The Union Of People's Fedaian Of Iran
اخبار    سرسخن    مقالات سیاسی    اعلامیه ها    ديدگاه ها    کارگری    زنان    دانشجویی    مسئله ملی    اجتماعی    رويدادهای بين المللی    برای جهانی دیگروسوسياليسم    حقوق بشر    گفتارهای رادیویی    یادها    در راه کنگره    اعلان ها    موضوعی    گفتگو      
صفحه اول معرفي و تاريخچه  |   اسناد سازمان  |   آرشيو  |   پيوندهاي ديگر  |   آدرس هاي ما  |   آرشيو مقالات

رواج تهمت و افترا بسود کيست؟

مجيد زربخش


اخيرا در نشرية « طرحي نو» مقالاتي به چاپ رسيده است که بدليل زيان هاي ناشي از اين گونه نوشته ها ، نمي توان در برابرآن بي تفاوت ماند. در مورد انتشار اين گونه مقالات بويژه مقالة « جبهه ملي و اسب ترويا» نوشتة منوچهر صالحي در شماره 137 نشرية طرحي نو» توضيح چند نکته ضرورت دارد.
1- در اين مقاله – صرفنظراز محتواي کلي، شيوة برخورد و استنتاج و شمشير کشيدن به هر سوي وهر کس، که در اينجا موضوع بحث من نيست - بدون ارائه هيچ سند ومدرک و نشاني ، عده اي به گرفتن پول و دريافت بودجه انتشار کتاب از سيا و « موساد» متهم شده اند.
بي ترديد اين گونه برخوردها وجه مشترکي با نقد، پژوهش ، تحليل ، روشنگري و پخش انديشه ندارد و حاصل آن چيزي جز هموار ساختن زمينة تهمت وافترا و ايجاد فضاي مسموم برچسب زدن نيست. با رواج اين فضاي مسموم ، هيچ کس در برابر آن مصونيت نخواهد داشت و هر کس مي تواند بجاي نقد و بررسي نظرات مخالفان، آنها را بدون هيچ دليل و مدرکي به مزد بگير سازمان هاي جاسوسي موساد و سيا ... و يا عامل جمهوري اسلامي بودن متهم سازد و چه بسا از اين طريق وادار به سکوت نمايد.

