The Union Of People's Fedaian Of Iran
اخبار    سرسخن    مقالات سیاسی    اعلامیه ها    ديدگاه ها    کارگری    زنان    دانشجویی    مسئله ملی    اجتماعی    رويدادهای بين المللی    برای جهانی دیگروسوسياليسم    حقوق بشر    گفتارهای رادیویی    یادها    در راه کنگره    اعلان ها    موضوعی    گفتگو      
صفحه اول معرفي و تاريخچه  |   اسناد سازمان  |   آرشيو  |   پيوندهاي ديگر  |   آدرس هاي ما  |   آرشيو مقالات

تهاجم از سر ياس

محمد اعظمي

در نماز جمعه امروز علي خامنه اي ضمن گره زدن ۴۰ مليون راي شهروندان ايراني به مشروعيت نظام، امکان تقلب در آن را، رد کرد. او از اعتماد خود به انتخابات توسط دولت احمدي نژاد، سخن گفت و از شاکيان خواست که از کانال قانوني شوراي نگهبان اقدام کنند. خامنه اي اعلام کرد که "زير بار بدعت هاي غير قانوني" نمي رود. او در حالي که امکان بازشماري آراء را رد نکرد، اما با لحني تهديد آميز، گفت که رهبران سياسي بايد به تظاهرات و راهپيمايي هاي خياباني خاتمه دهند و در غير اين صورت، مسئول عواقب آن خواهند بود و افزود که اين نظر که راهپيمائي هاي خياباني نوعي اهرم فشار بر مسئولان نظام است، تصوري اشتباه آميز است. خامنه اي در حالي که در رابطه با حمله به دانشجويان و از شکسته شدن قلبش همچون ۱۸ تير سال ۱۳۷۸ سخن گفت اما مهاجمان به مردم و دانشجويان را به حال خود رها کرد و سخني براي پيگيري اين جنايت بر زبان نراند، اما در رابطه با عواقب تظاهرات خياباني، مسئوليت آن را به دوش اصلاح طلبان انداخت و قرار شد در صورت تداوم، بعدا هم در اين باره سخنان ديگري بگويد.
در باره اين سخنان، چند نکته گفتني است:
اين سخنان گر چه ظاهري تهاجمي داشت، اما کاملا تدافعي و از سر ترس است. ترس از خشم و خروش مردم، ترس از صف آرائي حکومت در برابر يکديگر و واکنش منفي جهان به اين انتخابات و نتايج آن.
امروز مردم در خيابان اند. کميت ميليوني و وسعت سراسري مردم، خصوصا در شرايطي که تظاهرات ممنوع شده و سرکوب و دستگيري افراد شاخص سياسي گسترش يافته است، به تنهائي، يک حکومت را در موضع تدافعي قرار مي دهد و نسبت به آينده، بيمناک مي کند. اين مساله زماني که با شکاف در راس هرم قدرت و در کل سيستم نظام همراه شود، حکومت را ضعيف تر مي نمايد. توجه کنيم که شکاف در بالا مانع بسيار بزرگي براي مقابله يکپارچه با مردم ايجاد مي کند. عامل ديگري که ولي فقيه را در موضع ضعف نشانده است، پشتيباني افکار عمومي کشورهاي دموکراتيک و عموم دول جهان، از مبارزات مردم ايران است. جنبشي که امروز در خيابانها به جوش وخروش در آمده است، با اين پشتوانه، دلگرم تر مي تواند ارتجاع حاکم را عقب براند. حدود يک هفته پس از انتخابات و با وجود اعلام رسمي نتايج آن، توسط وزارت کشور و تائيد اوليه خامنه اي، هنوز جهان نه تنها اقبالي به آن نشان نداده، بلکه منتظر ابطال آن نشسته است. هشدارهاي سران اروپا و احضار سفير ايران در انگليس و برخورد عفو بين الملل، همه گوياي شک و ترديدي است، که نهادهاي جهاني نسبت به سلامت اين انتخابات دارند. به اين ها همه بايد نقش مثبت ايستادگي برخي از فعالان سياسي و روزنامه نگاران در داخل کشور به ويژه نقش موثر موسوي و کروبي، دو کانديداي اصلاح طلب را افزود. تا کنون، به رغم درخواست ولي فقيه براي عقب نشيني از خيابان ها، اين دو کانديدا و حاميان اصلي آن ها به چانه زني صرف در بالا اکتفا نکرده، به تعهد خود نسبت به مردم وفادار مانده و مبارزه علني و مسالمت آميز خياباني را تکيه گاه اصلي خود کرده اند. اگر حرکت کنوني ادامه يابد مي تواند در عقب نشاندن ارتجاع موثر افتد و اين واهمه ولي فقيه را در برخورد با جنبش مردم افزون کرده است.
سخنان خامنه اي در دفاع از احمدي نژاد تا حدودي از سر ناچاري و آميخته با ياس است. او امروز برخي از سران روحانيت را با خود ندارد. رفسنجاني به عنوان يکي از افراد موثر نظام و مسئول مجلس خبرگان رهبري، در مقابل او ايستاده است. امروز خطر اينکه موقعيت خامنه اي به عنوان ولي فقيه به دليل "عادل" نبودن، در مجلس خبرگان، زير سئوال رود، چندان ناممکن نيست. در چنين شرايطي عدم پشتيباني خامنه اي از دارو دسته احمدي نژاد منجر به از دست رفتن تکيه گاه نظامي امنيتي او شده و کنار زدنش توسط جريان معترض انتخابات، سهل تر خواهد شد. او چاره اي جز اين نداشت. خصوصا اين که، کودتاي انتخاباتي با اجازه او صورت گرفته بود. بي جهت نيست که تنها مرجع قانوني براي رسيدگي به شکايات را، شوراي نگهبان معرفي نمود. او در حالي که وانمود کرد که قلبش از تهاجم به دانشجويان شکسته شده است، اما کلامي در تحت تعقيب قرار دادن مهاجمان به زبان نياورد. خامنه اي امروز در نماز جمعه با هدف روحيه دادن به هواداران خود سخن گفت. او بهتر از هر کسي مي داند که اکثريت مردم در مخالفت با نماينده او يعني احمدي نژاد به پاي صندوق ها رفته اند.
