برخورداري از بيمه تأمين اجتماعي و بيمه بيکاري و بازنشستگي، تبديل نظام روزمزد به کار مزد و به عبارتي افزايش شدت استثمار کارگران و تعرض به حق حيات آنان، تبديل بخش هائي از طبقه کارگر به نوعي مواجب بگير و يا بدهکار به دولت براي خريد رأي آنان، به حاشيه راندن زنان به عنوان بخشي از نيرو ي کار از يک سو و از سوي ديگرتعميق شکاف جنسيتي درمناسبات کار منجر شده است.
در شرايطي که بيکاري از مرز 5 ميليون نفر گذشته است، پرداخت بيمه با ترفند بار مالي آن و اينکه صندوق بيمه بيکاري «بايد بصورت خودگردان باشد» معلق ماند. درعرصه تأمين اجتماعي سياست هاي رژيم براي ادغام صندوق هاي تأمين اجتماعي و بازنشستگي و خدمات درماني و «سازمان بهزيستي» و تبديل آنها به «بنگاه اقتصادي»دنبال شده است. اکنون 8 ميليون خانوار شاغل يعني 40 درصد شاغلين کشور در ايران تحت پوشش بيمه قرار ندارند. زنان نيز به بهانه هاي مختلف مانند «کاهش ساعت کار»، «استخدام نيمه و پاره وقت»، «مشاغل خانکي»، «تحکيم بنياد خانواده» از محيط کار و کارخانه و ادارات رانده شده اند. نگاه جنسيتي به زنان در عرصه اشتغال، تبعيض و نابرابري در عرصه دستمزد زنان تشديدشد و بطور رسمي طرح دولت براي استخدام نيمه وقت زنان که منجر به دريافت «معادل نيمي از حقوق و مزايا» مي شود، ارائه گرديد.
در سال گذشته تشکل هاي کارگري، فعالان و پيشروان کارگري همچنان مورد تعقيب و احضار، دستگيري و بازداشت و حبس قرار گرفتند. شماري از اين دستگير شدگان در بدترين شرايط ممکن در زندان بسر مي برند.
به رغم آن که نرخ بيکاري از 30 درصد تجاوز کرد اماسياست اخراج و بيکارسازي هاي گسترده کارگران همچنان دنبال و تشديد گرديد. بر اساس گزارشات رسمي رژيم حداقل 100 هزار نفر در سال گذشته از کار اخراج شدند که اين رقم خود بيان گوشه اي از سياست هايي مي باشد که به بيکارسازي کارگران منجر شده است. علاوه براين از آغاز سال جديد، حداقل قرارداد کار 30 درصد کارگران قراردادي تجديد نشد. در حالي که نرخ تورم بيش از 47 درصد اعلام شد، حداقل دستمزد کارگران چند برابر زير خط فقر تعيين گرديد و تنها 18 درصد به آن افزوده گرديد و درهمين حال ارزش ريال حداقل 50 درصد سقوط کرده و دستمزدهاي واقعي و قدرت خريد کارگران کاهش يافته است. همچنين دستمزد و حقوق بسياري از کارگران (تا 24 ماه )معوق ماند و پرداخت نگرديد. کارخانه هاي بسياري در صنايع و رشته ها مختلف مانند لاستيک، نساجي، کبريت سازي، فولاد، خودروسازي، کود شيميائي، صنايع مخابرات و... تعظيل شدند. مهم تر آن که با تعميق بحران و رکود اقتصادي روند تعطيلي و توقف کارخانه ها گسترش خواهد يافت.
اما به رغم همه تعرضات سرمايه داران و دولت عليه طبقه کارگر وجنبش کارگري، مبارزه و مقاومت کارگران در اشکال و شيوه هاي مختلف گسترش يافته است. اعتصابات و اعتراضات کارگري در سال گذشته در اشکال تجمعات اعتراضي، راهپيمائي، تظاهرات و اعتراضات خياباني، ايجاد مانع و راهبندان، تجمع هاي اعتراضي در برابر نهادهاي حکومتي مانند مجلس، دفتر رياست جمهوري، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي، وزارت صنايع و درگيري با نيروهاي امنيتي و انتظامي گسترش يافت. اعتصاب کارگران صنايع فلزي، کارگران کارخانه قند و تصفيه شکر اهواز، اعتصابات مکرر کارگران پتروشيمي، اعتراضات کارگران مخابرات راه دور، اعتراضات کارگران شهاب خودرو، کارگران فصلي ني بر شوشتر، اعتصاب کارگران گروه صنعتي صفا، اعتصابات کارگران ذوب آهن اصفهان و اسدآباد و ... نمونه اي از مبارزات طبقه کارگر در يک سال گذشته است.
اگرچه حکومت همچنان کارگراني را که در محيط کار درجهت سازماندهي کارگران و تشکيل سنديکاهاي مسقل کارگري تلاش مي کنند، به شدت سرکوب مي کند ولي نمي تواند از رشد آگاهي کارگران در مورد ضرورت سازماندهي مستقل جلوگيري کند. کارگران مي دانند که براي دفاع از منافع خود و براي طرح مطالباتشان بايد سازمان يابند و سنديکاها و اتحاديه‏هاي خود را تشکيل دهند. در طي يکسال گذشته کارگران براي برپائي تشکل هاي مستقل کارگري مبارزات خود را گسترش داده اند و از سوي ديگر مبارزه کارگران براي پرداخت حقوق معوقه، افزايش دستمزد بالاتر از خط فقر، امنيت شغلي و لغو قراردادهاي موقت کار و تبديل آن به قراردادهاي مستقيم و حدف پيمانکاري، گسترش يافته است. تداوم و گسترش مبارزه براي مطالبات اقتصادي زمينه مساعدي براي سازمان يابي و برپائي تشکل هاي مستقل کارگري را فراهم مي کند.
کارگران و زحمتکشان!
ما سازمان هاي چپ و دمکرات براين نظر هستيم که فقر و بيکاري و فلاکت اجتماعي کنوني، سرنوشت محتوم شما کارگران، مزدبگيران و زحمتکشان نيست. در ايران امکانات مادي و انساني، موقعيت منطقەاي و جهاني و آمادگي اجتماعي براي پيشرفت و توسعە همە جانبە کشور وايجاد اشتغال و رفاە و عدالت اجتماعي وجود دارد. شما کارگران و زحمتکشان کە پر شمار ترين گروە اجتماعي جامعە هستيد و بيشترين رنجها و فشارها را از وضع موجود و ادامە آن مي بريد، مي توانيد با تشکيل کميتە هاي اعتصاب، بويژە درتاسيسات نفت، پتروشيمي، صنايع توليد آهن، فولاد، سيمان،...، بانکها، برق، مخابرات، حمل و نقل، آموزش و پرورش و آموزش عالي، و سازماندهي اعتصابات و گسترش آنها در موقعيت خود براي تحقق مطالبات صنفي و سياسي تحول ايجاد کنيد. شما کارگران در هماهنگي و پيوند با ديگر جنبش هاي اجتماعي و جنبش اعتراضي سراسري از اين توان برخوردارهستيد که با حرکت جمعي استبداد را عقب بنشانيد و چشم انداز تازه اي براي پيشروي جنبش آزاديخواهانه در ايران باز کنيد.
روز اول ماه مه، فرصت مناسبي براي تعميق پيوند جنبش اعتراضي و جنبش کارگري کشورمان مي باشد. ما همه نيروهاي آزاديخواه کشور را دعوت مي کنيم با بسيج همه امکانات و حضور فعال در برنامه هاي اول ماه مه و دفاع از مطالبات کارگران و خواست آزادي بدون قيد و شرط کارگران زنداني در جهت تقويت جنبش آزاديخواهانه در کشور بکوشيم.
ما سازمان هاي سياسي مدافع حقوق کارگران و مزدبگيران، ضمن حمايت و پشتيباني گسترده و همه جانبه از مبارزات کارگران و زحمتکشان ايران، صميمانه ترين درودهاي خود را به همه مبارزان راه آزادي، دموکراسي و سوسياليسم تقديم مي کنيم.
ما در همايش ها و تظاهرات روز اول ماه مه که روز طرح مطالبات کارگران مي باشد در داخل و خارج از کشور درکنار کارگران و مزدبگيران هستيم و اقدامات و سياست هاي ضد کارگري حکومت را همصدا با کارگران و زحمتکشان ايران محکوم مي کنيم.

