The Union Of People's Fedaian Of Iran
اخبار    سرسخن    مقالات سیاسی    اعلامیه ها    ديدگاه ها    کارگری    زنان    دانشجویی    مسئله ملی    اجتماعی    رويدادهای بين المللی    برای جهانی دیگروسوسياليسم    حقوق بشر    گفتارهای رادیویی    یادها    در راه کنگره    اعلان ها    موضوعی    گفتگو      
صفحه اول معرفي و تاريخچه  |   اسناد سازمان  |   آرشيو  |   پيوندهاي ديگر  |   آدرس هاي ما  |   آرشيو مقالات

سازماندهي اعتراضات پراکنده کارگران براي ايجاد جنبش کارگري ضروري است ( بخش اول )

گروه پژوهش کارگري ارديبهشت ۱۳۹۱گروه پژوهش کارگري
سازماندهي اعتراضات پراکنده کارگران براي ايجاد جنبش کارگري ضروري است ( بخش اول )
يکشنبه ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۱ - ۲۰ مه ۲۰۱۲چنانچه انتظار مي رفت اعتراضات پراکنده کارگران به دلايل گوناگون همچون بيکاري ، دستمزد ناچيز در مقابل تورم مهار نشدني ، گراني روز افزون و دلايل ديگر وسعت بيشتري نسبت به گذشته يافته ، در مقابل دولت و حکومت نه تنها اهميتي به مشکلات کارگران نمي دهند بلکه به سرکوب کارگران پيشرو نيز مي پردازد . طبيعي است در مقابل اين اعتراضات گسترده ، وظيفه کارگران آگاه و کسانيکه باور به جنبش کارگري دارند صد چندان شده تا با از جان گذشتگي و تلاشي فراوان به سازماندهي آنها پرداخته و جنبش کارگري را قوام بخشند . هستند کارگران آگاهي که از دل اعتراضات کارگري دهه ۸۰ بيرون آمده ، چه آنان که هنوز در زندان رژيمند و چه کساني که در زندان بزرگتر تحت نظر دائمي عوامل امنيتي قرار دارند ، اما همچنان در باورشان براي ايجاد تشکل کارگري ايستاده اند . هستند کارگران آگاه ديگري که در دهه ۹۰ از دل اعتراضات کارگري بيرون آمده و با وجود مشکلات فراوان زندگي ، تلاش دارند نواي هماهنگي به حرکت کارگري بدهند و نشان داده اند که وحشتي از سرکوب رژيم ندارند . اعتراضات گسترده اخير نيز کارگران آگاه ديگري را همچون خون تازه اي به فعالان پيشين خواهد افزود تا ترکيب آنها با يکديگر نه تنها موجب جايگزيني کار گسترده در طبقه و فراموش کردن اختلافات اندک شده ، جنبش کارگري نويني را شکل دهد که با تشکل خود قادر به مقابله با دولت و حکومت گردند . البته بخشي از فعالان کارگري در تمام اين سالها در پاره اي از اعتراضات کارگران شرکت داشته و تلاش کرده اند ضمن انتشار اخبار کارگري به بار تئوريک جنبش نيز بيافزايند که نسبت به روشنفکران چپ و سوسيال دموکرات موجود در کشور بسيار محدود بوده و اين امر موجب تاسف است .
خوشبختانه امروزه اخبار مربوط به اعتراضات کارگري در بيشتر سايتهاي داخلي و خارجي منعکس بوده و اين خود نشاندهنده ارزش حرکت طبقه کارگر براي تغيير رژيم است . در اين ماهها کمتر شهري از کشور است که در آن اعتراضات کارگري نباشد ، کما اينکه اين اعتراضات در شهرهاي بزرگ و نواحي صنعتي گسترده تر بوده و به دليل شرايط اقتصادي بحراني و ماهيت رژيم رو به افزايش خواهد بود . شدت اعتراضات کارگري چنان بالا گرفته و اهميت يافته که نه تنها در اخبار و سايتهاي جناحهاي مختلف حکومتي ، دولتي ، وابستگان خانه هاي کارگر ، حزب کار و ساير تشکيلات زرد جناحها منعکس است ، بلکه ساير گروههاي اپوزيسيون از جمله اصلاح طلب نيز آن اخبار را تحت پوشش خود قرار داده اند . چه خوب مي شد اگر چند سايت محدودي همچون سنديکاي شرکت واحد ، کانون مدافعان حقوق کارگر و ساير کميته هاي فعال اين اخبار را همراه تحليلهاي مربوط به حرکت کارگران واحدهاي صنعتي تحت پوشش خود قرار دهند و نه بصرف اينکه از منابع دولتي همچون ايلنا تغذيه مي گردند آن را منتشر ننمايند ، البته گاها برخي از اين اخبار در سايت اتحاديه آزاد کارگران منتشر مي شود که بهتر است اخبار بيشتري همراه مقالات ساير سايتهاي گفته شده در سايت آنها انتشار يابد . پخش اين اخبار چه کامل و چه مختصربا ذکر و يا بدون ذکر ايلنا بهمراه مقالات مفيد از سايتهاي داخلي