The Union Of People's Fedaian Of Iran
اخبار    سرسخن    مقالات سیاسی    اعلامیه ها    ديدگاه ها    کارگری    زنان    دانشجویی    مسئله ملی    اجتماعی    رويدادهای بين المللی    برای جهانی دیگروسوسياليسم    حقوق بشر    گفتارهای رادیویی    یادها    در راه کنگره    اعلان ها    موضوعی    گفتگو      
صفحه اول معرفي و تاريخچه  |   اسناد سازمان  |   آرشيو  |   پيوندهاي ديگر  |   آدرس هاي ما  |   آرشيو مقالات

مقدمه بر کتاب «ضرورت مبارزه مسلحانه و رد تئوري بقا» اثر امير پرويز پويان

جرج حبش

خلقهاي ايران داراي تاريخي سرشار از مبارزات انقلابي به شکلهاي مختلف عليه استعمار و دخالت بيگانه و همچنين عليه رژيم ارتجاعي و دست نشانده و بورژوا کمپرادور- وابسته ميباشند و اين افزون بر مبارزه اي است که عليه ستم ملي و نژادي که يکي از شکلهاي سرکوب ملي و طبقاتي توده هاي خلقي تمام مليتهائي که تحت ستم رژيم امپراطوري شاه بسر ميبرند در پيش گرفته است.
بر اين تاريخ طولاني و سرشار از مبارزات ملي و طبقاتي، خلقهاي ايران با ارزشترين فداکاريها را انجام داده اند ، زيرا که ايران با داشتن ثروتهاي بي شمار و موقعيت استراتژيکي بسيار مهم ، هميشه مورد توجه نيروهاي استعماري بوده، همانطور که اکنون نيز بشکل ويژه اي مورد توجه امپرياليسم امريکا قرار گرفته است. اين نيروها براي بقاي رژيم ارتجاعي در نگهباني از غارتهاي وحشيانه انحصارات امپرياليستي از ثروتهاي ايران، و همچنين در بکاربردن آن به عنوان آلت دستي در سرکوب جنبشهاي آزاديبخش تمام آسياي ميانه و خليج و ديگر کشورهاي عرب، از هيچگونه کمکي به آن دريغ نمي ورزند.
اين نقش منطقه اي و جهاني مبارزه خلقهاي ايران، به اين مبارزه نقشي گسترده تر از چهارچوب ميهن ميدهد و آن را براي جنبشهاي رهائي بخش ملي تمام منطقه بوِيژه جنبش رهائي بخش ملي عرب بارز و مهم جلوه ميدهد، بطوريکه همبستگي ميان مبارزه رهايي بخش خلقهاي ايران و مبارزه رهائي بخش خلق عرب پيوندي فراتر از معنا و مفهوم تاريخي آن ميگردد زيرا که اين وظيفه انترناسيوناليستي از وظايف جنبش رهائي بخش ملي است و اين از هم اکنون پايه هاي محکم دموکراسي پيشرو را در آينده آزاد و پيشرو منطقه استوار مي سازد و همگام با آن و از هم اکنون پيوندي ميان خلقهاي برادر که مبارزه رهائي بخش را عليه دشمن يگانه مشترکي يعني امريکا با پايگاههاي گوناگون ارتجاعي و صيهونيستي و نژاديش در پيش گرفته اند، برقرار مي سازد.
از اينجا ديد ما نسبت به مبارزه خلقهاي ايران، بويژه پيشاهنگان انقلابي پيشرو اش، به سطح هبستگي استراتژيکي واحد در مبارزه سرنوشت ساز مي رسد و اين امري طبيعي است زيرا که نظير چنين پيوندي منتهي بگونه ارتجاعي و دست نشانده اش، ميان رژيم دست نشانده شاه و نظام صيهونيستي تجاوزگر در سرزمين ما فلسطين و رژيمهاي ارتجاعي و دست نشانده عرب برقرار ميباشد. ولي هبستگي انقلابي ما پيوند مترقي تري است که ميان خلقهاي مبارز عليه اين اتحاد امپرياليستي و نژادگرايانه ارتجاعي برقرار است.
اين در مورد همبستگي کلي ميان خلق ما و خلقهاي ايران است و اما در مورد خاص، ما به «سازمان چريکهاي فدايي خلق» يکي از بارزترين پيشاهنگان انقلابي که مبارزه خلقهاي ايران در اين مرحله وجود آن را ايجاب کرده توجه داريم. ما مبارزه فهرمانانه و سرشار از فداکاريهاي آن را ستايش مي کنيم همانگونه که نقشي را که در ايجاد همبستگي بيشتر ميان مبارزه خلقهاي ايران و مبارزه خلق عرب بطور عام و خلق فلسطين بطور خاص بازي مي کند، گرامي ميداريم.
و اما کتابي که اکنون در دست ماست و نويسنده قهرمان آن رفيق شهيد امير پرويز پويان با خون خود آن را آغشته نمود ، بي شک به مساله بسيار مهمي ميپردازد که نسبت به تمام جنبشهاي رهائي بخش ملي بويژه در مرحله رو در روئي و انتخاب ميان مبارزه مسلحانه در مقابله با وحشيانه ترين انواع سرکوب و ستم و خفقان و ميان آنچه که رفيق شهيد آنرا «تئوري بقا» مينامد در مقابله با همانگونه شرايط ، اهميت ويژه اي دارد.
اين کتاب در رد «تئوري بقاء» از سطح نظري و علمي و عملي مترقيانه اش فراتر ميرود و پايه هاي ابتدائي بوجود آمدن پيشاهنگ فدائي مبارز را براي در هم شکستن و چيره شدن بر سدهاي سرکوب ديکتاتوري به عنوان راهگشاي موانع رعب و وحشت از پيش پاي توده هاي مردم، و براي بسيج آنها در سازمان انقلابي خلقي، يا حزب انقلابي، حزب طبقه کارگر، مهيا ميسازد.
اگر اين کتاب توجه پيشتاز خود را به رد « تئوري بقا» معطوف ميسازد و بر ضرورت تاريخي پيشاهنگ مبارز در چنين شرايطي تاکيد مي کند، و از آن پيروز در ميآيد ، مساله اي است که محور اساسي بحث هاي ايدئولوژيکي را در ايران تشکيل مي دهد و لازم بود که با همان توجه به مساله گذار و يا تکامل از پيشاهنگ مبارز در رسيدن به حزب انقلابي، مي پرداخت.
ولي شکي نيست که شهادت رفيق پويان بود که باعث شد در بحث و گسترش اين مساله وقفه حاصل شود. از اينجا مسئوليت رفقاي ديگر در الهام از اين ميراث مهر خورده با خون و تجربه اندوزي و مسلح شدن به آن و سپس اقدام در بپايان رساندن مورد ياد شده و ضرورت انجام آن با آگاهي مارکسيست – لنينيستي و بر پايه تجربه مبارزاتي آموزنده خلقهاي ايران و طبقه کارگرش و پيشاهنگان فدائي مبارزش پيش ميآيد.
در پايان اين مقدمه کوتاه براي کتاب ، خشنودم که بنام خود و بنام جبهه خلق براي آزادي فلسطين و بنام خلق مبارز فلسطين تاکيد کنم که ايمان ما به پيروزيهاي خلقهاي ايران در مبارزه قهرمانانه شان عليه رژيم ارتجاعي و شووينيستي و دست نشانده و عليه هر نيروي امپرياليستي که پشت اين رژيم ايستاده است، ايماني مطلق است، ايماني کامل، همانگونه که به پيروزي خلق مان عليه دشمن امپرياليستي و صيهونيستي و ارتجاعي مشترک ايمان داريم. همه ما امروز براي آزادي تمام منطقه و طرح آينده اي دموکراتيک و پيشرو مبارزه ميکنيم، براي صلح و برادري واقعي و به عنوان بخشي از جهان آزاد و خالي از هر گونه بهره کشي يا تسلط و ... . جهاني که عدالت و صلح و سوسياليسم در آن برقرار باشد.

