The Union Of People's Fedaian Of Iran
اخبار    سرسخن    مقالات سیاسی    اعلامیه ها    ديدگاه ها    کارگری    زنان    دانشجویی    مسئله ملی    اجتماعی    رويدادهای بين المللی    برای جهانی دیگروسوسياليسم    حقوق بشر    گفتارهای رادیویی    یادها    در راه کنگره    اعلان ها    موضوعی    گفتگو      
صفحه اول معرفي و تاريخچه  |   اسناد سازمان  |   آرشيو  |   پيوندهاي ديگر  |   آدرس هاي ما  |   آرشيو مقالات

گزارش تحليلي از رويداد هاي کارگري فروردين ماه 1391

کميسيون کارگري سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران

گزارش تحليلي از رويداد هاي کارگري فروردين ماه 1391
رويدادهاي کارگري،سياست هاي ضد کارگري جمهوري اسلامي،مبارزات کارگران

1- بيکارسازي و اخراج کارگران
در فروردين ماه همچنان کشاکش ميان کارگران از يک سو ، دولت وسرمايه داران از سوي ديگر با شدت و حدت بيش از پيش ادامه يافت.تعرض جمهوري اسلامي،سرمايه داران و کارفرمايان به طبقه کارگر با تعيين حداقل دستمزدي چند برابر زيرخط فقر درحالي که گراني بيداد مي کندو تورم افسار گسيخته، بااقدامات سرکوبگرايانه و پيامدفشار هاي افتصادي و سياسي تشديد گرديد.در حالي که وضعيت معيشت کارگران به شدت وخيم شده است ،در همان نيمه اول ماه، قرارداد کار 30 درصد از کارگران واحدهاي توليدي تجديد نگرديد.در سال گذشته امنيت شغلي کارگران بشدت مورد تهديد و تعرض قرار گرفت. هيئت هاي حل اختلاف در وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعي بيش از پيش عملا به کارگزار سياست هاي بيکار سازي و اخراج کارگران از سوي دولت ، کارفرمايان و سرمايه داران ،بدل شدند.اخوان «نماينده کارگري» در هيئت حل اختلاف20 فروردين به ايلنا گفت« در سال گذشته ازميان55 درصد کارگران واحد هاي توليدي در تهران که به هيئت هاي حل اختلاف رجوع داده شده بودند،تنهاده درصداز ميان آنان بازگشت بکار شدند.» کارگران شهاب خودرو پس از تعصيلات سال نو در مقابل کارخانه با درب هاي بسته روبرو شدند و از کار اخراج گرديدند. حقوق و دستمزد کارگران بسياري پرداخت نگرديد و همچنان معوق ماند.عدم رعايت استاندارد هاي ايمني ،بازرسي وحفاظت کار از جمله عدم رعايت استاندار ها به هنگام تخريب بنا همچنان حوادث هولناکي آفريدوگروهي از کارگران ساختماني را به بکام مرگ فرستاد.
در فروردين ماه بردامنه بيکاري و بيکارسازي ها که از ابعاد وسيعي برخوردارشده همچنان افزوده شد. بزرگترين پروژه صنعتي توليد چدن در کردستان به صورت موقت تعطيل گرديد.پيامد هاي آزادسازي قيمت حامل هاي انرژي وافزايش قيمت شديد ارزهاي خارجي و سقوط ارزش ريال ،تاثير تحريم هاي بين المللي و افزايش گسترده واردات،موجب گرديدتا بسياري از کارگران کشاورزي نيز تبديل به کارگران بيکار شدند. هم اکنون با وارد کردن بي سابقه ترين ميزان گندم و برنج (واردات برنج سه برابر نياز صورت گرفته است)، نرخ بيکاري در ميان کارگران کشاورزي افزايش يافته است.همجنين بر اثر واردات يک ميليون و 668 هزار تن قند و شکر تصفيه نشده در سال گذشته،موجب گرديد تا گروه زيادي از کارگران در صنعت قند و شکر بيکار شوند و يا در معرض بيکاري قراربگيرند.
