The Union Of People's Fedaian Of Iran
اخبار    سرسخن    مقالات سیاسی    اعلامیه ها    ديدگاه ها    کارگری    زنان    دانشجویی    مسئله ملی    اجتماعی    رويدادهای بين المللی    برای جهانی دیگروسوسياليسم    حقوق بشر    گفتارهای رادیویی    یادها    در راه کنگره    اعلان ها    موضوعی    گفتگو      
صفحه اول معرفي و تاريخچه  |   اسناد سازمان  |   آرشيو  |   پيوندهاي ديگر  |   آدرس هاي ما  |   آرشيو مقالات

نامۀ سرگشاده از قاهره: انتخابات تحت تسلط نيروهاي نظامي در مصر

سلام دموکرات

نامۀ سرگشاده از قاهره: انتخابات تحت تسلط نيروهاي نظامي در مصر

ترجمه: بهروز نوايي، ويرايش: بينا داراب زند

چهار شنبه 13 ژوئن 2012, بوسيله ى Ahmad Farsi
درود،

ميخواهم نامۀ سرگشاده اي که رفقا از قاهره فرستاده اند را تقديم کنم. اين نامه استراتژي هاي ضد انقلابي دور نهايي انتخابات رياست جمهوري در مصر را توضيح مي دهد.

به مقاومت ما عليه ضد انقلاب بپيونديد

به مقاومت ما عليه ضد انقلاب بپيونديد

به همرزماني که در کنارشان مبارزه مي کنيم،

از آغاز انقلاب مصر، قدرت حاکم به ضد انقلابي براي مهار کردن مبارزات مان دست زده تا صداهاي مردم را در يک روند اصلاحاتي خُرد و بي معنايِ سياسي فرو بَرَد. هدف اين روند، منحرف کردن خط انقلاب و خواست هاي مردم، يعني "نان، آزادي و عدالت اجتماعي" است.

تنها 18 روز پس از انقلاب و به دنبال سرنگوني مبارک از قدرت ، گفتمانِ اقشار سياسي و ساختارِ نخبگانش، که شامل هر دو بخش آن، يعني، دولت و رسانه هاي خصوصي مي شود، به موضوعاتِ «تغيير وزيران در کابينه هاي رنگارنگ»، «همه پرسي ها»، «کميته ها»، «قوانين اساسي» و براق تر از همه شان، «انتخابات پارلماني»، و اکنون، «انتخابات رياست جمهوري» محوريت داده اند.

انتخاب ما از همان آغاز، نفي کامل تلاش هاي رژيم براي کشانيدن انقلاب به بحث هاي مضحک با ضد انقلاب، در مسير "روندِ دمکراتيک" بوده که نه بيانِ نياز هاي و خواسته هاي انقلاب است، و نه در هيچ مقياس قابل توجهي، بيانگر دمکراسي واقعي مي باشد. بنابراين، انقلاب مان ادامه داشته و دارد.

مصريان امروز خود را در لحظه اي آسيب پذير مي يابند. گفتمان سياسي رسمي به جهانيان اين برداشت کاذب را القاء مي کند که گويا ساز و کار "دمکراسي"، ما را به دو راهي انتخاب ميان "بد و بدتر" رسانده است. يکي، احمد شفيق، که تحکيم رژيم فرو افتاده و بازگشت انتقام آميزش، از طريق يورش جنايتکارانه يِ دستگاه هاي فاشيستي "امنيتي"، براي ايجادِ "ثبات" و حفاظت از "اقليت هاي مذهبي" را علناً اعلام مي کند. "اقليت هاي مذهبي" ايکه براي ايجاد رعب و وحشت، کمپين هاي تهاجم عليه شان را به دستِ خود راه اندازي مي کنند. ديگري، کانديداي اخوان المسلمين، محمد مورسي است که بايد تصور کنيم که ما را به وسيلۀ اسطوره هاي رنسانس فرهنگي از "رژيم سابق" "نجات" خواهد داد. و اين در حالي است که او در حال استحکام بخشيدن به دژ مالي خود و هژموني سرمايه داري منطقه است. منابعي که براي حفظ استثمار حاکم بر مردم و منابع مصر به اين رژيم نيازمند مي باشد. مطمئن هستيم که اين استحکام بخشيدن رژيم، با تقويت دستگاه نظامي براي حفظ طبقۀ حاکم اخوان المسلمين، از خشم و طغيان قربانيانش همراه خواهد بود. همان اجزاي دستگاهي که تا به حال رهبريِ اين سازمان (اخوان المسلمين)، به خاطر منع مبارزات مان براي دستيابي به معاش، احترام به نفس و مساوات، محکوم مي کرده است.

