The Union Of People's Fedaian Of Iran
اخبار    سرسخن    مقالات سیاسی    اعلامیه ها    ديدگاه ها    کارگری    زنان    دانشجویی    مسئله ملی    اجتماعی    رويدادهای بين المللی    برای جهانی دیگروسوسياليسم    حقوق بشر    گفتارهای رادیویی    یادها    در راه کنگره    اعلان ها    موضوعی    گفتگو      
صفحه اول معرفي و تاريخچه  |   اسناد سازمان  |   آرشيو  |   پيوندهاي ديگر  |   آدرس هاي ما  |   آرشيو مقالات

ضعف رهبري در جنبش

جمعي از اعضا و فعالان سازمان هاي فدائي، راه کارگر و حزب توده ايران داخل کشور


انتخابات 22 خرداد سرانجام کاسه صبر ملت را بسر آورد. مردمي که سالها فقط سياهي لشکر خيابانها و صف پرکن انتخابات رژيم مي شدند، در مقابل اين همه تحقير و ذلت توان نياورده و به خيابانها ريختند.
موسوي و کروبي با مشاهده جوش و خروش و جسارت مردم و متاثر از آن، عقب ننشسته، در مقابل رهبري هم ايستادند.
در نتيجه اين ايستادگي و تدوام مبارزه، بسياري از مديران ستادهاي انتخاباتي و حاميان موسوي و کروبي دستگير و شکنجه شده و گروه بي شماري از جوانان وطن ما به شهادت رسيدند. اما سيل مردم ناراضي چنان خروشان و گسترده به ميدان آمد که حتي سرمايه داران را هم به صف ناراضيان کشانده است. بررسي صفوف معترضان نشان ميدهد که اکثريت آنان را بيکاران، دانش آموزان و دانشجويان تشکيل ميدهند که خود از خانواده هاي کارگران، کشاورزان، کارمندان و اقشار متوسط هستند.
طبق روايت دولتيان، آمار بيکاران کشور رقمي بين 7 تا 12 درصد يعني بين 5 تا 5/8 مليون نفر است. اين رقم با در نظر گرفتن زنان خانه دار و شاغلين کاذب از اينهم فراتر مي رود و اگر آمار سالانه مليوني دانش جويان را به آن اضافه کنيم به وضعيت بحراني جامعه پي مي بريم.
تا اين موج برخاسته مردم فروکش نکرده و يا به بي راهه نرفته است بايد با طرح برنامه هائي که راه حلي براي اين بيکاري و بحران سياسي ارائه دهد، به تحرک اين جنبش توان بيشتري بخشيم و خواسته هاي اکثريت قريب باتفاق مردم را برآورده سازيم. متاسفانه سازمانهاي سياسي ما هنوز از ارائه برنامه ها و سياست هاي خود غافل مانده اند. طرح برنامه و راهکار براي برون رفت از بحران ميتواند به نگراني هاي فکري فعلي خاتمه داده و نشان دهد که چه تغييراتي در سياست هاي گذشته و حال اين سازمانها پديد آمده است.
مردم ما هنوز نميدانند که درک اين سازمانها از آزادي و دمکراسي که سالها در راه آن مبارزه کرده، جان باخته و زنداني کشيده اند، تغييرات فاحش و مثبتي کرده است. امروز از نظر اين سازمانها، سوسياليسم بدون دمکراسي و آزادي بي معنا شده است. بدون دمکراسي هم، رقابت سالم و رشد برايشان متصور نيست.
در مقطع کنوني با دستگيريهاي بخشي از رهبري جنبش در داخل کشور، پيشروي آن با مشکلات جدي مواجه شده است. به عکس، هر روز گزارشهائي از گسترش مبارزه و اعتراض از هم ميهنان خارج کشور بگوش ميرسد که نقش بسياري مثبتي در افشاي جنايات رژيم و آگاهي مردم ساير کشورها و پشتيباني آنان از مبارزات مردم ايران دارد. در نتيجه اين مبارزات مدتي است دولتهاي طرفدار رژيم اسلامي مانند گذشته قادر به حمايت از آن نيستند. متاسفانه سرکوب داخلي و تعطيلي روزنامه هاي بي طرف و اصلاح طلب و پارازيت هاي مخابراتي در حالي مانع از اطلاع رساني شده است که مردم داخل کشور اکثرا تصور درستي از اعتراضات هموطنان خارج از وطن ندارند. راديو- تلويزيونهاي کشورهاي ديگر هم مطابق سليقه و سياست ها ي دولتشان به انعکاس اخبار و تفسير مي پردازند و يک دو تلويزيون آزاد مانند "تيشک" هر چند بخشي از اين وظيفه را انجام ميدهند اما تمرکز زياد آنها روي برنامه هاي محلي و منطقه اي، وظايف ميهني و سراسري شان را کاهش داده است. بهمين دليل تاسيس يک راديو تلويزيون وابسته به جنبش آزاديخواهي و دمکراتيک مردم ايران که بتواند اين اطلاع رساني را بخوبي انجام داده و رابطه بين مردم و تحولات را به تصوير بکشد، ضروري است. اين راديو- تلويزيون صدا وفرياد همه کساني را بازتاب مي دهد که براي ايراني آزاد و آباد مبارزه مي کنند. اين وظيفه در درجه اول به عهده سازمانها و شخصيت هاي آزاده خارج کشور است که در همراهي با مردم داخل کشور آن را به انجام رسانند.