عزت اله بياباني قائم مقام خانه کشاورز (18 فروردين، ايلنا) گفت بدليل واردات بي رويه، 40 هزار شغل و فرصت شغلي بصورت مستقيم در بخش کشاورزي رو به نابودي است. با اجراي قانون «هدفمند کردن يارانه» و در نتيجه افزايش هزينه کاشت و داشت و برداشت برنج و افزايش سه برابري هزينه شالي کاري، کارگران کشاورزي شاليکار بيکار شده اند. ايرج هوسمي رئيس اتحاديه چايکاران اعلام کرد،بدليل سياست هاي دولت و عدم پرداخت مطالبات معوق مانده چايکاران، 50 درصد کارگران چايکار يا بيکار شده اند و يا تبديل به کارگران روزمزد ساختماني شده اند.رئيس اتحاديه چايکاران گفت:عدم پرداخت مطالبات چايکاران از سوي دولت،موجب شده تا 55 هزار خانوار کارگري چايکار دچار مشکلات شديد معيشتي گردند. بخش عمده باغات بزرگ چاي هم اکنون غيرفعال شده اند. تا 20 فروردين ماه دولت هنوز 9 ميليار تومان از مطالبات چايکاران را پرداخت نکرده است. بسياري از مزارع چاي بلااستفاده رها شده اند و زيرکشت نرفته اند.
بحران در واحدهاي مرغداري افزايش يافته و نتايج اين وضعيت بطور مستقيم متوجه کارگران در اين واحدها که بخصوص از غيرمتشکل ترين کارگران هستند و بخش عمده آنان راکارگران مهاجر و بويژه کارگران افغاني تشکيل مي دهند،گرديده و گروه وسيعي از آنان بيکارويا نيمه بيکار نموده است.اغلب واحدهاي مرغداري تخم گذاربا ظرفيتي کمتراز 50 درصد ادامه کار مي دهند. در سال گذشته به دليل عدم پرداخت يارانه واحدهاي توليدي، نيمي از کارگران فعال در اين بخش اخراج شدند.
گروه بيشتري ازکارگران نانوابيکار ويا در معرض بيکاري قرار گرفتند. علي يزداني مسئول کانون انجمن صنفي کارگران استان اصفهان به ايلنا گفت: به دلايل مختلف و از جمله بدليل افزايش کارگاه هاي زيرزميني پخت نان، شاهد افزايش نرخ بيکاري ميان کارگران نانوائي هستيم.
با واردکردن سنگ آهن از سوي سرمايه داران و فروش به کارخانجات ديگر عملأ کارخانه هاي بيشتري تعطيل و کارگران بيشتري دراين صنعت اخراج مي شوند. سود آوري واردات ذغال سنگ صاحبان فولاد غرب را برآن داشت تا کارخانه را تعطيل و کارگران رااخراج کنند،علي رغم آن که کار در اين کارخانه جنبه هميشگي و دائم دارد.
علاوه براين با توجه به شرايط و چگونگي فرآيند توليددر بسياري از واحدهاي توليدي و کارخانه ها به دلايل مختلف (نوع توليد، ماشين آلات فرسوده، تکنولوژي عقب مانده ،ميزان وابستکي به واردات وارز)و همچنين به دليل نرخ بالاي کاربرد انرژي و از جمله انرژي الکتريکي، برخي واحد هاي توليدي و صنايع( مانند صنايع آلومينيم )مجبور به کاهش مصرف انرژي و در نتيجه، کاهش توليدشده اند. بنابر اين اخراج و بيکارسازي کارگران در اين واحدهاي افزايش يافته است.

