The Union Of People's Fedaian Of Iran
اخبار    سرسخن    مقالات سیاسی    اعلامیه ها    ديدگاه ها    کارگری    زنان    دانشجویی    مسئله ملی    اجتماعی    رويدادهای بين المللی    برای جهانی دیگروسوسياليسم    حقوق بشر    گفتارهای رادیویی    یادها    در راه کنگره    اعلان ها    موضوعی    گفتگو      
صفحه اول معرفي و تاريخچه  |   اسناد سازمان  |   آرشيو  |   پيوندهاي ديگر  |   آدرس هاي ما  |   آرشيو مقالات

اساسنامه

سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران

‏--------------------------------‏
کنگره هفتم سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران، کميته مرکزي را موظف نمود که پيش نويس اساسنامه ‏جديد را طي ۶ ماه تهيه و آن را در يک دوره ۶ ماهه براي تصويب، به بحث در تشکيلات بگذارد. اين کار ‏انجام شد و طرح اوليه اساسنامه پس از چند جلسه بحث و تبادل نظر در کميته مرکزي تصويب شد و در ‏اختيار تشکيلات قرار گرفت. اعضاي سازمان در جلسه پالتاکي، نظراتشان را پيرامون آن بيان داشته و ‏تعدادي از اعضا نيز نکات پيشنهادي خود را مکتوب کرده و ارائه نمودند. کميته مرکزي اساسنامه را با ‏توجه به پيشنهادات ارائه شده تکميل و براي راي گيري نهائي به تشکيلات ارائه نمود.‏
اساسنامه حاضر با ۷۳ درصد موافق، ۶ در صد مخالف، ۱۶ در صد ممتنع به تصويب رسيد. ۳ در صد از ‏اعضا به دليل ناکافي بودن بحث در راي گيري شرکت نکردند. ‏
کميته مرکزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران
چهار شنبه ۲۱ شهريور ۱۳۸۶ برابر ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۷‏
‏-----------------------------‏

فصل اول- اصول تشکيلاتي
‏ اصول ناظر بر تشکيلات اتحاد فدائيان خلق عبارت اند از:‏
‏*- انتخابي بودن همه ارگان ها و پاسخگو بودن به انتخاب کنندگان‏
‏*- تصميم گيري، نظارت و کنترل جمعي، همراه با مسئوليت فردي يا جمعي.‏
‏*- گزارش دهي و اطلاع رساني منظم ‏
‏*- تنوع در نظر و وحدت در عمل ‏
‏*- علنيت و آزادي بيان و انتقاد


فصل دوم- عضويت
عضويت در سازمان داوطلبانه است. داوطلب عضويت بلافاصله پس از پذيرفته شدن از تمامي حقوق مندرج در ‏اساسنامه برخوردار مي شود.‏

‏۱- شرايط عضويت
‏*- داشتن حداقل ۱۸ سال‏
‏*- پذيرش برنامه و التزام به اساسنامه
‏*- تائيد دو عضو سازمان

‏۲- پذيرش عضو
‏*- عضوگيري توسط واحد پايه، تا ۶ ماه پيش از برگزاري کنگره، انجام مي گيرد و با تائيد ارگان بالاتر رسميت پيدا ‏مي کند.‏
‏*- اعضاي سابق سازمان در صورت تمايل به همکاري، با تائيد کميته مرکزي به عنوان عضو به فعاليت مشترک باز ‏مي گردند. ‏
‏*- تصميم به لغو عضويت به پيشنهاد واحد پايه و پس از تصويب در کميته مرکزي رسميت مي‌يابد. حق شکايت ‏به کنگره براي کسي که عضويت اش لغو شده، وجود دارد.‏

‏۳- حقوق اعضا‏
‏*- حق انتخاب کردن و انتخاب شدن در ارگان هاي تشکيلاتي.‏
‏*- حق بيان و نشر آزاد نظرات در تمامي جلسات، نشريات و رسانه هاي جمعي ايراني و خارجي.‏
‏*- حق شرکت در تمامي جلساتي که در مورد وضعيت آنها تصميم گيري مي کنند.‏
‏*- حق عضويت در گروههاي کار با رعايت آئين نامه آن ها.‏
‏*- حق اطلاع از تمامي تصميمات ارگان ‏‎‎اي تشکيلاتي و طرح انتقاد به آن ها و پيگيري آن تا گرفتن پاسخ کتبي.‏
‏*- حق فعاليت در نهادهاي دموکراتيک، نشريات، رسانه هاي ارتباط جمعي و ... که اهداف آن ها با برنامه و ‏پلاتفرم سازمان هم راستاست، اين فعاليتها جزئي از انجام وظايف سازماني محسوب ميشود. اعضاي ‏سازمان در اين نهادها مستقلا تصميم گيري مي‎‎کنند.‏