اصولاً اين گونه متهم کردن شيوه و ابزاري است که نيروهاي غير دمکرات براي سرکوب و خفه کردن مخالفان و بي اعتبار ساختن آنها بکار مي گيرند و شايستة نيروها وعناصر آزاديخواه نيست. نيروهاي پاي بند به دمکراسي ، بجاي توسل به اين شيوه ها مي کوشند با استدلال و منطق و تحقيق و تحليل، نادرستي افکار و اعمال مورد نقد و نتايج و برداشت هاي غير واقعي و گمراه کننده آنها را افشا کنند. امر روشنگري و نشان دادن حقانيت خود و مقابله با انديشه ها و نظرات نادرست – مغرضانه يا غير مغرضانه - و خنثي کردن هدف ها و مقاصد آشکار و پنهان نيروهاي مخالف يا دشمن ، تنها از اين طريق ممکن مي گردد. متهم کردن بدون دليل و مدرک ، گرچه ممکن است گوينده يا نويسنده را ارضاء کند ولي – صرفنظر از مذموم بودن شيوه – نشانة ضعف منطق مي نمايد و به روشنگري و نشان دادن عدم حقانيت نظرات و فعاليت هاي مورد نقد، کمک نمي رساند.
2 – نقد گرايش هاي فکري ، نظري ، سياسي ... يکي از عومل مهم شکوفائي ورشد ، يکي از وسائل پويايي و گسترش انديشه و بسط دمکراسي و يک اهرم مؤثر روشنگري ، افشاگري و تغيير است. درحاليکه فضاي مسموم اتهام وافترا و ترس از بر چسب تهمت، مانعي در برابر آزادي بيان و قلم و شکل گيري انديشه است. اصولاً هر فکر و عمل انحراف آميز و يا مغرضانه را از دريچة « برنامه ريزي دشمن» ، برنامه ريزي و توطئه آمريکا، اسرائيل و جمهوري اسلامي ديدن، نه درست است و نه سودمند. همسوئي فکر و نظر و عمل با سياست ها و اهداف آمريکا ، اسرائيل وجمهوري اسلامي را بايد درارزيابي ها و نقد موشکافانه و مستدل نشان داد و افشا کرد، خواه اين همسوئي بدليل آن باشد که صاحبان اين فکر و نظر و عمل ، عامل اين سياست ها هستند – که در اين صورت بايد با دليل و مدرک نشان داد – و خواه اين همسوئي و اشتراک نظر بدون اين گونه وابستگي ها باشد. اتفاقاً غالب اين همسوئي ها از افکار و تمايلات ، از تغييرات ذهني و فکري ، از شرايط زندگي و از خاستگاه اجتماعي افراد ناشي مي شود و درست بهمين دليل کار دشوارتراست. در چنين وضعيتي بايد از يکسو ماهيت کارنامة جنايات و ستم گري آمريکا، اسرائيل و جمهوري اسلامي و هدف ها و برنامه ريزي هاي آشکار يا پوشيدة آنها را افشا کرد و از سوي ديگر اين همسوئي ها را – به هر دليل وانگيزه اي که بيان وتبليغ شوند- نشان داد. روشنگري و آگاه ساختن مخاطبين و منفرد کردن اين افکار و اعمال و حاملان آن تنها بديدن گونه مي تواند تأثير گذار باشد.
همسوئي و هم صدا شدن با ستمگران و متجاوزان و به حقوق و ازادي ها و منافع مردم، نه پديداري تازه است و نه محدود به چند تن. پس از فرو پاشي « سوسياليسم موجود» بسياري از» چپ» هاي ايراني وغير ايراني و هواداران تا آن زمان سوسياليسم ، با فراموش کردن تمامي جنايت هاي جهان سرمايه داري، استعمار و جنگ ها و تجاوزات امپرياليستي، به ستايش گران امپرياليسم تبديل شدند و هم صدا با « فوکوياما» نظريه پرداز و کارگزار ديوان سالاري آمريکا، فرياد « پايان تاريخ» سر دادند و بعدها به تبليغات بي حقوق و مواجب جهان گستري سرمايه و برنامه هاي نئو ليبرالي آن تبديل شدند.
در جريان حمله آمريکا به عراق نيز شماري – نه چندان کوچک - از ايرانيان و» دمکرات» هاي نو کهنه ، بجاي ابراز خشم و نفرت و اعتراض نسبت به تجاوز افسار گسيخته آمريکا و جنايتهاي آن در عراق و نقض تمامي تعهدات و ميثاق هاي بين المللي ، بدون دريافت دستمزد و حقوق و بودجه و بدون داشتن رابطه با « سيا» و مقامات آمريکائي ، در برابر اين جنگ افروزي و تجاوز وحشيانه يا سکوت کردند و يا بطور ضمني و چه بسا با صراحت به دفاع از آمريک و لشگرکشي آن برخاستند و به توجيه آن پرداختند. طبيعي است محکوم کردن وافشاء اين گونه موضع گيري ورفتار و روشنگري پيرامون آن بدون نياز به « اثبات» رابطه با « سيا» و « موساد» – وظيفة تمامي نيروهاي ازاديخواه و هواداران واقعي صلح و دمکراسي بود و بسياري بهمين ترتيب به آن عمل کردند.
