The Union Of People's Fedaian Of Iran
اخبار    سرسخن    مقالات سیاسی    اعلامیه ها    ديدگاه ها    کارگری    زنان    دانشجویی    مسئله ملی    اجتماعی    رويدادهای بين المللی    برای جهانی دیگروسوسياليسم    حقوق بشر    گفتارهای رادیویی    یادها    در راه کنگره    اعلان ها    موضوعی    گفتگو      
صفحه اول معرفي و تاريخچه  |   اسناد سازمان  |   آرشيو  |   پيوندهاي ديگر  |   آدرس هاي ما  |   آرشيو مقالات

تقسيم کار دو جناح عمده حکومت جهت کشاندن مردم به پاي صندوقهاي رأي

اکرمی رضا

پنج شنبه، نهم آذر ماه 85، کيهان ارگان جناح «اصولگراي » جمهوري اسلامي در تيتر اول خود مي نويسد« آغاز تبليغات 164 نامزد مجلس خبرگان» وآفتاب يزد که بيشتر مواضع جناح «اصلاح طلب » رژيم را بازتاب مي دهد درتيتر نخست اين روزنامه، خبر مسرت انگيز خود را نشانده است که :
«ليست مشترک اصلاح طلبان براي انتخابات شورا ها در تهران »قطعيت يافته است.
اگر فقط نظري برصفحه اين دو روزنامه انداخته باشيم و تعقيب کننده حوادث سياسي يا به عبارت ديگر بازي سياسي رهبران رژيم از هر دو جناح عمده آن نباشيم تصور مي کنيم که صحبت از انتخابات و مقوله واحديست . آنجا خبر از آغاز تبليغات است و اينجاگفته مي شود اصلاح طلبان هم براي دادن کانديدا به ليست واحدي رسيده اند .
اما واقعيت امر چيز ديگريست. و ماجرا از آنجا شروع مي شود که جناح« اصول گرا» که بنا به گفته برخي از فعالين آن ، در عمليات لايه بندي استادند ، و از کم مايگي حريف «اصلاح طلب » خود نيزاطلاع کافي دارند، سرنوشت دو «انتخابات »را که از اساس ماهيت و خصلت متفاوتي دارند به هم گره زدند و با همزمان کردن انتخابات «خبرگان رهبري» و شوراهاي اسلامي ،همه اکيپهاي بازي را در زمين نگه داشتند بدون اينکه قرار باشد در مسابقه اي واحد شرکت کنند و يا جايزه اي يکسان دريافت نمايند.
مي دانيم خارج ازرفتاري که مسئولين جمهوري اسلامي در قبال قانون دارند ،تا جائيکه به مجلس «خبرگان » مربوط مي شود ،اين نهاد در رأس قدرت سياسي نظام اسلاميست ، چرا که ،انتخاب رهيري و نظارت بر کار آن و حتي عزل وي در شرايط احتمالي ، در اختيار اين نهاد است و ميدانيم که رهبر در چنين سيستمي يعني « ولي مطلقه »و بر طبق قانون همين نظام ، هيچ گوشه اي از فعاليت سياسي و اجتماعي در کشور ، از فرماندهي و دست اندازي رهبر در امان نيست .
و باز مي دانيم که بر طبق همين قانون، ترکيب چنين مجلسي با اراده رهبر شکل ميگيرد . رهبر شوراي نگهبان را تعيين مي کند،گذشته از اين که اعضاي اين شورا ، هم زمان ، کانديداي همين مجلس اند، کار تعيين صلاحيت ساير کانديدا ها را بعهده دارند. که اين امر نيزاز جمله با شرکت در امتحا ني تعيين مي شود که ممتهنين آن ، خود ،شرکت کننده در کنکور اند- اگر معادله کمي پيچيده شد مرا ببخشيد وگريبان قانون نويسان « دمکراسي ديني »را بگيريد- در چارچوب چنين قانوني تا جائيکه به ساير اقشار اجتماعي ،منهاي آخوند ها مربوط مي شود تنها توازن قواي درونيست که اجازه مي دهد گرايشهاي مختلف روحانيت در چنين انتخابات و مجلسي حضور داشته باشند ،که مطابق واقعيات کنوني ،جائي براي «اصلاح طلبان » رزو نشده بود .واين را خود آنها از قبل مي دانستند و عليرغم تقلاي برخي احزاب و شخصيتهاي اين جناح براي کشاندن پاي افرادي از آخوندهاي ميانه رو تر در صحنه« انتخابات»، آنها ترجيح دادند عرض خود نبرند وبه امثال مصباح يزدي و جنتي هم زحمت تصحيح چند ورقه بيشتر را ندهند . البته شايد نمي خواستند همچون ملا حسني نماينده ولي فقيه در اروميه نيز دنبال گواهي پزشکي بروند 1.
