The Union Of People's Fedaian Of Iran
اخبار    سرسخن    مقالات سیاسی    اعلامیه ها    ديدگاه ها    کارگری    زنان    دانشجویی    مسئله ملی    اجتماعی    رويدادهای بين المللی    برای جهانی دیگروسوسياليسم    حقوق بشر    گفتارهای رادیویی    یادها    در راه کنگره    اعلان ها    موضوعی    گفتگو      
صفحه اول معرفي و تاريخچه  |   اسناد سازمان  |   آرشيو  |   پيوندهاي ديگر  |   آدرس هاي ما  |   آرشيو مقالات

بازهم فرصتي براي از دست‌دادن

رئوف کعبي

قراراست طي "انتخابات" آتي، دهمين رياست جمهوري اسلامي، "تعيين" شود. شوراي نگهبان، نهادي که نمادي ديگراز ساختارغيردمکراتيک نظام جمهوري اسلامي را نشان مي‌دهد، اين "حق" را براي راي‌دهندگان قائل شده‌است تا در"انتخاب" يکي ميان چهار تن از مسئولان و دست‌اندرکاران رژيم جمهوري اسلامي، در گذشته و حال، با وي همکاري کنند. واژه "انتخاب" دراين ساحت هم مانند بسياري از گفتارهاي ديگر، تهي ازمفهوم واقعي آن گشته‌است. اين را شرايط کانديداشدن ونيزتقلبات واعمال نفوذهاي شناخته شده که ازطرف برخي ازصاحب منصبين رژيم هم به دفعات اقرارشده است، نشان مي‌دهد.
طبق قوانين موجود درجمهوري اسلامي، شرايط پذيرش کانديداتوري براي احرازمقام رئيس جمهوراسلامي، به گونه‌اي است که بخش بزرگي از جامعه را شايسته "نيل" به آن نيست. تمامي زنان از يکطرف و از طرفي ديگر، "رجالي" که يا ضمن شيعه بودن به ولايت فقيه اعتقاد نداشته ويا غير شيعه وغير مذهبي به شمار مي‌روند، از حق کانديدا شدن برخوردار نيستند. صافي شوراي نگهبان هم، خواني دگرازخوانهاست که دراين راه قرارداده ‌شده‌است.
علاوه بر همه اين موارد، با توجه به قانون اساسي نظام جمهوري اسلامي، مقام "رئيس جمهوراسلامي"، ازهيچ اختيارپايه‌اي وواقعي برخوردار نيست. تاريخ سي‌سال گذشته جمهوري اسلامي، آنرا به اثبات رسانده‌است.

حاکميت جمهوري اسلامي مانند هر جمع و تجمعي "خودي" ، دردرون داراي گرايشاتي گوناگون است که مي‌توانند ازسليقه و روش متفاوتي براي پيشبرد "منافع نظام" برخوردار باشند ودرميان خود به رقابت هم بپردازند. اين تفاوت ازيکطرف ناشي ازمنافع ويژه هريک ازآنان وپايه‌ها وحاميان آنها و از طرف ديگرنگراني از عاقبت کل "نظام" وچاره‌جوئي براي حفظ و يا جلوگيري ازاضمحلال آن، مي‌باشد. همه گرايشات حکومتي اما نيک مي‌دانند که براي ماندگارشدن به مشروعيتي ولو ظاهري در داخل وخارج نيازدارند. فرصت " انتخابات" ضمن اين‌که تناسب قواي دروني هريک ازگرايشات دروني را تا حدودي تعيين مي‌کند اما بالاترازآن، مجالي براي حاکمان است که ازمردم طلب مشروعيت کنند و به جهانيان، آزادي انتخابات و حقانيت نظام را ثابت کنند تا هم از گزند نيش‌هاي حقوق بشري درمصون باشند و هم دردرون با خيال آسوده به اعمال ورفتارتاکنوني وشناخته شده خويش، ولوبه شيوه‌هاي متفاوت، ادامه دهند. بارها وبارها حکومتيان اقرار کرده‌اند که کشاندن مردم به پاي صندوقها مهم است نه آنچه که بربرگه راي آنها نوشته مي‌شود.