هم چنين، مشروعيتي که خامنه اي از آن صحبت مي کند و آرائي که به حساب خود و نظام مي ريزد متعلق به همان کساني است که امروز در خيابان ها طلب راي خويش مي کنند و براي پس گرفتن راي خود از حکومت در حال مبارزه اند. بر خلاف ادعاي خامنه اي مردم در داخل کشور و در خيابان ها، با شعارها و اعتراضاتشان مشروعيت نظام و ولي فقيه اش را معنا کردند و دول جهان نيز، با ترديد و شک خود نسبت به صحت انتخابات، بطلان ادعاهاي او را به اثبات رساندند.
علي خامنه اي در سخنان امروزش مردم و کانديداهاي اصلاح طلب را به آرامش دعوت نمود و از آن ها خواست که خيابان را ترک کرده به سوي قانون که از کانال شوراي نگهبان مي گذرد، روي آورند. او در ضمن شمارش برخي صندوق ها را نيز منتفي ندانسته است.
نخست اين که اگر تمامي صندوق ها نيز باز شماري شوند باز به سود احمدي نژاد و خامنه اي تمام مي شود. به اين دليل ساده که تقلبي به شيوه رايج در کار نبوده است، کودتاي انتخاباتي رخ داده است. تقلب با دستکاري در آراء قابل توضيح است. در اين انتخابات آراء را ساخته اند. شمارش آراي صندوق هائي که عموما توسط خودشان پر شده اند، به سود آنهاست. بنا به گفته رضائي اصولگرا ۱۷۰ حوزه يعني نيمي از حوزه ها ميزان مشارکت بين ۹۵ تا ۱۴۰ در صد واجدين شرايط راي بوده است. اگر رهبر ريگي به کفش ندارد، چرا پيش از بررسي مدعي سلامت انتخابات شده است.
دوم اين که شوراي نگهبان همدست کودتاگران است. اين ماجراي مفتضح توسط ولي فقيه، شوراي نگهبان و دارو دسته سپاه و بسيج صورت گرفته است. شکايت از دولت به شوراي نگهبان، جدا از بي حاصلي اش، وقت کشي است و انرژي جنبش را هدر مي دهد.
خواست ابطال انتخابات اولين هدفي است که جنبش ما تا کنون بر آن تاکيد کرده و مي بايست پرطنين شود. ايطال انتخابات وسيع ترين نيرو را با خود دارد. در اين رو در روئي، شمار مردمي که به حرکت در مي آيند، بسيار با اهميت است. ابطال انتخابات در اين شرايط شعاري راديکال است. اگر جنبش ما بتواند اين انتخابات را باطل کند، بسياري از مسائل به دنبال آن مي آيند، که به سود جنبش است. ابطال انتخابات يعني بي کفايتي دولت و حاميان او، يعني تعقيب کساني که راي سازي کرده اند، يعني برکناري و محاکمه متقلبان، يعني عدم صلاحيت اين مجموعه براي برگزاري انتخابات بعدي. ابطال انتخابات يعني آزاد کردن کساني که همراه مردم عليه اين بي عدالتي به پا خاسته اند. يعني ....
و بالاخره اين تهاجم با ترس و از سر ياس صورت گرفته است. کافي است کساني که در جريان اين جنبش موقعيتي گرفته اند و خصوصا دو کانديداي اصلاح طلب بدون واهمه بر خواست ايطال انتخابات پافشاري کنند. از خشونت پرهيز کرده، بکوشند اشکالي از مبارزه را پيشنهاد نمايند که هم، مردم با هزينه کم تر و لاجرم وسيع تر در آن شرکت کنند و هم در عقب راندن سريع تر حکومت موثر باشند. اين حرکت ها و اعتراضات نيازمند اين است که با اعتصاب در کارخانه ها، ادارات، دانشگاه ها و مدارس تکميل شود، تا بتواند رژيم را در ايستادن بر خواست ناحق خود سست کرده به تسليم کشاند. اتخاذ تاکتيک هاي زمان بر، براي جنبش مهلک است. کميته حقيقت ياب و يا بردن شکايات به ارگانهاي حکومتي، بدون ادامه دادن شکل کنوني مبارزه، جنبش را ضعيف کرده و مي تواند به شکست کشاند. حکومت دعوت به مسالمت و آرامش مي کند اما همزمان ارعاب و دستگيري ها را گسترش داده است. کافي است در جبهه مبارزه مردم، سستي و رخوتي بروز کند تا چهره واقعي رهبر و دارو دسته جنايت کارش بيشتر برملا شود. و اگر چنين شود قربانيان آن مردم و کساني خواهند بود که در راس اين حرکت قرار دارند.
خامنه اي در بن بستي گرفتار شده است که در صورت تدوام جنبش کنوني، اگر بر مسند قدرت هم بماند، از اختيارات و يکه تازي اش کاسته مي شود. او در اين انتخابات با گره زدن سرنوشت خود به سرنوشت احمدي نژاد، از طول عمر حکومتش کاست. او با اين تصميم تکيه گاه خود را باز هم کوچک تر نمود. اگر راه سرکوب را پيشه کند، موقعيت اش در داخل کشور سست شده و موجي که به راه افتاده است او را به خاک خواهد سپرد.