در هر حال جناح«اصلاح طلب »خيلي زود دريافت که بايد پاي خود را از اين ماجرا بيرون بکشد و به جز شيخ مهدي کروبي و حزب «اعتماد ملي »تحت فرمان وي که در نشست نمايندگان مناطق اين حزب مي گويد «يادتان باشد كه ما يك حزب هستيم كه قصد معرفي آن را داريم و مي‌خواهيم تا تابلوي حزب را جا اندازيم و هر كاري را با تابلوي حزب انجام دهيم بنابراين بايد تمام توان خود را براي گرم شدن انتخابات و حضور مردم به كار ببريم تا بتوانيم بخشي از شوراها را در اختيار بگيريم و در خبرگان پيروز شويم.»
تقريبا همه احزاب و شخصيتها ي اين جناح بدون اينکه از لفظ تحريم استفاده کنند مجبور شدند در اين بخش« انتخابات »ميدان را به رقيب بسپارند و بدون اينکه کمترين پاسخي به اين مسئله و معضل گرهي سيستم سياسي خود بدهند که اصلاحات بدون نزديک شدن به هرم قدرت و همه قدرت که در دست ولي فقيه قرار دارد راه به کجا خواهد برد؟ قشون خود را به ميدان ديگري کشاندند که همان انتخابات شوراهاي اسلاميست و نتيجه آن، حتي اگر به پيروزي آنها نيز تمام شوددر سرنوشت سياسي کشور بي تأثيرخواهدبود.البته ميدانيم در مواردي همچون تهران، آنها را بر سر سفره پر آب و ناني مي نشاند که همچون احمدي نژاد، ميتوان اگر کمي هم به علم لايه بندي مهارت داشت، براي دوره هاي بعدي انتخابات ، آرائي خريد.
بدينصورت پس از نق زدنهاي محدود اوليه« اصلاح طلبان » ، جناح «اصولگرا » بدون اينکه با مزاحمت جدئي روبرو گردد مشغول جور کردن ترکيب « مجلس خبرگاني»شد که افراد آن بدنبال کشف رهبربروند .اين مجلس که تعداد آن 89نفر خواهد بود. يک گرايش ويک رنگ (البته با عمامه سياه يا سفيد» واز يک جنس،چون چنانکه از ليست منتشره در همين شماره کيهان مي بينيم يک زن نيز در ترکيب 164نفره کانديداها وجود ندارد.2 تشکيل خواهد شد .
اگر چه با توجه به دست چين شدن کانديداها، نگراني اي ازبابت« آراء مردم» در انتخابات خبرگان وجود ندارد و حتي چنين به نظر مي رسد که در برخي استانهااساسا رقابتي وجود نداشته باشد و با توجه به سيستم انتخاباتي اين مجلس حد نصابي نيز مورد نياز نيست ،اما براي آيت اله علي خامنه اي بسيا مهم است که اين ننگ تاريخ معاصر ايران را به نام مردم به خورد جهانيان بدهد و خود را ولو به صورت غير مستقيم حاصل انتخاب مردم قلمداد نمايد .
اين جاست که ميزان مشارکت مردم در پاي اين صندوق رأي مشحص ،اهميت ويژه اي مي يابد .تأکيد بر اين صندوق رأي مي کنم ،چرا که مي بينم هستند کساني که به چنين ويژه گي اي توجه لازم ندارند و هم گام با اصلاح طلبان حکومتي که اصل اعتبارو بقاء رژيم بر همه الويتهاي ديگراشان برتري دارد از تربيت دمکراتيک مردم در پاي صندوقهاي رأي شوراهاي اسلامي صحبت مي کنند که هر گاه در زمان ديگري هم انجام مي گرفت در ساختارسياسي کنوني کشور قابل بحث بود.
تفکيک حضوروميزان آراء در حوزه هاي انتخابي موجود .با شگردهائي که از مسئولين اجرائي وزارت کشور و شوراي نگهبان مي شناسيم .براي اين دو انتخابات که از اساس متفاوتند ،اگر با قصد پر کردن حوزه ها و صندوقهاي رأي و تراشيدن اعتبار براي رهبري نظام – که در مورد اصلاح طلبان حکومتي ترديد جدي وجود دارد – نباشد در بهترين حالت خود فريبيست.
