The Union Of People's Fedaian Of Iran
اخبار    سرسخن    مقالات سیاسی    اعلامیه ها    ديدگاه ها    کارگری    زنان    دانشجویی    مسئله ملی    اجتماعی    رويدادهای بين المللی    برای جهانی دیگروسوسياليسم    حقوق بشر    گفتارهای رادیویی    یادها    در راه کنگره    اعلان ها    موضوعی    گفتگو      
صفحه اول معرفي و تاريخچه  |   اسناد سازمان  |   آرشيو  |   پيوندهاي ديگر  |   آدرس هاي ما  |   آرشيو مقالات

ايران ، فرانسه نيست

اکرمی رضا


هاشمي رفسنجاني دومين مرد قدرتمند نظام اسلامي در 26 سال گذشته و مسئول قتلها و جنايتهاي بي شمار همين سالها ، بار ديگر به کرسي رياست جمهوري نزديک مي شود و اگر يارانش در« مقام رهبري» ، «شوراي نگهبان » و ساير اندامهاي تصميم ساز ،با بالا کشاندن يک پاسدار سابق و شهردار کنوني تهران فيلشان ياد هندوستان نکند وهمچنان بر سر قول و قرار ها ومنافع عمومي رژيم خود پا بر جا باشند، وي ، يعني عالي جناب رفسنجاني در جمعه 3تير ماه براي سومين بار رئيس جمهور اسلامي ايران خواهد بود.
در اين که انتخابات چگونه کذشت؟ صحنه سازيها چه بود؟ رأي سازي و پر کردن صندوقها تا کجا و در کدام شهر ها و مناطق و بدست کدام عناصر پر شدند ، بسيار گفته شده است وبه احتمال زياد روزهاي آينده ، باز هم شاهد از پرده بيرون افتادن بيشتر چنين اخباري مي باشيم ، اما نکته مهم در اين ميانه و لا اقل تا جمعه، يعني دومين دور انتخابات ، مباحثا تي است که پيرامو ن ضرورت حمايت از رفسنجاني براي «ممانعت از خطر فاشيسم مذهبي » و امثالهم از طرف کساني آغاز شده است که خود شريک دزد و رفيق قافله اند .
اگر سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي سريعا دست و پاي خود را جمع کرد و از حاميانش خواست که به نفع رفسنجاني، به حرکت خود در صحنه انتخابات تدام بخشند ، براي «مشارکتيها » ظاهرا هضم موضوع چندان ساده نبود و بار ديگر، جناح مسلط مي بايست کاسه کوزه را بر سر ديگران و به ويژه « تحريميان » بشکند تا آنها را متقاعد کند که به جاي افشاي تقلب ها ، که خود بهتر از هر کس به منابع و سرنخهاي آن دسترسي دارند ، در کورس رقابت بر سر يک پست « تدارکات چي » باقي بمانند و در دور دوم، زنگوله اصلاح طلبي را به پاي رفسنجاني ببندند.
البته اگر با استراتژي تا کنوني جريان حکومتي موصوم به اصلاح طلبي آشنا باشيم ، که بارها تأکيد کرده اند ما به قانون اساسي التزام داريم و حتي اعتقاد ، ما نظام جمهوري اسلامي را اصلاح پذير مي دانيم و در همين کادر به تلاشهاي خود ادامه مي دهيم قطعا دچار ابهام نمي شويم که اگر از کنار کشيدن از صحنه انتخابات هم سخن به ميان مي آورند صرفا جهت اعمال فشار و چانه زني با رقباي خود در جناح مقابل و از همه مهمتر گرم کردن صحنه سياسي کشور به نفع مشروعيت و اعتبار بخشيدن به رژيم ، در عرصه بين المللي است .و گر نه ، آنها بهر ترتيب نيروي تحريم نخواهند بود.
اما موضوع دعوت به شرکت در دومين دور انتخابات رياست جمهوري و حمله به کسانيکه در دور اول اين نمايش را تحريم کرده بودند ، به اين دسته هم خلاصه نمي شود .از زمانيکه دو فرمانده و پاسدار رژيم ، ساير رقباي خود را ضربه فني کرد ه ا ند واز گود رقابت به بيرون پرتاب ،تا کنون ، صداهاي زياد شنيده مي شود که با مقايسه هاي کاملا کاريکاتوريزه ، رقابت رفسنجاني و احمدي نژاد را به شرايط بسيار استثنائي فرانسه در21 آوريل2002 که طي آن ژاک شيراک نماينده احزاب راست فرانسه در مقابل ژان ماري لوپن که افراطي ترين گرايش راست را همراه با نژادپرستي و يهود ستيزي بر پرچم خود دارد –و اتفاقا ازعلاقمندان حکام جمهوري اسلامي و صدام حسين هم مي باشد- قرار گرفت و طي آن تقريبا تمامي احزاب راست ، ميانه و چپ و البته به قول بسياري از آنها ،« دستکش بدست و باند بر چشم » به پاي صندوقهاي رأي رفتند و براي دفاع از حثيت و اعتبار فرانسه ، رأ ي خود را به نام ژاک شيراک به صندوقها ريختند و نتيجه اي در حدود 80 در صد ،در مقابل 20در صد رابه نفع رئيس جمهور کنوني رقم زدند ، در کنار شرايط امروز ايران مي گذارند و دنبال کشاندن مردم به پشت کانديدائي هستند که ژان ماري لوپن در مقابل آن فرشته است.
