The Union Of People's Fedaian Of Iran
اخبار    سرسخن    مقالات سیاسی    اعلامیه ها    ديدگاه ها    کارگری    زنان    دانشجویی    مسئله ملی    اجتماعی    رويدادهای بين المللی    برای جهانی دیگروسوسياليسم    حقوق بشر    گفتارهای رادیویی    یادها    در راه کنگره    اعلان ها    موضوعی    گفتگو      
صفحه اول معرفي و تاريخچه  |   اسناد سازمان  |   آرشيو  |   پيوندهاي ديگر  |   آدرس هاي ما  |   آرشيو مقالات

کميته «دفاع از انتخابات آزاد» و انعکاس واقعيتها

احمد آزاد

نتخابات هشتمين دور مجلس شوراي اسلامي درراه است. با نزديک شدن زمان هر انتخاباتي، ‏‎ ‎فعاليت نيروهاي ‏سياسي در ايران و خارج از کشور حول آن تشديد مي‌شود. از يک سو جناح‌هاي «خودي» گرم بازي انتخابات ‏مي‌شوند و از سوي ديگر نيروهاي سياسي خارج از محدوده «خودي»هابه موضعگيري پرداخته و تب شرکت يا ‏عدم شرکت در انتخابات بالا مي‌گيرد. در طول عمر نزديک به سي سال جمهوري اسلامي، تنها انتخاباتي که نسبتا ‏دمکراتيک برگزار شد، اولين انتخابات مجلس شوراي اسلامي بود. درهمان انتخابات نيز در چند مورد حکومت ‏اسلامي برخي از کانديداهاي دگرانديش را، عليرغم پيروزي در انتخابات، رد صلاحيت کرد. از اوائل دهه شصت، ‏حکومت اسلامي به قلع و قمع مخالفان سياسي خود پرداخت و ظرف چند سال غالب جريانات سياسي ملي، ملي-‏مذهبي، ليبرال، دمکرات و چپ را از ادامه فعاليت علني بازداشت، فعالين آنها را تحت پيگرد قرارداد، به زندان افکند، ‏به مهاجرت واداشت يا به جوخه‌هاي اعدام سپرد. از ميانه دهه شصت در فضاي سياسي ايران جز نيروهاي ‏مذهبي و وابستگان و نزديکان به حکومت، جريان ديگري امکان فعاليت سياسي را نداشته و روز به روز نيز اين ‏حلقه «خودي»ها تنگتر شد و مي‌شود. ‏
در اوايل آبان ماه اطلاعيه با امضاء 23تن از چهره هاي سياسي، فرهنگي و حقوقدان ايران ، منتشر شد. در اين ‏اطلاعيه امضاء کنندگان تشکيل «کميته دفاع از انتخابات آزاد» را به اطلاع عموم رسانده و هدف از تشکيل آن را ‏اين گونه اعلام کرده‌اند: « اين کميته با تعيين معيارهاي شناخته شده انتخابات آزاد، سالم و عادلانه طبق ‏ضوابط ‏تعريف شده در اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاقين مربوط به آن و بيانيه اتحاديه بين المجالس مصوب ‏‏۲۶ ‏مارس ۱۹۹۴ به بررسي عملکرد مسوولان و مجريان انتخابات و ارزيابي آنها مي‌پردازد، و همچنين بر ‏ان است که ‏با تعيين شرايط و ضوابط انتخابات آزاد، سالم و عادلانه بتواند بستري را فراهم نمايد تا در صورت ‏تحقق، يکايک ‏شهروندان بتوانند با آزادي و آگاهي بيشتري در تعيين سرنوشت خويش اقدام نمايند.». ‏
انتخابات آزاد و سالم و عادلانه خواست همه فعالين سياسي است و سال‌ها است که در مقاطع گوناگون مورد ‏بحث و گفتگو قرار مي‌گيرد. اکنون نيز بار ديگر و در آستانه انتخاباتي ديگر اين مسئله به موضوع روز تبديل ‏شده است. تشکيل اين کميته به نوبه خود کاري است شايسته و شجاعانه که نشان از تداوم تلاش آزاديخواهان ‏اين مرز و بوم براي استقرار آزادي و دمکراسي در ايران دارد. اما پرسيدني است که انتخابات در جمهوري ‏اسلامي به چه معني است و جايگاه يک انتخابات آزاد کجا است؟‏

