The Union Of People's Fedaian Of Iran
اخبار    سرسخن    مقالات سیاسی    اعلامیه ها    ديدگاه ها    کارگری    زنان    دانشجویی    مسئله ملی    اجتماعی    رويدادهای بين المللی    برای جهانی دیگروسوسياليسم    حقوق بشر    گفتارهای رادیویی    یادها    در راه کنگره    اعلان ها    موضوعی    گفتگو      
صفحه اول معرفي و تاريخچه  |   اسناد سازمان  |   آرشيو  |   پيوندهاي ديگر  |   آدرس هاي ما  |   آرشيو مقالات

ايستادگي تان شايان تحسين است، چشم از گذشته بر کنيد

محمد اعظمي

جناب آقاي مهندس موسوي!
شرايط سياسي سرنوشت ساز جاري، شما را به يکي از شخصيت هاي محوري کشور تبديل کرده و در مرکز تحولات نشانده است. چشم و گوش بسياري ، هم اکنون ناظر گفتار و کردار شما و متوجه گزينش هاي شماست.ما نيز، با حساسيت تمام جهت گيري هاي جنابعالي طي ده روز بسيار حساس اخير و هر شش بيانيه تان را پي گرفته‌ايم و همچنان هم هر گام شما را پيگيري مي کنيم. در اين ميان اما ، بيانيه تفصيلي شماره 5 جنابعالي – منتشره در شنبه سي‌ام خرداد ماه - جايگاه خاصي دارد و نيازمند درنگي ويژه است.اين نامه سرگشاده به جنابعالي نيز، در نگاه به همين بيانيه آرايش مي يابد.
اين بيانيه، بيانيه‌ايي است اميد برانگيز، که ما را همچون بيشمار ايرانيان خرسند کرد و به نشاط آورد ؛ و در همانحال بخاطر رنجوري آن از آلودگي به برخي کژانديشي هاي بارها آزمون يافته و آغشته به خود محوري ها ، ما را نيز مانند بسياري ديگر از آزاديخواهان اين سرزمين ، نگران مي‌کند.البته انگشت نهادن بر جهات متفاوت اين بيانيه، ذره‌اي هم مانع از آن نيست که به تاکيد و تکرار بگوييم که در لحظه حاضر همانا اين خصلت استبداد ستيزانه و جهت گيري آزادي خواهانه اين بيانيه است که جنبه کليدي دارد. براي ما هم، جايگاه اصلي و مقدم در داوري نسبت به اين بيانيه، همين سمتگيري است که شما امروز در پيش گرفته‌ايد. دلنگراني هاي ما صرفا در متن اين ارزش گذاري، در تکمله آن و با نيت نيک رفع تناقض ها در گفتار و کردار شما به سود آزادي و دموکراسي است که باز گفته مي‌شوند.اينها، دغدغه هايي اند که بيان آنها نه کمترين سايه‌اي مي بايد بر هم صف شدگي هاي امروزمان بيندازد ، و نه بهيچوجه از جنس سخناني تلقي گردد که مکث بر آنها را مي توان و بايد به فردا نهاد.اين دلنگراني ها اگردر همين لحظه هاي ناظر بر اشتراک هاي سياسي به بيان در‌ مي‌ايند صرفا به اين دليل است که زيست پايدار شما و ما در يک جامعه مبتني بر دموکراسي، طرح و رعايت آنها را ايجاب مي کند؛ و نيز به اين دليل که، درست در سربزنگاههاست که مي بايد و مي توان کج روي ها و فجايع ناشي از آنهارا سد کرد .
بيانيه شماره 5 شما مانند ديگر بيانيه هايتان ، اميد و جسارتي را بازتاب مي دهد که هفت شب و روز حرکت توفنده نيروي ميليوني مدني جامعه ما در اعتراض عليه کودتاي انتخاباتي بار آورده است.اين بيانيه ، نشانه و جاي پاي محکم خيزش عمومي مردم براي ابطال انتخابات مديريت شده با نتيجه مجعول را در خود دارد. اين بيانيه، آيينه آن عزم همگاني در کشور است که ايستادگي جانانه در برابر زور و رياي خامنه‌اي ولي فقيه را بر گزيده‌است. به همين مناسبت ، ما به شما درود مي فرستيم و وفا به عهدتان با مردم را پاس مي داريم.به باور ما، تاريخ مبارزه مردم ايران عليه استبداد فقاهتي، اين سر فرود نياوردن شما در برابر حکم حکومتي ولي فقيه را از ياد نخواهد برد و آنرا بمثابه نقطه‌اي درخشان در کارنامه تعلق خاطر سي ساله جنابعالي به جمهوري اسلامي ثبت خواهد کرد.ما آرزو مي کنيم که امتياز مثبتي از ايندست، هر چه بيشتر برجسته شود و هر چه فزونتر و ديرتر بپايد.