توجه داشته باشيم که اکنون مردم کوچه و خيابانها در داخل کشور بدون هيچ مرزي بين خود در تظاهرات و مبارزات براي دستيابي به آزادي شرکت دارند و تکيه بر هر يک از رنگهاي سبز و سفيد و قرمز پرچم کشورمان موجب جدائي ما نمي شود. هم رنگ سبز را ما نشاني از زندگي معنا کرده ايم ، هم سرخي آن نشان از خون پيراهن عزت شهيد بر دستهاي دانشجوي مبارز احمد باطبي دارد و هم سپيدي آن را دفاع از صلح و مخالفت با خشونت در جنبش مان مي فهميم. از اين جنبش وسيع و رنگارنگ مردم که به ميدان آمده است بايد آموخت. انتظار اين است که همه سازمانها و رهبران جنبش که دل در گرو آزادي و رهائي مردم دارند در کنار هم قرار گرفته و با عبور از دغدغه هاي گذشته بناي جبهه اي وسيع و ائتلافي گسترده را در دستور قرار دهند.
سپردن وظيفه رهبري سياسي جامعه بدست نيروهاي حقوق بشري که توسط يکي از رفقاي ارزشمند پيشنهاد شده است در حاليکه خود اين نيروها چنين وظيفه اي را از خود سلب مي کنند کار درستي بنظر نمي آيد. از سوي ديگر ايجاد جبهه اي که ستون اصلي آن از نيروهاي منفرد و با صفت فردي تشکيل شود يعني کساني که تا کنون منفرد مانده و تشکل پذير نبوده اند، چندان واقعي به نظر نمي رسد. چنين مسئوليتي در درجه اول به عهده سازمانهاي سياسي است. اين سازمان ها به رغم کوچک بودنشان اما تجربه و سابقه اي دارند که امروز در تشکيل جبهه به کار مي آيد. هر چند که در گذشته اين سازمان ها هدف مبارزه خود را متاسفانه در درجه اول کسب قدرت سياسي قرار داده بودند و به آزادي و دمکراسي اهميتي نميدادند اما امروزه هدفشان در درجه نخست دمکراسي و آزادي است. گام برداشتن در اين راستا و ايجاد هسته اوليه چنين جبهه اي باعث کاشتن بذر اميد در دلها مي شود و مي تواند به سرعت شخصيت هاي منفرد سياسي و فعالين جنبش و يا تشکل هاي کوچک تر را جذب نمايد.
هسته هاي اوليه چنين تشکلي هم اکنون در داخل کشور توسط گروهها و محافل پراکنده سياسي، احتماعي و فرهنگي در حال شکل گيري است و بر ابطال انتخابات و برگزاري انتخاباتي آزاد زيرنظر سازمانهاي بين المللي تاکيد دارند. اما با پيشرفت مبارزه و نحوه مقابله رژيم و کشتار مردم عملا اهداف ديگري را در پيش خواهد گرفت. تائيد عجولانه و غير موجه خامنه اي از احمدي نژاد و دستور کشتار مردم در نماز جمعه با اتکا به بخش کوچکي از جامعه و پشتيباني شوراي نگهبان از احمدي نژاد و سرانجام سکوت مجلس خبرگان و مصلحت نظام در چنين شرايطي و قرار گرفتن همه آنها در مقابل مردم، مشروعيت آنان را به زير سئوال برده است و باعث مي شود که مردم از همه آنها عبور کنند.
سرعت در تشکيل جبهه و يا ائتلافي گسترده با شرکت نيروهاي داخل و خارج کشور ميتواند ستادي مطمئن و غيرقابل دسترسي را در خارج کشور ايجاد نمايد و جنبش را در شرايط رهبري بهتري قرار دهد. هم اکنون ضعف رهبري جنبش کاملا هويدا است.
آيا کسي ميتواند بگويد در صورتيکه مردم تهران طي آن تظاهرات و راهپيمائي چند مليوني، شب را در خيابان ها و ميادين ميماندند و بخانه نمي رفتند، چه اتفاقي مي افتاد؟
نقش روشنفکران و نيروهاي پر سابقه و سازمانهاي سياسي در اين مقطع حساس فقط آن نيست که به انعکاس اخبار يا هم دردي هاي تبليغاتي پرداخته، يا به تظاهرات مقطعي توده وار و کم هدف بسنده کنند. شکست انقلاب 57 و عوارض پس از آن و در نتيجه حوادث امروز همه نتيجه همين تعلل و نواقصي بود که از سالها قبل از آن زمينه اش آماده شده بود. هر گونه کوتاهي در اين راه از خاطره تاريخ فراموش نخواهد شد.
تنها افسوس خوردن براي مردم و جوانان و رادمردان دربند کافي نيست، چشمان نافذ و ثابت ندا انتظاري بيش از اين را از ما طلب مي کند.
از سوي ديگر، همپاي خيزش مردم شکاف و ريزش نيرو در داخل رژيم افزايش يافته است و عصبانيت رژيم به حدي است که حتي از کشتار فرزندان ياران خود هم ابائي ندارد. نيروهاي صديقي که در گذشته بر اساس اعتقادات خود دنباله روي هائي کرده اند و اينک خود را ابزار اراده سرکوبگراني ديده اند که آنها را به جاي جنگ با سربازان دشمن، راهي سرکوب براداران- خواهران و بستگان و هموطنان خود کرده اند، قادر نخواهند بود مانند ديروز به روي مردم آتش بگشايند. ما مي بايست اين نيرو را از چماقداران و قداره کشان و از شکنجه گران رژيم جدا دانسته و جاي آنان را در کنار مردم باز نمائيم. فراموش نکنيم همافران 57 را، چنان کساني امروز هم کم نخواهند بود. اين شکاف حتي در جريان قتل هاي زنجيره اي بين نيروهاي اطلاعات کشور ايجاد شد. حجاريان، سروش، گنجي ها در جامعه ما کم نيستند. بايد پذيرفت که همه ما تغيير کرده ايم. امروز بسياري از آنان درد و زخم مشترک استبداد را بر تن خود حس کرده اند. بيائيم يکديگر را دريابيم و با تشکيل جبهه يا ائتلافي گسترده براي آزادي ايران، دستهاي يکديگر را بگرمي بفشاريم.

