The Union Of People's Fedaian Of Iran
اخبار    سرسخن    مقالات سیاسی    اعلامیه ها    ديدگاه ها    کارگری    زنان    دانشجویی    مسئله ملی    اجتماعی    رويدادهای بين المللی    برای جهانی دیگروسوسياليسم    حقوق بشر    گفتارهای رادیویی    یادها    در راه کنگره    اعلان ها    موضوعی    گفتگو      
صفحه اول معرفي و تاريخچه  |   اسناد سازمان  |   آرشيو  |   پيوندهاي ديگر  |   آدرس هاي ما  |   آرشيو مقالات

قلب رم, درسمت چپ مي تپــــد!*

کاوه بنائي ــ رم

قلب رم, درسمت چپ مي تپــــد!*
پنجشنبه ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۱ - ۰۳ مه ۲۰۱۲

اول ماه مـــه, شهر رم با مشتاقانش , سپيده دم , با شور حال يک روز خاطره انگيز , به روي زحمتکشان بال گشود. ساعت 9.30 صبح , ميدان " سن جوواني" که جوانان آن را ميدان ضد دولتي مي نامند, مراسم اول ماه مــه آغاز مي شود. دو مسير منتهي به ميدان سن جوواني, خيابان " امانوئل فيلي برتو" و " بلوار" کارلو فليچي" با استقرار کاروان هاي توزيع مواد غذائي و انواع نوشيدني ها خود را آماده پذيرائي از شرکت کنندگان جشن اول ماه مه مي کنند.هنوز تا آغاز مراسم ساعتي مانده , ميدان سن جوواني مملو از جواناني است که در دستجات و گروه هاي مختلف گرد آمده اند.

فروشندگان آسيائي و آفريقائي با عرضه کالاهاي خود از قبيل, آرم هاي اول ماه مه و پرچم و سوت وانواع ديگر از نماد هاي تبليغي , بکار خود مشغول اند. در اين ساعت صبح هوا 30 درجه و بشدت شرجي است. جوانان لخت شده و روي سبزه ها به هم آب مي پاشند.سمت چپ جايگاه مراسم , نام برگزار کنندگاه اين روز, سنديکاي کارگران و زحمتکشان ايتاليا از قبيل, " چي.جي. ال" , " چي. آي. اس. ال" و " يو.آي.ال" بچشم مي خورد.

شبح, شب گذشته کارش را به خوبي انجام داده است! جوانان با شور و حرارت خاصي از تغييري سخن مي گويند که به آن بسيار اميدوارند. اين دوره , اين جوانان, رفتارو عقايد شان بسيار متفاوت است.شيطنت هايشان و ميتي که در خنده هايشان است جلوه ديگري از درونشان آشکار مي کند که غير قابل پيش بيني هستند.

اعضا و هواداران احزاب و سازمانها مترقي و چپ با نماد هايشان دسته دسته وارد ميدان مي شوند.گروه انتظامات برگزاري اين روز که حراست از جايگاه را به عهده دارند , علاقمندان به حضور در جلو جايگاه را کنترل کرده و از بردن بطري آب با در پوش ممانعت به عمل مي آورند.ساعت 10.30 است . خبرنگاران و عکاسان کم,کم در بين جمعيت به دنبال سوژه هاي خاص خود ميگردند تا مصاحبه هايشان را انجام دهند.

به تورشان مي افتم و سئوالاتي از علت حضور مي کنند. با نشان دادن بيانيه اول ماه مه به زبان انگليسي و ترجمه ايتاليائي آن از خانم پرسشگر مي خواهم که نام سنديکاليست هاي زنداني را بخوانم و ضمن همراهي ,و همدردي اظهار مي دارد که از طريق اخبار در جريان وقايع کارگران ايران هستيم.

گروه موزيک کم,کم خود را آماده کار مي کنند و با به صدا در آوردن طبل و سنج و آوازي ريتميک , ميدان را به شور وحال وامي دارند.

احزاب و سازمانهاي چپ, بيانيه ها و تراکت هاي اول ماه مه را توزيع مي کنند. عمده مطالب مطرح شده , همه آن چيزي است که جنبش تسخير وال استريت هدف فرار داده است.

سرود پارتيزانهاي ايتاليائي ,از گلوي جوانان شنيده مي شود . امروز صداي زنان و مرداني از گلوي جوانان شنيده مي شود که براي ايتالياي آزاد, رها از بند فاشيسم, در سرتاسر خاک ايتاليا, با جنگي نابرابر, با نيروهاي اشغالگر نازي وحکومت فاشيستي مبارزه کردند.