در اين حرکت آزاديخواهانه که رنگين کمان نيروي گسترده ضد استبداد ولايت فقيهي را زير نگين خود نشانده است، بر سر نقطه نهايت اين جنبش طبعا نمي تواند تعريف واحدي در بين باشد. اما تعريف از شکست آن، يکي است که جملگي هم، يکپارچه مي بايد از آن احتراز بجوييم. شکست اين حرکت در آن خواهد بود که خامنه‌اي ولي فقيه، نتيجه اين تقلب کلان را بر جامعه ما تحميل کند و مانع از ابطال انتخابات شود. ما از موضع اپوزيسيون دموکراتيک جمهوري اسلامي، شکست شما و هر جريان داراي تعلق خاطر به اين نظام را که هم اکنون در صفوف حرکت ابطال انتخابات مي رزمند، شکستي براي مردم مي دانيم. شکست شما، شکست همه ما خواهد بود و هم از اينرو، اعلام مي کنيم که در حرف و عمل با شما هستيم و همچنان هم در کنار شما خواهيم ايستاد تا که بهمراه يکديگر کودتاي ولي فقيه را خنثي کنيم و او را در نقشه هايش ناکام بگذاريم . اکنون که عقب نشاندن خامنه‌اي ولي فقيه تا حد راندن وي به موزه تاريخ در دستور کارجامعه قرار دارد بايد که با هم، او و دارو دسته‌اش را عقب بنشانيم و تا کنار گذاشتنش پيش برويم. اين، پيش شرط سير جامعه در مسير آزادي و دموکراسي است.
ما و شما اما تنها در ايستادگي مشترکمان در برابر منويات ولي فقيه مستبد نيست که مي بايد با همديگر به تفاهم رسيده و با يکديگر هم صف شويم. مهمتر و پابرجاتر از آن ، اينست که در ايران دموکراتيک فردا بين نيروي گسترده دگرانديشان با شما دين باوران، مناسبات برابر حقوقي شهروندي برقرار شود.هم از اينرو، ما به حقوق شما در باورمندي تان به دين و عقيده‌اي که داريد احترام قايليم و در جامعه‌اي‌ مبتني بر قانون شهروندان برابر حقوق ،آزادي کامل هرشهروند در عمل به مناسک و عقيده‌اش را تضمين شده مي خواهيم. متقابلا هم انتظار داريم که شما با گشودن صفحه نويني در رفتارهاي سياسي تان، منادي حق دموکراتيک "غير خودي ها" شويد و فراتر از آن، در زمره و صف مقدم مسلماناني باشيد که مخالف تقسيم جامعه به "خودي" و "غير خودي" هستند. ما اميدواريم که شما نيز نگاه خود به آناني را که چون شما نمي انديشند، صرفا از منشور گفتمان هاي متمدنانه و رقابت برنامه‌اي دموکراتيک گذر دهيد و نه از پشت عينک ايدئولوژيک.
ما فکر مي کنيم که کشور ما در پي تجربه بس سهمگين سه دهه حکومت ديني، به اين رويکرد تاريخي دست يافته است که دين، حکومتي نشود و حکومت، در دين دخالت نکند.رويکردي که، پرشمار کوشندگان اش را در وسيع ترين تنوع فکري و مطالبات برنامه اي حول خود گرد مي‌آورد تا جمع شدگان پيرامون اين رويکرد، در هدف استقرار دموکراسي به جاي حاکميت ولي فقيه همصدا شوند.شما که به عنوان يک ديندار منتقد استبداد و مخالف تحجر وارد ميدان رقابت انتخاباتي بين کانديداهاي نظام شديد و در مقام آلترناتيو آن نماينده ناب استبداد و تحجر چهره نموديد، و طي چند هفته توانستيد بر بستر برآمد پرشکوه مردم فرياد گر آزادي، به سطح يکي از نمادهاي شاخص اين حرکت فرا بروييد، مي توانيد مطمئن باشيد که از سوي دموکراتهاي غير مسلمان و دگر انديش هيچ تهديدي متوجه باورهاي ديني شما نيست.اگر خطري وجود دارد که عليه شما ست اتفاقا درست از همان طرفي است که خود به درستي آنرا" استبداد صالحان" آدرس داده‌ايد. پس به جاي آنکه دموکرات هاي سکولار ايراني را متاسفانه اينگونه معرفي کنيد که گويا "ديانت و اسلام را مانع تحقق جمهوريت مي دانند"، بکوشيد آنها را آنسان فهم کنيد که هستند: مخالفان آميختگي دين با دولت. کسانيکه ، حرف شان جز اين نيست که: دين و عقيده به جاي خود با همه حرمتش، و جمهوري جاي خويش با ساختار و کردار ناشي از اراده مدني مردمش. همين و بس. شما بدانيد که هر چه در راه آزادي و دموکراسي پيشتر برويد، بيشتر درخواهيد يافت که مکملي جز دموکرات هاي سکولار نداريد. و دريغ خواهد بود هرگاه که بگونه بي ثمر اما در عين حال حاوي خطر در برابر درک چنين نکته بديهي‌ايي مقامت شود که بنا به آن، استقرار دموکراسي در جامعه، بدون موجوديت و عملکرد نيروي اصلي دموکراسي –نيروي سکولار دموکرات- حتي در تصور هم نمي گنجد. شما و ما، در تفاوت هاي فکري و عملي مان به اندازه کافي براي همگان شناخته شده هستيم .پس چه نيازي هست به پر رنگ کردن مرز فيمابين تا جايي که ، نوعي از خصومت را ترسيم گر باشد؟ بدانيم که از اين روش ها، چيزي جز زيان حاصل نخواهد شد.