باطولاني شدن عمرنظام وبرملاشدن تدريجي ماهيت آن براي بخشهاي مهمي ازجامعه، با ادامه مقاومت و مبارزه مردم به اشکال گوناگون، شکاف درميان "بالائي‌ها" براي چگونگي حفظ قدرت پديدارآمد. براي نجات‌آفرينان نظام، انتخابات فرصتي براي سوق دادن خواستهاي اجتماعي به آن مسيري شد که نه تنها پايه‌هاي رژيم را به مخاطره نياندازد بلکه بتواند ازتعميق مبارزات واقدامات اجتماعي بکاهد. با تجربه اصلاح‌طلبان، اين فرصت انتخاباتي هم ازدست نظام رفت و دردوره‌هاي اخير شاهد افت محسوس تعداد راي‌دهندگان بوده‌ايم. شرايط کنوني که محصول سي سال حاکميت جمهوري اسلامي، يکي از عقب‌افتاده‌ترين و آزادي‌ستيزترين رژيمهاي عصرحاضر، ايجاب کرده‌است تا حال وهواي ديگري به اين اصطلاح انتخابات داده شود. اوج‌گيري جنبشهاي اعتراضي، سازمان‌يابي روبه رشد خواستهاي صنفي، مدني و اجتماعي، رشد آگاهي و دامنه تلاش کوشندگان دانشجوئي و روشنفکري، کارگري و کارمندي، زنان ودرکنارآنها وضعيت وخيم اقتصادي-اجتماعي ونيزشرايط خارجي وبين‌المللي، نويد تغيير دروضعيت موجود را با خود دارند. طي سالهاي گذشته وبويژه درچندين انتخابات گذشته، "نه" مردم به وضعيت موجود، زنگ خطررا براي سردمداران به صدا درآورده‌است.

فعالين اجتماعي و مدني با آگاهي از فرصتي که به ناچار وهرچندمحدود از فضاي "انتخابات" ورقابتهاي دروني رژيم وافشاگريهاي متقابل کانديداها ازهمديگر، بدست مي‌دهد، استفاده کرده وباطرح خواستهاي متعدد، هم به سازماندهي خويش کمک نموده وهم به ترويج وتبليغ درميان جامعه، گرچه باامکانات بسيارناچيز، مي‌پردازند. اين امر بيانگرابعاد وسيعي است که فعاليت سياسي-اجتماعي به خودگرفته‌است.
روندي که جنبشهاي اجتماعي در کارزارهاي آزادي‌خواهي و خواست جدائي دين ازدولت، مبارزه برابري‌طلبي زنان، جنبش مليتهاي تحت‌ستم، جنبش جوانان ودانشجويان ونيزبويژه اعتراضات ومبارزات کارمندان، معلمين، پرستاران، کارگران وتهيدستان درپيش‌گرفته است بيش ازپيش نياز تغيير را به اثبات رسانده است. توقف اين روند، ويا دست کم، محدودساختن دامنه آن، ازالزامات بقاي نظام است. همه گرايشات در درون حاکميت برسراين نکته توافق نظر دارند.

با علم به اين نکات است که برخي ازمهره‌هاي رژيم با طرح معدودي ازخواسته‌هاي مطرح درجامعه، آنهم به صورت سطحي ومبهم، سعي دارند با جلب آرا، به سهم بيشتري ازقدرت چنگ انداخته ونيزبه نوبه خويش سدي درمقابل پيشروي جنبشهاي اجتماعي باشند. اينان که طي سي سال گذشته، درقوام نظام جمهوري اسلامي ودرتمامي فجايعي که برسرجامعه ما رفته، ياوري کمال داشته‌اند، با تکيه برحاکميت چهارساله آخرين رئيس‌جمهوراسلامي، ازخاموشي وسکوت نسبي دردوره پيش، سربرون آورده وبه بهانه جلوگيري ازويراني هرچه بيشترکشور، دست به دامان آرا مردم شده‌اند تا ازفروپاشي هرچه بيشترنه کشور، بلکه نظام حاکم برآن جلوگيري کنند. نظامي که مسبب اصلي وضعيتي است که جامعه ما با تحمل صدمات وتلفات هنگفت وجبران‌ناپذيردرآن قرارگرفته‌است. جا دارد سئوال شود که مرز ويراني يک کشورکجاست ودرجه وحد آن چگونه تعيين مي‌شود که پس از سي سال تازه به اين مسئله پي‌برده‌شود؟ تهاجم نظامي ولشکرکشي به کردستان وقتل عام وکشتاروسرکوب به دنبال آن وتا به امروز، سپس ترکمن‌صحرا و خوزستان، سرکوب زنان ومحروم ساختن آنان از حقوق ابتدائي، انقلاب فرهنگي و هجوم به دانشگاهها، جنگ وصدورانقلاب، اعدامهاي وسيع دردهه شصت وسپس کشتارجمعي زندانيان سياسي درسال شصت و هفت، ترور شخصيتهاي سياسي درداخل وخارج، گروگانگيري و بمب‌گذاري درکشورهاي خارجي، قتلهاي زنجيره‌اي، ماجراجوئي اتمي کافي نبودند؟ نابودي سرمايه‌هاي اصلي جامعه يعني روشنفکران و نويسندگان، دانشجويان و فرهنگيان، تلاشگران سياسي وفعالين اجتماعي، پژوهشگران وهنرمندان درکنار چپاول وغارت سرمايه‌هاي مادي ووضعيت معيشتي تهيدستان و کارگران و زحمتکشان درتمامي دوران حکومت کافي نبودند ومي‌بايست منتظرايام اخيرمي‌بود تا به عمق فاجعه پي‌برد؟ معماران ويرانه کنوني، نه تنها تمامي مسئولين نظام وازجمله رئيس جمهورفعلي، بلکه تمامي کساني هستند که درهرشرايط وتحت هربهانه‌اي، حيات جمهوري اسلامي را هرچه بيشترممکن ساخته ومي‌سازند وبراي حتي نقد ومروري به اعمال خويش، زحمتي به خود نمي‌دهند.

