The Union Of People's Fedaian Of Iran
اخبار    سرسخن    مقالات سیاسی    اعلامیه ها    ديدگاه ها    کارگری    زنان    دانشجویی    مسئله ملی    اجتماعی    رويدادهای بين المللی    برای جهانی دیگروسوسياليسم    حقوق بشر    گفتارهای رادیویی    یادها    در راه کنگره    اعلان ها    موضوعی    گفتگو      
صفحه اول معرفي و تاريخچه  |   اسناد سازمان  |   آرشيو  |   پيوندهاي ديگر  |   آدرس هاي ما  |   آرشيو مقالات

در دفاع از انتخابات آزاد

محمد اعظمي

نکاتي پيرامون «کميته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه»‏


‏ به دعوت کانون مدافعان حقوق بشر ايران، ۲۳ تن از فعالان سياسي و حقوق بشر کشورمان بر مبناي ‏معيارها و ضوابط تعريف شده در اعلاميه هاي جهاني حقوق بشر و ميثاق هاي مربوط به آن، کميته اي ‏براي دفاع از انتخابات آزاد را تشکيل داده اند. شيرين عبادي، يکي از افراد موثر اين کميته، ‏‏«اطلاع رساني» و «فرهنگ سازي» را از اهداف اين کميته دانسته است.‏
تشکيل اين کميته و هدفي که فرا روي خود نهاده است، حتي اگر محدود به «اطلاع رساني» و ‏‏«فرهنگ سازي» باشد، بازهم مثبت است. اساس ضوابط بيست گانه اي که توسط اين کميته اعلام ‏شده است، معيارهائي است که عموم جريانات آزاديخواه بارها بر آن تاکيد کرده و انتخابات را با آن ‏سنجيده اند. رعايت اين معيارها براي بسياري از جريانات، يکي از مهم‏‎ ‎ترين دلايل شرکت و يا تحريم ‏انتخابات در جمهوري اسلامي بوده است. از اين‎ ‎رو اگر هدف اين کميته تبليغ (يا اطلاع رساني و ‏فرهنگ سازي) باشد، تکيه بر چنين معيارهائي در عمل گفتمان حاکم را به نقد مي کشد و ظرفيت آن ‏را دارد که مورد پشتيباني جريانات سياسي مدعي دموکراسي قرار گيرد. تأييد و پشتيباني از حرکت ‏اين کميته، به مبارزه در جهت تحقق اين معيارها ياري مي رساند. پشتيباني از مبارزه اين کميته براي ‏انتخابات آزاد در چارچوب مبارزه براي دموکراسي قرار دارد. اين‎ ‎که قدرت حاکم به اين يا آن خواست ‏گردن بگذارد يا نه، موضوع ديگري است. خطاي بزرگي که برخي تشکل هاي سياسي چپ مرتکب ‏مي شوند، اين است که غالبا ظرفيت حکومت را ملاک پشتيباني از طرح خواسته ها و مبارزه براي آن ‏قرار مي دهند. امروز حکومت ايران در مورد حقوق زنان، از ظرفيتي نزديک به صفر برخوردار است. اگر ‏تصور کنيم که حکومت ايدئولوژيک جمهوري اسلامي ظرفيت پذيرش حقوق برابر ميان زن و مرد را ندارد، ‏آن وقت مبارزه براي «حقوق برابر» خطا به حساب مي آيد. منظورم اين است که در مبارزات مدني و ‏حقوقي و سياسي نمي شود تنها ميزان ظرفيت يا عدم ظرفيت جمهوري اسلامي را به عنوان معِيار در ‏نظر گرفت. يا به عنوان مثال زندان سياسي- به عنوان يکي از مهم ترين ابزارهاي اعمال قدرت در ‏حکومت هاي مستبد و خودکامه- را در نظر بگيريم. اگر از زاويه ظرفيت حکومت ها بخواهيم به آن نگاه ‏کنيم، طبيعي است که مبارزه براي آزادي زندانيان سياسي در جمهوري اسلامي، توهم زا به نظر ‏خواهد رسيد. ‏
به باور من دو نوع نگاه به خواست ها و چگونگي تحقق آن ها وجود دارد. يک نگاه، در پي اين است که ‏خواست ها را با حکومت در ميان ‌نهد و تحقق آن ها را از او طلب کند. در اين نگاه، حکومت فعال ‏مايشاء است. در اين صورت، لازم است که در طرح هر نوع خواستي، ظرفيت حکومت، در نظر گرفته ‏شود. کساني که هميشه در جريان مبارزه ظرفيت حکومت را برجسته مي کنند، چه بخواهند و چه ‏نخواهند چشم به بالا داشته و حکومت و ظرفيت آن را مبناي طرح خواست و دستيابي بدان در نظر ‏مي گيرند. نگاه دوم، جنبش مردم را موتور و نيروي محرکه اصلي براي دستيابي به خواست ها، در نظر ‏مي گيرد. از اين ديدگاه، چگونگي تعيين خواست ها و مبارزه براي آن را ميزان آمادگي و آگاهي مردم ‏مشخص مي کند. مهم اين است که براي خواست هاي مدني، نظير آزادي زندانيان سياسي، آزادي ‏احزاب، لغو اعدام، حق برابري زنان و مردان و غيره، مبارزه اي بتواند شکل گيرد. اين که جمهوري ‏اسلامي به آن تسليم شود يا نشود از قبل قابل پيش بيني نيست. اگر تسليم هم نشود، رشد ‏آگاهي عمومي در ضرورت دستيابي به چنين خواستي نقش تعيين کننده اي در مسير سياسي آينده ‏جامعه خواهد داشت.‏