که مورد تاييد کارگران مي باشند و طبعا انتشار پلي کپي شده آنها بدون آرم و تبليغ گروهي و مخصوصا گروههاي سياسي ، موجب آگاهي بيشتر کارگران گرديده و فضاي ياس بي حرکتي کارگران را به فضاي اميدوارانه گسترش اين اعتراضات تبديل مي کند . طبيعي است که هر سايتي با هدف خاصي براي جذب کارگران انتشار اخبار و تحليلهايش را قرار مي دهد که بايد مورد دقت کارگران آگاه قرار گيرد ، اما از طرف ديگر اين حداقل وظيفه کارگران آگاه و فعالين کارگري است که اخبار کارگران را تحت پوشش عمومي کارگران قرار دهند تا وضعيت طبقه خود را در مقابل دولت و حکومتي ببينند که به خواسته هاي آنان جواب مثبت نداده و ضمن تصويب قوانين برعليه آنان ، فعالانش را مورد سرکوب قرار مي دهند !
جناحهاي قدرتمند حکومت که در مقابل خود جنبش سازماندهي شده اي را نمي بينند ، در مقابل کرنشي که در مقابل قدرتهاي غرب و شرق از خود نشان مي دهند و در کنار سرکوب هر صداي مخالف به جنگ قدرتي با يکديگر پرداخته اند . افزايش قدرت ، سرکوب مخالف ، فساد غيرقابل مهار و مواردي ديگري در همين رديف است که در همه اين جناحها مشترک مي باشند و متاسفانه ديده مي شود که روشنفکران و سياسيون اختلافات جناحي را که موارد ظاهري و پوششي آنهاست را بيشتر بها داده و مثلا رنگ و لعاب ايرانيزه يک جناح را که شکل تراژدي گرفته را به جناح ديگر سنتي که فشار بيشتري براي مذهبي شدن جامعه دارد برتري داده و يا جناحي را صلح طلب دانسته و نسبت به جناح جنگ طلب ترجيح مي دهند . کسي منکر اختلاف جناحي و جنگ قدرتي آنها نيست و اينکه اين اختلافات در زمان نبود جنبش اعتراضي رو به افزايش است ، اما واقعيات ۳۳ ساله رژيم نشان داده که همه جناحهاي حاکمه در زمان گستردگي اعتراضات کارگري و ساير اقشار همواره باهم متحد مي گردند ، گرچه در اين ۳۳ سال هيچگاه مهره هاي اصلي بيت رهبري ، گروه رفسنجاني ، سران اصلاح طلب ، موتلفه ، مراجع ، سران دولتها و فرماندهان سپاه براي فساد و رانت اقتصادي پايشان به محاکمه و زندان باز نشده است . اگر اعتراض و يا مخالفتي از هرکدام از اين جناحهاي حکومتي در ۳۳ سال گذشته سر زده ، تنها زماني بود که از قدرت آنها کاسته شده بود و يا اينکه از حکومت بيرون رانده شده بودند و مورد آخر اصلاح طلبان بودند که بقول خود پرچم دموکراسي را که هيچگاه آنرا درک نکرده بودند ، با اخراج از هيات حاکمه ، بلند کردند تا جنبش اقشار متوسط را بسود خود کنترل کنند . کما اينکه ۳۳ سال پيش کارگر پالايشگاهي به آخوندي که پس از پيروزي حکومت جمهوري اسلامي در شيفت ناهار به سخنراني طولاني مشغول بود گفت ؛ آيا شکم گشنه دين و ايمان سرش مي شود ، پس بگذار نهارمان را بخوريم و سخنراني پايان يافت . بهرحال زندگي زير خط فقر اکثريت کارگران به آنها امکان استفاده از شرايطي که گاها براي اقشار متوسط فراهم مي شود ، نداده و بايد آگاه گردد که هيچ کدام از جناحهاي حکومت تغييري در وضعيت آنها نخواهد داد ، مگر آنکه با تشکلات خود به اين مهم دست يابند .
تحريمهاي اقتصادي و سياسي غرب براي کنترل انرژي هسته اي رژيم عاقبت حاکميت را از عواقب وخيم آينده بترس انداخته تا جناحهاي دلال و فاسد که از طريق رانت و واردات به ارتزاق مشغول بودند را نسبت به جناحهاي جنگ طلبي که بدنبال بحرانهاي داخلي و منطقه اي هستند را قويتر کرده تا پاي ميز مذاکره بنشاند . بدليل آنکه بجز بخشي از مجاهدين انقلاب اسلامي و موتلفه که افراد آنها بيشتر حالت نيمه حزبي دارند ، باقي جناحهاي حاکمه همواره بصورت غير حزبي عمل نموده و بدليل منافع فردي هرزمان زير يکي از پرچمها جذب مي گردند و بهمين دليل رهبري دوام عمر خود را در اکثريت مطلق نبودن همه جناحها و وابستگي آنها بخود ديده و اين امر را در انتخابات آخر مجلس اعمال نموده است . جنگ قدرتي جناحها در اشغال سفارت انگليس توسط دو گروه متفاوت از سپاه و بسيج ، در جلسه انرژي هسته اي ترکيه و همزماني حضور گروه مخالف در جزيره