جناب آقاي موسوي!
اما جاي نگراني بيشتر در گفتار شما، به ويژه آنجايي به نمايش در مي آيد که از بيانيه تان چنين استنباط مي‌شود که جنبش دموکراتيک نيرومند کنوني، انگار بخاطر "بازگشت" به همان " انقلاب اسلامي " است که جريان دارد و موج گرفته است! در آنجايي است که، مي پنداريد اين حرکتي که عمدتا بر دوش نيروي آزادي و تجدد اتکا دارد و ايستادگي اي اين چنين حماسي در برابر حاکم فقيه را آفريده است، گويا يک "تجديد حيات ملي " است براي به بار نشستن همان "شجره طيبه" سي سال پيش و با همان "ميوه ها"! نگران کننده است آنگاه که، شما سبزينه بهارين اين خيزش براي تغيير را در رنگ سبز بيرقي ويژه خلاصه مي کنيد و نا گفته مي خواهيد که جنبش مدني در جامعه، با همان فکر مدينته النبي تفسير شود. چنين نينديشيد که فکر و عمل گذشته، مايه قدرتتان است. ايستادگي و انتخاب عملي امروزتان را با آن گذشته در نياميزيد و کدر نکنيد. اين جواناني که شما را برگزيدند و اينک هم با خونشان در راه ابطال نتيجه دروغ انتخابات، شما را همراهي مي کنند در واقع خشمشان از احمدي نژاد ها و خامنه‌اي ها ناشي از رنج آنان از عوارض همان حکومت ديني‌اي است که در ادامه منطق حرکتي خويش به حکومت جمکران رسيده است."ندا" ها فقط طرفدار آزادي در ايران و ايران در آزادي هستند و نه فدايي اين يا آن فرد و فکر خاص. اين نسل را در آيينه خود نبينيد ، بکوشيد که خويشتن خويش را در آيينه آنان بجوييد. راه رستگاري در اينست. جز اين باشيد اگر ، شکست خواهيد خورد و ما به تکرار مي گوييم که شکست شما در برابر خامنه‌اي را نمي خواهيم. جز اين باشيد اگر، خيل انبوه آزاديخواهان را از دست خواهيد داد و خود بهتر مي دانيد که بي نيرو، بازنده پيشاپيش خواهيد بود. آري! به پيش بايد رفت و نه اينکه در نوستالوژي گذشته‌اي ماند که ميراث دار اصلي آن نه شما و ديگر دينداران خرد پيشه و داراي سعه صدر، که همين ولي فقيه متکي بر حزب پادگاني و ويرانگر ترين جريان مدعي حکومت ديني است. ما شما را يک ديندار اصلاح طلب مي خواهيم که به دين خود افتخار کند و براي کشورش يک رجل سياسي آزاديخواه و دموکرات باشد.سازندگان ايران فردا همه آناني هستند که با همه تفاوت ها در انديشه،برنامه و عمل شان، اما ديروز را نقد مي کنند و از گذشته چشم و دل بر مي‌کنند.