نتيجه انتخابات هرچه باشد اما مبارزه و تلاش درجامعه ادامه خواهد يافت. با همه اوصافي که برشمرده شد بسي ساده‌انگارانه است که به خاطرتفاوتي، که ممکن است ميان اين يا آن کانديدا وجودداشته باشد، مردم به حوزه‌هاي راي‌گيري فراخوانده شوند، آنهم با اين استدلال که بنا به اين تفاوت ناچيز، وضعيت مردم اندکي بهبود خواهد يافت. البته اين واقعيتي است که درفقدان چشم‌اندازي روشن و عليرغم آگاهي به اعمال تاکنوني رژيم، بخشي از جامعه ما، درحسرت وآرزوي تخفيفي ولواندک ازفشارهاي همه‌جانبه، به شعارها ووعده‌هاي انتخاباتي کساني که ويرانگران جامعه ما طي سي‌سال گذشته به‌شمارمي‌روند، با ديده‌اي مساعد بنگرند. واقعيتي که بادرنظرگرفتن تمامي مصائبي که بردوش آنها سنگيني مي‌کند قابل فهم ودرک است. اما بلافاصله مي‌توان موانع و موارد زيادي را برشمرد که به موجب آنها گفته ‌شود متاسفانه تا اين نظام وبا اين خصوصيات پابرجاست، اين حسرت بردل خواهد ماند. تحقق وعده‌هاي تبليغاتي که ناشي از طرح خواستهاي روبه گسترش و هرچه سازمانيافته‌تربخشهاي متفاوت اجتماعي است، باتوجه به جايگاه ونقش محدود رياست جمهوري اسلامي در نظام ولايت‌فقيهي وهمچنين سابقه کانديداها و بطورکلي تجربه‌هاي پيشين، دراساسي ترين وجوه خويش، ازکمترين شانس ممکن برخورداراست. به عکس، رونق حوزه‌هاي راي‌گيري اما، ابزار وبهانه‌اي براي جري‌ترشدن رژيم درمقابله با خواستهاي عمده واصلي درداخل ونيز حياتي همچنان تنش‌آفرين درخارج، به شمارخواهدآمد. استفاده مناسب فعالين اجتماعي ومردم از شرايط وفضاي انتخاباتي به معني درگيرشدن دربازي انتخاباتي که قاعده آن توسط ديگراني وبه منظوري معين تعيين‌شده است، نمي‌باشد. تنها مقاومت و مبارزه اجتماعي به صورتي متشکل و سازمانيافته است که رژيم را به عقب نشيني وادار خواهدکرد. کاري که توسط بسياري ازکوشندگان اجتماعي ودرغالب امربا به جان خريدن تمامي ناملايمات اما با شجاعت درداخل کشور، درحال پيگيري ونضج است. فرصت مناسبي بدست آمده‌است تا تمامي نيروهاي دلبند به سعادت انساني و تلاشگر راه برقراري جامعه‌اي عاري ازهرگونه ستم وسرشارازآزادي، فرياد اعتراض توده‌هاي بي‌بهره ازآزادي واسيردرحصارحاکميت جمهوري اسلامي راهرچه رساتربه گوش جهانيان برسانند. تجويز نسخه "بد" درمقابل "بدتر" براي جامعه بيماري که ازهردورنج برده ومي‌برد، امکان مداواي آن را فراهم نمي‌آورد بلکه تجديد شکافي است که از پس دوم خرداد ميان نيروهاي سياسي بوجودآمد که به تبع آن صداي خاموشان، پژواکي شايسته پيدا نکرد. ادامه اين سياست به ادامه ترميم چهره جمهوري اسلامي درخارج کمک کرده ودرپي آن بهانه‌اي ديگربراي محافل بين‌المللي درادامه بي‌تفاوتي نسبت به فجايعي که درعمق جامعه اتفاق مي‌افتد و محدود ساختن دايره اقدامات اپوزيسيون در پشتيباني ازمردم وجنبشهاي اجتماعي است. آيا سير دراين مسيرمسدود وتکرار آنچه که رفت دردرازمدت به سود جامعه ماست؟ وقت وهنگامه بحث وگفتگو، تدوين و ارائه برنامه وراهکاربراي تجديد بناي جامعه است. اين فرصت براي از دست ندادن است.
"داد" گران درمقابل "ستد" ارزان، به تقويت نهادهاي مدني و پيشرفت وتعميق آزاديها وقطع ريشه همه نابرابريها وتضييقات کمک بايسته‌اي نخواهد کرد. عدم حضوردرپاي صندوقهاي راي و "نه" ديگري به رژيم، به موقعيت نيروهاي خواهان تحول راستين درجامعه، استواري خواهد بخشِد.
اين "نه" بمثابه تنها "حق" واقعي مردم به ستوه آمده که ازهيچ امکان وابزاردرخور و مناسبي براي نيل به خواسته‌هايش برخوردارنيست، به اشکال گوناگوني بيان شده ومي‌شود و درحال حاضر سلاحي دردست مردم است که ترجمان اساسي‌ترين واصلي‌ترين خواست آنها، يعني نفي جمهوري اسلامي به شمار مي‌آيد.