تا کنون، اغلب گروه هاي سياسي، به ويژه تشکل هاي چپ، هر آن جا که اقشار مختلف مردم ‏خواستي را طرح و براي آن به مبارزه برخاسته اند، به حمايت از آن وارد مبارزه شده اند، اما همين ‏ملاک را در مورد ديگر فعالان سياسي به ندرت حاضرند به کار گيرند. شايد اين يکي از دلايلي است که ‏مبارزه سياسي اپوزيسيون تا کنون نتوانسته است، نقش اثر گذاري داشته باشد.‏
کميته دفاع از انتخابات آزاد، قصد دارد در چارچوب ضوابط بيست گانه خود مبارزه کند. ابعاد اين مبارزه و ‏چگونگي دستيابي به آن هنوز روشن نيست. اما مي توان کوشيد اين خواست از محدوده ‏‏«اطلاع رساني» و «فرهنگ سازي» فراتر رود. تعميق دادن آن ناممکن نيست. هم شعار انتخابات آزاد ‏ظرفيت بالايي دارد، هم شرايط داخلي و بين المللي به سود چنين شعاري است.‏
خواست انتخابات آزاد خواستي عادلانه، راديکال و دموکراتيک است. در جهان امروز و مطابق معيارهاي ‏بين‌المللي کنوني، کسي نمي تواند در برابر آن بايستد. حتي حکومت جمهوري اسلامي هم مدعي ‏انتخابات آزاد است و خود را برخاسته از راي مردم مي داند. اين شيوه اي است دموکراتيک، که بدون ‏جنگ و خونريزي، از طريق راي با قدرت تعيين و تکليف مي کند. يعني با اين شيوه اگر بتواند فراگير ‏شود قادر است حکومت هاي قدر قدرت را هم به زير کشد. هم از اين رو خواست و شعاري است ‏راديکال. در عين نرم بودن و محکمه پسند بودن، پذيرش و طرح آن نيز با کم ترين به اصطلاح هزينه ‏روبروست. هر کسي در جامعه مي تواند مدافع آن باشد و آن را تبليغ کند. سرکوب کساني که خواهان ‏انتخابات آزاداند، براي حکومت بسيار دشوار است. اين خواست، ظرفيت پشتيباني جهاني را دارد، ‏مشروط به اينکه مردم برايش به ميدان کشيده شوند.‏
اما دو ضعف و مشکل اساسي نيز براي تبديل شدن اين خواست به يک جنبشي عمومي وجود دارد. ‏
‏ نخست ضعفي است که به روحيه و روش و منش اپوزيسيون مدعي دموکراسي بر مي گردد. تا کنون ‏زاويه برخورد اپوزيسيون با حرکات و طرح هاي پيشنهادي ديگر فعالان سياسي، ياري دهنده و تقويت ‏کننده نبوده است. يک حرکت تا زماني که اثر قابل مشاهده اي بر جا نگذاشته باشد، مورد بي توجهي ‏قرار مي گيرد. زماني که در حدي مورد توجه قرار گرفت، آنگاه تهاجم به آن آغاز مي شود. من پيش از ‏اين گفته و امروز باز مي گويم قدرت جمهوري اسلامي اين است که با جريانات مخالف عجيبي ‏روبروست. هر طرح ، شعار و برنامه اي که در برابر اين حکومت بر مي خيزد ، برخي مخالفان، مجال از ‏او مي گيرند و مي کوشند آن را سکه يک پول کنند. همين کميته انتخابات آزاد را با ضوابط و معيارهاي ‏بيست گانه آن، در نظر بگيريم. از احزاب و سازمان ها و تشکل هاي سياسي آزاديخواه کدام جريان ‏مخالف انتخابات آزاد بوده است. به جرات مي گويم حداقل عموم احزاب و سازمان ها و فعالان سياسي ‏اپوزيسيون بارها انتخابات در جمهوري اسلامي را، با همين معيارها به نقد کشيده اند. حال که نيروئي ‏در داخل کشور اعلام کرده است مي خواهد همان سياست مورد پذيرش آنها را تبليغ کند، معلوم ‏نيست چرا ساکت نشسته اند و با سکوت خود کمک به خاکسپاري اش مي کنند. دور از انتظار نيست ‏که اگر اين حرکت انعکاسي پيدا کند، حمله آغاز شود. اين تفکر در حالي که تفاوت ها را با ميکرسکوپ ‏مي نگرد ، چشم ها را بر اشتراکات در زير تلسکوپ هم بسته نگاه مي دارد.‏
