The Union Of People's Fedaian Of Iran
اخبار    سرسخن    مقالات سیاسی    اعلامیه ها    ديدگاه ها    کارگری    زنان    دانشجویی    مسئله ملی    اجتماعی    رويدادهای بين المللی    برای جهانی دیگروسوسياليسم    حقوق بشر    گفتارهای رادیویی    یادها    در راه کنگره    اعلان ها    موضوعی    گفتگو      
صفحه اول معرفي و تاريخچه  |   اسناد سازمان  |   آرشيو  |   پيوندهاي ديگر  |   آدرس هاي ما  |   آرشيو مقالات

سازمان اکثريت متعلق به کداميک از گرايشات مي باشد؟

سيروان هدايت وزيري

در سايت عصر نو مطلبي در رابطه با سياست‌هاي اکثريت در همکاري با رژيم جمهوري اسلامي در سالهاي 59 تا 63 به چاپ رسيده است . در اين مطلب سعي شده است ، نقل قول هايي از نشريه کار آن زمان اکثريت ، و براي روشن شدن طرف داري اين سازمان از جمهموري اسلامي آورده شود . اگر در بيان اين نقل قول‌ها سانسور و خدشه ايي وارد نشده باشد ، سقسنا امانت در نقل قول‌ها رعايت شده و بايد گفت سياست‌هاي اکثريت در دفاع از جمهوري اسلامي به وضوع و روشن انعکاس داده شده است . بي شک با خواندن اين نقل قول ها ، سياست‌هاي سازمان اکثريت در دفاع از جمهوري اسلامي مورد سرزنش و شماتت قرار خواهد گرفت . در اينجا به خوانندگان اين مطلب پيشنهاد مي شود ، بيان نقل قول‌هاي مندرجه در سايت عصر نو را مرور و بازبيني نمايند . در نتيجه من در بيان اين نقل قول ها در اين مطلب پرهيز خواهم کرد . اما آنچه که مد نظر اين مطلب مي باشد ، مسئله چرا و چگونه هاي سياست هاي سازمان اکثريت در دفاع از جمهوري اسلامي از يک طرف ، و از طرف ديگر دنبال کردن همين متدولوژي و سياست در مرحله کنوني مي باشد .
براي پاسخ دادن به اين مسئله ، که چرا سازمان اکثريت ، سياست دفاع از جمهوري اسلامي را دنبال کرد ، و چرا اين سازمان هنوز نيز در کاربرد همين سياست مشوق است ، لازم به بررسي مختصري از چند گرايش در استقرار و تحکيم جمهوري اسلامي مي باشد . بي شک سياست اکثريت در يکي از اين گرايشات استنتاج خواهد شد .
تا آنجايي که به طرفداري و استقرار جمهوري اسلامي در جامعه ايران بر مي گردد ، مي توان به چهار گرايش عملي و نظري در کمک به اين جريان اشاره کرد . اين گرايشات اگرچه در اشکال متفاوت بودند ، اما در منظور و محتوا ، تا آنجايي که بالاخره به يک هدف نهايي رسيد ، ( بخوان استقرار رژيم جمهوري اسلامي) يک مرکز ثقل و مشترکي را تشکيل داده بودند . در همين جا اشاره مختصري به اين گرايشات مي تواند ، به منظور اين مطلب کمک نمايد .
طرفداران گرايش اولي ، بنيان گذاران خود جمهوري اسلامي ، ازجمله آيت‌الله خميني و جامعه روحانيت مي باشد .
از همان اواسط سال 57 ، آيت‌الله خميني با در نظر گرفتن شرايط جوشان ، تغييرپذير ، خراب شدن ستون و پايه‌هاي نظام سلطنتي در ايران ، به قصد رهبري تحولات و جامعه ، دولت خود را در خارج از کشور تشکيل داد . و اين دولت را به مردم ايران و رسانه هاي همگاني معرفي نمود . با معرفي اين دولت ، يک مرکز توجه و ثقل در تقابل به نابساماني و انشقاق جامعه بوجود آمد . در نتيجه آيت‌الله خميني با معرفي اين دولت ، مهر رهبري بر جامعه را کوبيد در نتيجه سه گرايش ديگر اتوماتيک وار به يک نيروي حاشيه‌ايي تبديل گشتند .
طرفداران گرايش دومي را نيروهاي نهضت آزادي و جبهه ملي تشکيل مي‌دادند . اين نيروها از همان ابتدا خواهان جابجايي قدرت، به هرقيمتي، در مقابل نظام توتاليتر شاهنشاهي بودند . با توجه به تجارب تاريخي، اين نيروها از همان دوران نخست وزيري مصدق به بعد، مي خواستند نيروي اجرايي امور جامعه به طور سکولار را در دست داشته باشند و نه رهبري جامعه . دکتر محمد مصدق ادعاي رهبري در آن زمان را نداشت . وي به نظام مشروطه سلطنتي با قدرت سياسي محدودي بسنده کرد. در نتيجه رهبران اين نيرو به عنوان ميراث‌داران راه مصدق به جاي اعلام رهبري بر جامعه، مسئوليت اجرايي بعد از سرنگوني شاه را برعهده گرفتند. و با اين انگيزه، راهي جز تقويت گرايش اول، پيشاروي خود نمي‌ديدند ، اعلام پست نخست وزيري بازرگان و حضور چندي از نامداران اين گرايش در کابينه وي، بر رهبري آيت‌الله خميني صحه گذاشتند . در نتيجه در استقرار رژيم و رسميت بخشيدن به رژيم جمهوري اسلامي سهم بزرگي را ايفا نمودند .
