The Union Of People's Fedaian Of Iran
اخبار    سرسخن    مقالات سیاسی    اعلامیه ها    ديدگاه ها    کارگری    زنان    دانشجویی    مسئله ملی    اجتماعی    رويدادهای بين المللی    برای جهانی دیگروسوسياليسم    حقوق بشر    گفتارهای رادیویی    یادها    در راه کنگره    اعلان ها    موضوعی    گفتگو      
صفحه اول معرفي و تاريخچه  |   اسناد سازمان  |   آرشيو  |   پيوندهاي ديگر  |   آدرس هاي ما  |   آرشيو مقالات

پخش «اعترافات»، ترس از تحول؟

مسعود فتحي

پخش «اعترافات» خانم هاله اسفندياري و آقايان کيان تاجبخش و نيز رامين جهانبگلو از تلويزيون جمهوري اسلامي از ‏همه سو با اعتراض و انزجار عليه نقض حقوق اوليه آن ها مواجه شد. وادار کردن قربانيان سرکوب دولتي، به اداي ‏اظهاراتي عليه خود و اقرار به جرائمي که ديگران براي آن ها تراشيده اند، زير پا گذاشتن ابتدائي ترين حقوق انساني آن ‏ها به خشن ترين وجه است‏‎. ‎
دستگاه سرکوب جمهوري اسلامي در طول ۲۸ سال گذشته همواره از اين شيوه براي هتک حرمت انساني قربانيان ‏سرکوب استفاده نموده است. در دهه ۶۰ پخش «مصاحبه» با زندانيان شکنجه شده جزو برنامه هاي روزمره بود. به ‏کرات زندانيان شکنجه شده بر صفحه تلويزيون عليه خود و آرمان هاي خود سخن گفته و آن چه را که به آن ها ديکته ‏شده بود، در مقابل دوربين ها به زبان آورده اند‏‎. ‎
از دهه هفتاد به بعد اما اين قبيل مصاحبه ها نقش ديگري نيز پيدا کرده اند. جرئي از پروژه هاي تدارک شده براي دامنه ‏بخشيدن به اقدامات عليه گروه معيني از فعالان جنبش هاي اجتماعي و مدني شده اند. بازجويان وزارت اطلاعات تلاش ‏کرده اند با کنار هم چيدن بخشي از اين «اعترافات» در قالب برنامه هاي تلويزيوني مثل «هويت»، «چراغ» و ... ‏بازداشت هاي خود در ميان نيروهاي معيني را موجه جلوه دهند. مجريان اين نوع يورش هاي پروژه اي به گروه هاي ‏اجتماعي و سياسي معين، هر بار با شکار قربانيان خود هم چنين تلاش کرده اند بخشي از سناريو هاي دلخواه را از ‏زبان بازداشت شدگان و در قالب اعترافات، اعلام کنند. بازداشت دسته جمعي ملي مذهبي ها، ربودن سيامک پورزند، ‏بازجوئي هاي اداره اماکن نيروهاي انتظامي و... از آن جمله بوده اند. هر کدام در پي کشف «توطئه» اي بودند که عليه ‏‏«نظام اسلامي» و براي «براندازي نرم» آن چيده شده بودند. هر کدام از اين پروژه ها در زمان خود فشار بر فعالين ‏نهاد هاي مدني را افزايش داده اند و دست آخر بعد از ماه ها و گاه سال ها انفرادي و بازجوئي و زندان به بايگاني ‏سپرده شده اند‎. ‎
‎ «‎توطئه» اخير هم که گويا از طرف چند محقق و استاد دانشگاه در حال تکوين بوده است، از آن جمله است. اتهام همه ‏افرادي که در اين فيلم با آن ها «مصاحبه» شده، مشارکت در «براندازي نرم» يا تدارک «انقلاب مخملي» بوده است. ‏فيلم تهيه شده هم در صدد آن است که نشان دهد همه افراد معترف اند که جزو اين پروژه بوده اند. خود تهيه کنندگان فيلم ‏هم براي اثبات جاسوسي اين زندانيان، با استفاده از نمايش صحنه هائي از تظاهرات در گرجستان، اوکراين و قرقيزستان ‏مدعي اند که پشت همه انقلابات موسوم به «مخملي» توطئه اي در کار بوده و بنياد ها و نهاد هاي تحقيقاتي و دانشگاهي ‏آمريکا نيز جزئي از شبکه تدارک اين انقلابات هستند‏‎. ‎
دکتر هاله اسفندياري بعد از ۷۰ روز انفرادي و تحت ارشادات بازجويان معترف است که : « فرصتي برايم پيش آمد که ‏روي اين مسايل... فکر کنم و صحبت‌هايي هم دراين‌باره کرديم واقعا به اين نتيجه رسيدم که اين افراد و خود من بشويم ‏حلقه‌هاي يک زنجيره‌اي که تشکيل شده از بنيادها، مراکز تحقيقاتي و دانشگاهها که به اسم دمکراسي به اسم ‏توانمندسازي زنان، به اسم ديالوگ حتي در ارتباط سعي کنند يک شبکه‌هايي بوجود بياورند که اين شبکه‌ها نهايتا در ‏داخل ايران منجر بشود به بوجود آوردن يک تغييرات خيلي اساسي در درون رژيم ايران يعني واقعا متزلزل کردن اين ‏سيستم‎. »‎