به همين گونه است آنچه در سالهاي اخير، در ارتباط با تحريف تاريخ گذشته ، در بازخواني « کارنامة سلطنت پهلوي ها و کارگزاران آن، در واژ گونه نکري جنبش ملي شدن نفت و نقش دکتر مصدق در اين جنبش بزرگ و در مبارزه براي استقلال وآزادي ايران ويا در رويکرد به حوزة روشنفکري و تاريخ آن انجام گرفته است.
در عرضة روشنفکري ، در ايران و خارج از کشور، عده اي با تحريف حقايق تاريخي و ساختن و پرداختن احکام مغلطه آميزو بي پايه ، ازيکسو مبارزه روشنفکران در ايران و بطور کلي تعهد احتماعي روشنفکر را تختطة کردند و بي اهميت و بي مقدار جلوه دادند و از سوي ديگر با تبليغ ضد ارزش ها و انديشه هاي التقاطي، بي دغدغه شدن روشنفکر و تسليم طلبي را ترويج نمودند. در اين کازار تبليغاتي نيز، هم جمهوري اسلامي وهم رسانه هاي وابسته به آمريکا، به آن ميدان مي دهند و زمينة اشاعه و گسترش آن را فراهم مي سازند.
بي شک از اين گونه تبليغات و اشاعة اين افکار بيش از همه ، جمهوري اسلامي و بطور کلي استبداد سود مي جويد. آيا مي توان به اين دليل ، مبلغان اين انديشه ها را به جمهوري اسلامي وابسته کرد؟ در حاليکه چه بسا نه فقط عامل جمهوري اسلامي نيستند، بلکه با حاکميت جمهوري اسلامي نيز توافقي ندارند.
مبارزه مؤثر با اين انديشه ها ، با تحريف تاريخي وقلب حقايق ومروجان آن، نه از طريق» جستجوي» يک «مزدبگير» ، بلکه از طريق قرار گرفتن در محل واقعي مصاف ، از طريق نقد همه جانبة اين ديدگاه ها و روشنگري به اتکا ء اسناد و مدارک فراواني است که حقايق را آشکار مي سازد ومانع و پادزهرواقعي در برابر گسترش اين ديدگاه هاست.
اگر بخواهيم از» منطق» متهم کردن به عامل دشمن حرکت کنيم، فضاي مسموم ناشي ازآن مي تواند بسياري را فراگيرد. نگاهي اجمالي به برخي مواضع و نوشته هاي مخالفان جمهوري اسلامي، نشان مي دهد که در برخورد و به پاره اي ازمسائل خاورميانه و يا درمورد مسأله هسته اي ايران ، مي توان مواضعي همسو با جمهوري اسلامي يافت. در مورد پروژه ا تمي، عده اي حتي همان توجيهات بي پايه و عوامفريبانة زمامداران جمهوري اسلامي را تکرار مي کنند . آيا مي توان اينان را به صرف اين تشابه مواضع ، به هواداري از جمهوري اسلامي متهم ساخت ؟ ا طبيعي است در صورت خلاصه کردن مسائل به صدور احکام سطحي و يارواج فضاي اتهام و افترا ، نه تنها اينان، بلکه بسياري ديگر، از تهديدها مصون نخواهند ماند و بجاي گسترش و رشد انديشه ، محيط ارعاب و ترس از گفتن و نوشتن گسترش خواهد يافت.
3 – نکته سوم و آخر اينکه ، « طرحي نو» بمثابه نشريه اي وزين و تريبوني آزاد براي « پخش اندشه» ، به همت» شوراي موقت سوسياليست هاي چپ ايران» و مساعي همه اعضا درزمينه هاي نگارش مقاله، فني، چاپ ، پخش وتأمين مالي ، طي قزيب 12 سال انتشار منظم، کوشيده است درامر پخش و نقد انديشه، درپژوهش و روشنگري ، درتحليل رويدادهاي مهم سياسي ايران و جهان، در پرداختن به مسائل نظري سوسياليسم و مباحث فلسفي ودرمبارزه عليه جمهوري اسلامي به سهم خود نقشي مؤثر ايفا کند.
« شوراي موقت سوسياليست هاي چپ ايران» در بيانيه و منشور سياسي شورا و همچنين در آئين نامه داخلي ، با حرکت از اين باور که « سازمان سوسياليستي چپ ، مناسبات آزاد و دمکراتيکي را که مدعي است براي استقرار آنها در جامعه مبارزه مي کند، بيش ازهر چيزبايد در درون خود اعمال نمايد» (1) ، کوشيد روابط دروني خود و همچنين امرانتشار» طرخي نو» را براساس اصل بالا و در چارچوبي دمکراتيک تنظيم کند. براي اجتناب از هرگونه سانسوردر « طرحي نو» تأکيد بر آن بود که در اين» تريبون آزاد براي پخش انديشه» ، نوشته ها بدون کنترل و سانسور چاپ شوند و درپائين صفحه آخرنشريه تصريح گردد که نويسندگان،» سردبير و هر نويسندة ديگري مسئول محتواي نوشتة خويش هستند.» ( 2)
اين مبناي دمکراتيک، طبعاً براي پخش و نقد انديشه مورد نظر بوده است و سال نيزکم و بيش بهمين گونه اعمال گرديد.درحاليکه چاپ برخي مقالات در ماه هاي اخير و از جمله مقالة « جبهه ملي و اسب ترويا» نه در چارچوب پخش و نقد انديشه مي گنجد و نه از لحاظ شيوة برخورد و نتايج آن در محيط سياسي ، زيبندة» طرحي نو» است. چاپ اين گونه مقالات ، تنها به جايگاه و اعتبار « طرحي نو» زيان مي رساند و اين طبعاً براي همة دوستداران نشريه مايه تأسف است.