اينان بي توجه به ساخت و کارهاي جوامع دمکراتيک ، مسئوليتها ، سازو کارهاي کنترل و حساب پس دهي ،نقش و جايگاه قوا و تفکيک آنها ،ساختار هاي غير متمرکز و بلاخره اينکه همين آقاي شيراک در طي زمام داري خود، لا اقل دو بار و بدون اينکه به لحاظ قانوني اجباري داشته باشد،يکبار با انحلال مجلس قانون گذاري و بار ديگر در رفراندومي که در 29 ماه مه همين سال برگزار شد ، مستقيما به مردم فرانسه مراجعه کرد و در هر دو بار چيزي جز شکست و پذيرش نتايج چنين شکستهائي برايش به ارمغان نداشت را ، با شرايطي در جمهوري اسلامي مقايسه مي کنند که بار ها تأکيد شده است ،رئيس جمهورش هر گاه در خط رهبري انتصابي آن نباشد يک تدارکات چي بيش نيست .«حکم حکومتي» سرنوشت اساسي ترين تصميمات را رقم مي زند واينکه حتي با کمال تأسف بايد گفت برخي از روزنامه نگاران ، مفسرين و فعالين سياسي آن حتي حرفهاي يک ماه پيش خود را هم فراموش مي کنند که اين جا و آنجا به اين جمعبندي رسيده بودند که ، اصلاحات در چارچوب ساختار سياسي موجودنا ممکن است و يا اينکه بايد به جاي دل مشغول داشتن به «انتخاباتهاي » دوره اي و سرگرم کننده بي حاصل در پي جستجوي راهي جهت برون رفت از ساختار و قانون اساسي موجود بود.
اين جاست که من به مهمترين دستاورد اين دوره از حيات سياسي کشورمان مي رسم که بدون ترديد بر آمد يک نيروي مستقل ، دمکرات و جمهوريخواه است که از کوشه و کنار کشور ، از فعالين سياسي واجتماعي امضاء کننده بيانيه هاي خوداري از شرکت در انتخابات گرفته ،تا دانشجويان در يزد و شهر کرد و تبريز و ديگر مناطق ايرا ن ، که باجدا کردن حساب خود از ملاحظاتي از همين دست که معين به رياست جمهوري برسد يا رفسنجاني و يا شاگردان او شبيه لاريجاني و احمدي نژاد ، راه خود را از طرفداران وضع موجود جدا کردند و به درستي به اقدامات مستقل روي آوردند .
تقويت همين اقدامات ، عليرغم تمامي دشواري آن ، که احتمالا پس از انتخابات نيز تشديد خواهد شد . ايجاب مي کند تا بر درستي سياسيت تحريم پاي فشرده شود . پس از انتخابات به فکر راحل ها و پروژه هاي اثباتي و منطبق بر واقعيتها و سطح جنبش مردم باشيم و به ويژه از ياد نبريم که مقاومت مردم ما در اشکال مختلف به سطح و مرحله اي رسيده است که عقب نشيني رژيم در مقابل آن نه از سر وجود يا عدم وجود اين يا آن چهره ميانه رو يا تند رو بر مسند اين يا آن پست حکومتي، بلکه نتيجه مبارزه آنهاست و شايد بتوان گفت برگشت ناپذير. و در مرحله بعد فشارهاي بين المللي و بازتاب آنچه در خاورميانه و به ويژه در همسايگي ما مي گذرد مي باشد .
و از ياد نبريم که اگر چه خامنه اي و متوليان وي با نشاندن رفسنجاني در کفه ديگر ترازوي احمدي نژاد ،شاخ وي را شکسته اند اما هشيار تر از آنند که به نياز اين دور از مذاکرات خود با جهان خارج بي تفاوت باشند و سکان (ولو فرماليستي هم شده) اين کشتي بحران زده رابه فردي چون احمدي نژاد به سپارند ونسبت به حذف رفسنجاني اقدام نمايند .
اگر منافع مستقيمي در قدرت نداشته باشيم ، اگر به فکر مشروعيت تراشيدن براي يک رژيم ضد دمکراتيک نمي باشيم . با خود داري از شرکت در اين انتخابات هيچ چيز را از دست نخواهيم داد.
برعکس ، آراء پائين، مساوي خواهد بود با تشديد بحران مشروعيت رژيم ، تزلزل وعقب نشيني آنها در مقابل مطالبات دمکراتيک مردم و فشارهاي نهاد هاي بين المللي مدافع حقوق بشر و همچنين ممانعت از کنار آمدن و معامله دول غرب با سران رژيم بي توجه به افکار و عقايد مردم ايران و شهروندان خود.
شعار تحريم که عموما حاصل از درک و ديدي متفاوت نسبت به انتخابات و شرايط دمکراتيک مترتب بر آن و يا با ارزيابي نسبت به هشت سال رياست جمهوري خاتمي «اصلاح طلب» و بي نتيجه بودن شعارهاي مورد ادعاي وي و ضرورت برون رفت از ساختار سياسي جمهوري اسلامي حاصل شده بود، همگي بر جاي خود باقيست ،جا دارد با پايداري بر همين واقعيات و با تدام و گسترش جنبش تحريم ، جنبش مستقل و آزاد يخواه ايران را گامي ديگر به جلو به بريم !
رضا اکرمي
دوشنبه 30خرداد 1384[ نسخه چاپی ]     [ بازگشت به صفحه اول ]