رامين جهانبگلو هم قبل از آن که پارسال بعد از ۴ ماه بازداشت آزاد شود، از قرار معلوم به چنين نتايجي رهنمون گشته ‏و معترف شده بود که :«من الان که بر مي‌گردم به اين فعاليت چند ساله‌ام از دوره آمريکا تا ايران مي‌بينيم که ‏فعاليت‌هايي که داشتم بيشتر در راستاي منافع دشمنان ايران قرار گرفته تا در راستاي منافع ملت ايران و از کرده خودم ‏خيلي پشيمانم و فکر مي‌کنم که به بهترين وجه بايد آن را بتوانم جبران کنم‏‎»‎
بازجويان و برنامه سازان وزارت اطلاعات با تهيه اين فيلم تمامي هنر خود را به کار برده اند تا مراکز تحقيقاتي و ‏دانشگاهي را به مراکز توطئه عليه دولت هائي از نوع دولت هاي اروپاي شرقي، آسياي ميانه و يا خود جمهوري ‏اسلامي تبديل کنند و شرکت در کنفرانس ها و همايش هاي منطقه اي را به ايجاد ارتباط با شبکه هاي جاسوسي جلوه ‏دهند. حضور در مجامع و کنفرانس هاي بين المللي و هر گونه رابطه فکري با جهان خارج را رنگ جاسوسي زده و ‏تلاش براي ايجاد نهادهاي مدني را گامي در جهت «انقلاب مخملي» و «براندازي نرم» قلمداد نمايند‎. ‎
قطعا يکي از اهداف بازجوياني که اين فيلم را تهيه کرده اند، چيزي نيست، جز تراشيدن توجيه بر اقدامات خود در ‏پورش به نهاد هاي مدني و بازداشت و محاکمه فعالان جنبش هاي اجتماعي با اتهاماتي از قبيل اقدام عليه امنيت ملي. در ‏همين اعترافات، آن ها سوژه هاي مشخصي را هم مطرح ساخته اند. نام بردن از افراد معيني در اين اعترافات هدفي جز ‏وصل کردن آن ها و فعاليت هاي آن ها در جنبش هاي اجتماعي، از جمله جنبش دانشجوئي به «شبکه» هاي مورد نظر ‏حکومت ندارد. صحبت از «برنامه» بنياد سوروس براي «يارگيري از اساتيد و دانشجو ها» يا در مورد مجله معيني که ‏نام برده مي شود، بدون حکمت نيست. «با آقاي بيژن خواجه‌پور در بار اول من آشنا شدم... ايشان به من توصيه کردند ‏زماني که من سفر کنم به ايران با مجموعه مجله گفت و گو همکاري کنم و ايشان براي من تعريف کردند که مجله گفت ‏و گو محلي هست و مجله هست که به اصطلاح مفاهيم جديد مربوط به دموکراسي و جامعه مدني در آنجا بحث مي‌شود و ‏در آن مجله منتشر مي‌شود و اشاعه مي‌شود‎ ..»‎
در سرتاسر اين فيلم بيننده با ذهنيتي مواجه است که کار با يک موسسه تحقيقاتي در ايالات متحده را براي يک ايراني ‏جرم مي شناسد. کمک به توانمندسازي نهاد هاي مدني را توطئه براندازي ترجمه مي کند. شرکت در يک کنفرانس بين ‏المللي را ارتباط با «ماموران امنيتي» ديگر کشور ها مي فهمد. در يک کلام، مفاهيم را به زبان «امنيتي» فيلتر مي ‏کند، نسبت به کلمات خاصي شرطي شده است و از همه آن ها بوي توطئه به مشامش مي خورد‏‎. ‎
فيلم اعترافات خانم هاله اسفندياري و آقايان رامين جهانبگلو و کيان تاج بخش، تلاشي مذبوحانه براي توجيه يورش به ‏نهاد هاي مدني و مقابله با تلاش براي تغيير در جامعه است. اما اين فيلم قبل از همه محو ابتدائي ترين حقوق اين افراد ‏در برخورداري از حق دفاع از خود است. دولت جمهوري اسلامي با اين کار نه فقط منشور جهاني حقوق بشر را زير پا ‏نهاده است، حتي قوانين جاري رژيم را نيز در مورد اين افراد نقض نموده است. سکوت در برابر اين اقدامات به هيچ ‏وجه توجيه پذير نيست. آن ها تاکنون از حق داشتن وکيل محروم بوده اند. بدون هر گونه محاکمه اي عملا به عنوان ‏مجرم در تلويزيون و مطبوعات به نمايش گذاشته شده اند‏‎.‎
بازداشت خانم هاله اسفندياري و آقاي کيان تاجبخش، نيز دوست گرامي آقاي علي شاکري، با اتهاماتي از قبيل جاسوسي، ‏نقض ابتدائي ترين حقوق انساني آنان در آزادي سفر به کشور و نقض حق بازگشت به ميهن خويش است. بازداشت ‏شهرونداني که سال هاست در کشور ديگري اقامت دارند، ايراد اتهامات واهي عليه آنان و تبديل شغل و يا حتي فعاليت ‏سياسي و فرهنگي اين افراد به وسيله اي براي اتهام تراشي و پرونده سازي براي آن ها از سوي دستگاه هاي دولتي، ‏نقض صريح منشور جهاني حقوق بشر است‏‎. ‎
بايد با مراجعه به نهادهاي بين المللي مدافع حقوق بشر خواستار آزادي فوري خانم هاله اسفندياري و آقاي تاجبخش شد و ‏خواستار اعزام وکلائي براي استيفاي حقوق آنان و ديگر بازداشت شدگاني گشت که در وضعيت مشابهي بوده و براي ‏شرکت در مصاحبه هائي از اين نوع و گردن نهادن به اعترافاتي مشابه تحت فشار قرار دارند‎. ‎

