The Union Of People's Fedaian Of Iran
اخبار    سرسخن    مقالات سیاسی    اعلامیه ها    ديدگاه ها    کارگری    زنان    دانشجویی    مسئله ملی    اجتماعی    رويدادهای بين المللی    برای جهانی دیگروسوسياليسم    حقوق بشر    گفتارهای رادیویی    یادها    در راه کنگره    اعلان ها    موضوعی    گفتگو      
صفحه اول معرفي و تاريخچه  |   اسناد سازمان  |   آرشيو  |   پيوندهاي ديگر  |   آدرس هاي ما  |   آرشيو مقالات

نه به جمهوري اسلامي

اخبار روز

دوشنبه ۱۱ خرداد ۱٣٨٨ - ۱ ژوئن ۲۰۰۹

۱. کليد انتخابات دهمين دوره ي رياست جمهوري اسلامي در ايران، «آراي خاموش» و از جمله نيروي چند ميليوني «تحريميون» است که در انتخابات هاي جمهوري اسلامي به طور معمول از رفتن به پاي صندوق هاي راي خودداري مي کردند.
بسياري از حوادث و موضع گيري ها در اين انتخابات به ويژه در جمع سه کانديداي مقابل احمدي نژاد را بايد در تلاش براي جلب آراي اين بخش از مردم ايران يافت. «راديکاليسم» موجود در سخنان و شعارها و برنامه هاي مطرح شده از سوي اين کانديداها، پيش از هر چيز تلاشي براي جلب اين آرا به نفع خود مي باشد.
به اين ترتيب مي توان گفت مبارزه ي طولاني و نابرابر ناراضيان و مخالفين عليه سيستم انتخاباتي ضددموکراتيک حکومت اسلامي و خيل گسترده ي کساني که آراي خود را به وعده هاي پوچ نفروختند و اينک به نيروي غيرقابل چشم پوشي در صحنه ي سياسي و انتخاباتي ايِران تبديل شده اند، کانديداهاي سه گانه ي مقابل احمدي نژاد را براي جلب نظر و راي آن ها به مسابقه اي از طرح شعارها و وعده ها کشانده است که اگر هيچ گونه تضمين و پشتوانه اي در جهت اجراي آن ها نباشد، اما به افزايش مطالبات اجتماعي در ايران دامن مي زند و خواست هاي عمومي را بسيار فراتر از آن چه که اصلاح طلبان دولتي مطرح مي کنند ارتقا مي دهد.

۲. خلع سلاح اين نيرو و کشاندن آن به پاي صندوق هاي راي، هدفي است که همه ي کانديداها دنبال مي کنند. حکومت جمهوري اسلامي و دولت احمدي نژاد در چهارسال گذشته از آن چه توانسته، براي درهم شکستن و سرکوب اين نيرو دريغ نکرده است. در اردوگاه اصلاح طلبان حکومتي، دو راهکار اصلي براي شکست رواني نيروي مخالفين حکومت به کار گرفته مي شود: استفاده از بخش کوچکي از خواست هاي آن ها در وعده هاي انتخاباتي و تبليغات گسترده پيرامون اين استدلال عوافريبانه که راي ندادن در انتخابات پيش رو، يعني راي دادن به پيروزي احمدي نژاد. بخش هاي افراطي تر اصلاح طلبان مشارکتي – از جمله آقاي سعيد حجاريان – اين استدلال را آن قدر گسترش داده اند که حتي حمايت از مهدي کروبي را نيز شامل آن مي کنند و به معناي پيروزي احمدي نژاد و حفظ وضع موجود مي دانند.

٣. روي کار آمدن احمدي نژاد و نيز باقي ماندن آن در مقام رياست جمهوري، کار «تحريميون» نيست. اين يک ادعاي گمراه کننده ي اصلاح طلبان دروغين است. روي کار آمدن احمدي نژاد محصول حاکميت نظام ولايت فقيه و سيستم ضددموکراتيک انتخاباتي آن است. احمدي نژاد نه محصول مقاومت و اعتراض مخالفين اين حکومت، که فرزند خلف نظام استبدادي و ضددموکراتيک اسلامي و سيستم انتخاباتي آن و از جمله رفرم هاي دروغيني است که «دولت اصلاحات» هشت سال آن را به جاي اصلاحات واقعي به جامعه ي ايران حقنه کرد.

۴. «نه به احمدي نژاد!»، سياستي است که اگر به صورتي راديکال و همه جانبه دنبال نشود، مي تواند به گمراهي بيانجامد. اصلاح طلبان مي کوشند احمدي نژاد را در برابر ديگران و حتي کل نظام اسلامي ايران قرار دهند. او را به «پديده ي استثنائي» و «اتفاقي» در جمهوري اسلامي تبديل کنند. در پي حمله به او و مخالفت با او، سيستم معيوب و ضددموکراتيک نظام حاکم را پرده پوشي کنند. چنين وانمود کنند که رئيس جمهورها در نظام ولايت فقيه داراي چنان قدرتي هستند که سمت گيري هاي اساسي «نظام» را دگرگون کنند. آن ها مي خواهند با بزرگ کردن احمدي نژاد و ترساندن مردم از آن، آراي بيشتري را به نفع خود مصادره کنند، بدون آن که خود تلاشي در جهت همراهي با خواست هاي مردم نشان دهند. اصلاح طلباني که حتي نسبت به انتخابات چهار سال پيش و زمان کانديداتوري دکتر مصطفي معين گام ها به پس رفته اند، با معرفي احمدي نژاد به عنوان عامل همه ي بدبختي هاي مردم، به دنبال پر کردن صندوق هاي انتخاباتي به نفع کانديداهاي خود هستند.
رفتن احمدي نژاد به هيچ تحول مهمي نخواهد انجاميد اگر ولي فقيه همچنان همه کاره باشد، نظام ولايت فقيه بر جاي بماند و مردم کماکان از حق انتخاب و مشارکت در نظام سياسي کشور محروم باشند.

