The Union Of People's Fedaian Of Iran
اخبار    سرسخن    مقالات سیاسی    اعلامیه ها    ديدگاه ها    کارگری    زنان    دانشجویی    مسئله ملی    اجتماعی    رويدادهای بين المللی    برای جهانی دیگروسوسياليسم    حقوق بشر    گفتارهای رادیویی    یادها    در راه کنگره    اعلان ها    موضوعی    گفتگو      
صفحه اول معرفي و تاريخچه  |   اسناد سازمان  |   آرشيو  |   پيوندهاي ديگر  |   آدرس هاي ما  |   آرشيو مقالات

معناي آراي سفيد

محمد اعظمي


در رابطه با انتخابات دوره دهم رياست جمهوري، مطلبي داشتم با عنوان "حق راي و دشواري انتخاب" که در سايت عصر نو به تاريخ يکشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۸۸ برابر با ۳۱ ماه مي ۲۰۰۹، منتشر شد. در آن مطلب از رويکرد دادن راي سفيد يا باطله براي جلوگيري از انتخاب احمدي نژاد در دور اول، دفاع کرده ام. از جانب برخي از خوانندگان گرامي عصر نو، اظهاراتي همراه با ابهامات، پيرامون آن مقاله طرح شده است. اين اظهارات، بيانگر اين است که نسبت به اصل موضوع يعني جايگاه راي سفيد در قوانين جمهوري اسلامي درک يکساني وجود ندارد. از اين رو فکر مي کنم پيش از پرداختن به سئوالات و ابهامات، شايد مناست تر است ببينيم قوانين جمهوري اسلامي در اين باره چه مي گويند:
پايگاه اطلاع رساني وزارت کشور، قانون انتخابات رياست جمهوري را منتشر کرده است. اين قانون هشت فصل دارد. در فصل دوم اين قانون، مواد ۱۲، ۱۳، ۲۵ و تا حدودي ۲۶ آن به اين موضوع اختصاص دارد.
ماده ۱۲ آن، چنين است:
" ماده ۱۲- انتخابات رياست جمهوري با کسب اکثريت مطلق آراء مي باشد"
و ماده ۱۳ آن، دور دوم را اين گونه توضيح مي دهد:
"ماده ۱۳- چنانچه در مرحله نخست براي هيچ يک از داوطلبان اکثريت مطلق حاصل نگرديد انتخابات دو مرحله اي خواهد شد. بدين معني که دو نامزدي که بيشترين آراء را در مرحله اول داشته اند در انتخابات مرحله دوم شرکت مي کنند"
ماده ۲۵ آن، به آراي باطله اي که شمرده مي شوند، پرداخته است:
"ماده ۲۵- در موارد ذيل با تائيد هيات نظارت يا نماينده وي برگ هاي راي باطل ولي جزء آراي ماخوذه محسوب و مراتب در صورت جلسه قيد و آراي مذکور ضميمه صورت جلسه خواهد شد:
آراي غير قابل خواندن
آرائي که سفيد به صندوق ريخته شده باشد
و....... "
ماده ۲۶ اين فصل هم، به آرائي که باطل محسوب شده، ولي ماخوذه حساب نمي شود، اشاره دارد. نظير راي افرادي که سن شان براي راي قانوني نيست و... پرداخته است"
با اين توضيحات روشن مي شود که آراي سفيد جزو آراي ماخوذه است. يعني شمرده مي شود. دوم اين که رئيس جمهور در دور نخست با کسب اکثريت مطلق يعني با کسب بيش از ۵۰ درصد آراء انتخاب مي شود. و بالاخره سوم، در صورتي که اين حد نصاب به دست نيايد دو نفر که بيشترين راي را دارند به دور دوم مي رسند.
در مطلب "حق راي و دشواري انتخاب" کوشيده ام دلايلم را براي کنار زدن احمدي نژاد بيان کنم. افزون بر اين توضيح داده ام به دليل اين که ما نيروهاي جمهوري خواه، نماينده خود را نداريم، فقط در شرايط خاصي ممکن است راي دادن به نيروي ديگري را درست بدانيم. به باور من کانديداهاي اصلاح طلب، هم به لحاظ برنامه و هم، به لحاظ چگونگي اجراي آن مشکل دارند. پيش از اين گفته ام نتيجه خرابکاري هاي سياست احمدي نژاد که با پشتيباني رهبر جمهوري اسلامي پيش رفته است، به تدريج و در سال هاي آينده بيشتر آشکار مي شود. برنامه و شيوه کار هيچ کدام از اين دو نمي تواند پاسخگوي بحراني باشد که در چهار سال آتي جامعه را محاصره خواهد کرد. در چنين شرايطي پشتيباني کامل از اين کانديداها در آينده به اعتبار جريانات آزاديخواه آسيب مي رساند. به ويژه آن که اگر مردم آگاه نباشند که از اين اصلاح طلبان کار چنداني ساخته نيست، خطر انفعال و ياس و سرخوردگي بر روحيه مردم مي نشيند و خطر سربرآوردن و قدرت گيري پاسدار ديگري، در قد و قواره احمدي نژاد دور از ذهن نخواهد بود. به همين دليل سياست پيشنهاديم عنصر اصلي اش ايجاد سد در برابر احمدي نژاد است براي اين که انتخابات به دور دوم کشيده شود. اما در اجراي اين سياست تلاش اين است که حتي المقدور از دادن راي اعتماد به اصلاح طلبان و تائيد آن ها اجتناب شود. اين سياست هشداري است به اصلاح طلبان که آن ها هم اگر احمدي نژاد را خطرناک مي شناسند و مايلند انتخاب نشود، ضروري ست در جهت خواسته هاي دموکراتيک مردم گام بردارند و با خواسته هاي آنان همراه شوند.
به من تذکر داده اند که راي سفيد را به حساب نمي آورند و نتيجه اش مثل شرکت نکردن در انتخابات است.