‏۴- وظايف اعضا
‏*- اجراي اساسنامه.‏
‏*- پرداخت حق عضويت.‏
‏*- فعاليت در راستاي برنامه، سياست‎‎ها و مصوبات سازمان در ارتباط با يکي از ارگان‏‎‎هاي سازماني ‏

فصل سوم- ساختار تشکيلات
‏۱- کنگره‏
‏*- عاليترين ارگان تصميم‌‏‎گيري سازمان است که در باره برنامه، اساسنامه، مشي سياسي و تشکيلاتي، ‏انتخاب ارگانها تصميم مي‎‎گيرد و حق لغو هر تصميم و يا عزل هر مسئولي را داراست و بر تمامي امور نظارت و ‏کنترل دارد. کنگره بالاترين مرجع رسيدگي به شکايات است و ميتواند براي تمامي مسائل سازمان اتخاذ تصميم ‏نمايد.‏
‏*- کنگره متشکل از اعضاي سازمان و يا نمايندگان منتحب آنان است که هر دو سال يک بار برگزار ميشود و با ‏حضور دو سوم اعضاي سازمان – که امکان شرکت در کنگره را دارند- و يا نمايندگان آنها رسميت دارد.‏
‏*- کنگره فوق العاده به درخواست يک سوم اعضاي سازمان و يا اکثريت کميته مرکزي حداکثر ۶ ماه پس از ‏درخواست، برگزار ميشود. در صورت امتناع کميته مرکزي از برگزاري کنگره، هيئت منتخبي از درخواست کنندگان ‏با اختيارات کميته مرکزي، کنگره را برگزار مي نمايد. ‏
‏*- تصميمات کنگره تا زماني که توسط کنگره لغو نشده است، اعتبار دارد. در صورت بروز تناقض ميان مصوبات ‏کنگرههاي مختلف، آخرين مصوبه راهنماي فعاليت سازمان قرار مي گيرد.‏
تبصره: در صورتي که دو سوم کميته مرکزي پس از کنگره و يا در جريان فعاليت مصوبه اي را غير قابل اجرا ديد، ‏مي تواند آن را از طريق همه پرسي و پس از کسب راي موافق ۶۰ در صد اعضاي سازمان، به طور موقت تا ‏کنگره آتي کنار بگذارد. اين تصميم بايد در کنگره بعدي به راي گذاشته شود.‏
‏*- تصميم گيري پيرامون کليت برنامه، پلاتفرم سياسي(در نبود برنامه) ، اساسنامه با ۶۰ در صد آراء انجام ‏مي شود. تغيير بندهاي برنامه و اساسنامه با اکثريت آراء به تصويب مي رسد.‏

‏۲- کميته مرکزي ‏
‏*- کميته مرکزي توسط کنگره از ميان داوطلبان با راي مخفي و مستقيم شرکت کنندگان در کنگره، انتخاب ‏مي شود. عضويت در آين ارگان مشروط به ۲ سال سابقه عضويت و محدود به سه دوره متوالي است.‏
‏*- زنان عضو کميته مرکزي، حداقل به نسبت اعضاي زن سازمان انتخاب مي شوند. ‏
‏*- کميته مرکزي در فاصله دو کنگره، سازمان را نمايندگي مي کند. اين ارگان مفسر اصلي مصوبات کنگره و در ‏مقابل آن پاسخگو است. کميته مرکزي در چارچوب مصوبات کنگره در تمامي زمينه هاي سياسي و تشکيلاتي و ‏نظري، تصميم گيري کرده و مديريت تشکيلات و رسانه هاي سازمان و تنظيم مناسبات با احزاب، سازمان ها و ‏نهادها را به عهده دارد.‏
‏*- کميته مرکزي مي تواند ارگانهاي مرکزي، هيئت سياسي- اجرائي و مسئول کميته مرکزي را انتخاب نمايد. ‏تعداد هيئت سياسي- اجرائي نبايد بيش از يک سوم اعضاي کميته مرکزي باشد.‏
‏*- کميته مرکزي وظيفه برگزاري کنگره، تعيين دستور کار و تدارک سياسي و تشکيلاتي آن و دعوت از مهمانان ‏براي شرکت در کنگره را به عهده دارد. مباحث کنگره علني است و حداقل سه ماه پيش از برگزاري کنگره، ‏دستور جلسه آن اعلام مي شود.‏
‏*- کميته مرکزي حداقل شش ماه يک بار جلسه حضوري خود را برگزار مي نمايد و به طور منظم تشکيلات را در ‏جريان چگونگي پيشرفت کارها قرارمي دهد.‏
‏*- کميته مرکزي آئين نامه خود را تنظيم مي نمايد. وظايف و شيوه کار هيئت سياسي - اجرائي و مسئول کميته مرکزی ‏را مشخص کرده و بر کار آن ها نظارت مي کند.‏

