The Union Of People's Fedaian Of Iran
اخبار    سرسخن    مقالات سیاسی    اعلامیه ها    ديدگاه ها    کارگری    زنان    دانشجویی    مسئله ملی    اجتماعی    رويدادهای بين المللی    برای جهانی دیگروسوسياليسم    حقوق بشر    گفتارهای رادیویی    یادها    در راه کنگره    اعلان ها    موضوعی    گفتگو      
صفحه اول معرفي و تاريخچه  |   اسناد سازمان  |   آرشيو  |   پيوندهاي ديگر  |   آدرس هاي ما  |   آرشيو مقالات

گرامي باد ياد و خاطره شهداي قيام مردم آذربايجان

۳۱/۰۲/۱۳۹۱دمکرات‌هاي چپ تبريز

ياد و خاطره شهداي قيام اول خرداد آذربايجان گرامي باد!
دوشنبه ۱ خرداد ۱٣۹۱
شش سال از قيام خونين مردم آذربايجان در اول خرداد سال ۸۵ بر عليه سياستهاي ضد ملي استبداد ديني- شوونيستي حاکم مي گذرد. قيامي که با اعتراض به توهين و تحقير مردم آذربايجان توسط روزنامه رسمي دولت ايران شروع شد. توهين و تحقير مردمي که تاريخ جنبش هاي آزاديخواهي و برابري طلبي يک صد سال اخير ايران با حذف نقش و جايگاه آنان, تاريخي کدر به نظر خواهد رسيد.

قيام اول خرداد آذربايجان, صداي اعتراض مردمي بود که ده ها سال توهين, تحقير و برتري جويي نژادپرستان شاهي و اسلامي را متحمل شده بودند. اين قيام فريادي بود بر عليه انکار کنندگان هويت ملي آذربايجانيان و عصياني بود بر عليه رژيمي که که سياست همانندسازي زباني – فرهنگي, هويت زدايي از مليت ها و تبعيض جنسي و مذهبي را به سياست استراتژيک خود تبديل ساخته است. رژيمي که زير بيرق “امت واحده اسلامي” تصميم به نابودي هر آنچه که خارج از اين دايره بسته سياه باشد, گرفته است.

قيام اول خرداد آذربايجان از نظر گستردگي کمي شرکت کنندگان, سطح فراگيري جغرافيايي حرکت و سرعت تسري شعارهاي آن در ميان اقشار و طيف ها مختلف اجتماعي و بويژه جوانان, دانشجويان و اقشار فرودست حاشيه نشين استانهاي ترک زبان کشور, جزو بزرگترين و وسيعنرين قيام هاي اعتراضي مليت ها با خصوصيات ويژه خود بر عليه استبداد ديني- شوونيستي حاکم در بعد از انقلاب بهمن ۵۷ بود. خصوصياتي قابل تعمق که تحليل درست و درس هاي آموحته آن مي تواند در تبيين رويکردهاي آتي مبارزات مردم آذربايجان در دستيابي به برابري ملي, عدالت طلبي اجتماعي و دمکراسي خواهي بسيار راهگشا باشد.

گسترش سريع و فراگير اين جنبش رژيم را به وحشت انداخت. آنگاه که دامنه حرکت مي رفت بخشهاي وسيعي از مناطق غرب و شمال غرب کشور را در بر بگيرد لشکرکشي از استانهاي مجاور غير آذربايجاني براي سرکوب قيام شروع شد و به موازات آن اعمال نفوذ امنيتي با هدف ايجاد تفرقه و به انحراف کشاندن اهداف و شعارهاي قيام در دستور ارگانهاي اطلاعاتي و انتظامي رژيم قرار گرفت.