[ نسخه چاپی ]     [ بازگشت به صفحه اول ]


اخبار
درگيري فيزيکي مردم با گشت ارشاد در ميدان درکه تهران
تجمع حق التدريسان و معلمان پيش دبستاني مقابل مجلس
روزنامه رسمي حكم ابطال رياست مرتضوي را چاپ نكرد
دلار 2023 تومان ، سكه 747 هزار تومان
اظهار ناتواني دولتي ها در جلسه مجمع تشخيص
مقابل شهرداري ملارد رخ داد خودسوزي مقابل چشم شهردار
بازداشت يک فعال سياسي عرب در حميديه
خواستار پايان اعتصاب غذاي کبودوند هستيم
رييس اتحاديه ناشران و كتابفروشان:كتابفروشان به تعطيلي فكر مي‌كنند :
فدراسيون دوچرخه‌سواري هم «تعليق» شد
اخبار دانشجوئی
کوي دانشگاه تهران ۱۰ روز قبل و بعد از ۱۸ تير تعطيل است
اجراي دستورالعمل پوشش دانشجويان از اول مهر/ انتقاد از نيروي انتظامي۱۳۹۱/۰۳/۲۰
۶۲ درصد مدال‌آوران ايراني رقابت‌هاي علمي جهاني از کشور رفتند
ادامه‌ي تنش در دانشگاه مازندران به دنبال مرگ يک دانشجو
گزارش شوراي دفاع از حق تحصيل
سخنان وزير علوم افشاي نقض آشکار حقوق دانشجويان است
تجمع اعتراضي دانشجويان علوم پزشکي در مقابل مجلس و وزارت بهداشت
نويد بهاري دانشجويان از پشت ميله هاي زندان
تجمع ۵ روزه‌ي دانشجويان علوم پايه در مقابل وزارت بهداشت
اعتراض داريوش اجلالي، دانشجوي دانشگاه ياسوج با دوختن لب‌هايش
 
کارگران دربند را آزاد کنید

دانشجویان دربند را آزاد کنید

برگی از تاریخ

با یاد یاران

اسامی قربانيان کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷

شورای دانشجویان و جوانان چپ ایرانخبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران


آرشیو آثار کلاسیک مارکسیستی

Copyright 2004 © etehadefedaian.org - All Rights Reserved - Administration