دبير کل جبهه خلق براي آزادي فلسطين
دکتر جرج حبش
[ نسخه چاپی ]     [ بازگشت به صفحه اول ]


اخبار
درگيري فيزيکي مردم با گشت ارشاد در ميدان درکه تهران
تجمع حق التدريسان و معلمان پيش دبستاني مقابل مجلس
روزنامه رسمي حكم ابطال رياست مرتضوي را چاپ نكرد
دلار 2023 تومان ، سكه 747 هزار تومان
اظهار ناتواني دولتي ها در جلسه مجمع تشخيص
مقابل شهرداري ملارد رخ داد خودسوزي مقابل چشم شهردار
بازداشت يک فعال سياسي عرب در حميديه
خواستار پايان اعتصاب غذاي کبودوند هستيم
رييس اتحاديه ناشران و كتابفروشان:كتابفروشان به تعطيلي فكر مي‌كنند :
فدراسيون دوچرخه‌سواري هم «تعليق» شد
اخبار دانشجوئی
کوي دانشگاه تهران ۱۰ روز قبل و بعد از ۱۸ تير تعطيل است
اجراي دستورالعمل پوشش دانشجويان از اول مهر/ انتقاد از نيروي انتظامي۱۳۹۱/۰۳/۲۰
۶۲ درصد مدال‌آوران ايراني رقابت‌هاي علمي جهاني از کشور رفتند
ادامه‌ي تنش در دانشگاه مازندران به دنبال مرگ يک دانشجو
گزارش شوراي دفاع از حق تحصيل
سخنان وزير علوم افشاي نقض آشکار حقوق دانشجويان است
تجمع اعتراضي دانشجويان علوم پزشکي در مقابل مجلس و وزارت بهداشت
نويد بهاري دانشجويان از پشت ميله هاي زندان
تجمع ۵ روزه‌ي دانشجويان علوم پايه در مقابل وزارت بهداشت
اعتراض داريوش اجلالي، دانشجوي دانشگاه ياسوج با دوختن لب‌هايش
 
کارگران دربند را آزاد کنید

دانشجویان دربند را آزاد کنید

برگی از تاریخ

با یاد یاران

اسامی قربانيان کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷

شورای دانشجویان و جوانان چپ ایرانخبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران


آرشیو آثار کلاسیک مارکسیستی

Copyright 2004 © etehadefedaian.org - All Rights Reserved - Administration