رفتار رژيم اسلامي در سرکوب خشن قيام مردم و به شهادت رساندن دهها تن از شرکت کنندگان، بار ديگر ابعاد و ماهيت آن سبعيتي را در اذهان زنده کرد که ۶۵ سال پيش ارتجاع شاهنشاهي و اربابان امپرياليست آن برعليه حکومت ملي آذربايجان به رهبري سيد جعفر پيشه وري بکار گرفته بودند. سبعيتي که هم در سيماي سرکوب وحشيانه و بي رحمانه مردم خود را نشان داد و هم به شکل فريبکاريها و اعمال سياستهاي مزورانه در به انحراف کشاندن شعارها و اهداف جنبش اعتراضي مردم. به يکباره شعارهاي افراطي بر عليه فارس ها وارد اعتراضات مدني مردم شد؛ نمادهاي سياسي برخي از کشورهاي همسايه را به صفوف معترضين وارد کردند و در برخي مناطق خود امنيتي ها و ايادي آنها تظاهرات هدفمند غير واقعي براه انداختند تا از جنبش حق طلبانه و بحق مردم آذربايجان چهره نامطلوبي را در افکار عمومي به نمايش بگذارند.

متاسفانه همين ترفند ارگانهاي امنيتي رژيم کارساز شد. ايادي رژيم, شوونيستها, عظمت طلبان و باستان گرايان ايراني که تکليفشان در برخورد به اين جنبش حق طلبانه و جنبش هاي مشابه از قبل مشخص بود؛ اما بخشهاي وسيعي از روشنفکران و مدافعين حقوق بشر مرکز و حتي برخي از جريان هاي سياسي سراسري مدافع حقوق ملت ها و حق شهروندي که انتظار حمايت از آنها بيش از هر جريان ديگري مي رفت, در دام اين سناريوي امنيتي رژيم افتادند و با سکوت و عدم حمايت از قيام حق طلبانه مردم آذربايجان عملا به ايجاد شکاف و بدبيني بين آذربايجاني ها و ديگر مردم ساکن در کشورمان دامن زدند. گويي اعتراض به يک رفتار ناپسند ژورناليستي, مطالبه آموزش به زبان مادري و اعلام هويت ملي, در چارچوب حقوق دمکراتيک مردم و حق شهروندي نمي گنجيد تا اين شخصيتها و جريانات سياسي را به حمايت از جنبش مردم آذربايجان ترغيب کند. متاسفانه همين ها را که کاشتند در عدم حمايت مردم آذربايجان از جنبش دمکراسي خواهي سراسري موسوم به “جنبش سبز” در دو سه سال بعد درو کردند.

قيام اول خرداد مردم آذربايجان نيز همچون ساير قيام هاي ضد استبدادي و آزاديخواهي کشورمان در سه دهه اخير, به خاک و خون کشيده شد. با اين حال حرکت ادامه يافت و به اشکال مختلف زنده و پويا بودن خود را به نمايش مي گذارد. تداوم اين مبارزات تا به امروز در اشکال مختلف فرهنگي, ورزشي و زيست محيطي و با تکيه بر موضوعات بومي مردم آذربايجان, نشان مي دهد که عليرغم سرکوب خونين و حاکميت فاشيسم مذهبي در کشور, مطالبات رفع ستم ملي و هويت خواهي ملي- قومي بعنوان يکي از عوامل تعيين کننده در سمتگيري جنبش هاي اجتماعي و ضد استبدادي مردم آذربايجان عمل مي کند و هيچ شبهه و شائبه اي نمي تواند اعمال دوستداران مردم, مدافعين تحقق عدالت اجتماعي و دموکراسي خواهان در عدم حمايت از اين جنبش زنده و پويا را توجيه کند.

ما بعنوان بخشي از دمکرات هاي چپ آذربايجان ايران ضمن گراميداشت ياد و خاطره تمام شهداي قيام اول خرداد سال ۸۵ آذربايجان, بار ديگر تاکيد مي کنيم که مسأله ملي در ايران يکي از حساس‌ترين مسائلي است که آينده آزادي، دموکراسي و حتي موجوديت کشور به حل آن بستگي دارد. بدون دفاع قاطع از حقوق انساني و برابري همه مليت‌ها و حق مليت‌ها در تعيين آزادانه سرنوشت خويش، مبارزه براي آزادي و دموکراسي در کشور ما محکوم به شکست است.