بنا به گفتۀ مسئولين انتخابات در اولين دور آن، اکثريت رأي دهندگان (75%) به هيچکدام از اين دو تن، يعني شفيق و يا مورسي، رأي نداده اند. ما از انتخاب کردنِ بينِ "بد، و بدتر" خودداري ميکنيم. اين دلقکان شيطاني، به همان درجه، در جهت استقرار رژيم يکساني رقابت ميکنند. به نظر ما راه و انتخاب ديگري وجود دارد. هنگاميکه شعور عموم مردم در دورترين نقطه با حقيقت قرار دارد، احساس مي کنيم که احتياج به تکرارِ سخنانمان داريم.

ما مورد «انتخابات رياست جمهوري در مصر» را به مثابه تلاشِ دستگاه نظامي و نيرو هاي ضد انقلابي شان، در جهتِ توجيه مقبوليت بين المللي، براي تثبيت بخشيدن رژيم کنوني و وارد آوردنِ ضربات مرگبار بيشتري به انقلاب مصر مي بينيم. از شما ميخواهيم که ما را در مقاومت عليه چنين منطقي که خواستار استحکام بخشيدن به تجاوزاتِ ضد انقلابي است، بيشتر ياري کنيد.

مبارزۀ ما جدا از مبارزه شما نيست. انقلاب، به غير از طردِ فوري و سازش ناپذير وضعيت موجود، طردِ فوري و سازش ناپذير قدرت نظامي، استثمار، تمايز طبقاتي و خشونت بيرحمانه ي پليس نمي باشد. اينها تنها چند نمونه از ابتدايي ترين و خصوصيات سرطاني جامعه در شرايط کنوني است. اين واقعيت هاي ساختاري منحصر به مصر و انقلاب مصري نمي باشد. در جوامع نيمکره هايِ جنوبي و شمالي، مردم، عليهِ آنچه مي بايست بدون ترديد مورد قبول گيرد، عليه ديدگاه تنگِ «واقع گرا» که به ما ميگويد که «دمکراسي صرفاً انتخاب ميان دو نيروي شيطاني ست» ، عليه انتخاباتي که برگزيني هر طرف، صرفاً انتخابِ ترکيبِ دولت است و نه انتخابِ بين «وضعيت موجود» و غير از آن، عليهِ مناسباتِ لجام گسيخته يِ مهار نشدنيِ سرکوبگر و ضد انساني سرمايه داري حاکم، برخاسته اند و مقاومت مي کنند. ما در همبستگي با توده هاي تحت ستم ايستاده ايم. توده هايي که تصميم گرفته اند براي نجات وجود خود، در برابرِ يک سيستم جهاني بحران زا مقاومت کنند؛ سيستم خشني که در ساعات واپسينِ حياتش، براي فرو نشاندنِ قيام هايمان، بطرز بي سابقه اي به نظارت، نظامي گري و خشونت متوسل شده است.

ما بايد اين قضيه را روشن کنيم که ما، عليرغم تحسينِ ساختارهايِ سياسي بين المللي از "دمکراتيک" بودنِ دور اول انتخابات رياست جمهوريِ مصر، بطور کامل و قاطعانه، نتايج اين انتخابات را که بيانگرِ آرزو هاي مصرياني که در انقلاب 25 ژانويه جنگيده و شرکت داشتند نيست، مردود مي شماريم.

از اين گذشته، به دلايل زير، ما انتخابات را از نظر اصولي، قاطعانه رد مي کنيم:

1 – حتي با استانداردهاي سيستم هاي نمايندگيِ ناموجه و ساقط شده اي که زماني در نيمکرۀ شمالي موجود بوده، هيچ گاه برگزاري «انتخابات آزاد و منصفانه»، تحت نظارت فرقهِ نظامي ايکه گرسنه قدرت است و بيرحمانه جهتِ تسلط مداوم سياسي و امپراطوريِ عظيم اقتصادي اش مي جنگد، امکان پذير نبوده است. بخصوص، زمانيکه قانون اساسي اي براي تعريف قدرت رياست جمهوري وجود ندارد. چگونه ميتوانيم نظارت ديکتاتوري نظامي بر هر روند سياسي را هنگامي تحمل کنيم که هزاران مصري در بازداشت هاي مستبدانه، در سياه چال هاي نظامي و تحت شکنجه هاي سيستماتيک و محکمه هايِ ويژه نظامي، در حال پوسيدنند ؟

2 – سوء استفاده از قوانين به نفع ژنرال هاي نظامي قدرت طلبِ حاکم: براي شرکت دادن کانديداي مورد علاقۀ فرقهِ نظامي، يعني نخست وزير سابق، احمد شفيق، کميسيون عالي انتخابات رياست جمهوري به سادگي و علناً قانون «محروم سازي سياسي» مصوبه جهتِ ممنوع ساختن کانديد اتوريِ اعضاء رژيم مبارک در انتخابات رياست جمهوري را ناديده گرفته است.

3 – نا معقول بودنِ تمرکز قدرت نامحدود در دستان يک "کميسيون انتخاباتي" متشکل از شخصيت هاي مرکزي دوران مبارک براي نظارت به روند «دمکراتيک».