سازمان اتحاد فدائيان حلق ايران
سازمان فدائيان حلق ايران (اکثريت)
کميته هماهنگي شوراي موقت سوسياليست هاي چپ ايران
دهم ارديبهشت 1391 برابر 31 فوريه 2012

[ نسخه چاپی ]     [ بازگشت به صفحه اول ]


اخبار
درگيري فيزيکي مردم با گشت ارشاد در ميدان درکه تهران
تجمع حق التدريسان و معلمان پيش دبستاني مقابل مجلس
روزنامه رسمي حكم ابطال رياست مرتضوي را چاپ نكرد
دلار 2023 تومان ، سكه 747 هزار تومان
اظهار ناتواني دولتي ها در جلسه مجمع تشخيص
مقابل شهرداري ملارد رخ داد خودسوزي مقابل چشم شهردار
بازداشت يک فعال سياسي عرب در حميديه
خواستار پايان اعتصاب غذاي کبودوند هستيم
رييس اتحاديه ناشران و كتابفروشان:كتابفروشان به تعطيلي فكر مي‌كنند :
فدراسيون دوچرخه‌سواري هم «تعليق» شد
اخبار دانشجوئی
کوي دانشگاه تهران ۱۰ روز قبل و بعد از ۱۸ تير تعطيل است
اجراي دستورالعمل پوشش دانشجويان از اول مهر/ انتقاد از نيروي انتظامي۱۳۹۱/۰۳/۲۰
۶۲ درصد مدال‌آوران ايراني رقابت‌هاي علمي جهاني از کشور رفتند
ادامه‌ي تنش در دانشگاه مازندران به دنبال مرگ يک دانشجو
گزارش شوراي دفاع از حق تحصيل
سخنان وزير علوم افشاي نقض آشکار حقوق دانشجويان است
تجمع اعتراضي دانشجويان علوم پزشکي در مقابل مجلس و وزارت بهداشت
نويد بهاري دانشجويان از پشت ميله هاي زندان
تجمع ۵ روزه‌ي دانشجويان علوم پايه در مقابل وزارت بهداشت
اعتراض داريوش اجلالي، دانشجوي دانشگاه ياسوج با دوختن لب‌هايش
 
کارگران دربند را آزاد کنید

دانشجویان دربند را آزاد کنید

برگی از تاریخ

با یاد یاران

اسامی قربانيان کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷

شورای دانشجویان و جوانان چپ ایرانخبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران


آرشیو آثار کلاسیک مارکسیستی

Copyright 2004 © etehadefedaian.org - All Rights Reserved - Administration