حضور 10 در صدي با حضور 50 درصدي در پاي صندوقهاي رأي مجلس خبرگان از اساس متفاوت است .همزماني دو انتخابات خبرگان و شوراهاي اسلامي . حذف « اصلاح طلبان » در اولي و جا گذاشتن براي برخي کانديداهاي آنها در صحنه انتخابات و تبليغات دومي ، اساسا به همين منظور تعبيه شده است .و البته اين هم روشن بوده است و بارها چهره هاي سرشناس همين جناح ياد آ ور شده اند که آنها نيز راهي غير از مسير انتخابات در چارچوب همين ساختار نمي شناسند . اما آيا سرنوشت محتوم مردم ما و به وِيژه نيروهاي اپوزيسيون نيز در اين است که هر بار به بهانه اي در مقابل اين چالش، کفه را به نفع يک طرف سنگين نمايند، بدون اينکه از حاصل کار هيچ نتيجه اي گرفته باشند ؟
يا بايد نيروئي فراهم آورد که اين ساختار ضددمکراتيک و استبداد مطلقه را به چالش به طلبد و تقويت نهاد هاي واقعا مستقل مدني ،سنديکائي ،فرهنگي و اجتماعي غير دولتي وتلاش جهت يافتن اشکالي از فعاليت سياسي و نافرماني مدني که هدف محوريش نه حفظ يا شستن سر وروي حاکميت کنوني، بلکه فراتر رفتن از آن وگشودن يک چشم انداز دمکراتيک در کشور را در دستور کار خود قرارمي دهد را پيش کشيد .اگر اين راه دشوار است با گرم کردن تنور انتخاباتي بي رمق بردشواري شکل گيري حرکتهاي مستقل مردمي نيافزائيم .
10 آذر85 akrami_r@yahoo.com
---------------------
1 به گزارش سايت «سرمايه» امام جمعه اروميه که به دليل عمل جراحي چشم نتوانسته بود در آزمون کتبي خبرگان رهبري شرکت کند درباره دلايل رد صلاحيت خود گفت: به دليل اين که پزشک معالجم مرا به مدت سه ماه ممنوع المطالعه کرده است، نتوانستم در آزمون کتبي داوطلبان مجلس خبرگان شرکت کنم و اسناد و مدارک لازم را هم در اين زمينه به شوراي نگهبان ارايه کردم ولي شوراي نگهبان آن‌ها را رد کرد و گفت: به نظر من برخي افراد که اظهارنظرهايي درباره رد صلاحيت من داشته‌اند خودشان صلاحيت علمي و اخلاقي ندارند.
امام جمعه اروميه همچنين درباره رد صلاحيت نامزدهاي انتخابات مجلس خبرگان رهبري در آذربايجان غربي اظهار مي‌دارد: شوراي نگهبان صلاحيت ۱٣ نفر از ۱۵ داوطلب را تاييد نکرده است و فقط دو نفر باقي‌مانده‌اند و چون ما بايد سه نماينده در خبرگان داشته باشيم احتمالاً يک نفر از ديگر استان‌ها که صلاحيت گرفته به استان آذربايجان غربي مي‌آيد.
2 فهرست نهايي نامزدها
براساس اعلام ستاد انتخابات كشور اسامي 164 نفر از تأييد شدگان انتخابات خبرگان رهبري به تفكيك استان كه از امروز اجازه تبليغات دارند به شرح زير است:
آذربايجان شرقي:
مرتضي بني فضل (جامعتين)، محمد تقي پورمحمدي، عسگر ديرباز، محمد فيض (جامعتين)، محسن مجتهد شبستري (جامعتين)، محمد صادق نجمي (جامعتين) سيد محمد واعظ موسوي
آذربايجان غربي:
سيد اكبر غفاري قره باغ (جامعتين) حسن فقيهي سرشكي، مهر علي اكبر قريشي (جامعتين)، سيد محمدرضا مدرسي مصلي (جامعتين) حسن نمازي
اردبيل:
سيد حسن آملي كلخوران (جامعتين)، محمد حسين زاده يزدي، مير ابراهيم سيد حاتمي (جامعتين)، سيدفخرالدين موسوي ننه كران
اصفهان:
حسين تاج آبادي، صفر علي شريعت فلاورجاني، حسن آقا شريعتي نياسر، سيديوسف طباطبايي نژاد (جامعتين)، عبدالمحمود عبداللهي (جامعتين)، محمد عمومي، محمد علي فقيهي، محسن فقيهي سرشكي، رضا مختاري اسفيدواجاني، مرتضي مقتدائي، سيد ابوالحسن مهدوي (جامعتين)
ايلام:
سيدمجتبي طاهري، رحيم محمدي
بوشهر:
سيدهاشم حسيني بوشهري (جامعتين)، هاشم نيازي
تهران:
