The Union Of People's Fedaian Of Iran
اخبار    سرسخن    مقالات سیاسی    اعلامیه ها    ديدگاه ها    کارگری    زنان    دانشجویی    مسئله ملی    اجتماعی    رويدادهای بين المللی    برای جهانی دیگروسوسياليسم    حقوق بشر    گفتارهای رادیویی    یادها    در راه کنگره    اعلان ها    موضوعی    گفتگو      
صفحه اول معرفي و تاريخچه  |   اسناد سازمان  |   آرشيو  |   پيوندهاي ديگر  |   آدرس هاي ما  |   آرشيو مقالات

ملي گرايان افراطي و هيستري ضد عربي

بيانيه کانون مبارزه با نژاد پرستي و عرب ستيزي در ايران

ملي گرايان افراطي و هيستري ضد عربي
(بيانيه کانون مبارزه با نژاد پرستي و عرب ستيزي در ايران)
مقدمه: بار ديگر اختلاف ميان رژيم ايران وحاکمان کشورهاي عربي جنوب ايران بر سر نام خليج و جزاير سه گانه مورد اختلاف، به سوژه اي دندانگير براي ملي گرايان افراطي بديل شده است. آنان با استفاده از فضايي که بر اثر سفر رييس جمهور برخاسته از تقلب و خون و سرکوب به جزيره ابو موسي پديد آمده، کوشيده اند احساسات ناسيوناليستي بخش هايي از مردم فارس زبان را به تحريک آورند. در اين کارزار سياسي و رسانه اي از پژوهش بي طرفانه يا دفاع حقوقي يا تاريخي بي تعصب در باره موضوع هاي مورد منازعه نيست، بلکه بخش عمده آن را پيشداوري راسيستي، دشنام، فحش و اهانت عليه عرب ها تشکيل مي دهد. توده هاي مليوني عرب در ايران که دهه هاست از گفتمان نژاد گرايانه محافل ناسيوناليستي فارس محور رنج مي برند اکنون شاهد همنوايي اين گفتمان با گفتمان حکومتي است که با شعارهاي پان اسلامي به روي کار آمد اما بر اثر ورشکستگي آن شعارها، به گفتمان پان ايرانيستي روي آورده است. پيوندي نامبارک ميان ناسيوناليست هاي باستانگراي دگر ستيز و حاکمان اسلامگراي توسعه طلب پديد آمده است. اينان هر دو در عرب ستيزي و ضديت با مردمان غير فارس در ايران هم انديشه و هم آوازند. ما، در اين جا بخش هايي از سخنان يا بيانيه هايي را بررسي مي کنيم که از سوي محافل ياد شده صادر گشته است.
1- حزب موسوم به "ملت ايران" در بيانيه اي که در تاريخ 4 ارديبهشت 91 منتشر کرده است همه "عرب ها" را بي هيچ تمايزي، "نوکر" توصيف مي کند: "قدرت هاي جهاني براي اعمال فشار بيشتروامتياز گيري،هراز چند گاهي اعراب، اين نوکران دست به سينه خويش را به ميدان گسيل داشته تا بتوانند با دو چندان نمودن فشارهاي وارده پيش برنده اهداف خاص خود باشند". بگذريم از اين که چندين بار يک کشور مستقل وهمسايه را با غرور و نخوت نژاد گرايانه، "کشورک جعلي" خطاب مي کند. جايي که هزاران ايراني در آن جا زندگي مي کنند و به کار و داد وستد مشغول اند واين سخن مي تواند براي آنان زيانمند باشد. اين حزب که خودرا آزاديخواه مي نامد در واقع حزب چماقداران بوده و همواره پرونده سياهي در اين زمينه داشته است، از مبارزه خونين عليه نيروهاي چپ و مترقي گرفته تا انکار وجود مليت هاي غير فارس و مخالفت با حقوق دموکراتيک آنان وبرخورد نژاد پرستانه با ديگراني که "انيران" مي نامد. البته در عرف چنين حزبي، "انيران" همان عرب ها و ترک ها هستند که مليون ها تن از آنان شهروند ايران اند. ساير بخش هاي اين بيانيه هم چيزي جز خود بزرگ بيني و تشويق حاکميت به تجاوز و توسعه طلبي و مسايلي از اين دست نيست.
2- محمود احمدي نژاد رييس قوه مجريه ايران در 23 فروردين 91 در جزيره ابوموسي گفته است "جعل کنندگان نام خليج فارس هيچ فرهنگ وتمدني ندارند". وما از ايشان مي پرسيم: آيا جعل کنندگان وتغيير دهندگان نام هاي استان ها و شهرهاي غير فارسي ايران "فرهنگ و تمدن" دارند که نام هاي تاريخي "عربستان، محمره، عبادان، قصبه، خفاجيه، فلاحيه، خلف آباد، معشور، صلبوخ وشط العرب" وده ها نام بومي ديگر را در مناطق عرب نشين و ترک نشين ايران و عليرغم ميل مردمان اين مناطق تغيير داده اند؟ در اينجا نيز همه اسناد تاريخي بر وجود اين نام هاي بومي دلالت مي کنند پس چرا در اين حالت نعل وارونه مي زنيد و رفتار دوگانه داريد؟ واين البته شامل همه کساني است که از اين گونه استدلال ها بهره مي گيرند. احمدي نژاد همچون ديگر ناسيوناليست هاي وطني ادعا مي کند که "فرهنگ و تمدن" گويا فقط خاص آنان است. اگر اين گونه است که مي گوييد و از اين تمدن مشعشع برخورداريد پس چرا بيش از شصت در صد جمعيت ايران را از حقوق فرهنگي، زباني واجتماعي شان محروم کرده ايد و با آنان و زنان همچون شهروندان درجه دو وسه برخورد مي کنيد؟ شما و همپالگي هاي ناسيوناليست ديني و غير ديني تان با اين سخنان سخيف و با به راه انداختن گاه به گاه کارزارهاي راسيستي عرب ستيز، ايران را به جهنمي براي شهروندان عرب تبديل کرده ايد. در صورتي که هم تباران همين عرب ها – که شما و همپالگي هايتان تحقيرشان مي کنيد - حقوق زباني وفرهنگي هموطنان بربر خودرا در مراکش تامين کرده اند، در عراق با برپايي نظام فدرال، حقوق کامل مردم کرد را محقق ساخته اند ودر سودان، حق تعيين سرنوشت زنگيان جنوب را به رسميت شناخته اند تا بتوانند کشور مستقل خودرا برپا دارند. شما چه کرده ايد جز کشتن و اعدام وزندان هزاران کرد و عرب و بلوچ و ترک وترکمن، آن هم به جرم در خواست حقوق برابر ملي با مليتي که سنگش را به سينه مي زنيد. بي گمان کشورهاي عربي مدينه فاضله نيستند اما تبختر و فخر فروشي فرهنگي و سياسي را کساني مي توانند بکنند که در جامعه خود يک جامعه متعادل داشته باشند نه جامعه تبعيض آميزي مثل ايران با شکاف هاي ژرف و غير انساني قومي، سياسي، طبقاتي وفرهنگي. شما رهبران و ملي گرايان جامعه عقب افتاده اي هستيد که از نژاد پرستي ضد عربي، ضد ترکي وضد افغاني رنج مي برد ومعتقدان به اديان ديگر و اهل تصوفش در معرض قلع و قمع اند و زنانش بي حقوق اند و بي مقدار. دزدان ثروت هايش – که عمده اش از ديار همين عرب هاست - رهايند و مبارزان راه حق وآزادي در بند. آيا اين فرهنگ عقب مانده ضد انساني سزاوار فخرفروشي به ديگران است؟
3- اين کارزار نژاد پرستانه از حزب ملت ايران و جبهه ملي و حزب پان ايرانيست و رسانه هاي فارسي زبان فراتر رفت و به دربار آقاي خامنه اي هم رسيد. دژخيمان، شاعر شدند و محمدي گيلاني رييس دفتر ايشان شعرگونه اي سروده اند که سرشار از احساسات زشت برتري طلبانه است. ايشان مي گويد:
به مکر و خدعه کجا مي‌شود، ز مام جدا
که پارس، پهنه دريادلان و شيران است
خليج فارس چگونه شود خليج عرب
که هر که گفت چنين، مبتلا به هذيان است
بگو به سِفله نادان، که عِرضِ خويش مَبَر
که شيرِ شرزه، کجا بيمش از شغالان است
چگونه منکر نام بلند فارس شود
بر اين خجسته لقب، صد دليل و برهان است
مگر نمي‌شنود بانگ فارس از موجش
به بخت دولت ايراني‌اش، خروشان است
تلاطمي که به پهناي خود برانگيزد
نشانِ خشم وي از مکر بدسگالان است
کسي که خانه و خوانش، طفيل بيگانه است
خيالِ خامِ وي از فکرت پريشان است
به پاسداري از او، ارتش و سپاه و بسيج
به مرز پرگهرش، جملگي به فرمان است
به يک اشارت رهبر، اميرلشکر عشق
بناي کاخ ستم از اساس ويران است
اگر که سخت بُوَد عبرت از قرون سَلَف
مرور قصه صَدّاميان که آسان است
نبوده است ز نسل عجم ابوسفيان
مسلّم است که فرزند آل قحطان است
نبوده است ز ايرانيان يکي بوجهل
شناسنامه ما بوعلي و سلمان است
مباد خالي از اين نام "علو يا" هرگز
خليج فارس که فرزند مام ايران است
بوي ناخوشايند ناسيوناليسم نژاد گرا از جاي جاي اين به اصطلاح شعر به مشام مي رسد. خاک اين "مرکز پرگهر" توسط اين مقدس مآبان تقديس مي شود ونه انسان همه رنگ و همه قوم آن. در اينجا مي بينيم کساني که تا چندي پيش دم از "امت اسلامي" مي زدند چگونه مار گونه پوست مي اندازند و به "فارس" و"پارس" و"نسل عجم" توسل مي جويند تا "فرهنگ و تمدن" بي مايه خودرا رواج بخشند و روزي چند به فرمانروايي ستمباره خويش ادامه دهند .
در پايان کانون مبارزه با نژاد پرستي و عرب ستيزي در ايران با محکوم کردن موج جديد عرب ستيزي در ايران که به بهانه نام خليج و مالکيت سه جزيره مورد اختلاف ايران وامارات انجام مي گيرد اعلام مي دارد که اين حق دموکراتيک هر کسي است تا با دلايل تاريخي، حقوقي و غير آن، از نام "خليج فارس" يا مالکيت ايراني بر سه جزيره دفاع کند. اما در همان حال ما مخالف تبديل اين مساله به جاده يک طرفه هستيم. ما مخالف تابو سازي از يک نام هستيم. ما مخالف اين هستيم که هر زنداني سياسي عرب در ايران را با هر اتهامي در سياه چال هاي رژيم مجبور کنند تا در اين زمينه موضعگيري کند. ما بر آنيم که بايد به دور از دشنام و توهين و اتهام وافترا به ديگران نيز اجازه داده شود تا نظرشان را در باره "خليج" و سه جزيره ابراز دارند حتي اگر اينان معتقد باشند نام اين "خليج ايران"، "خليج بصره" يا "خليج عربي " است يا در باره سه جزيره، ديدگاه ديگري داشته باشند. اين عين آزادي و دموکراسي است.
شماره 10/12/5/20