2- تأمين اجتماعي
در 22 فروردين سال جاري مجلس جمهوري اسلامي ،يک فوريت طرحي را به تصويب رساند که در 19 بهمن ماه 1390 تحت عنوان «طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تآمين نيازهاي کشور و تقويت آن ها در امر صادرات »به مجلس ارائه شده بود. بند 3 ماده اين طرح، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي را موظف مي سازد که حق بيمه کارکنان و کارگران شاغل از سوي پيمانکاران طرح هاي عمراني و غيرعمراني (با مصالح و يا بدون مصالح) را بر مبناي فهرست ارائه شده توسط پيمانکار دريافت کند. براساس همين ماده، اعمال هرگونه روش ديگري غير از روش تأکيد شده دراين ماده براي دريافت ليست بيمه شدگان ويا کنترل آن ممنوع است.
به عبارت ديگر حق هرگونه اعمال نظارت و کنترل بر صحت و سقم فهرست هاي بيمه اي ارائه شده پيمانکاران از سوي تأمين اجتماعي سلب مي شود. نتيجه مستقيم اين طرح تضييغ حقوق قانوني بيمه شدگان و کارگران و مستمري بگيران تأمين اجتماعي خواهد بود.
افزايش تعرفه هاي درمان و دارو و مشکلات کارگران و زحمتکشان
باآغاز سال جديد وعدم تامين اعتبار و بودجه شرکت هاي بيمه و عدم پرداخت بدهي دولت به اين شرکت ها و همچنين عدم تعيين تعرفه هاي درمان و بيمارستاني،دفترچه هاي بيمه هاي بهداشت و خدمات درمان به کاغذ پاره اي بي اعتبار تبديل شده اند.خوشبينانه ترين آمار ها حکايت از آن دارد که در شرايط فعلي حداقل 4 در صد مردم در شهر ها و روستاها به دليل هزينه هاي بهداشتي و درماني زير خط فقر قرار مي گيرند.
در حالي که جهت گيري اصلي سياست هاي جمهوري اسلامي و دولت احمدي نژاد در عرصه بيمه هاي تأمين اجتماعي، درمان، بهداشت و بازنشستگي، مسئوليت زدائي از دولت و شانه خالي کردن از تعهدات در اين عرصه است، مشکلات و محدوديت هاي مربوط به بيمه هاي اجتماعي و بهداشت و دارو يکي از عرصه هاي مهمي است که کارگران و زحمتکشان و تهيدستان با آن دست به گريبان اند.
مديرکل بيمه هاي اجتماعي وزارت تعاون، کار و امور اجتماعي در اسفندماه گذشته اعلام کرد، 40 درصد جمعيت شاغلين در ايران از حداقل خدمات بيمه هاي اجتماعي، بهداشت، درمان و دارو محروم اند و اصولأ تحت پوشش بيمه ها نيستند. مديرکل بيمه هاي اجتماعي وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعي بر اين مساله تأکيد دارد که «البته اين افراد مي توانند بيمه شوند، اما پرداخت بيمه آنقدر برايشان سخت است که از عهده آن برنمي آيند و يا آينکه پس از گذشت مدتي از پرداخت حق بيمه، شرايط ادامه آن را ندارند. موضوع روشن است، نيمي از کارگران و جمعيت شاغل بدليل پائين بودن حقوق و دستمزد خود از تأمين امرار معاش خود باز مي مانند و از اين جهت ترجيح مي دهد که بجاي پرداخت هزينه اين چنين بالاي بيمه، شکم خود و خانواده خود را سير کنند.
در سال گذشته سه موج گراني و افزايش قيمت و هزينه هاي درمان، بيمارستان و دارو در کشور رخ داد. در شهريورماه گذشته بدنبال آزادسازي قيمت حامل هاي انرژي، قيمت دارو و تجهيزات پزشکي افزايش يافت، پس از آن در مهرماه گذشته بدنبال افزايش شديد قيمت ارز مجددأ قيمت اقلام داروئي و تجهيزات پزشکي و وسايل يکبار مصرف افزايش يافت. همچنين در اواخر آذرماه موج سوم افزايش قيمت دارو و تجهيزات پزشکي از سوي وزارت بهداشت به بهانه افزايش «هزينه بازاريابي و تحقيقات داروئي» اعلام گرديد. رئيس سازمان غذا و دارو اعلام کرد «صنايع داروئي کشور با مشکلات اقتصادي جدي مواجه اند و پولي براي بازاريابي وتحقيق و توسعه ندارند، بهمين جهت آئين نامه جديد قيمت گذاري دارو تدوين شده است».