طرفدارن گرايش سومي، کسبه، بازاريان و مزدوراني بودند که به هر قدرت سياسي و اقتصادي بر جامعه ايران با توجه به منافع خويش تمکين مي‌کردند ، و آن را مورد پذيرش قرار مي‌دادند . در حقيقت امر، مال اندوزي، پولداري، رشوه خواري و بد و بستان‌ها پرنسيپ اين گرايش را تشکيل مي داد . اين گرايش با تکيه بر اپورتونيسم بازار، ستون لرزان نظام شاهنشاهي را فهميد. با اين لرزش، کافي بود با صورت و شمايل ديگر خود را براوضاع متغيير تطبيق دهد، تا اينکه منافع آنان مجددا تضمين گردد . استقرار حکومت جمهوري اسلامي بهترين بستر براي اين چرخش روباه گونه بود . طرفدارن اين گرايش با تف کردن بر روبناي فرهنگي نظام شاهنشاهي، با انتخاب لباس ديگر، شکل و شمايل ديگر و ابزار دستي ديگر به مساجد و حسينه‌ها خزيدند، و فرياد درود بر حکومت اسلامي را تا گوش کرکنان سر کشيدند . البته فرياد آنان صرف فرياد نبود، عملکرد آنان نيز پاشنه آشيل حکومت جمهوري اسلامي بود. و در استقرار و تحکيم حکومت اسلامي سهم مهم و تعيين کننده ايي را ايفا نمودند .
سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ، ارتش و ارگان هاي متنوع مسلح جمهوري اسلامي بي شک نيز در چارچوب اين گرايش محسوب مي شوند .
گرايش چهارمي، جناح راست درون چپ را تشکيل مي دهد . اين جناح اساسا بر خلاف خيلي از تحليل گران چپ و صاحب نظر، مربوط به گرايش سومي نيست و قابل جاسازي در اين گرايش نيست . طرفدارن اين گرايش، مزدور، مال اندوز و کسبه نبودند . اين گرايش، يک جنبش فکري و نظري بود. جا دارد مرز و چارچوب اين مطلب به بررسي همين گرايش محدود گردد . تا انجايي که به مخاطب اين گرايش بر ميگردد ، خودبخود نمي توان جريان حزب توده و پاشنه آشيل آن، سازمان اکثريت را مد نظر قرار نگيرد. در حقيقت، باني اين گرايش حزب توده و ستاره دنباله دار آن سازمان اکثريت مي‌باشد . حزب توده ايران بعنوان يک حزب تاريخا اجتماعي و نظري نمي توانست در تحولات بعد از سرنگوني شاه در جامعه ايران بي تاثير نباشد . اگر اين حزب بلحاظ تعداد يک مجموعه ايي از توازن قوا را تشکيل نمي داد ، اما از لحاظ فکري و نظري توانست جنبش چپ ايران را تابع انديشه و تزهاي خود سازد . و عاقبتا نيز اين انديشه و تزها در لواي اپورتونيسم دولتي جمهوري اسلامي ، به تقويت و استحکام خود جمهوري اسلامي منجر گرديد . با اين مکانيزم عملي انديشه‌ايي ، خودبخود طرفدارن اين انديشه و تز نيز مديون وقرباني گرايش اولي شدند . اين انديشه و نظرگاه ها چه بودند؟ و معيارهاي اين انديشه مي بايست به کجاه ختم مي‌شد ؟ و چرا از بکارگيري اين تزها سوه استفاده گرديد‌؟ اين مجموعه سئولاتي مي باشند ، که توضيعاتشان از نظرگاه قانون نسبي انديشه پاسخ نگرفته‌اند . و اما همواره از نظرگاه انديشه مطلق گرايي به باد انتقاد گرفته شد ، تا آنجايي که حاملين اين تزها ، در متدولوژي به خيانتکار و مرتد محکوم گرديده است . اما اين تز و نظرگاهها چه بودند ؟ 1 _ گذار مسالمت آميز و راه رشد غيرسرمايه داري به سوي سوسياليسم 2 _ تشنج زدايي 3 _ مبارزه پارلمانتاريسم 4 _ رقابت هاي اقتصادي ميان دول هاي کشورهاي سوسياليستي و امپرياليستي 5 _ رد ديکتاتوري پرولتاريا و پذيرش مبارزات عمومي و غيرطبقاتي . اين مجموعه تز و انديشه ها ، سياست هاي مبارزاتي حزب توده ايران را تکوين مي کرد . در حقيقت مجموعه اين تزها در کنگره 20 حزب کمونيست وقت اتحاد جماهير شوروي و به ابتکار خروشچف به تصويب رسيده بود ، و بعدا به سياست داخلي و خارجي اين کشور تبديل گرديد . در حقيقت هدف از تصويب اين تزها ، در کشور اتحاد جماهير شوروي ، براي استحکام بخشيدن ساختمان سوسياليسم بود . با اين انديشه که سوسياليسم و کمونيسم در شوروي تماما مستقر گرديده است . در نتيجه ، الزامات اين تزها ، موقعيت نه تعرضي ، بلکه تدافعي داشتند. با اين حال حزب توده ايران اين تزها را مبناي حرکت هاي سياسي خود در جامعه ايران قرار داد . و بعدا نيز سازمان اکثريت مشوق اين تز ها شد . سازمان اکثريت در شرايطي سياست‌هاي حزب توده را دنبال نمود که جامعه ايران در حال تحول و دگرگوني بود . توده‌هاي مردم و روشنفکران جامعه ايران با توقعات به غايت بيشتر از گذشته به ميدان آمده بودند . ولي حکومت جمهوري اسلامي با عکس العمل غير منطقي و غير دموکراتيک خود، آنان ناچار گرديدند، بالا ترين شکل مبارزه، يعني مبارزه قهراميز براي دستاوردهاي خود انتخاب کنند . از اين جنبه بود که ماحصل عملکرد سياسي اين تزها در انطباق با فرهنگ سياسي بالقوه و بالفعل جامعه ايران نبود. و در حقيقت اين تزها به اعتبار خصلت تدافعي‌اش ، تحول و پيشرفت‌هاي سياسي‌ايي که از سال 57 بدست آمده بود، ترمز نمود . و اين ترمز بي موقع ايي، به نفع استقرار جمهوري اسلامي تمام شد . سازمان اکثريت با قلمداد کردن به اصطلاح خصلت ضد امپرياليستي جمهوري اسلامي ، بدان شاخص دولت عموم خلقي و ضد امپرياليستي داد. با اين تفاهم بود، که متاسفانه اين سازمان در جبهه جمهوري اسلامي قرار گرفت . سازمان اکثريت فعل و انفعالات مثبت جامعه ايران به سوي يک جامعه بهتر را قرباني تضاد صرفا ضد آمريکايي جمهوري اسلامي کرد . اين سازمان با ترک کردن جبهه براي عدالت اجتماعي، از جمله خواست کارگران براي مزاياي بيشتر، تمکين به دولت دوم جمهوري اسلامي و عدم پيشنهاد براي تشکيل يک دولت سکولار، کنار گذاشتن مبارزه مسلحانه و قهرآميز خلق ايران براي احقاق حقوق خويش، ازجمله اين مبارزات، مبارزه قهراميز مردم کردستان، مبارزه مردم سيستان و بلوچستان، جبهه مبارزات مردم اهواز، مبارزات مسلحانه شمال ايران در گيلان و مازندران ، مبارزات دهقانان ترکمن صحرا براي تقسيم زمين‌ها. اين مجموعه جبهه‌هاي مبارزاتي، در وجود پيروزيشان، مي توانست عرصه ها را براي دموکراسي در ايران را فراهم سازد . سازمان اکثريت با کنار گذاشتن اين مبارزات، استقرار حکومت جمهوري اسلامي را بر مسائل فوق ترجيح داد. اما تا آنجايي که به منطق و محورهاي جامعه مدنيت برميگردد، انديشه هاي حزب توده اگر در جامعه ايران عملي مي گرديد، و اين انديشه‌ها مورد سوءاستفاده اپورتونيسم دولتي جمهوري اسلامي قرار نمي‌گرفت ، جامعه ايران يک چهره مدنيت و معتدلي به خود مي گرفت . ولي از اينکه جامعه ايران امادگي براي پراکتيزه کردن اين انديشه ها را نداشت ، جمهوري اسلامي با ارائه برنامه هاي ديني و شيعه گري خود، و با تکيه بر فرهنگ بازاري از هرهرگونه فضايي براي تحقق انديشه‌هاي فوق سر باز زد . سازمان اکثريت با ناديده گرفتن همين عملکرد حکومت جمهوري اسلامي و با ناديده گرفتن اوضاع آنوقت، از اين جنبه که جامعه در حال تحول و دگرگوني بود، از انديشه حزب توده، که انديشه ايي دفاعي بود، پيروي نمود و در عمل در استقرار رژيم جمهوري اسلامي سهيم شد . سازمان اکثريت هم اينک نيز با فراموش کردن اين موضوع تاريخي، به دنبال اين يا آن سازمان و شخصيت سياسي است، که مجددا ترمز کردن تحولات و دگرگوني را فراهم سازد. جاي تعجب مي‌باشد که ، سازمان شخصيت‌هايي که سازمان اکثريت بدنبال آنان مي باشد، آنان تاريخا هر گونه روزنه‌هايي به سوي آزادي و دموکراسي بسته بودند. انتظار تحول و دگرگوني مثبت جامعه ايران از سوي سازمان و شخصيت‌هايي همانند درفش کاوياني، اقشار و اقمار بازمانده‌هاي سلطنت گذشته‌، از جمله پسر شاه، و در خطه به اصطلاح ليبرالي ،همانند آقاي بني صدر و داريوش همايون، انتظار تکرار تاريخي وقايع بعداز سال هاي 57 مي باشد . سازمان اکثريت اگر در تحولات آينده ايران تاثير مثبت داشته باشد ، بايد سياست هاي خود بر مبناي تجارب و واقعيت‌ها تنظيم نمايد ، و بلاخره با گرايش چهارم مرزبندي نمايد .