اخبار
درگيري فيزيکي مردم با گشت ارشاد در ميدان درکه تهران
تجمع حق التدريسان و معلمان پيش دبستاني مقابل مجلس
روزنامه رسمي حكم ابطال رياست مرتضوي را چاپ نكرد
دلار 2023 تومان ، سكه 747 هزار تومان
اظهار ناتواني دولتي ها در جلسه مجمع تشخيص
مقابل شهرداري ملارد رخ داد خودسوزي مقابل چشم شهردار
بازداشت يک فعال سياسي عرب در حميديه
خواستار پايان اعتصاب غذاي کبودوند هستيم
رييس اتحاديه ناشران و كتابفروشان:كتابفروشان به تعطيلي فكر مي‌كنند :
فدراسيون دوچرخه‌سواري هم «تعليق» شد
اخبار دانشجوئی
کوي دانشگاه تهران ۱۰ روز قبل و بعد از ۱۸ تير تعطيل است
اجراي دستورالعمل پوشش دانشجويان از اول مهر/ انتقاد از نيروي انتظامي۱۳۹۱/۰۳/۲۰
۶۲ درصد مدال‌آوران ايراني رقابت‌هاي علمي جهاني از کشور رفتند
ادامه‌ي تنش در دانشگاه مازندران به دنبال مرگ يک دانشجو
گزارش شوراي دفاع از حق تحصيل
سخنان وزير علوم افشاي نقض آشکار حقوق دانشجويان است
تجمع اعتراضي دانشجويان علوم پزشکي در مقابل مجلس و وزارت بهداشت
نويد بهاري دانشجويان از پشت ميله هاي زندان
تجمع ۵ روزه‌ي دانشجويان علوم پايه در مقابل وزارت بهداشت
اعتراض داريوش اجلالي، دانشجوي دانشگاه ياسوج با دوختن لب‌هايش
 
کارگران دربند را آزاد کنید

دانشجویان دربند را آزاد کنید

برگی از تاریخ

با یاد یاران

اسامی قربانيان کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷

شورای دانشجویان و جوانان چپ ایرانخبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران


آرشیو آثار کلاسیک مارکسیستی

Copyright 2004 © etehadefedaian.org - All Rights Reserved - Administration