ضمن اين که معتقديم جنبش‌ ملي- دمکراتيک مردم آذربايجان در پيوند با مبارزات طبقه کارگر و جنبش‌هاي دمکراسي خواهي ديگر اقشار اجتماعي کشور، توان مبارزاتي و حرکت دموکراتيک خود را افزايش خواهد داد. اين امر در مورد مبارزات طبقاتي کارگران و جنبش‌هاي دمکراسي‌خواهي و برابري طلبي اقشار متوسط, زحمتکشان شهري و روستايي، زنان، جوانان و ديگر اقشار اجتماعي جامعه در ارتباط با جنبش‌ جاري ملي- دمکراتيک مردم آذربايجان نيز صادق است.

جدايي دو جنبش ملي- دمکراتيک و جنبش دمکراسي خواهي سراسري امري خطرناک و در صورت تقابل براي هر دو فاجعه­ بار خواهد بود. بنابر اين تلاش براي ايجاد ارتباط و هماهنگي بين جنبش دمکراتيک سراسري با جنبش ملي- دمکراتيک مليت­هاي غير فارس از جمله آذربايجان، گامي اساسي براي احقاق حقوق مردم و مليت­ هاي کشورمان مي­باشد. امري که جمهوري اسلامي شديداً براي عدم تحقق آن تلاش مي­ورزد.

گرامي باد ياد و خاطره شهداي قيام مردم آذربايجان
زنده باد پيوند مبارزات ملي- دمکراتيک مردم آذربايجان با جنبش ضد استبداي سراسري ايران
دمکرات‌هاي چپ تبريز
۳۱/۰۲/۱۳۹۱


[ نسخه چاپی ]     [ بازگشت به صفحه اول ]


اخبار
درگيري فيزيکي مردم با گشت ارشاد در ميدان درکه تهران
تجمع حق التدريسان و معلمان پيش دبستاني مقابل مجلس
روزنامه رسمي حكم ابطال رياست مرتضوي را چاپ نكرد
دلار 2023 تومان ، سكه 747 هزار تومان
اظهار ناتواني دولتي ها در جلسه مجمع تشخيص
مقابل شهرداري ملارد رخ داد خودسوزي مقابل چشم شهردار
بازداشت يک فعال سياسي عرب در حميديه
خواستار پايان اعتصاب غذاي کبودوند هستيم
رييس اتحاديه ناشران و كتابفروشان:كتابفروشان به تعطيلي فكر مي‌كنند :
فدراسيون دوچرخه‌سواري هم «تعليق» شد
اخبار دانشجوئی
کوي دانشگاه تهران ۱۰ روز قبل و بعد از ۱۸ تير تعطيل است
اجراي دستورالعمل پوشش دانشجويان از اول مهر/ انتقاد از نيروي انتظامي۱۳۹۱/۰۳/۲۰
۶۲ درصد مدال‌آوران ايراني رقابت‌هاي علمي جهاني از کشور رفتند
ادامه‌ي تنش در دانشگاه مازندران به دنبال مرگ يک دانشجو
گزارش شوراي دفاع از حق تحصيل
سخنان وزير علوم افشاي نقض آشکار حقوق دانشجويان است
تجمع اعتراضي دانشجويان علوم پزشکي در مقابل مجلس و وزارت بهداشت
نويد بهاري دانشجويان از پشت ميله هاي زندان
تجمع ۵ روزه‌ي دانشجويان علوم پايه در مقابل وزارت بهداشت
اعتراض داريوش اجلالي، دانشجوي دانشگاه ياسوج با دوختن لب‌هايش
 
کارگران دربند را آزاد کنید

دانشجویان دربند را آزاد کنید

برگی از تاریخ

با یاد یاران

اسامی قربانيان کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷

شورای دانشجویان و جوانان چپ ایرانخبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران


آرشیو آثار کلاسیک مارکسیستی

Copyright 2004 © etehadefedaian.org - All Rights Reserved - Administration