‎جايگاه انتخابات در جمهوري اسلامي‎
در حکومت اسلامي که نهاد دين و دولت در هم ادغام شده است، اساس قوانين بر اصول دين بنا گرديده و از ‏آنجا که منشاء اين اصول فرامين الهي است، پس ازلي و ابدي بوده و غير قابل تغيير هستند، در اين منطق نقش ‏انسان‌ها در قبال اين قوانين به حد مجريان صادق و وفادار کاهش پيدا مي‌کند و جايگاه «انتخاب» بسيار محدود ‏مي‌شود. ارگانهاي انتخابي حکومت اسلامي وظيفه انطباق زندگي روزمره با قوانين خدشه ناپذير مذهبي را ‏برعهده مي‌گيرند و پاسداران قوانين آسماني با دقت از هرگونه تختي از اين قوانين جلوگيري مي‌کنند. . اين منطق ‏به روشني در قانون اساسي جمهوري اسلامي نوشته شده و ارگانهاي غير انتخابي از قدرتي به مراتب بيش از ‏ارگانهاي انتخابي برخوردارند. تجربه مجلس ششم و دو دوره رياست جمهوري آقاي خاتمي بخوبي حد اختيارات ‏و توان دو نهاد قانون گذار و اجرائي، که ظاهرا انتخابي هستند، را در عمل به نمايش گذاشت. حکم حکومتي ولي ‏فقيه به راحتي مصوبه مجلس شورا را به زباله‌داني فرستاد.‏
در تعيين جايگاه «انتخابات» در مبارزه براي استقرار دمکراسي در ايران، در سالهاي اخير دو گفتمان برجسته ‏شده است. يک گفتمان از انتخابات آزاد، روند تدريجي تحول دمکراتيک از درون حکومت اسلامي،يا در واقع ‏اصلاح طلبي، را مد نظر دارد و جايگاهي استراتژيک در برنامه‌هاي خود براي آن قائل است. گفتمان ديگر اما آن ‏را در حد يک امکان افشاگري و آگاهي بخش در کنار ديگر تاکتيک‌هاي مبارزاتي براي استقرار دمکراسي در ايران ‏ارزيابي مي‌کند. ‏
براي دمکراتيزه کردن يک قانون غير دمکراتيک بايد از قدرتي مافوق قدرت آن قانون برخوردار بود. مجلس قانون ‏گذاري که خود بر اساس يک قانون غيردمکراتيک برگزيده شده، يقينا توان تغيير يا اصلاح آن قانون را ندارد. اين ‏گونه مجلسي قدرت مافوق آن «قانون» نيست و نمي‌تواند باشد. منشاء هر قدرت دمکراتيکي مردم هستند و تنها يک ‏قدرت مردمي است که مي‌تواند در مقابل يک قدرت «قانون»ي غيردمکراتيک بايستد و آن را تغيير دهد. تحول ‏دمکراتيک در ايران بدون حضور يک جنبش نيرومند مردمي در خيابانها، ناممکن خواهد بود. تحقق شعار ‏‏«انتخابات آزاد» رابطه مستقيمي با سطح جنبش دمکراسي خواهي مردم در ايران دارد. ‏

