The Union Of People's Fedaian Of Iran
اخبار    سرسخن    مقالات سیاسی    اعلامیه ها    ديدگاه ها    کارگری    زنان    دانشجویی    مسئله ملی    اجتماعی    رويدادهای بين المللی    برای جهانی دیگروسوسياليسم    حقوق بشر    گفتارهای رادیویی    یادها    در راه کنگره    اعلان ها    موضوعی    گفتگو      
صفحه اول معرفي و تاريخچه  |   اسناد سازمان  |   آرشيو  |   پيوندهاي ديگر  |   آدرس هاي ما  |   آرشيو مقالات

کجا بود آن ماهي قرمز کوچولو؟ (2)

سيروان هدايت وزيري

کجا بود آن ماهي قرمز کوچولو؟ (2)

اقليت سازمان انشعابي نيز با موضوگيري عليه جمهوري اسلامي ، بر ضد انقلاب و ارتجاعي اين حکومت تاکيد داشت . اين جريان با موضوع گيري خود ، فعاليت مبارزاتي قانوني در چارچوب حاکميت جمهوري اسلامي غير ممکن ساخت و ناچار گرديد ، به فعاليت مبارزاتي زيرزميني پناه ببرد . اين سازمان با الهام از سنت هاي گذشته فداييان ، روي مبارزات قهري و مسلحانه عليه رژيم تاکيد نمود . و اين در حالي بود که اين سازمان نيز فاقد يک برنامه مدون سياسي بود . ولي در رابطه با ماهيت جنگ ايران و عراق موضوع روشن داشت . و جنگ مابين ايران و عراق را يک موضوع ارتجاعي مي دانست . و اعتقاد داشت که اين جنگ هيچ منافعي براي توده هاي مردم ايران ندارد . اين سازمان با همين موضوع گيري ، بزودي مورد حمله جمهوري اسلامي قرار گرفت . و نيز رژيم مي خواست به هر نحوي به نابودي اين سازمان دست بزند . در نتيجه اين سازمان همواره در تعقيب رژيم واقع گرديده است . همچنين اين سازمان ، در مقابل سازمان فداييان اکثريت موضوع سياسي گرفت . و اين سازمان را يک سازمان ضد انقلابي و وابسته به بورژوازي نمود . سازمان اقليت توانست بخشي از روشنفکران انقلابي و توده هاي پيشرو توده ايي از مردم را به خود جلب نمايد . و به عنوان يک سازمان مخالف جمهوري اسلامي در جامعه ايران به رسميت شناخته شود . سازمان اقليت براي تدوين برنامه و اساسنامه خود احتياج به يک کنگره داشت ، تا اينکه رسما به عنوان يک سازمان چپ کمونيستي در جامعه ايران و همچنين در مابين جنبش هاي رهايي بخش خارج از ايران شناخته شود . در نتيجه سازمان اقليت توانست با وجود شرايط اختناق حاکم بر جامعه و قدرت يابي نفوذي پليس ، اولين کنگره خود را در تهران و در سال 60 برگزار نمايد . در اين کنگره ضمن اينکه بعضي از اساسنامه و برنامه عمل را به تصويب رساند ، رهبري خود را انتخاب نمود . اين سازمان توانست در چارچوب مصوبات کنگره خود ، سازماندهي سياسي و تشکيلاتي خود را هماهنگ سازد . البته پيش برد برنامه ها در وجود سرکوب و جوه اختناق بر جامعه ايران نمي توانست با آساني جنبه عملي پيدا کند . اين سازمان ناچار گرديد بخشي از نيروي خود را صرف مسائل امنيتي نمايد . و اعلام موجوديت براي اين سازمان از همه مسائل ارجعيت داشت . در هر حال اين سازمان بخشي از نيروي خود را در کميته هاي کارگري در شهر هاي بزرگ سازماندهي کرد . و بعضي ديگر را جهت ادامه مبارزه مسلحانه در کردستان به اين منطقه اعزام کرد . و در اين منطقه به تشکيل کميته کردستان پرداخت . اين سازمان با وجود مشکلات بسيار امنيتي و تکنيکي توانست ارگان مرکزي به عنوان نشريه «کار» در تهران به چاپ رساند . و نيروي قابل توجه ايي را به اين مسئله اختصاص دهد . با تمام اين اوضاع ، فعاليت در جامعه ايران به لحاظ امنيتي ناپايدار شد و ديري نپاييد اين سازمان ضربه جبران ناپذير متحمل گرديد . رزيم توانست با شناسايي مرکز چاپ نشريه کار ارگان مرکزي اين سازمان در تهران ، محل اقامت گرداننندگان اين نشريه و همچنين بعضي از کادرهاي رهبري زير ضربه قرار دهد . عاقبت درطي يک درگيري با نيروهاي رژيم هادي لنگرودي يکي از اعضاي برجسته اقليت جان خود را از دست مي دهد . و چاپخانه اين سازمان نيز به دست رژيم مي افتد . اين ضربه نامترقبه ، سازمان اقليت را به شکه انداخت و سيستم ارگانيک تشکيلاتي