The Union Of People's Fedaian Of Iran
اخبار    سرسخن    مقالات سیاسی    اعلامیه ها    ديدگاه ها    کارگری    زنان    دانشجویی    مسئله ملی    اجتماعی    رويدادهای بين المللی    برای جهانی دیگروسوسياليسم    حقوق بشر    گفتارهای رادیویی    یادها    در راه کنگره    اعلان ها    موضوعی    گفتگو      
صفحه اول معرفي و تاريخچه  |   اسناد سازمان  |   آرشيو  |   پيوندهاي ديگر  |   آدرس هاي ما  |   آرشيو مقالات

به سوي جامعه شهروندي

مسعود فتحي

چهار شنبه ۲۷ خرداد ۱۳۸۸ - ۱۷ ژوين ۲۰۰۹

جامعه ما بعد از کودتاي انتخاباتي اخير، وارد يک دوران پر تلاطم ديگر در مصاف با استبداد شده است. ۳۰ سال بعد از استقرار حکومت اسلامي، براي اولين بار دفاع از حق راي مردم به مساله اصلي کشمکش ها تبديل شده است. تاکنون همواره بخشي از حکومت راي مردم را تزئيني بر اسلاميت حکومت ديده است و از همين رو هم همواره با ايجاد موانع مختلف نقش و تاثير انتخابات و نتايج آن را به حداقل رسانده است. اما آن چه اکنون و بعد از انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري اتفاق افتاده است، يک حادثه منحصر به فرد، حتي در مقياس خود جمهوري اسلامي است. در يک اقدام بي سابقه راي مردم همان طور خوانده شده است که دلخواه قدرت حاکم بوده است و کم ترين تناسبي با راي مردم نداشته است. بازتابي ازآرزوي محافل قدرت و ظاهرا شخص رهبر بوده است که حتي قبل از اعلام رسمي نتايج و حتي تائيد صوري شوراي نگهبان، رسما دست به تائيد نتايج کارسازي شده ودعوت به تقبل آن نمود.
اکنون اما، مقاومت ميليوني مردم در برابر اين دستبرد آشکار به آراء شان، شخص رهبر را نيز به عقب نشيني واداشته است؛ «دستور» ايشان شوراي نگهبان را نيز متوجه « وظائف» خود نموده است و حتي بحث ابطال اين انتخابات را وارد حوزه «امکان» شوراي نگهبان نموده است.
اکنون جامعه ما بر سر يک دو راهي قرار گرفته است: راه دشوار ايجاد يک جامعه شهروندي و بازگشت مجدد به قهقراي ديکتاتوري نيروهاي امنيتي و نظامي.
حوادث چند روز اخير بيان کشمکش بر سر اين انتخاب است.
در يک سو، حکومت نظامي اعلام نشده برقرار شده است: حضور صد ها هزار نيروي نظامي و انتظامي در شهر ها، بازداشت و ضرب و شتم مردم در خيابان ها، در خانه ها و اماکن عمومي براي ايجاد رعب و وحشت، حمله به خوابگاه ها و تجمعات دانشجويان، بازداشت هاي گسترده فعالان سياسي، قطع امکانات ارتباطي و ...
در سوي ديگر، مقاومت مدني گسترده که در مقياس ملي و بين المللي در برابر اين تجاوز آشکار به حقوق اوليه شهروندان کشور شکل گرفته است و با قدرت تمام عليرغم همه سرکوب و تهديد و بازداشت ها راه عبور از همه اين موانع خشن را با مسالمت و مداومت خود هموار مي کند. اين مقاومت و گسترش آن تنها راه عبور از اين مرحله دشوار و گامي مهم درجهت تثبيت گذار به سوي يک جامعه آزاد و متکي بر حقوق شهروندي است.
قبل از انتخابات اخير، بحث ها براي بخش مهمي از مخالفان حکومت جمهوري اسلامي، کم تر حول شرکت يا عدم شرکت بود. آن جا هم که بود پژواک چنداني در جامعه نداشت و متکي بر استدلال هائي بود که کم تر متوجه انتخابت پيش رو بود و بيشتر در حوزه برخورد به غيرآزاد و غيردمکراتيک بودن انتخابات در جمهوري اسلامي در کل آن بود. اما مهم ترين مشخصه اين دور از انتخبات اين واقعيت بود که براي اولين بار در حيات جمهوري اسلامي عنصر جديدي وارد کارزار انتخاباتي شده بود، بحث برنامه و مطالبه محوري نقش برجسته اي يافته بود. ديگر حتي در ميان کساني نيز که انتخابات دوره نهم رياست جمهوري را تحريم کرده بودند، کم تر کسي بود که از کنار اين واقعيت به راحتي بگذرد و نداند که خالي ماندن حوزه هاي راي گيري يعني ادامه چهار سال گذشته. چهار سالي که بخش مهمي از مردم ايران، به خصوص جمعيت جوان ايران، اعم از زنان و مزدان خواستار آن نبودند. در تقاطع اين همسوئي نيز بود که خواست ها و مطالبات گرو هاي اجتماعي مختلف به موضوع مبارزات انتخاباتي تبديل شد و هر نامزدي تلاش کرد که بخشي از اين مطالباا را وارد برنامه خود کند. براي اولين بار حقوق شهروندي، حقوق اقليت ها، اقوام و مذاهب، زنان و جوانان و ديگر نيروهاي اجتماعي وارد فرهنگ انتخاباتي گشت و حقوق شهروندي در راس همه اين مطالبات قرار داشت.
روز انتخابات، قبل از همه، روز تاثيرگذاري برنامه و مطالبه محوري در تعيين سياست آتي کشور و بخصوص نشان دادن وزن انتخاب آگاهانه اقشار مدرن جامعه بود. حضور بيش از هشتاد درصد مردم در پاي صندوق هاي راي گواه خواست مردم در تغيير سيماي سياسي کشور و ترسيم آن بر اساس استفاده از حق انتخاب هر شهروند، حتي از دل همين انتخابت کنترل شده، بسته و غير آزاد بود.
آن چه در شب انتخابات رخ داد، مقابله با همين اراده بود. شب بعد از انتخابات جامعه ما شاهد لغو حق انتخاب خود به خشن ترين شکل ممکن بود. اينک مقاومت روز ها و شب هاي بعد از انتخابات، تعيين خواهد کرد که چه کسي در تعيين سرنوشت کشور بايد حرف آخر را بزند، راي ملت يا اراده باندهاي قدرت!
مقاومت ملي مردم ايران درمسير تلاش براي ايجاد و تثبيت جامعه اي آزاد و متکي بر اراده شهروندي است. اما اين مقاومت زماني به ثمر خواهد نشست که بتواند اراده به لغو اين حقوق را يک گام به عقب بنشاند. عقب نشيني آقاي خامنه اي و شوراي نگهبان از نتايج اعلام شده شان زماني مي تواند يک عقب نشيني واقعي در برابر اين مقاومت محسوب شود که هم زمان با اعلام طرح شکايات و مذاکره بر سر برخورد با دستبرد به آراء مردم، به اقداماتي از قبيل سرکوب اعتراضات مردم پايان داده شود. بازداشت ها متوقف و بازداشت شدگان آزاد شوند. قبل از همه عوامل حمله به خوابگاه هاي دانشجويان و مسئولين شليک به سوي مردم شناسائي، بازداشت و محاکمه شوند. تا زماني که هنوز حضور نظاميان، چاقوکشان و اوباش در خيابان ها برقرار است؛ سايت ها و مجاري خبررساني مسدود و امکانات ارتباطي مردم هم چنان محدود است؛ بازداشت ها هم چنان ادامه دارند و پورش به دانشجويان در دانشگاه هاي مختلف تشديد مي شود، و مهم تر از همه ايادي دولتي متهم به سرقت آراء مردم هم چنان بر سر کارند؛ عقب نشيني آقايان فقط تلاش ديگري براي فوت وقت و خريد زمان براي تدارک سرکوب شديدتر است.
از همين رو نيز، براي عقب نشاندن متجاوزان به حقوق مردم، نه نتها بايد به اعتراضات در هر شکل آن ادامه داد، هم چنين بايد فراتر از اين، با بسيچ همگاني دست به اقداماتي فراتر از اين اعتراضات خودجوش، از جمله فراخوان به اشکالي موثرتر و کارآتر مقاومت مدني نيز روي آورد. جامعه شهروندي تنها با محدود نمودن حکومت خودسر شکل گرفته و با تابع نمودن آن بر راي و اراده مردم قوام خواهد يافت.
جامعه ما با مقاومت پر شور و مدني روزهاي اخير، گام مهمي در اين جهت برداشته است. اين گام را محکم تر کنيم!