[ نسخه چاپی ]     [ بازگشت به صفحه اول ]


اخبار
درگيري فيزيکي مردم با گشت ارشاد در ميدان درکه تهران
تجمع حق التدريسان و معلمان پيش دبستاني مقابل مجلس
روزنامه رسمي حكم ابطال رياست مرتضوي را چاپ نكرد
دلار 2023 تومان ، سكه 747 هزار تومان
اظهار ناتواني دولتي ها در جلسه مجمع تشخيص
مقابل شهرداري ملارد رخ داد خودسوزي مقابل چشم شهردار
بازداشت يک فعال سياسي عرب در حميديه
خواستار پايان اعتصاب غذاي کبودوند هستيم
رييس اتحاديه ناشران و كتابفروشان:كتابفروشان به تعطيلي فكر مي‌كنند :
فدراسيون دوچرخه‌سواري هم «تعليق» شد
اخبار دانشجوئی
کوي دانشگاه تهران ۱۰ روز قبل و بعد از ۱۸ تير تعطيل است
اجراي دستورالعمل پوشش دانشجويان از اول مهر/ انتقاد از نيروي انتظامي۱۳۹۱/۰۳/۲۰
۶۲ درصد مدال‌آوران ايراني رقابت‌هاي علمي جهاني از کشور رفتند
ادامه‌ي تنش در دانشگاه مازندران به دنبال مرگ يک دانشجو
گزارش شوراي دفاع از حق تحصيل
سخنان وزير علوم افشاي نقض آشکار حقوق دانشجويان است
تجمع اعتراضي دانشجويان علوم پزشکي در مقابل مجلس و وزارت بهداشت
نويد بهاري دانشجويان از پشت ميله هاي زندان
تجمع ۵ روزه‌ي دانشجويان علوم پايه در مقابل وزارت بهداشت
اعتراض داريوش اجلالي، دانشجوي دانشگاه ياسوج با دوختن لب‌هايش
 
کارگران دربند را آزاد کنید

دانشجویان دربند را آزاد کنید

برگی از تاریخ

با یاد یاران

اسامی قربانيان کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷

شورای دانشجویان و جوانان چپ ایرانخبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران


آرشیو آثار کلاسیک مارکسیستی

Copyright 2004 © etehadefedaian.org - All Rights Reserved - Administration