[ نسخه چاپی ]     [ بازگشت به صفحه اول ]


اخبار
درگيري فيزيکي مردم با گشت ارشاد در ميدان درکه تهران
تجمع حق التدريسان و معلمان پيش دبستاني مقابل مجلس
روزنامه رسمي حكم ابطال رياست مرتضوي را چاپ نكرد
دلار 2023 تومان ، سكه 747 هزار تومان
اظهار ناتواني دولتي ها در جلسه مجمع تشخيص
مقابل شهرداري ملارد رخ داد خودسوزي مقابل چشم شهردار
بازداشت يک فعال سياسي عرب در حميديه
خواستار پايان اعتصاب غذاي کبودوند هستيم
رييس اتحاديه ناشران و كتابفروشان:كتابفروشان به تعطيلي فكر مي‌كنند :
فدراسيون دوچرخه‌سواري هم «تعليق» شد
اخبار دانشجوئی
کوي دانشگاه تهران ۱۰ روز قبل و بعد از ۱۸ تير تعطيل است
اجراي دستورالعمل پوشش دانشجويان از اول مهر/ انتقاد از نيروي انتظامي۱۳۹۱/۰۳/۲۰
۶۲ درصد مدال‌آوران ايراني رقابت‌هاي علمي جهاني از کشور رفتند
ادامه‌ي تنش در دانشگاه مازندران به دنبال مرگ يک دانشجو
گزارش شوراي دفاع از حق تحصيل
سخنان وزير علوم افشاي نقض آشکار حقوق دانشجويان است
تجمع اعتراضي دانشجويان علوم پزشکي در مقابل مجلس و وزارت بهداشت
نويد بهاري دانشجويان از پشت ميله هاي زندان
تجمع ۵ روزه‌ي دانشجويان علوم پايه در مقابل وزارت بهداشت
اعتراض داريوش اجلالي، دانشجوي دانشگاه ياسوج با دوختن لب‌هايش
 
کارگران دربند را آزاد کنید

دانشجویان دربند را آزاد کنید

برگی از تاریخ

با یاد یاران

اسامی قربانيان کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷





شورای دانشجویان و جوانان چپ ایران











خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران










آرشیو آثار کلاسیک مارکسیستی









Copyright 2004 © etehadefedaian.org - All Rights Reserved - Administration