‎انتخابات و کميته «دفاع از انتخابات آزاد»‏‎
در جهان کنوني، بطور معمول اين دولتها هستند که انتخابات را برگزار ميکنند. در مقابل احزاب، سازمانهاي ‏سياسي ، انجمنهاي غيردولتي و ديگر نهادهاي مردمي با نظارت بر اين انتخابات، تلاش مي‌کنند تا دمکراتيک بودن ‏آن را تضمين کنند. در کشورهاي ديکتاتوري از نوع ايران، که آزادي فعاليت سياسي وجود نداشته و طبعا از ‏احزاب سياسي مخالف حکومت در انتخابات خبري نيست، مسئله نظارت بر «دمکراتيک»بودن چنين انتخاباتي ‏بي‌مورد است. اما تلاش براي نشان دادن غيردمکراتيک بودن اين انتخابات و ترفندهاي حکومت در محدود کردن ‏انتخابات به حوزه «خودي»ها و نشان دادن تبليغات دروغين حکومت در برگزاري يک انتخابات «آزاد»، مي‌تواند ‏بسيار مفيد باشد. ‏
اين کميته در اطلاعيه خود اعلام کرده است که «به بررسي عملکرد مسئولان و مجريان انتخابات و ارزيابي آنها» ‏خواهد پرداخت. اين وظيفه است بسيار مهم که چنانچه بدرستي صورت گيرد و بويژه نتيجه حاصل از بررسي ‏هاي انجام شده در آستانه برگزاري انتخابات منتشر شود، مي‌تواند نقش موثري در نحوه مشارکت مردم در ‏انتخابات داشته باشد.‏
کميته فوق الذکر همچنين وظيفه ديگري را نيز براي خود تعيين کرده است که عبارت است « تعيين شرايط و ‏ضوابط انتخابات آزاد، سالم و عادلانه» که « بتواند بستري را فراهم نمايد تا در صورت ‏تحقق، يکايک شهروندان ‏بتوانند با آزادي و آگاهي بيشتري در تعيين سرنوشت خويش اقدام نمايند.» در اين اطلاعيه روشن نيست که ‏دوستان از چه بستري براي تحقق انتخابات آزاد صحبت مي‌کنند. فراهم کردن بستر انتخابات آزاد سخن بزرگي ‏است. بستر انتخابات آزاد چيزي جز تامين آزادي بيان، نشر، فعاليت سياسي و ديگر آزادي هاي فردي و اجتماعي ‏نوشته شده در اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاقين مربوط به آن نيست. تامين آزادي فعاليت تمامي احزاب ‏سياسي از راست تا چپ، تامين آزادي بيان و امکان نشر آزاد عقايد، آزادي مطبوعات و طبعا رفع هرگونه نظارت ‏استصوابي و مافوق راي مردم و تامين امنيت جاني و مالي شهروندان آزاد، خواسته‌ همه فعالين سياسي است و ‏سالها است که براي تحقق آنها تلاش مي‌شود و تا کنون بسياري انسانهاي شريف و آرمانخواه در راه تحقق اين ‏خواسته ها جان باخته‌اند.‏
پرسيدني است اين کميته، که فاقد هرگونه قدرت اجرايي است و در شرائط فقدان يک جنبش نيرومند اجتماعي ‏چگونه مي‌خواهد تا سه ماه ديگر چنين بستري را فراهم کند؟ بيان آرزوهاي سياسي دمکراتيک بر کسي عيب ‏نيست، اما تحقق آن نياز به برنامه جدي و نقشه راه دارد.‏
نکته جالب اينجا است که بدنبال انتشار اطلاعيه اين کميته، پيشنهادات ديگري هم از سوي ديگران داده مي‌شود و ‏از آن جمله معرفي کانديدا براي انتخابات است. به نظر ميرسد بسترسازي براي انتخابات آزاد و کارفرهنگي کافي ‏نيست و از آنها خواسته مي‌شود که کانديدا هم معرفي کنند، مي‌ماند برگزاري انتخابات، که اگر کميته فوق آن را ‏هم برعهده گيرد، تمام مسائل برگزاري يک انتخابات ازاد و دمکراتيک حل و فصل شده است!!!‏