[ نسخه چاپی ]     [ بازگشت به صفحه اول ]


اخبار
درگيري فيزيکي مردم با گشت ارشاد در ميدان درکه تهران
تجمع حق التدريسان و معلمان پيش دبستاني مقابل مجلس
روزنامه رسمي حكم ابطال رياست مرتضوي را چاپ نكرد
دلار 2023 تومان ، سكه 747 هزار تومان
اظهار ناتواني دولتي ها در جلسه مجمع تشخيص
مقابل شهرداري ملارد رخ داد خودسوزي مقابل چشم شهردار
بازداشت يک فعال سياسي عرب در حميديه
خواستار پايان اعتصاب غذاي کبودوند هستيم
رييس اتحاديه ناشران و كتابفروشان:كتابفروشان به تعطيلي فكر مي‌كنند :
فدراسيون دوچرخه‌سواري هم «تعليق» شد
اخبار دانشجوئی
کوي دانشگاه تهران ۱۰ روز قبل و بعد از ۱۸ تير تعطيل است
اجراي دستورالعمل پوشش دانشجويان از اول مهر/ انتقاد از نيروي انتظامي۱۳۹۱/۰۳/۲۰
۶۲ درصد مدال‌آوران ايراني رقابت‌هاي علمي جهاني از کشور رفتند
ادامه‌ي تنش در دانشگاه مازندران به دنبال مرگ يک دانشجو
گزارش شوراي دفاع از حق تحصيل
سخنان وزير علوم افشاي نقض آشکار حقوق دانشجويان است
تجمع اعتراضي دانشجويان علوم پزشکي در مقابل مجلس و وزارت بهداشت
نويد بهاري دانشجويان از پشت ميله هاي زندان
تجمع ۵ روزه‌ي دانشجويان علوم پايه در مقابل وزارت بهداشت
اعتراض داريوش اجلالي، دانشجوي دانشگاه ياسوج با دوختن لب‌هايش
 
کارگران دربند را آزاد کنید

دانشجویان دربند را آزاد کنید

برگی از تاریخ

با یاد یاران

اسامی قربانيان کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷

شورای دانشجویان و جوانان چپ ایرانخبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران


آرشیو آثار کلاسیک مارکسیستی

Copyright 2004 © etehadefedaian.org - All Rights Reserved - Administration