۵. در اين دوره ي از انتخابات رياست جمهوري، «آراي خاموش» ناراضيان به جنبشي غرورانگيز و مطالباتي تبديل شده است. حضور اين جنبش در انتخابات و طرح مطالبات گوناگون توسط آن، بازي صددرصد حکومتي انتخابات را بر هم زده و نيروي تازه اي را در آن وارد کرده است. طرح مطالبات زنان، طرح حقوق مليت ها و قوميت ها، موضوع تغيير قانون اساسي، طرح بخش هاي مسکوت مانده ي تاريخ جنايتکارانه ي جمهوري اسلامي از جمله انقلاب فرهنگي سال ۵۹ و اعدام هاي دسته جمعي سال ۶۷، محصول اين جنبش مدني و مردمي است. نيروهاي هوادار دموکراسي و برابري طلب براي اولين بار توانسته اند بخشي از فضاي انتخاباتي کشور را به خود اختصاص دهند. يکي از مهم ترين خواست هاي اين نيرو همچنان نه به انتخابات ضددموکراتيک و درخواست انتخابات آزاد است. اين نيرو تا تبديل شدن به يک نيروي مستقل و حضور مقتدرانه در فضاي انتخاباتي کشور و معرفي کانديداها و نمايندگان خود هنوز فاصله اي دارد که امروز مي توان مطمئن بود، پيمودني است. اين جنبش وقتي به همه ي قدرت خود مجهز مي شود که بتواند نمايندگان خود را در برابر کانديداي مورد تاييد ولايت فقيه و شوراي نگهبان در انتخابات ها قرار داده و از اين نمايندگان تا پايان و با استواري حمايت کند. حضور قدرتمند اين جنبش در انتخابات اخير و تحميل برخي از خواست هاي خود بر حکومت و کانديداهايش نشان از آن دارد، که جنبش مدني و اجتماعي در ايران قادر به چنين کاري هست و بيشک در انتخابات هاي آينده با سيماي مشخص تري اين حضور را اعلام خواهد کرد.

۶. وظيفه ي احزاب سياسي و تشکل هاي دموکراتيک در کشور، تبديل اين جنبش مدني و مردمي به نيروي آلترناتيو در برابر حکومت اسلامي است و نبايد آن را تبديل به دنباله روي اين يا ان جناح و گروه از حکومت کرد. از نظر ما موضوع حمايت از اين يا آن کانديدا و يا حمايت نکردن از هيچ کدام از کانديداها بايد از اين منظر کلان و استراتژيک مورد ارزيابي و تصيم گيري قرار گيرد.
به نظر ما هر چهار کانديداي مورد تاييد شوراي نگهبان در انتخابات دهمين دوره ي رياست جمهوري اسلامي، خود جزيي از وضعيتي هستند که نيروي دموکراتيک در جامعه ي ما خواهان تغيير آن مي باشد. آن ها در رساندن جامعه ي ايران به اين نقطه ي بحراني به سهم خود مسئول هستند و از اين رو نمي توانند پرچمدار خواست تغيير و تحول که مشخصه ي اصلي آن پايان دادن به نظام ولايت فقيه و استقرار يک حکومت دموکراتيک عرفي در کشور ماست، بوده و شايسته ي حمايت جنبش مدني و دموکراتيک کشور ما باشند.

[ نسخه چاپی ]     [ بازگشت به صفحه اول ]


اخبار
درگيري فيزيکي مردم با گشت ارشاد در ميدان درکه تهران
تجمع حق التدريسان و معلمان پيش دبستاني مقابل مجلس
روزنامه رسمي حكم ابطال رياست مرتضوي را چاپ نكرد
دلار 2023 تومان ، سكه 747 هزار تومان
اظهار ناتواني دولتي ها در جلسه مجمع تشخيص
مقابل شهرداري ملارد رخ داد خودسوزي مقابل چشم شهردار
بازداشت يک فعال سياسي عرب در حميديه
خواستار پايان اعتصاب غذاي کبودوند هستيم
رييس اتحاديه ناشران و كتابفروشان:كتابفروشان به تعطيلي فكر مي‌كنند :
فدراسيون دوچرخه‌سواري هم «تعليق» شد
اخبار دانشجوئی
کوي دانشگاه تهران ۱۰ روز قبل و بعد از ۱۸ تير تعطيل است
اجراي دستورالعمل پوشش دانشجويان از اول مهر/ انتقاد از نيروي انتظامي۱۳۹۱/۰۳/۲۰
۶۲ درصد مدال‌آوران ايراني رقابت‌هاي علمي جهاني از کشور رفتند
ادامه‌ي تنش در دانشگاه مازندران به دنبال مرگ يک دانشجو
گزارش شوراي دفاع از حق تحصيل
سخنان وزير علوم افشاي نقض آشکار حقوق دانشجويان است
تجمع اعتراضي دانشجويان علوم پزشکي در مقابل مجلس و وزارت بهداشت
نويد بهاري دانشجويان از پشت ميله هاي زندان
تجمع ۵ روزه‌ي دانشجويان علوم پايه در مقابل وزارت بهداشت
اعتراض داريوش اجلالي، دانشجوي دانشگاه ياسوج با دوختن لب‌هايش
 
کارگران دربند را آزاد کنید

دانشجویان دربند را آزاد کنید

برگی از تاریخ

با یاد یاران

اسامی قربانيان کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷

شورای دانشجویان و جوانان چپ ایرانخبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران


آرشیو آثار کلاسیک مارکسیستی

Copyright 2004 © etehadefedaian.org - All Rights Reserved - Administration