سيدمحسن آقاميرمحمدعلي، عباسعلي اختري، رضا استادي مقدم(جامعتين)، محسن اسماعيلي، محمدآقا امامي(جامعتين)، سيدمحمدعلي امين، محمدباقر باقري(جامعتين)، سيدهاشمي بطحائي، محمدرضا توسلي، احمد جنتي(جامعتين)، سيدعباس حسيني قائم مقام، عزيز خوشوقت، قربانعلي دري نجف آبادي(جامعتين)، غلامرضا رضواني(جامعتين)، حسن روحاني(جامعتين)، محمدحسن زالي، علي اكبر فيض، محسن قمي، محسن كازرون(جامعتين)، محمدمحمدي دعوسرائي(جامعتين)، محمدحسن مرعشي، تقي مصباح(جامعتين)، غلامرضا مصباحي مقدم(جامعتين)، سيدمحسن موسوي تبريزي، سيداحمد موسوي وادقاني، علي مؤمن پور مشكيني(جامعتين)، عبدالنبي نمازي(جامعتين)، سيدابوالحسن نواب، مهدي هادوي مقدم، هاشم هاشم زاده، اكبر هاشمي بهرماني(جامعتين)، محمد يزدي(جامعتين).
چهارمحال و بختياري
عليرضا اسلاميان، محمدرضا ناصري كوچه بيوك(جامعتين)
خراسان جنوبي
سيدابراهيم رئيس الساداتي(جامعتين)، محمدابراهيم رباني مهموئي، قربانعلي شهميري
زنجان
غلامرضا فياضي، محمدتقي واعظي(جامعتين)
سمنان
عبدالله احمدي، سيدمحمد شاهچراغي(جامعتين)
سيستان و بلوچستان
سيدمجتبي حسيني، سيدعبدالصمد ساداتي، علي احمد سلامي، عباسعلي سليماني اسبوكلائي(جامعتين)
فارس
اسدالله ايماني(جامعتين)، احمد بهشتي (جامعتين)، محمدصادق (محي الدين) حائري(جامعتين)، سيدعلي اصغر دستغيب(جامعتين)، سيدعلي محمد دستغيب، محمدمهدي شب زنده دار جهرمي(جامعتين)، سيداحمد فاطمي، سيدمحمد فقيه
قزوين
علي اسلامي(جامعتين)، سيدمحمد اماميان، هادي باريك بين(جامعتين)، علي شيخ محمدي
قم
محمد دانش زاده، محمد سجادي عطاءآبادي، محمدصادق علم الهدي، محسن غرويان، اسماعيل نوري
كردستان
عبدالرحمن خدائي، محمد شيخ الاسلامي، حسام الدين مجتهدي، عليرضا مستشاري
كرمان
محمد بهرامي خوشكار، سيداحمد خاتمي(جامعتين)، امان الله عليمرادي، محمدعلي موحدي كرماني(جامعتين)، محمد هاشميان(جامعتين)
خراسان رضوي
ابوالقاسم خزعلي(جامعتين)، حسن عالمي، سيداحمد علم الهدي(جامعتين)، عبدالجواد غرويان، محمدرضا فاكر(جامعتين)، اسماعيل فردوسي پور، سيدمحمود مدني بجستاني، علي اصغر معصومي(جامعتين)، عباس واعظ طبسي(جامعتين)، سيدمحمود هاشمي شاهرودي(جامعتين)
خراسان شمالي
سعيد رجايي اربابي، حبيب الله مهمان نواز(جامعتين)
خوزستان
محمدحسين احمدي، سيدابوالحسن حسن زاده، محسن حيدري آل كثيري، علي شفيعي (جامعتين)، عبدالكريم فرحاني، علي فلاحيان(جامعتين)، عباس كعبي نسب، محسن محمدي عراقي(جامعتين)، سيدمحمدعلي موسوي جزايري(جامعتين)
كرمانشاه
حسين زرندي، محمود محمدي عراقي(جامعتين)، حسن ممدوحي(جامعتين)، امان نريماني، مهدي نيكوي
كهگيلويه و بويراحمد
علي عدالت، سيدكرامت الله ملك حسيني (جامعتين)
گلستان
محمد تابش، سيدعلي حسيني، سيدحبيب الله طاهري، سيدكاظم نورمفيدي
گيلان
مختار امينيان(جامعتين)، محمدعلي تسخيري(جامعتين)، رضا رمضاني، زين العابدين قرباني(جامعتين)، عباس محفوظي(جامعتين)، علي ميرحسيني اشكوري
لرستان
عليرضا تقوايي، مجيد حاجاتي، سيدمحمدنقي شاهرخي(جامعتين)، سيدحسن طاهري خرم آبادي(جامعتين)
مازندران
صادق اردشير لاريجاني(جامعتين)، سيدرحيم توكل، سيدصابر جباري(جامعتين)، حسين ردايي، نورالله طبرسي(جامعتين)، علي معلمي و سيدحسن شجاعي.
مركزي
احمد دانش زاده، احمد مبلغي، احمد محسني گرگاني (جامعتين)، سيدابوالفضل ميرمحمدي (جامعتين)
هرمزگان
محمدحسن احمدي فقيه، محمود رجبي، غلامعلي نعيم آبادي (جامعتين)
همدان
علي رازيني، احمد صابري همداني (جامعتين)، غياث الدين طه محمدي (جامعتين)، سيد مصطفي موسوي فراز
يزد
سيدجليل صدر طباطبايي، ابوالقاسم وافي (جامعتين)
[ نسخه چاپی ]     [ بازگشت به صفحه اول ]