4 – ارائهِ برنامه هاي مبهم به وسيلۀ کانديدا هاي قدرتمند، بر فراز ارزش ها و اهداف انقلاب. ارزش ها و اهدافي که برگزاريِ چنين انتخاباتي را در حال حاضر ميسر ساخته و بيش از يک هزار مبارز در اين راه جانسان را از دست داده و شهيد شده اند. يعني، به دست آوردن: نان، آزادي و عدالت اجتماعي.

اگر چنين انتخاباتي اجرا شود و به تأييد بين المللي برسد، آنگاه، رژيم مهر قبولي دنيا را، براي باطل کردن همهِ آنچه که انقلاب براي آن رخ داده، دريافت خواهد کرد. اگر اين انتخابات با سکوت مان به پايان رسد، آنگاه، مطمئن هستيم که رژيم آتي، جواز شکار ، زنداني و شکنجه کردن مان را، براي فرو نشاندن همه اشکال مقاومت، بخود خواهد داد.

ما به راه انقلابي مان که مقاومت در برابر حاکميت نظامي و پايان بخشيدن به محکمه هاي نظامي و، آزاد ساختن تمام بازداشت شدگان در زندان هاي نظامي است، ادامه ميدهيم. به مبارزه مان در محل کار، مدارس و دانشگاه ها و با کميته هاي مردمي در محله هايمان ادامه ميدهيم. اما مبارزه مان به همان اندازه عليه دولت ها و سيستم هايي است که حامي رژيمي که به سرکوب ما مشغول است، ميباشند. ما مصمم هستيم که به تمامي قرارداد هاي ابتياعِ وام، که بين انستيتو هاي مالي بين المللي و دولت هاي خارجي، با رژيمي که مدعي به نمايندگي ماست، منعقد گشته و هنوز هم انعقادشان ادامه دارد، در حالي که مشغول استثمار مالي و سرکوبِ ماست، بازنگري کنيم. از شما خواستاريم که با مبارزه ما عليه تقويت ضد انقلاب همراه باشيد. چگونه هم بسته به ما خواهيد بود؟ اگر ما تحت حمله قرار گيريم، شما نيز مورد حمله خواهيد بود. مبارزه ما، يک مبارزه جهاني عليه نيروهايي است که خواهانِ فرمانبري و خفقان ما هستند.

ما در موضع انقلابِ جاري مي ايستيم. انقلابي که تنها با دست يافتن قدرت اجماع و پيگيري مردم و نه در يک انتخابات زهر آلود براي تسلط نظامي، عينيت مي يابد.

رفقا از قاهره

[ نسخه چاپی ]     [ بازگشت به صفحه اول ]


اخبار
درگيري فيزيکي مردم با گشت ارشاد در ميدان درکه تهران
تجمع حق التدريسان و معلمان پيش دبستاني مقابل مجلس
روزنامه رسمي حكم ابطال رياست مرتضوي را چاپ نكرد
دلار 2023 تومان ، سكه 747 هزار تومان
اظهار ناتواني دولتي ها در جلسه مجمع تشخيص
مقابل شهرداري ملارد رخ داد خودسوزي مقابل چشم شهردار
بازداشت يک فعال سياسي عرب در حميديه
خواستار پايان اعتصاب غذاي کبودوند هستيم
رييس اتحاديه ناشران و كتابفروشان:كتابفروشان به تعطيلي فكر مي‌كنند :
فدراسيون دوچرخه‌سواري هم «تعليق» شد
اخبار دانشجوئی
کوي دانشگاه تهران ۱۰ روز قبل و بعد از ۱۸ تير تعطيل است
اجراي دستورالعمل پوشش دانشجويان از اول مهر/ انتقاد از نيروي انتظامي۱۳۹۱/۰۳/۲۰
۶۲ درصد مدال‌آوران ايراني رقابت‌هاي علمي جهاني از کشور رفتند
ادامه‌ي تنش در دانشگاه مازندران به دنبال مرگ يک دانشجو
گزارش شوراي دفاع از حق تحصيل
سخنان وزير علوم افشاي نقض آشکار حقوق دانشجويان است
تجمع اعتراضي دانشجويان علوم پزشکي در مقابل مجلس و وزارت بهداشت
نويد بهاري دانشجويان از پشت ميله هاي زندان
تجمع ۵ روزه‌ي دانشجويان علوم پايه در مقابل وزارت بهداشت
اعتراض داريوش اجلالي، دانشجوي دانشگاه ياسوج با دوختن لب‌هايش
 
کارگران دربند را آزاد کنید

دانشجویان دربند را آزاد کنید

برگی از تاریخ

با یاد یاران

اسامی قربانيان کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷

شورای دانشجویان و جوانان چپ ایرانخبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران


آرشیو آثار کلاسیک مارکسیستی

Copyright 2004 © etehadefedaian.org - All Rights Reserved - Administration