در پاسخ مايلم تاکيد کنم که طبق قانون جمهوري اسلامي، راي ها بايد خوانده شوند. وظيفه حفاظت از شمارش آراء به عهده کانديداهائي است که، هم در راس قدرت بوده اند و هم در برنامه هاي انتخاباتي شان از اجراي قانون دفاع کرده اند و بعضا هم قرار است قانون اساسي را به سود حقوق شهروندي اصلاح کنند. اگر اين کانديداها نتوانند در بالا از آراي مردم مطابق همين قانون اساسي دفاع کنند، چه تضميني وجود دارد که به وعده هاي خود عمل کنند. افزون بر اين اگر آراي اصلاح طلبان به نام احمدي نژاد خوانده شود، چه بايد کرد. هم اين و هم آن اقدام، غير قانوني است. ما نبايد پاسخگوي وظايف کانديداها هم باشيم. و مهم تر از اين ها اگر اين افراد امروز نتوانند از حق خود دفاع کنند، چگونه فردا از حقوق مردم دفاع مي کنند و آيا چنين کانديداهائي شايستگي حمايت را دارند؟
پرسش ديگري که طرح شده اين است که راي سفيد ابهام دارد و روشن نيست که در دور دوم چه مي کنيد؟
در دور دوم با توجه به اين که چه کساني بالا مي روند. چگونه برخورد مي کنند و جامعه چه واکنشي مي تواند نشان دهد، من هم نظرم را خواهم گفت. من در مطلبم گفته ام که با امر انتخابات سياسي برخورد مي کنم و نتيجه سخنم اين است که از پيش جواب قطعي براي حتي دور دوم همين انتخابات هم ندارم. آن چه که امروز مي گويم اين است که چون انتخابات آزاد نيست و نماينده مورد نظرم در ميان کانديداها وجود ندارد، طبيعي است دستم را با دفاع از شرکت کردن و راي دادن به اصلاح طلبان، نمي بندم. توجه داشته باشيم که در انتخابات پيش زماني که معين را در ابتدا تائيد نکردند، همين جبهه مشارکت اعلام تحريم کرد و گفت انتخابات غير آزاد نا عادلانه و فرمايشي است. شرط شرکت را، پذيرش معين اعلام کردند. ما چنين برخوردي با انتخابات نداريم. چون معيار شرکت در انتخابات غير دموکراتيک را، تاثير آن روي رشد مبارزات مردم براي دستيابي به دموکراسي قرار داده ايم. ما از انتخابات آزاد دفاع مي کنيم و نبود دموکراسي ما را متمايل به عدم شرکت در انتخابات مي کند. اما با توجه به توضيحاتي که در مطلب " حق راي و دشواري انتخاب" داده ام تناقضات دروني حکومت اسلامي ممکن است، شرايطي پديد آورد که شرکت مردم در اين انتخابات غيردموکراتيک امکان تنفس ايجاد کند. در اين انتخابات کنار زدن احمدي نژاد ضربه اي است به دستگاه ولايت و مردم را در مبارزه توانمندتر مي کند.
تذکر ديگري که در رابطه با مقاله" حق راي و دشواري انتخاب" داده شده است، اين است که بايد در آراء سفيد نام موسوي را نوشت و به هر شکل ممکن جلوي احمدي نژاد را گرفت وگرنه بايد منتظر ظهور حضرت مهدي باشيم.
در ابتدا بگويم که زماني که از شرکت و يا عدم شرکت مردم در انتخابات پشتيباني مي کنيم، منظور صف کشيدن تبعيديان سياسي جلو سفارت خانه ها در خارج کشور نيست. ما را به زور از مملکتمان بيرون کرده اند. تا از تبعيديان اعاده حيثيت نشود، راي دان تبعيديان سياسي-حتي زماني که مشارکت را به سود مردم کشورمان ارزيابي کنيم- بي حرمتي است به تمامي ارزش هائي که در راه شان سختي ها و مرارت ها کشيده ايم.
نکته بعد اين که، در مطلبم توضيح داده ام که اهميت دارد جلوي احمدي نژاد گرفته شود، اما نه به هر قيمتي. قيمت آن را مشخص کرده ام. گفته ام با قيمت راي سفيد مي توان جلوي احمدي نژاد را در دور اول گرفت. ولي اگر کانديداهاي اصلاح طلب هم، راي مردم را مي خواهند -که مي خواهند- آن ها هم بايد قيمتي بپردازند. چه دليل دارد زماني که امکانات ديگري براي کنار زدن احمدي نژاد وجود دارد، ما از موسوي با اين زبان الکنش در دفاع از آزادي و آن گذشته "درخشانش" حمايت کنيم. توجه کنيم اگر گزينه بد و بدتر راهنماي همبشگي ما شود جنبش به جاي پيشروي و اعتلا با افت روبرو مي شود.
البته در نوشته "حق راي و دشواري انتخاب" تاکيد کرده ام و در اين جا مايلم دوباره تاکيد کنم که هيچ کدام از رويکردها از جمله دادن راي سفيد با باطله، کامل و بي نقص نيست. اما من راي سفيد را مفيدتر مي دانم. راي سفيد جهت گيري ما نيروهاي چپ را نشان مي دهد، که حق داشتن کانديدا نداريم. در واقع شهروند درجه دوميم. اما اگر در دور دوم به هر دليل مجبور به شرکت و راي به يکي از دو کانديدا شويم با توجه به رويکردمان در دور نخست، هم جامعه را نسبت به اطمينان به کانديداها حساس مي کنيم. هم به کاندبداها اخطار کرده ايم که خواست مردم را پيگيري کنند و به راي مردم ننازند. نتيجه چنين رويکردي اين است که مردم را به سهم خود متوهم نمي کنيم.