‏۳- واحد پايه
در مناطقي که حداقل سه عضو سازمان حضور دارند واحد پايه را مي توان ايجاد نمود. واحدهاي پايه در محدوده ‏جغرفيائي خود اهداف و مواضع سازماني را به اجرا مي گذارند. اعضاي واحد پايه در نهادهاي دموکراتيک محل ‏زندگي خود مشارکت کرده و در جهت تقويت و استقلال آنها تلاش مي کنند. واحدهاي پايه مي توانند به نام خود ‏موضع گيري نمايند و در چارچوب مصوبات کنگره و کميته مرکزي سياست ها و اهداف سازمان را به تنهائي و يا در ‏مشارکت با ديگر جريانات به اجرا گذارند. در خارج کشور، تماس با سنديکاها، نهادها، انجمن ها و تشکل هاي ‏دموکراتيک و احزاب و سازمانهاي سياسي مترقي براي جلب پشتيباني آنان از مبارزات مردم ايران از وظايف مهم ‏واحدهاي پايه در کشورهاي مختلف است.‏

‏۵- گروههاي کار‏
‏*- گروههاي کار از ميان اعضاي داوطلب سازمان زير نظارت کميته مرکزي در ارتباط با جنبش هاي کارگري، زنان، ‏جوانان، روشنفکران، زندانيان، مليت ها و اقوام و .. تشکيل مي شود. ‏
شرکت در کميسيون ها و گروه هاي کار محدود به اعضاي سازمان نيست. اعضاي کميسيون ها و گروه هاي کار ‏در حوزه کار خود از حق برابر برخوردارند. وظايف ، برنامه و آيين نامه کميسيون ها و گروه هاي کار توسط خود آن ‏ها تنظيم و با تائيد ارگان مسئول تشکيلاتي به تصويب مي رسد. ‏

[ نسخه چاپی ]     [ بازگشت به صفحه اول ]


اخبار
درگيري فيزيکي مردم با گشت ارشاد در ميدان درکه تهران
تجمع حق التدريسان و معلمان پيش دبستاني مقابل مجلس
روزنامه رسمي حكم ابطال رياست مرتضوي را چاپ نكرد
دلار 2023 تومان ، سكه 747 هزار تومان
اظهار ناتواني دولتي ها در جلسه مجمع تشخيص
مقابل شهرداري ملارد رخ داد خودسوزي مقابل چشم شهردار
بازداشت يک فعال سياسي عرب در حميديه
خواستار پايان اعتصاب غذاي کبودوند هستيم
رييس اتحاديه ناشران و كتابفروشان:كتابفروشان به تعطيلي فكر مي‌كنند :
فدراسيون دوچرخه‌سواري هم «تعليق» شد
اخبار دانشجوئی
کوي دانشگاه تهران ۱۰ روز قبل و بعد از ۱۸ تير تعطيل است
اجراي دستورالعمل پوشش دانشجويان از اول مهر/ انتقاد از نيروي انتظامي۱۳۹۱/۰۳/۲۰
۶۲ درصد مدال‌آوران ايراني رقابت‌هاي علمي جهاني از کشور رفتند
ادامه‌ي تنش در دانشگاه مازندران به دنبال مرگ يک دانشجو
گزارش شوراي دفاع از حق تحصيل
سخنان وزير علوم افشاي نقض آشکار حقوق دانشجويان است
تجمع اعتراضي دانشجويان علوم پزشکي در مقابل مجلس و وزارت بهداشت
نويد بهاري دانشجويان از پشت ميله هاي زندان
تجمع ۵ روزه‌ي دانشجويان علوم پايه در مقابل وزارت بهداشت
اعتراض داريوش اجلالي، دانشجوي دانشگاه ياسوج با دوختن لب‌هايش
 
کارگران دربند را آزاد کنید

دانشجویان دربند را آزاد کنید

برگی از تاریخ

با یاد یاران

اسامی قربانيان کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷

شورای دانشجویان و جوانان چپ ایرانخبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران


آرشیو آثار کلاسیک مارکسیستی

Copyright 2004 © etehadefedaian.org - All Rights Reserved - Administration