اين سازمان به هم خورد . با اين ضربه ، ساختمان بندي رهبري اين تشکيلات دچار تلاتمات و دگرگوني نامطلوب گرديد . و ترميم رهبري اين سازمان در ناشي از وضعيت موجود و جوه خفقان و پليسي در ايران ناممکن گرديد . تعمير سياسي و بازسازي تشکيلاتي اين سازمان احتياج به فضاي باز سياسي در جامعه ايران داشت . که اين سازمان بلاواسطه بتواند يک کنگره فوق العاده حول اين ضربه و ترميم کميته مرکزي تشکيل دهد . اما وضعيت جامعه چنين امکاني را از اين سازمان سلب کرده بود . سازمان چپ اکثريت نيز که از هيات اجرايي سازمان اکثريت جدا گرديده بود ، با موضوع گيري خود عليه جمهوري اسلامي فعاليت مبارزاتي زيرزميني خود را آغاز نمود . اين سازمان در خصوص مسائل سياسي با سازمان اقليت نزديکي داشت و عاقبت به سازمان اقليت پيوست . با پيوستن اين سازمان ، اقليت به تعداد کادرهاي خود افزود . اما اين گروه علي رغم فعاليت در ارگان هاي مرکزي و منطقه ايي سازمان اقليت ، هرگز مورد اعتماد رهبري اقليت قرار نگرفت . دور شدن اقليت از جامعه و رويي آوردن به مبارزات زيرزميني از يک طرف و از طرفي ديگر از دست رفتن تعدادي از کادرهاي رهبري ، توانايي رهبري اقليت در سازماندهي تشکيلاتي را به يک پروسه نامطلوب قرار داد . سازمان اقليت نيز با از دست دادن يکي ديگر از رهبران خود به اين پروسه سرعت بخشيد . سيامک اسديان ( اسکندر ) که خود در کردستان مسئوليت اين منطقه را برعهده داشت ، در طي يک ماموريتي در شمال ايران ( در منطقه امل ) با نيروهاي رژيم درگير مي شود و در همانجا جان خود را از دست مي دهد . البته ضربه خوردن اسکندر براي خيلي از اعضا و کادرهاي سازمان اقليت جاي سئوال قرار گرفت . از اين جنبه که چرا بايستي اسکندر به شمال ايران فرستاده شود بدون اينکه مسائل امنيتي وي صددر صد تضمين نگرديده باشد . و نيز بر اين عقيده بودند که مي باستي وي در کردستان مي ماند و به فعاليت مبارزاتي خود در همانجا ادامه مي داد . ضربه هاي پي در پي بويژه در رهبري سازمان اقليت ، عدم توان و اراده رهبري در اين سازمان ، با لحظه ها و شرايط موجود محسو س تر مي گرديده است . رهبري اين سازمان با حساسيت نشان دادن گرايشات فکري متفاوت ، خود را در يک جام بسته قرار مي دهد و خود را نيز به يک سلسله نظرات متفاوت حول مسائل نظري مشغول مي سازد . رهبري اين سازمان با تاکيد بر مرحله ايي کردن انقلاب ، به دو مرحله ، يعني برنامه حداقل پرولتاريا ، به مثابه مرحله انقلاب دموکراتيک ، و برنامه حدا کثر پرولتاريا به مثابه مرحله انقلاب سوسياليستي خود را در مجموعه ايي از آثار کلاسيک و از جمله تجربيات دو مرحله ايي کردن انقلاب در روسيه به توسط حزب بلشويک ها ( اکثريت ) مديون مي سازد و خارج از اين فلسفه ، به زعم رهبري اين سازمان ، به مثابه تمکين به منافع بوژوازي بوده است . از همين جنبه نيز يک گروهي از کادرهاي اين سازمان به زعم گرايشات تروتسکيستي در سال 60 جدايي خود را از سازمان اقليت اعلام مي کنند . زيرا که اينان روي دو مرحله ايي کردن انقلاب نقدي داشتند ، لذا آنان به انقلاب سوسياليستي در ايران تاکيد مي کردند . اما اگرچه عرصه هاي عملي در رهبري اقليت محدود مي گرديد ، و ارائه زمينه هاي نظري بر جنبه هاي عملي و مبارزات روزمره از برجستگي خاصي برخوردار بوده است ، اما درجات خلاقيت هاي سازماندهي از سوي کادرهاي اين سازمان ، بر محسوس بودن درجات اختلاف مابين تئوري و پراتيک سايه افکنده بوده است . بويژه در منطقه کردستان ، سازمان اقليت به مثابه نيروي قابل توجه ايي محسوب مي شده است . بخش منطقه ايي سازمان اقليت در کردستان با ادامه دادن مبارزه مسلحانه عليه نيروهاي رژيم در کردستان ، توانست به مثابه نيروي سومي در کنار حزب دمکرات کردستان ايران و سازمان سازمان کومه له فعاليت حضوري داشته باشد . البته اعلام موجوديت در کردستان براي سازمان اقليت به آساني صورت نگرفته است ..... ادامه دارد