21 فروردين ماه مژدهي آذر رئيس اتحاديه داروخانه داران ايران گفت: تأخير سازمان تأمين اجتماعي در پرداخت مطالبات داروخانه ها باعث شده تا نسخه هاي تأمين اجتماعي را به صورت نقدي محاسبه کنيم. قيمت برخي داروها با افزايش 50 درصدي مواجه شده اند. صندوق تأمين اجتماعي نزديک به شش ماه است که مطالبات داروخانه را پرداخت نکرده است.
افزون براين قرار است که از اول ارديبهشت امسال علاوه برمخارج کلي دارو و افزايش آنها و هزينه «حق فني داروخانه» و «هزينه بازاريابي و تحقيقات داروئي»،هزينه خدمات پرستاري با اجراي قانون تعرفه گذاري خدمات پرستاري که در حال حاضر بصورت طرح آزمايشي در دو بيمارستان در حال اجراست از سوي مردم پرداخت شود.
بعبارت ديگر دولت از مسئوليت هاي خود شانه خالي مي کند و اين هزينه را برگرده مردم و بويژه کارگران و زحمتکشان منتقل مي کند. در واقع علاوه بر مخارج کلي دارو و درمان، مردم بايد هزينه ديگري را تحت نام «خدمات پرستاري» از جيب خود بپردازند.
اما اين همه در حالي صورت مي گيرد که هم اکنون سهم مردم از پرداخت هزينه درمان بيش از 70 درصد رقم هزينه است. بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهاني، ميزان ثابت هزينه هاي پرداختي از جيب مردم براي مساله سلامتي در سال 2000( ) حدود 5/95 درصد از کل هزينه و در سال 2006 حدود 8/94 درصد بوده است و در طي اين مدت اين مهم کاهش نيافته است.
علاوه بر آن که گزارش هاي رسمي مختلف همگي از افزايش قيمت هزينه هاي بيمارستاني، دارو و هزينه هاي بهداشت و درمان در سال گذشته حکايت دارند. بدليل گسترش دامنه تحريم ها، افزايش شديد قيمت ارزهاي خارجي و سقوط 50 درصدي ارزش ريال و عواملي چون فرسوده بودن سيستم گرمائي و سرمائي در بيمارستان ها و مصرف بالاي انرژي و همچنين افزايش هزينه نهاده هاي انرژي(بر اساس آمار هزينه نهاده هاي انرژي در بيمارستان ها 400-300 درصد افزايش يافته اند) در بيمارستان ها، موجب گرديده است که هزينه هاي واحدهاي درماني، بهداشتي بيش از 50 درصد افزايش يابد.
علاوه بر اين آزاد سازي قيمت حامل هاي انرژي و «هدفمند کردن يارانه ها»، باعث افزايش قيمت مواد مصرفي غذائي، داروئي و تجهيزات پزشکي و يکبارمصرف در بيمارستان ها گرديده است.همچنين وضعيت «رکود تورمي» و بالا رفتن جهش وار نرخ تورم، بر هزينه اين مزاکز افزوده است. دور تسلسلي از افزايش قيمت ها که پايان ناپذير مي نمايد. بعبارت ديگر سياست هاي رژيم در جهت «تامين اجتماعي رقابتي» و يا واگذاري آن به بخش خصوصي معنايي جز گذاشتن بار هزينه درمان و بهداشت بر دوش کارگران و زحمتکشان نخواهد داشت.
قبلأ قرار بود دولت با تدوين آئين نامه و تخصيص اعتباراتي از تاحيه مجموع دريافتي دولت از بيمارستان ها، درصدي را به خدمات پرستاري اختصاص دهد. اما در بودجه سال 91 هيچ اعتباري بر اين مورد در نظر گرفته نشده است. بعبارت ديگر اين هزينه نيز بايد از جيب بيماران پرداخت شود. بهرحال هزينه هاي «حق فني داروخانه ها» و «هزينه بازاريابي وتحقيقات داروئي» و «تعرفه گذاري خدمات پرستاري» تمامأ باري است که دولت از مسئوليت آن شانه خالي مي کند و بار هزينه آن رابه مردم منتقل مي کند. در شرايطي که از يک سو در سال هاي اخير دولت درآمد هاي بي سابقه اي از فروش نفت کسب کرده است.از سوي ديگر با آزاد سازي قيمت حامل هاي انرژي و حذف سوبسيد ها گراني،تورم و هزينه هاي سنگيني را به مردم تحميل نموده است.