جناب آقاي موسوي!
اين کاملا درست است که ايران ما در پي "تجديد حيات ملي " است ، اما بدانيم که نه با روح بازگشت به هيچ الگوي پيشين، و نه مخصوصا مطابق با الگوي نظام ديني؛ بلکه بر پايه آزادي و دموکراسي، براي جمهوريتي بي پسوند و حکومتي بي قيم. باور کنيد که با داعيه " برگشت به اصول ناب انقلاب اسلامي"، و تعهد سپاري در پاسداري از "نظام مقدس" و "ساختارهاي آن" ، در همانجايي خواهيد ماند که مردم ايران در اکثريت خود از آن گذشته و گام در راه چالش سرنوشت ساز با آن "ساختار هاي" کذايي "مقدس" گذاشته اند. بگذاريد ننگ ناميدن اين نيروي ميليوني متمدن وآزاديخواه راهپيماي خيابان ها با عنوان " خس و خاشاک" ، به تمامي نصيب جغد هاي شومي شود که دقيقا با لانه کردن زير عباي همان "اسلام ناب" به معراج قدرت رسيدند و اکنون همه قدرت را از آن خود مي خواهند .شما اما بايد در پي جبران ديروز و تثبيت افتخار امروزتان باشيد که از شروط آن، فاصله گيري از ادبياتي است که نيروي دموکراسي دگر انديش را "نا اهل " و " نا محرم " مي نامد. شمايي که ، خوشبختانه روي دستان آزادي و دموکراسي خواهي مردم در همين يک ماه گذشته، پيش آمده‌ايد و با مير حسين موسوي چند هفته پيش، تفاوت ها يافته‌ايد .
اگر شما بر اين گمانيد که حرکت تاکتيکي مي کنيد براي آنکه از سوي سرکوبگر ترين ، خرافه پرست ترين و آزادي ستيز ترين جريان مدافع "انقلاب اسلامي" و "نظام اسلامي" به خروج از خط متهم نشويد تا که بتوانيد زير علم حاکميت ديني جمهوريت نظام را نجات دهيد، سخت در اشتباهيد و در مهلکه هستيد. آنان تصميم خود مبني بر قلع و قمع جمهوريت را از خيلي وقت پيش گرفته‌اند و با اشراف کامل به هدف خويش و اصرار مطلق بر آن، در پي دفع شما ها هستند. آنها اهل هيچ اقناع و سازشي نيستند. اما اگر به آنچه که در باب تقدس ها گفته‌ايد براستي دلبسته‌ايد، در اينصورت هنوز در دام گذشته نافرجام براي خودتان و بدفرجام براي ميليونها ايراني گرفتار هستيد. امري که بسيار نگران کننده مي تواند باشد. ما، نه شما و نه هيچکس ديگر را درگير و اسير چنين پندارهايي نمي خواهيم. ما، شما را نه در برگشت به گذشته ، که نقاد گذشته مي خواهيم. ايران ما ، به دموکراسي نياز دارد که قطعا يک رکن از آن ، دينداران دموکرات خواهند بود. ما شما را در اين جايگاه خود ويژه ايي که اکنون تاريخ به شما بخشيده است، تاثير گذار در سمت پيش مي خواهيم و نه چون بدانديشان بد سيرت ، در رجعت تان به مانداب عفن.