--------------

1 - نقل از يبانيه و منشور سياسي شورا و آئين داخلي شورا
2 – مراجعه شود به پائين صفحه آخر» طرحي نو»

[ نسخه چاپی ]     [ بازگشت به صفحه اول ]


اخبار
درگيري فيزيکي مردم با گشت ارشاد در ميدان درکه تهران
تجمع حق التدريسان و معلمان پيش دبستاني مقابل مجلس
روزنامه رسمي حكم ابطال رياست مرتضوي را چاپ نكرد
دلار 2023 تومان ، سكه 747 هزار تومان
اظهار ناتواني دولتي ها در جلسه مجمع تشخيص
مقابل شهرداري ملارد رخ داد خودسوزي مقابل چشم شهردار
بازداشت يک فعال سياسي عرب در حميديه
خواستار پايان اعتصاب غذاي کبودوند هستيم
رييس اتحاديه ناشران و كتابفروشان:كتابفروشان به تعطيلي فكر مي‌كنند :
فدراسيون دوچرخه‌سواري هم «تعليق» شد
اخبار دانشجوئی
کوي دانشگاه تهران ۱۰ روز قبل و بعد از ۱۸ تير تعطيل است
اجراي دستورالعمل پوشش دانشجويان از اول مهر/ انتقاد از نيروي انتظامي۱۳۹۱/۰۳/۲۰
۶۲ درصد مدال‌آوران ايراني رقابت‌هاي علمي جهاني از کشور رفتند
ادامه‌ي تنش در دانشگاه مازندران به دنبال مرگ يک دانشجو
گزارش شوراي دفاع از حق تحصيل
سخنان وزير علوم افشاي نقض آشکار حقوق دانشجويان است
تجمع اعتراضي دانشجويان علوم پزشکي در مقابل مجلس و وزارت بهداشت
نويد بهاري دانشجويان از پشت ميله هاي زندان
تجمع ۵ روزه‌ي دانشجويان علوم پايه در مقابل وزارت بهداشت
اعتراض داريوش اجلالي، دانشجوي دانشگاه ياسوج با دوختن لب‌هايش
 
کارگران دربند را آزاد کنید

دانشجویان دربند را آزاد کنید

برگی از تاریخ

با یاد یاران

اسامی قربانيان کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷

شورای دانشجویان و جوانان چپ ایرانخبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران


آرشیو آثار کلاسیک مارکسیستی

Copyright 2004 © etehadefedaian.org - All Rights Reserved - Administration