[ نسخه چاپی ]     [ بازگشت به صفحه اول ]


اخبار
درگيري فيزيکي مردم با گشت ارشاد در ميدان درکه تهران
تجمع حق التدريسان و معلمان پيش دبستاني مقابل مجلس
روزنامه رسمي حكم ابطال رياست مرتضوي را چاپ نكرد
دلار 2023 تومان ، سكه 747 هزار تومان
اظهار ناتواني دولتي ها در جلسه مجمع تشخيص
مقابل شهرداري ملارد رخ داد خودسوزي مقابل چشم شهردار
بازداشت يک فعال سياسي عرب در حميديه
خواستار پايان اعتصاب غذاي کبودوند هستيم
رييس اتحاديه ناشران و كتابفروشان:كتابفروشان به تعطيلي فكر مي‌كنند :
فدراسيون دوچرخه‌سواري هم «تعليق» شد
اخبار دانشجوئی
کوي دانشگاه تهران ۱۰ روز قبل و بعد از ۱۸ تير تعطيل است
اجراي دستورالعمل پوشش دانشجويان از اول مهر/ انتقاد از نيروي انتظامي۱۳۹۱/۰۳/۲۰
۶۲ درصد مدال‌آوران ايراني رقابت‌هاي علمي جهاني از کشور رفتند
ادامه‌ي تنش در دانشگاه مازندران به دنبال مرگ يک دانشجو
گزارش شوراي دفاع از حق تحصيل
سخنان وزير علوم افشاي نقض آشکار حقوق دانشجويان است
تجمع اعتراضي دانشجويان علوم پزشکي در مقابل مجلس و وزارت بهداشت
نويد بهاري دانشجويان از پشت ميله هاي زندان
تجمع ۵ روزه‌ي دانشجويان علوم پايه در مقابل وزارت بهداشت
اعتراض داريوش اجلالي، دانشجوي دانشگاه ياسوج با دوختن لب‌هايش
 
کارگران دربند را آزاد کنید

دانشجویان دربند را آزاد کنید

برگی از تاریخ

با یاد یاران

اسامی قربانيان کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷

شورای دانشجویان و جوانان چپ ایرانخبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران


آرشیو آثار کلاسیک مارکسیستی

Copyright 2004 © etehadefedaian.org - All Rights Reserved - Administration