ابوموسي ، در رقابت جبهه اصولگرايان و جبهه پايداري در انتخابات مجلس ، در پروژه هاي نفتي و امور اقتصادي و واردات از طرفي و بحرانهاي ايجاد شده توسط سپاه قدس از طرف ديگر بهمراه موارد ديگر مشاهده نمود . اما جنگ قدرتي جناحهاي حاکمه چه در پروسه طولاني بسمت صلح با غرب پيش رود و چه حالت بحراني فعلي تا مدتي طول کشيده و حتي منجر به جنگي هوايي و بمباران گردد ، سرانجامش با قدرت يابي هر جناحي به سرکوب بيشتر جنبش کارگري و هر مخالف ديگر منتهي خواهد گرديد . پايان خوشي که بخشي از روشنفکران و سياسيون بدليل مذاکرات صلح رژيم و غرب پيش بيني مي کنند ، کاذب بوده و نه تنها به سقوط اين رژيم و حذف گراني و بحران اقتصادي منجر نمي گردد که براي چنين سقوطي يا جنبش کارگري بهمراه ساير جنبشهاي داخلي بايد سازماندهي و پيروز گردند و يا مکانيزم غرب بتواند همچون ۳۳ سال قبل آلترناتيوي را جايگزين جنبش درحال رشد نمايد .
در حالي که سپاه و ساير جناحهاي حکومتي تحت قيمومت رهبري به غارت منابع اقتصادي کشور مشغول بوده و از طريق اختصاص رانتها و واردات بي رويه ضربه سنگيني را به صنايع وابسته و مونتاژي زده اند و نتيجه اين اقتصاد بحراني را نه ناشي از فساد و بي لياقتي حکومت بلکه بدليل تحريمهاي اقتصادي مي انگارند ، بيکاري رو به افزايشي را براي کارگران ببار آورده است . روزي نيست که خود سايتهاي دولتي اخبار بيکاري يک يا چند واحد کارگري را اعلام نکنند و خود مهمترين دليل آن را واردات محصولات بي کيفيت چيني و مشکلات تحريم براي آوردن مواد و قطعات ندانند . امروزه براي بسياري از روشنفکران و گروههاي سياسي نيز که تحريم اقتصادي را عامل سقوط رژيم مي پنداشتند ، روشن شده که بار اين تحريم تنها بر دوش اقشار زحمتکش و مخصوصا کارگران بوده و يارانه اي که دريافتش بتدريج براي برخي در حال حذف است موجب تشديد گراني شده و خواهد شد . همچنين نيمه فعال شدن و تعطيلي بسياري از کارخانه ها تنها به بحراني شدن وضعيت طبقه کارگر منتهي گشته ، وگرنه سرمايه داران آنها چه قبلا سود سرشاري برده و امروزه هم از سود فروش زمينهاي کارخانه ها که در محدوده شهرها قرار گرفته اند بازهم بار خود را خواهند بست . آيا کارگزاران دولت و حکومت از وضعيت کارگران بيخبرند ، آيا آنها تغييري در شرايط زندگي کارگران داده اند ، آيا تصويب بندهاي جديد قانون ضد کارگري که بسود کارفرمايان جديد وابسته است متوقف شده است ، آيا ماهها حقوق عقب افتاده کارگران داده شده است ، آيا کارگران فعال از زندان آزاد شده اند ، آيا دست پيمانکاران واسطه از سر کارگران کوتاه شده و قراردادهاي آنها رسمي شده اند ، آيا قراردادهاي سفيد امضا لغو شده اند ، آيا ايمني کار کارگران افزايش يافته و يا خسارات وارده به کارگران صدمه ديده و کشته شده پرداخت شده اند و هزاران آياي ديگر حاکي از اينکه هيچ تفاوتي در اينکه چه جناحي راس حکومت باشند براي کارگران وجود نخواهد داشت ؟
صنايع نساجي که سالهاست ورشکسته شده و کارگران آنها از عدم دريافت حداقل ۱ تا ۲ سال حقوق خود خبر مي دهند و اخيرا از اعتراضات وسيع کارگران نواحي صنعتي مازندران و قزوين و چند شهر ديگر در جلوي ادارات دولتي حکايت دارد ، اين امر بسياري از کارگران اصناف وابسته به نساجي را نيز در خطر بيکاري روز افزون گذاشته است . صنايعي همچون لاستيک سازي و توليد قطعات نيز بدليل واردات محصولات چيني و تحريم اقتصادي منجر به تعطيلي و يا نيمه تعطيلي کارخانه هاي مربوطه گشته و کارگران آنها از ماهها بي حقوقي فريادشان بلند است . تحريم اقتصادي و مورد سوال قرار گرفتن قراردادهاي اتومبيل سازي ها با شرکتهاي خارجي ، هزاران کارگر آن کارخانه ها را بهمراه خيل وسيع از کارگراني که براي پيمانکاران واسطه به توليد قطعات مشغول هستند را در خطر بيکاري قرار داده است که هشداريست براي کارگران آگاه آنها که ميبايست پيش از تعطيلي تدريجي آن واحد ها بفکر تشکل و سازماندهي کارگران اين بخش باشند و