[ نسخه چاپی ]     [ بازگشت به صفحه اول ]


اخبار
درگيري فيزيکي مردم با گشت ارشاد در ميدان درکه تهران
تجمع حق التدريسان و معلمان پيش دبستاني مقابل مجلس
روزنامه رسمي حكم ابطال رياست مرتضوي را چاپ نكرد
دلار 2023 تومان ، سكه 747 هزار تومان
اظهار ناتواني دولتي ها در جلسه مجمع تشخيص
مقابل شهرداري ملارد رخ داد خودسوزي مقابل چشم شهردار
بازداشت يک فعال سياسي عرب در حميديه
خواستار پايان اعتصاب غذاي کبودوند هستيم
رييس اتحاديه ناشران و كتابفروشان:كتابفروشان به تعطيلي فكر مي‌كنند :
فدراسيون دوچرخه‌سواري هم «تعليق» شد
اخبار دانشجوئی
کوي دانشگاه تهران ۱۰ روز قبل و بعد از ۱۸ تير تعطيل است
اجراي دستورالعمل پوشش دانشجويان از اول مهر/ انتقاد از نيروي انتظامي۱۳۹۱/۰۳/۲۰
۶۲ درصد مدال‌آوران ايراني رقابت‌هاي علمي جهاني از کشور رفتند
ادامه‌ي تنش در دانشگاه مازندران به دنبال مرگ يک دانشجو
گزارش شوراي دفاع از حق تحصيل
سخنان وزير علوم افشاي نقض آشکار حقوق دانشجويان است
تجمع اعتراضي دانشجويان علوم پزشکي در مقابل مجلس و وزارت بهداشت
نويد بهاري دانشجويان از پشت ميله هاي زندان
تجمع ۵ روزه‌ي دانشجويان علوم پايه در مقابل وزارت بهداشت
اعتراض داريوش اجلالي، دانشجوي دانشگاه ياسوج با دوختن لب‌هايش
 
کارگران دربند را آزاد کنید

دانشجویان دربند را آزاد کنید

برگی از تاریخ

با یاد یاران

اسامی قربانيان کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷

شورای دانشجویان و جوانان چپ ایرانخبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران


آرشیو آثار کلاسیک مارکسیستی

Copyright 2004 © etehadefedaian.org - All Rights Reserved - Administration