‎گزارش بررسي عملکرد و کميته «دفاع از انتخابات آزاد»‏‎
اوضاع فعلي سياسي در ايران چيزي جز برگزاري يک انتخابات از نوع ديگر انتخابات جمهوري اسلامي را در ‏چشم‌انداز ندارد. در چند ماه گذشته حکومت اسلامي نشان داده که تحمل هيچ صداي مخالفي را ندارد و ‏جابجايي‌هاي اخير در وزارت کشور و برخي استانداران و فرمانداران و مقامات مسئول استانها، نشان از عزم ‏جزم حکومت در کنترل انتخابات دور هشتم مجلس دارد. تا برگزاري انتخابات بيش ازچند ماه نمانده و فقدان ‏حداقل شرائط لازم به اين کميته اجازه نخواهد داد تا بسترسازي انتخابات آزاد که هيچ، حتي چند وجب هم خط ‏قرمزهاي جمهوري اسلامي را به عقب بکشد. اما اين کميته، با توجه به ترکيب آن و چهره‌هاي سياسي، فرهنگي و ‏حقوقي شناخته شده در آن مي‌تواند با ارائه گزارش خود از نتيجه بررسي عملکرد دست‌اندرکاران و مسئولين ‏دولتي در آستانه انتخابات، سيماي روشن‌تري از آن به مردم ارائه کند. ‏
‏ اين گزارش انعکاس واقعيت‌ها خواهد بود. پرسش اينجا است که آيا اين کميته آمادگي چنين کاري را دارد؟

‏۱۸ آبان ۱۳۸۶ - ۹ نوامبر ۲۰۰۷‏


[ نسخه چاپی ]     [ بازگشت به صفحه اول ]


اخبار
درگيري فيزيکي مردم با گشت ارشاد در ميدان درکه تهران
تجمع حق التدريسان و معلمان پيش دبستاني مقابل مجلس
روزنامه رسمي حكم ابطال رياست مرتضوي را چاپ نكرد
دلار 2023 تومان ، سكه 747 هزار تومان
اظهار ناتواني دولتي ها در جلسه مجمع تشخيص
مقابل شهرداري ملارد رخ داد خودسوزي مقابل چشم شهردار
بازداشت يک فعال سياسي عرب در حميديه
خواستار پايان اعتصاب غذاي کبودوند هستيم
رييس اتحاديه ناشران و كتابفروشان:كتابفروشان به تعطيلي فكر مي‌كنند :
فدراسيون دوچرخه‌سواري هم «تعليق» شد
اخبار دانشجوئی
کوي دانشگاه تهران ۱۰ روز قبل و بعد از ۱۸ تير تعطيل است
اجراي دستورالعمل پوشش دانشجويان از اول مهر/ انتقاد از نيروي انتظامي۱۳۹۱/۰۳/۲۰
۶۲ درصد مدال‌آوران ايراني رقابت‌هاي علمي جهاني از کشور رفتند
ادامه‌ي تنش در دانشگاه مازندران به دنبال مرگ يک دانشجو
گزارش شوراي دفاع از حق تحصيل
سخنان وزير علوم افشاي نقض آشکار حقوق دانشجويان است
تجمع اعتراضي دانشجويان علوم پزشکي در مقابل مجلس و وزارت بهداشت
نويد بهاري دانشجويان از پشت ميله هاي زندان
تجمع ۵ روزه‌ي دانشجويان علوم پايه در مقابل وزارت بهداشت
اعتراض داريوش اجلالي، دانشجوي دانشگاه ياسوج با دوختن لب‌هايش
 
کارگران دربند را آزاد کنید

دانشجویان دربند را آزاد کنید

برگی از تاریخ

با یاد یاران

اسامی قربانيان کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷

شورای دانشجویان و جوانان چپ ایرانخبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران


آرشیو آثار کلاسیک مارکسیستی

Copyright 2004 © etehadefedaian.org - All Rights Reserved - Administration