چه بسا سپاهيها از واردات پرسود ماشين برادران چيني خود هم بسيار راضي تر باشند . واردات مواد غذايي و کشاورزي و حتي کود شيميايي از طريق برادران چيني نيز ضربه مهلکي بر کارگران کشاورزي و صنايع غذايي وارد آورده و هزاران کارگر چه بيکار شده و چه در حال از دست دادن کار خود هستند . صنايع بسياري در رابطه با توقف کارهاي ساختماني و مسکن که بدليل ايجاد بازارهاي کاذب ارز و سکه و تبديل بخشي از مردم به دلالهايي که سرانجام سرمايه ناچيز خود را در اين بازي بسود دولت و عوامل وابسته از دست خواهند داد ، موجب بيکاري بسياري از کارگران اصناف ساختماني و توليدات وابسته آن شده است . روزانه اخبار حاکي ازعدم پرداخت حقوق و کاهش کارگران پيمانکاريهاي واسطه در صنايع ، معادن ، نيروگاهها ، مخابرات ، ادارات دولتي ، شهرداريها و همچينين پروژه هاي بزرگ و متوسط نفتي ، گازي و پتروشيمي شده و حتي اخبار حاکي از توقف پروژه هاي بزرگ نفتي و پتروشيمي دارد که مجري آنها سپاه و افراد رانتي هستند . شايد تنها جايي که صداي اعتراضات کمتر بلند مي شود مربوط به کارکنان رسمي نفت ، گاز ، پتروشيمي و برخي ديگر از صنايع دولتي است که فعلا به حقوق خود که راس ماه دريافت مي کنند بسنده مي کنند و از بحراني که دامن آنها را هم خواهد گرفت غافلند و وظيفه اي که براي ساير همقطاران کارگر خود دارند !
ماهيت طبقه سرمايه دار حکم مي کند که به سرکوب طبقه کارگر بپردازد و اين امر را با زنداني کردن کارگران فعال حتي اگر به قطع عضو آنها بيانجامد ، سرگردان کردن کارگران زنداني پس از آزادي در دادگاهها و يا تحت نظر داشتن دائمي آنها توسط نيروها امنيتي ، تصويب بيشتر قوانين ضد کارگري ، تهديد به اخراج و ثبت قراردادهاي سفيد امضا با کارگران توسط پيمانکاران واسطه ، رواج اعتياد ، استثمار بيشتر کارگران زن و کودکان کار ، گريز کارگران از ايجاد تشکل چه بدليل تهديد نيروهاي امنيتي و چه بدليل بي خاصيت بودن تشکيلات وابسته زرد دولتي خانه کارگر و بسيجهاي کارگري و موارد ديگر انجام مي دهد . بهمين دلايل نتيجه ناچيزي از اعتراضات گسترده چند سال اخير کارگران بدست آمده و بيشتر کارگران واحدهاي تعطيل و نيمه تعطيل پس از ماهها اعتراض و اعتصاب و راه پيمايي و تجمع در ادارات دولتي نتوانسته اند به حقوق عقب افتاده خود دست يابند . مهمترين حرکت کارگري که به نتيجه نسبي رسيده است محدود به رسمي شدن کارگران با سابقه ۱۰ سال پيمانکاريهاي واسطه بخشي از پتروشيمي منطقه بندر امام است که بدين وسيله نه تنها موجب جدايي کل کارگران پيمانکاري از يکديگر شده ، بلکه ساير کارگران اعتصابي نيز تنها به دريافت جزئي اضافه حقوق بايد بسنده کنند . با وجودي که ماهها پيش دولت در يک اقدام نمايشي مکلف کرده بود قرارداد همه کارگران پيمانکاريها به رسمي تبديل گردد ، اين امر همانطور که انتظار مي رفت همچون ساير وعده هاي دروغين به بايگاني سپرده خواهد شد ، در حاليکه اگر تشکل واقعي کارگران وجود داشت امکان به توافق جزئي ميسر نمي گرديد . البته اعتصاب اين کارگران که توانسته بودند حرکت جديد و موفقي را در آن شرايط امنيتي و عدم وجود تشکلهاي کارگري ايجاد کنند ، راهي روشن مقابل کارگران ساير پيمانکاريهاي واحد هاي صنعتي و حتي کارگران رسمي صنايع نفت ، گاز ، پتروشيمي ، نيرو ، مخابرات و غيره قرار داده که چگونه تشکلهاي کارگري قادر خواهند بود با ايستادگي در مقابل دولت به نتايج خوبي برسند . حال سوال اصلي آنستکه با حکومتي چنين سرکوبگر و ضد کارگري ، آيا محدود کارگران آگاه و فعالين کارگري که به نسبت حجم ميليونها کارگري که باوجود بيکاري ، گراني ، نيروهاي امنيتي وترس از دست دادن کاري که امکان يافتن کار ديگر را سخت کرده ولي از بپا کردن اعتراضات گسترده واهمه اي ندارند ، جز الويت دادن به سازماندهي کارگران در مقابل گذشت براي اختلافات تاکتيکي و جزئي ، وظيفه اصلي ديگري دارند ؟
پايان بخش اول
گروه پژوهش کارگري ارديبهشت ۱۳۹۱