[ نسخه چاپی ]     [ بازگشت به صفحه اول ]


اخبار
درگيري فيزيکي مردم با گشت ارشاد در ميدان درکه تهران
تجمع حق التدريسان و معلمان پيش دبستاني مقابل مجلس
روزنامه رسمي حكم ابطال رياست مرتضوي را چاپ نكرد
دلار 2023 تومان ، سكه 747 هزار تومان
اظهار ناتواني دولتي ها در جلسه مجمع تشخيص
مقابل شهرداري ملارد رخ داد خودسوزي مقابل چشم شهردار
بازداشت يک فعال سياسي عرب در حميديه
خواستار پايان اعتصاب غذاي کبودوند هستيم
رييس اتحاديه ناشران و كتابفروشان:كتابفروشان به تعطيلي فكر مي‌كنند :
فدراسيون دوچرخه‌سواري هم «تعليق» شد
اخبار دانشجوئی
کوي دانشگاه تهران ۱۰ روز قبل و بعد از ۱۸ تير تعطيل است
اجراي دستورالعمل پوشش دانشجويان از اول مهر/ انتقاد از نيروي انتظامي۱۳۹۱/۰۳/۲۰
۶۲ درصد مدال‌آوران ايراني رقابت‌هاي علمي جهاني از کشور رفتند
ادامه‌ي تنش در دانشگاه مازندران به دنبال مرگ يک دانشجو
گزارش شوراي دفاع از حق تحصيل
سخنان وزير علوم افشاي نقض آشکار حقوق دانشجويان است
تجمع اعتراضي دانشجويان علوم پزشکي در مقابل مجلس و وزارت بهداشت
نويد بهاري دانشجويان از پشت ميله هاي زندان
تجمع ۵ روزه‌ي دانشجويان علوم پايه در مقابل وزارت بهداشت
اعتراض داريوش اجلالي، دانشجوي دانشگاه ياسوج با دوختن لب‌هايش
 
کارگران دربند را آزاد کنید

دانشجویان دربند را آزاد کنید

برگی از تاریخ

با یاد یاران

اسامی قربانيان کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷

شورای دانشجویان و جوانان چپ ایرانخبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران


آرشیو آثار کلاسیک مارکسیستی

Copyright 2004 © etehadefedaian.org - All Rights Reserved - Administration