‎ ‎


[ نسخه چاپی ]     [ بازگشت به صفحه اول ]


اخبار
درگيري فيزيکي مردم با گشت ارشاد در ميدان درکه تهران
تجمع حق التدريسان و معلمان پيش دبستاني مقابل مجلس
روزنامه رسمي حكم ابطال رياست مرتضوي را چاپ نكرد
دلار 2023 تومان ، سكه 747 هزار تومان
اظهار ناتواني دولتي ها در جلسه مجمع تشخيص
مقابل شهرداري ملارد رخ داد خودسوزي مقابل چشم شهردار
بازداشت يک فعال سياسي عرب در حميديه
خواستار پايان اعتصاب غذاي کبودوند هستيم
رييس اتحاديه ناشران و كتابفروشان:كتابفروشان به تعطيلي فكر مي‌كنند :
فدراسيون دوچرخه‌سواري هم «تعليق» شد
اخبار دانشجوئی
کوي دانشگاه تهران ۱۰ روز قبل و بعد از ۱۸ تير تعطيل است
اجراي دستورالعمل پوشش دانشجويان از اول مهر/ انتقاد از نيروي انتظامي۱۳۹۱/۰۳/۲۰
۶۲ درصد مدال‌آوران ايراني رقابت‌هاي علمي جهاني از کشور رفتند
ادامه‌ي تنش در دانشگاه مازندران به دنبال مرگ يک دانشجو
گزارش شوراي دفاع از حق تحصيل
سخنان وزير علوم افشاي نقض آشکار حقوق دانشجويان است
تجمع اعتراضي دانشجويان علوم پزشکي در مقابل مجلس و وزارت بهداشت
نويد بهاري دانشجويان از پشت ميله هاي زندان
تجمع ۵ روزه‌ي دانشجويان علوم پايه در مقابل وزارت بهداشت
اعتراض داريوش اجلالي، دانشجوي دانشگاه ياسوج با دوختن لب‌هايش
 
کارگران دربند را آزاد کنید

دانشجویان دربند را آزاد کنید

برگی از تاریخ

با یاد یاران

اسامی قربانيان کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷

شورای دانشجویان و جوانان چپ ایرانخبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران


آرشیو آثار کلاسیک مارکسیستی

Copyright 2004 © etehadefedaian.org - All Rights Reserved - Administration