[ نسخه چاپی ]     [ بازگشت به صفحه اول ]


اخبار
درگيري فيزيکي مردم با گشت ارشاد در ميدان درکه تهران
تجمع حق التدريسان و معلمان پيش دبستاني مقابل مجلس
روزنامه رسمي حكم ابطال رياست مرتضوي را چاپ نكرد
دلار 2023 تومان ، سكه 747 هزار تومان
اظهار ناتواني دولتي ها در جلسه مجمع تشخيص
مقابل شهرداري ملارد رخ داد خودسوزي مقابل چشم شهردار
بازداشت يک فعال سياسي عرب در حميديه
خواستار پايان اعتصاب غذاي کبودوند هستيم
رييس اتحاديه ناشران و كتابفروشان:كتابفروشان به تعطيلي فكر مي‌كنند :
فدراسيون دوچرخه‌سواري هم «تعليق» شد
اخبار دانشجوئی
کوي دانشگاه تهران ۱۰ روز قبل و بعد از ۱۸ تير تعطيل است
اجراي دستورالعمل پوشش دانشجويان از اول مهر/ انتقاد از نيروي انتظامي۱۳۹۱/۰۳/۲۰
۶۲ درصد مدال‌آوران ايراني رقابت‌هاي علمي جهاني از کشور رفتند
ادامه‌ي تنش در دانشگاه مازندران به دنبال مرگ يک دانشجو
گزارش شوراي دفاع از حق تحصيل
سخنان وزير علوم افشاي نقض آشکار حقوق دانشجويان است
تجمع اعتراضي دانشجويان علوم پزشکي در مقابل مجلس و وزارت بهداشت
نويد بهاري دانشجويان از پشت ميله هاي زندان
تجمع ۵ روزه‌ي دانشجويان علوم پايه در مقابل وزارت بهداشت
اعتراض داريوش اجلالي، دانشجوي دانشگاه ياسوج با دوختن لب‌هايش
 
کارگران دربند را آزاد کنید

دانشجویان دربند را آزاد کنید

برگی از تاریخ

با یاد یاران

اسامی قربانيان کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷

شورای دانشجویان و جوانان چپ ایرانخبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران


آرشیو آثار کلاسیک مارکسیستی

Copyright 2004 © etehadefedaian.org - All Rights Reserved - Administration