آقاي مهندس موسوي!
رويکرد ما در انتخابات دوره دهم رياست جمهوري اسلامي ايران ، مشارکت در انتخابات با "نه به احمدي نژاد " در قالب راي سفيد بود تا که خامنه‌اي ولي فقيه با "نه!" مردم روبرو شود و جامعه ، گامي در راستاي غلبه بر استبداد فقاهتي به پيش بردارد. ما در موضع آري به هيچ کانديدا از جمله جنابعالي نبوديم، اينک اما وضع فرق کرده است و فرق بسيار. جامعه با گفتن "نه!" بزرگ به کانديداي عزيز کرده خامنه‌اي و بيشتر از آن، در جريان ايستادگي حماسي پيوسته و گسترده بر سر اين "نه!" و در برابر تقلب کلان او، در زماني بسيار کوتاه گام هايي بس بلند در راستاي "نه!" به خامنه‌اي ولي فقيه به پيش برداشته است . همه ما اکنون با وضع نويني روبرو هستيم . ما اينک به ايستادگي شما راي مي دهيم ، ولي اينرا هم پوشيده نمي داريم که بگوييم از باز يابي صدق دلايل خود در امتناع ديروزمان مان از دادن راي به شما در لابلاي برخي بيانات امروز جنابعالي رنج بسيار مي بريم . انتظار از شما اينست که چنان باشيد که، هم بخش نوع سلبي از آراء ماخوذه تان در جهت ايجابي شدن دگر ديسي يابند و هم بر تعداد آراء تان افزوده شود.ما، آرزويي نيک تر از اين براي شما سراغ نداريم.
با احترام،
دوشنبه اول تير ماه 1388

[ نسخه چاپی ]     [ بازگشت به صفحه اول ]


اخبار
درگيري فيزيکي مردم با گشت ارشاد در ميدان درکه تهران
تجمع حق التدريسان و معلمان پيش دبستاني مقابل مجلس
روزنامه رسمي حكم ابطال رياست مرتضوي را چاپ نكرد
دلار 2023 تومان ، سكه 747 هزار تومان
اظهار ناتواني دولتي ها در جلسه مجمع تشخيص
مقابل شهرداري ملارد رخ داد خودسوزي مقابل چشم شهردار
بازداشت يک فعال سياسي عرب در حميديه
خواستار پايان اعتصاب غذاي کبودوند هستيم
رييس اتحاديه ناشران و كتابفروشان:كتابفروشان به تعطيلي فكر مي‌كنند :
فدراسيون دوچرخه‌سواري هم «تعليق» شد
اخبار دانشجوئی
کوي دانشگاه تهران ۱۰ روز قبل و بعد از ۱۸ تير تعطيل است
اجراي دستورالعمل پوشش دانشجويان از اول مهر/ انتقاد از نيروي انتظامي۱۳۹۱/۰۳/۲۰
۶۲ درصد مدال‌آوران ايراني رقابت‌هاي علمي جهاني از کشور رفتند
ادامه‌ي تنش در دانشگاه مازندران به دنبال مرگ يک دانشجو
گزارش شوراي دفاع از حق تحصيل
سخنان وزير علوم افشاي نقض آشکار حقوق دانشجويان است
تجمع اعتراضي دانشجويان علوم پزشکي در مقابل مجلس و وزارت بهداشت
نويد بهاري دانشجويان از پشت ميله هاي زندان
تجمع ۵ روزه‌ي دانشجويان علوم پايه در مقابل وزارت بهداشت
اعتراض داريوش اجلالي، دانشجوي دانشگاه ياسوج با دوختن لب‌هايش
 
کارگران دربند را آزاد کنید

دانشجویان دربند را آزاد کنید

برگی از تاریخ

با یاد یاران

اسامی قربانيان کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷

شورای دانشجویان و جوانان چپ ایرانخبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران


آرشیو آثار کلاسیک مارکسیستی

Copyright 2004 © etehadefedaian.org - All Rights Reserved - Administration