اميد من اين است که به تجربه هاي منفي گذشته نظر اندازيم و براي تغيير در روش خود و کارا کردن ‏سياست هاي اپوزيسيون، طرح جديدي دراندازيم.‏
مشکل ديگر، مربوط به ضعف فعالاني است که اين کميته را ايجاد کرده اند. برخي از بانيان اين کميته ‏تا کنون، در برابر هيچ يک از انتخابات غير دموکراتيک جمهوري اسلامي محکم نايستاده اند. اغلب آن ها ‏که در انتخابات شرکت کرده اند، ايستادگي شان تا آن جا بوده است که کانديدايشان پذيرفته شود. به ‏محض پذيرش، شعار انتخابات آزاد را مسکوت گذاشته اند. براي اين که شعار انتخابات آزاد فضاي داخل ‏و حمايت جهاني را در خارج جلب کند، اپوزيسيون آزاديخواه نيازمند است که بر اين دو ضعف غلبه کند. ‏يعني از سوئي هر فرد و سازمان سياسي، هر مبارز و نهاد و تشکل حقوق بشري، صداي مبارزه براي ‏انتخابات آزاد را به صورت جمعي و يا حتي به شکل فردي، پر طنين کند. از سوي ديگر اين حرکت در ‏صورتي به يک جنبش نيرومند بدل مي شود، که در ايران نيز فعالان سياسي در صحنه تا آخر بمانند و با ‏تهديد و تطميع پا پس نکشند. توجه داشته باشيم که اين دو نيرو، از هم متاثرند. همديگر را تقويت و ‏يا تضعيف مي کنند. به ميزاني که هر کدام از اين دو، سنجيده عمل کنند ديگري را در غلبه بر ضعف، ‏ياري مي رسانند.‏
از زاويه ديگري هم مي توان به خواست و شعار «انتخابات آزاد» و اين حرکت نگريست و نتايج آن را ‏سنجيد. امروز سايه شوم جنگ، بر فراز کشورمان بيش از گذشته پر رنگ شده است. هر چند جنگ ‏خواهان و جنگ افروزان، در دو طرف غالب نيستند، اما تا بدان اندازه نيرومندند که امکان بر افروختن ‏شعله جنگ را دارند. از آن جا که عامل اصلي اين بحران جمهوري اسلامي است، به نظر من وظيفه ‏اصلي ما اپوزيسيون آزاديخواه براي دور کردن سايه جنگ، بايد متوجه اين حکومت باشد. هر اندازه ‏بتوانيم مبارزه خود را عليه حکومت جمهوري اسلامي پر طنين تر و نيرومندتر کنيم، به همان اندازه ‏امکان درگير شدن در اين جنگ، که نابودي جان و ثروت مردم ايران را در پي دارد، کمتر مي شود. اما ‏متاسفانه تا کنون هم شعارهاي اپوزيسيون کلي بوده و هم صفوف آنها پراکنده است. هر چند که اگر ‏صفوفمان فشرده تر نيز شود، باز نيازمند شعارها و راه حل هاي فوري تري هستيم. تحقق اهداف و ‏برنامه هاي اپوزيسيون براي استقرار دموکراسي به زماني نياز دارد که امروز براي جلوگيري از جنگ ‏چندان موثر نيست. بسيج نيرو براي انتخابات آزاد شايد اگر درست به اجرا درآيد، بتواند امکان جنگ را ‏در اين فرصت باقي مانده ضعيف کند. امروز حکومت مجبور است فضاي انتخابات و بازار آن را گرم کند. ‏جمهوري اسلامي مي خواهد به هر ترفندي مردم را به پاي صندوق ها بکشاند و با تقلب هم که ‏شده، ميزان مشارکت را بالا ببرد، تا به جهانيان بگويد که حکومتي است مشروع و مورد قبول اکثريت ‏مردم ايران. حرکت در اين فضا و طرح سياست در اين شرايط مي تواند انعکاس بسيار گسترده تري ‏داشته باشد. بذر سياستي که در فضاي عمومي انتخابات کاشته شود، امکان رشدش سريعتر و ‏حاصل اش، پر بارتر خواهد شد. به ويژه اين که امروز با توجه به وضعيت افغانستان و عراق و بي ثباتي ‏پاکستان حمله به ايران براي کشورهاي قدرتمند با ريسک بالاتري همراه است. طبيعي است در اين ‏شرايط شکل گيري جنبشي براي انتخابات آزاد، مورد توجه قرار گيرد. اگر اپوزيسيون آزاديخواه ايران ‏بتواند شرايط را درست دريابد و حساسيت مقطع کنوني را درک کند با چنين راهکارهائي بهتر ‏مي تواند به عنوان مانعي در برابر خطر جنگ موثر افتد.‏