مبارزه در ايتاليا, مکتبي براي آموختن عليه فاشيسم و سرمايه مالي است.

انواع شعارها و تصاوير, زينت بخش پوششي شده است که جوانان بر تن دارند.اين شور و شعف حوانان در ميدان آيا جذب" سرداران بي سپاه " رهبران احزاب و سازمان ها خواهند شد؟!

آيا احزاب و سازمانها با ساختار کهن و سنت بجاي مانده قادرند از نيروي عظيم خواهان تغيير بهره مند شوند؟ چيزي که برجسته و موج مي زند, راديکاليسمي است که فضائي را اشغال کرده و حيات دارد.سرمايه داري و احزاب راست کيش, جهت به کنترل درآوردن اين نيروي گريز از مرکز, با داشتن انواع اهرم ها و امکانات, تلاش مي کند مسيري تازه اي بگشايد و اين نيرو را به هرز ببرد.

چه گوارا امروز , مثل هميشه مجددا در ميدان سن جوواني متولد شد. بيشترين نماد جضور را با پرچم و نقش تصاويرش روي پيراهن هاي جوانان از آن چه گوارا است. آنها چه چيزي در درون اين پزشک شورشي آرژانتيني جستجو مي کنند؟ زنده کردن خاطراتي آميخته با شادماني و حرمان را" چه" با خود داراست و اين به جوانان پس از 43 سال از جان باختنش نيرو مي دهد. انها سرود مي خوانند مي رقصند و شعار مي دهند.

جو هوا تغيير کرده و ابرهاي باروري روي ميدان و شهر رم سايه افکنده است. دو ساعت باران ريز و مداوم شروع به باريدن مي کند. پس از آن هوا مجددا آفتابي مي شود. اين مراسم از ساعت 9.30 صبح تا 12 شب قرار است ادامه يابد. با هر تغويض سازها و نوازندگان و خوانندگان , صداي غريو شادي همراه با دست زدن هاي متمادي و صداي سوت فضا را آغشته مي کند.99% ها امروز 99% شان را جواناني هستند که بي تکلف , ساده و صميمي در کنار هم يکديگر را در آغوش مي گيرند و با حضورشان در ميدان ضد دولتي " سن جوواني" اشاره بزرگي به دولت ماريو مونتي حواله مي کنند.

حزب " ريفونداسيون کمونيستي ايتاليانو" روزهاي 5 ماه مه در ميدان ويتوريا و 12 ماه مه در ميدان رپوبليکا از همه دعوت به همايش نموده است.همه احزاب مترقي غرفه هايشان را نزديک ميدان مستقر کرده و به عرضه کتاب و آرم هاي تبليغي و توزيع اعلاميه و تراکت هاي گراميداشت اول ماه مه اقدام نموده اند.

هرچه از زمان مراسم مي گذرد به سن افراد شرکت کننده افزوده مي شود.در گراميداشت اين روز نه تعداد را نه ميتوان ذ کر کرد و نه وسعت جشن بزرگ زحمتکشان را, چراکه جمعيت به علت طولاني بودن زمان برگزاري از 9.30 صبح تا 12 شب, بحالت سيال دارد و جوش و خروش مداوم ي به چشم مي خورد.

زبان آهنگين ايتاليائي و توانمندي هنرمندان در بکار گيري عباراتي که موجي از شادي و شعف را بهمراه دارد. هزاران قلب مشتاق را به لرزه در آورده است. لحظه اي ميدان از احساس عمومي در حمايت از جشن زحمتکشان کاسته نشده است. يکي از هنرمندان با فريادي که تمام ايتاليا آن را شنيدند صدا سر داد که سرتاسر ايتاليا امروز به ميدان آمده اند. ميلان , تورينو, ناپلي, بلونيا و.... اين خيل عظيم با سرور و شادي خواهان , کار, نان, مسکن مي باشند.شش دهه است آنها جنگ را پشت سر گذاشته اند.با کمک هم فضائي آفريده اند که عليرغم خيانت به کوشندگان عدالت اجتماعي از جانب احزاب راست کيش, و ندانم کاري هاي دوستان مردم و توطئه و تخريب دستا وردهاي زحمتکشان از جانب سرمايه مالي و در تنگنا قرار دادن احزاب مترقي, غليرغم همه اين مصائب قلب ها در ايتاليا در سمت چپ مي تپد!