3- طرح «استاد و شاگردي نوين»
درشرايطي که اوضاع اقتصادي ايران هر لحظه وخيم ترمي گردد ودر حالي که نفس اقتصاد ايران در ورطه رکود تورمي وگستره تحريم ها به شماره افتاده است وافزون برآن، سياست هاي دولت احمدي نژاد و جمهوري اسلامي براي ايجاد اشتغال ( از جمله، طرح بنگاه هاي رود بازده و...) شکست خورده و نتايج معکوس ببار آورده است .در حالي که کارگاه ها و کارخانه ها و واحد هاي توليدي يکي پس ديگري تعطيل و بسته مي شوند.در شرايطي که تعداد بيکاران از مرز 6 مييليون نيز تجاوز مي کند.طرح «استاد و شاگردي» آن گونه که شيخ الاسلامي مي گويد،براي «ايجاد بسترهاي لازم براشتغال مولد وپايدارمطابق با فناورهاي روز و همچنين استمرار و تثبيت مشاغل» در معرض اجرا قرارگرفت.البته وي بلافاصله مي افزايد اين طرح به ويژه در حوزه «مشاغل خانگي و سنتي »با استفاده از ظرفيت «بخش هاي غيردولتي» و اجراي «سياست هاي کلي اشتغال ابلاغي از سوي خامنه اي » که همان سياست هاي نئوليبرالي و ساختاري است ،خواهد بود.
اين طرح در 14 ماده و يک تبصره تنطيم شده که اهداف ،تعاريف و ساختاراجرا و محدوه آن راشامل مي شود.
طرح « استاد و شاگردي » از همان ابتداي ارائه واعلام، با مخالفت ها و اعتراض کارگران و فعالين کارگري پيشرو و همچنين تشکل هاي مستقل کارگري روبرو گرديد.علاوه براين برخي ازنمايندگان مجلس با توجه به رقابت ميان گرايش هاي جناح مسلط رژيم و همچنين برخي از تشکل هاي«کارگري» دست ساز و حکومتي نيز از جوانب و زوايائي بابخش هائي از طرح مخالفت و يا ايراداتي برآن داشتند. حتي محمد حسين فروزانفر معاون وزير تعاون ،کار و رفاه اجتماعي رژيم تلويحا از عدم موافقت واستقبال سرمايه داران و کارفرمايان با اين طرح خبر داده بود .وي گفته بود ما در حال مذاکره با کارفرماياني هستيم که ممکن است به دليل محدوديت هاي قانون کارو تامين اجتماعي تا کنون نتوانسته اند اين فضا را براي گسترش فرصت هاي شغلي استاد- شاگرد به وجود بياورند.نهايتا در اسفند ماه گذشته اين طرح با پاره اي« اصلاحات» از سوي شوراي عالي اشتغال جمهوري اسلامي به وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعي ارائه شد. درفروردين ماه امسال اين طرح بانام طرح«استاد و شاگردي- نوين»از سوي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي جمهوري اسلامي تصويب و براي اجراء به سازمان آموزش فني- حرفه اي ابلاغ گرديد..
طرح «استاد و شاگردي – نوين »در اساس در راستاي تشديد استثمار و بي حقوقي کارگران و بيکاران و نقض ومسخ کردن قانون کار و بطور مشخص مسئوليت زدائي از دولت و تعهدات و وظايف آن است.اين طرح آشکارا حق حيات و کار کارگران وبيکاران را مورد تعرض قرار مي هد.
از ويژگي هاي اين طرح آن است که «شاگرد» در« دوره آموزش» از شمول قانون کار و قانون تأمين اجتماعي خارج و اين مسأله در قرارداد صريحأ ذکر مي گردد.
گرچه قبلأ قرار بود در طي دوران« شاگردي »مبلغي به اسم «کمک هزينه» يا «شاگردانه»بعنوان مزد به شاگرد پرداخت شودو پيشتر شيخ الاسلامي در سال گذشته گفته بود«افرادي که جذب بازار کار مي شوند نبايد از ابتداي کار توقع دستمزد کامل داشته باشند.»اما در طرح« استاد وشاگردي - نوين »اعلام شده ،که در طي دوره آموزشي (شاگردي)، «به جهت آموزشي بودن طرح هيچ مبلغي تحت هر عنوان از جمله مزد و حقوق توسط استادکار به شاگرد پرداخت نمي شود».
موضوع مهم ديگري که در اين طرح بايد بدان اشاره کرد، گسترش و تشديد تبعيض عليه زنان در اين طرح است. درطرح آمده است که جنسيت استادکار و شاگرد بايستي يکسان باشد. اهميت اين موضوع از جمله آنجا خود را مي نماياندکه با توجه به اهداف ،حدود و امکانات و چگونگي اجراي طرح و افزون برآن بر اساس واقعيت هاي موجود در جامعه ايران، به دلايل مختلف استادان زن در حرف و مشاغل و رشته ها و صنايع مختلف، بسيار کمتر و معدود است، بنا براين زنان جوياي کار نمي توانند استادان مورد نظر يا کارگاه مورد نظر خود را در رشته معين و مورد نظر خود را بيابند .از اين رو اين طرح خود مانعي بر سر راه زنان جوينده کار و آموزش و اشتغال آنان خواهد بود.
علاو براين، يکي از ويژگي هاي بيکاري در ايران وجود گروه وسيعي از جواناني است که از دانشگاه ها فارغ التحصيل شده و داراي مدارک تحصيلي دانشگاهي هستند.روشن است که طرح استاد و شاگردي نمي تواند چنين بيکاراني را جذب کند و مثلأ آنان را براي شاگري در حجره اي در بازار و يا مشاغلي در خانه بکار بگمارد.
در حالي که سياست هاي کلي رژيم در عرصه اشتغال نه تنها قادر به ايجاد فرصت هاي شغلي براي جوانان و بيکاران نيست،بلکه حفظ همين سطح از اشتغال نيزبا توجه به شرايط امروز جمهوري اسلامي محتمل به نطر نمي رسد.بنابر اين اجراي اين طرح سر نوشتي متمايز از ديگر راهبرد هاي رژيم در عرصه اشتغال نخواهد داشت.طرح ضد کارگري «استاد و شاگردي» در اساس، پيامد اجراي سياست هاي نئوليبرالي وتهاجم سرمايه داري بحراني ايران عليه طبقه کارگراست. به ويژه اين که طرح در جهت مسئوليت زدائي از نقش دولت در پاسخ به معضلات اجتماعي و رها کردن بيکاران وبيکاري ساختاري به دست بازار خواهد بود.از سوي ديگر اين طرح پاسخ و راهبرد رژيمي نظامي - امنيتي در عرصه اشتغال است که خود به بزرگترين سرمايه دار و کارفرماي کشور تبديل شده وآشکارا حق حيات کارگران را مورد تعرض قرار مي دهد.
اما ايستادگي ومبارزه کارگران در برابر سياست هاي ضد کارگري رژيم در پرتو قدرت کارگران که در وحدت وبرپائي تشکل هاي مستقل کارگري نهفته است،ميسر خواهد بود
کميسيون کارگري سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران
خرداد 1391