[ نسخه چاپی ]     [ بازگشت به صفحه اول ]


اخبار
درگيري فيزيکي مردم با گشت ارشاد در ميدان درکه تهران
تجمع حق التدريسان و معلمان پيش دبستاني مقابل مجلس
روزنامه رسمي حكم ابطال رياست مرتضوي را چاپ نكرد
دلار 2023 تومان ، سكه 747 هزار تومان
اظهار ناتواني دولتي ها در جلسه مجمع تشخيص
مقابل شهرداري ملارد رخ داد خودسوزي مقابل چشم شهردار
بازداشت يک فعال سياسي عرب در حميديه
خواستار پايان اعتصاب غذاي کبودوند هستيم
رييس اتحاديه ناشران و كتابفروشان:كتابفروشان به تعطيلي فكر مي‌كنند :
فدراسيون دوچرخه‌سواري هم «تعليق» شد
اخبار دانشجوئی
کوي دانشگاه تهران ۱۰ روز قبل و بعد از ۱۸ تير تعطيل است
اجراي دستورالعمل پوشش دانشجويان از اول مهر/ انتقاد از نيروي انتظامي۱۳۹۱/۰۳/۲۰
۶۲ درصد مدال‌آوران ايراني رقابت‌هاي علمي جهاني از کشور رفتند
ادامه‌ي تنش در دانشگاه مازندران به دنبال مرگ يک دانشجو
گزارش شوراي دفاع از حق تحصيل
سخنان وزير علوم افشاي نقض آشکار حقوق دانشجويان است
تجمع اعتراضي دانشجويان علوم پزشکي در مقابل مجلس و وزارت بهداشت
نويد بهاري دانشجويان از پشت ميله هاي زندان
تجمع ۵ روزه‌ي دانشجويان علوم پايه در مقابل وزارت بهداشت
اعتراض داريوش اجلالي، دانشجوي دانشگاه ياسوج با دوختن لب‌هايش
 
کارگران دربند را آزاد کنید

دانشجویان دربند را آزاد کنید

برگی از تاریخ

با یاد یاران

اسامی قربانيان کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷

شورای دانشجویان و جوانان چپ ایرانخبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران


آرشیو آثار کلاسیک مارکسیستی

Copyright 2004 © etehadefedaian.org - All Rights Reserved - Administration