توحش سرمايه مالي, در اتمام حجت به اروپا , که جمعيت مصرف کننده غير متعارفي دارد و بايد فکري براي آن بينديشد از خوي سيري ناپذيري بهره مندي از سهم ارزش اضافي است که جمعت کهن سال را مانع مسيرش مي بيند." رياضت اقتصادي" براي حلقه کشور هاي ضعيف اروپائي , جنگي آشکار و مرگي بيصدا را آغاز کرده است.اعتراض امروز و حضور فرزندان زحمتکشان که مصمم اند و خواهان تغيير قوانين و اصلاح آن به سود کارگران و زحمتکشان اند همراه با تشکل هاي مستقل سنديکائي که از درون مبارزه توده ها سر بر افراشته , با هم و در کنار هم پا به ميدان قدرت نهاده اند.

اين روياروئي با سرمايه,چه در ساختارهاي توليد ي و چه در عرصه عمومي , ناشي از آگاهي قدرت کارگران و زجمتکشان است که از چشم دشمنان شان پوشيده نيست. بحران هر روز چهره اي متفاوت از خود در سرزمين هاي مختلف نشان مي دهد. براي غلبه بر اين بحران, سرمايه مالي , نيازمند اتش افروزي است تا با ايجاد تنش بتواند پلي بر آن زده , راه عبوري بيابد. در اروپا قادر به اجراي اين سازه نيست. مقاومت زحمتکشان در اروپا مي تواند بر اهداف سرمايه مالي در سرزمين هاي ديگر موانع جدي ببار آورد. پس از اشغال وال استريت و گسترش اهداف اين حرکت جديد , موجي از همبستگي جهاني تولد يافت. 15 اکتبر 2011 در بيش از صد کشور و هزار شهر فرياد ها بهم پيوستند و در اول ماه مه 2012 گفتند: جهاني ديگر نه تنها ممکن است بلکه در راه است.

کاوه بنائي ــ رم

 تواردي از نويسنده بشر دوست آلماني گونتر گراس( قلب من در سمت چپ مي تپد)
[ نسخه چاپی ]     [ بازگشت به صفحه اول ]


اخبار
درگيري فيزيکي مردم با گشت ارشاد در ميدان درکه تهران
تجمع حق التدريسان و معلمان پيش دبستاني مقابل مجلس
روزنامه رسمي حكم ابطال رياست مرتضوي را چاپ نكرد
دلار 2023 تومان ، سكه 747 هزار تومان
اظهار ناتواني دولتي ها در جلسه مجمع تشخيص
مقابل شهرداري ملارد رخ داد خودسوزي مقابل چشم شهردار
بازداشت يک فعال سياسي عرب در حميديه
خواستار پايان اعتصاب غذاي کبودوند هستيم
رييس اتحاديه ناشران و كتابفروشان:كتابفروشان به تعطيلي فكر مي‌كنند :
فدراسيون دوچرخه‌سواري هم «تعليق» شد
اخبار دانشجوئی
کوي دانشگاه تهران ۱۰ روز قبل و بعد از ۱۸ تير تعطيل است
اجراي دستورالعمل پوشش دانشجويان از اول مهر/ انتقاد از نيروي انتظامي۱۳۹۱/۰۳/۲۰
۶۲ درصد مدال‌آوران ايراني رقابت‌هاي علمي جهاني از کشور رفتند
ادامه‌ي تنش در دانشگاه مازندران به دنبال مرگ يک دانشجو
گزارش شوراي دفاع از حق تحصيل
سخنان وزير علوم افشاي نقض آشکار حقوق دانشجويان است
تجمع اعتراضي دانشجويان علوم پزشکي در مقابل مجلس و وزارت بهداشت
نويد بهاري دانشجويان از پشت ميله هاي زندان
تجمع ۵ روزه‌ي دانشجويان علوم پايه در مقابل وزارت بهداشت
اعتراض داريوش اجلالي، دانشجوي دانشگاه ياسوج با دوختن لب‌هايش
 
کارگران دربند را آزاد کنید

دانشجویان دربند را آزاد کنید

برگی از تاریخ

با یاد یاران

اسامی قربانيان کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷

شورای دانشجویان و جوانان چپ ایرانخبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران


آرشیو آثار کلاسیک مارکسیستی

Copyright 2004 © etehadefedaian.org - All Rights Reserved - Administration