[ نسخه چاپی ]     [ بازگشت به صفحه اول ]


اخبار
درگيري فيزيکي مردم با گشت ارشاد در ميدان درکه تهران
تجمع حق التدريسان و معلمان پيش دبستاني مقابل مجلس
روزنامه رسمي حكم ابطال رياست مرتضوي را چاپ نكرد
دلار 2023 تومان ، سكه 747 هزار تومان
اظهار ناتواني دولتي ها در جلسه مجمع تشخيص
مقابل شهرداري ملارد رخ داد خودسوزي مقابل چشم شهردار
بازداشت يک فعال سياسي عرب در حميديه
خواستار پايان اعتصاب غذاي کبودوند هستيم
رييس اتحاديه ناشران و كتابفروشان:كتابفروشان به تعطيلي فكر مي‌كنند :
فدراسيون دوچرخه‌سواري هم «تعليق» شد
اخبار دانشجوئی
کوي دانشگاه تهران ۱۰ روز قبل و بعد از ۱۸ تير تعطيل است
اجراي دستورالعمل پوشش دانشجويان از اول مهر/ انتقاد از نيروي انتظامي۱۳۹۱/۰۳/۲۰
۶۲ درصد مدال‌آوران ايراني رقابت‌هاي علمي جهاني از کشور رفتند
ادامه‌ي تنش در دانشگاه مازندران به دنبال مرگ يک دانشجو
گزارش شوراي دفاع از حق تحصيل
سخنان وزير علوم افشاي نقض آشکار حقوق دانشجويان است
تجمع اعتراضي دانشجويان علوم پزشکي در مقابل مجلس و وزارت بهداشت
نويد بهاري دانشجويان از پشت ميله هاي زندان
تجمع ۵ روزه‌ي دانشجويان علوم پايه در مقابل وزارت بهداشت
اعتراض داريوش اجلالي، دانشجوي دانشگاه ياسوج با دوختن لب‌هايش
 
کارگران دربند را آزاد کنید

دانشجویان دربند را آزاد کنید

برگی از تاریخ

با یاد یاران

اسامی قربانيان کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷

شورای دانشجویان و جوانان چپ ایرانخبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران


آرشیو آثار کلاسیک مارکسیستی

Copyright 2004 © etehadefedaian.org - All Rights Reserved - Administration