‏۱۸ آبان ۱۳۸۶‏
‏۹ نوامبر ۲۰۰۷‏


[ نسخه چاپی ]     [ بازگشت به صفحه اول ]


اخبار
درگيري فيزيکي مردم با گشت ارشاد در ميدان درکه تهران
تجمع حق التدريسان و معلمان پيش دبستاني مقابل مجلس
روزنامه رسمي حكم ابطال رياست مرتضوي را چاپ نكرد
دلار 2023 تومان ، سكه 747 هزار تومان
اظهار ناتواني دولتي ها در جلسه مجمع تشخيص
مقابل شهرداري ملارد رخ داد خودسوزي مقابل چشم شهردار
بازداشت يک فعال سياسي عرب در حميديه
خواستار پايان اعتصاب غذاي کبودوند هستيم
رييس اتحاديه ناشران و كتابفروشان:كتابفروشان به تعطيلي فكر مي‌كنند :
فدراسيون دوچرخه‌سواري هم «تعليق» شد
اخبار دانشجوئی
کوي دانشگاه تهران ۱۰ روز قبل و بعد از ۱۸ تير تعطيل است
اجراي دستورالعمل پوشش دانشجويان از اول مهر/ انتقاد از نيروي انتظامي۱۳۹۱/۰۳/۲۰
۶۲ درصد مدال‌آوران ايراني رقابت‌هاي علمي جهاني از کشور رفتند
ادامه‌ي تنش در دانشگاه مازندران به دنبال مرگ يک دانشجو
گزارش شوراي دفاع از حق تحصيل
سخنان وزير علوم افشاي نقض آشکار حقوق دانشجويان است
تجمع اعتراضي دانشجويان علوم پزشکي در مقابل مجلس و وزارت بهداشت
نويد بهاري دانشجويان از پشت ميله هاي زندان
تجمع ۵ روزه‌ي دانشجويان علوم پايه در مقابل وزارت بهداشت
اعتراض داريوش اجلالي، دانشجوي دانشگاه ياسوج با دوختن لب‌هايش
 
کارگران دربند را آزاد کنید

دانشجویان دربند را آزاد کنید

برگی از تاریخ

با یاد یاران

اسامی قربانيان کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷

شورای دانشجویان و جوانان چپ ایرانخبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران


آرشیو آثار کلاسیک مارکسیستی

Copyright 2004 © etehadefedaian.org - All Rights Reserved - Administration