اخبار
درگيري فيزيکي مردم با گشت ارشاد در ميدان درکه تهران
تجمع حق التدريسان و معلمان پيش دبستاني مقابل مجلس
روزنامه رسمي حكم ابطال رياست مرتضوي را چاپ نكرد
دلار 2023 تومان ، سكه 747 هزار تومان
اظهار ناتواني دولتي ها در جلسه مجمع تشخيص
مقابل شهرداري ملارد رخ داد خودسوزي مقابل چشم شهردار
بازداشت يک فعال سياسي عرب در حميديه
خواستار پايان اعتصاب غذاي کبودوند هستيم
رييس اتحاديه ناشران و كتابفروشان:كتابفروشان به تعطيلي فكر مي‌كنند :
فدراسيون دوچرخه‌سواري هم «تعليق» شد
اخبار دانشجوئی
کوي دانشگاه تهران ۱۰ روز قبل و بعد از ۱۸ تير تعطيل است
اجراي دستورالعمل پوشش دانشجويان از اول مهر/ انتقاد از نيروي انتظامي۱۳۹۱/۰۳/۲۰
۶۲ درصد مدال‌آوران ايراني رقابت‌هاي علمي جهاني از کشور رفتند
ادامه‌ي تنش در دانشگاه مازندران به دنبال مرگ يک دانشجو
گزارش شوراي دفاع از حق تحصيل
سخنان وزير علوم افشاي نقض آشکار حقوق دانشجويان است
تجمع اعتراضي دانشجويان علوم پزشکي در مقابل مجلس و وزارت بهداشت
نويد بهاري دانشجويان از پشت ميله هاي زندان
تجمع ۵ روزه‌ي دانشجويان علوم پايه در مقابل وزارت بهداشت
اعتراض داريوش اجلالي، دانشجوي دانشگاه ياسوج با دوختن لب‌هايش
 
کارگران دربند را آزاد کنید

دانشجویان دربند را آزاد کنید

برگی از تاریخ

با یاد یاران

اسامی قربانيان کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷

شورای دانشجویان و جوانان چپ ایرانخبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران


آرشیو آثار کلاسیک مارکسیستی

Copyright 2004 © etehadefedaian.org - All Rights Reserved - Administration