The Union Of People's Fedaian Of Iran
اخبار    سرسخن    مقالات سیاسی    اعلامیه ها    ديدگاه ها    کارگری    زنان    دانشجویی    مسئله ملی    اجتماعی    رويدادهای بين المللی    برای جهانی دیگروسوسياليسم    حقوق بشر    گفتارهای رادیویی    یادها    در راه کنگره    اعلان ها    موضوعی    گفتگو      
صفحه اول معرفي و تاريخچه  |   اسناد سازمان  |   آرشيو  |   پيوندهاي ديگر  |   آدرس هاي ما  |   آرشيو مقالات

کجا بود آن ماهي قرمز کوچولو - بخش سوم

سيروان هدايت وزيري

سازمان اقليت توانست به مثابه نيروي سومي در کنار حزب دمکرات کردستان ايران و سازمان سازمان کومه له در کردستان فعاليت حضوري داشته باشد . البته اعلام موجوديت در کردستان براي سازمان اقليت به آساني صورت نگرفته است . اين سازمان با دست دادن خيلي از کادرهاي نطامي و سياسي خود با مشکلات فراواني مواجه گرديد . اين کادرها بعضا با هجوم رزيم جمهوري اسلامي به منطقه کردستان از دست رفتند ، و بعضا نيز با عملي کردن بعضي از طرح هاي عملياتي عليه نيروهاي سپاه و ارتش جمهوري اسلامي در کردستان جان خود را از دست دادند . سازمان اقليت در اوايل سال 60 در طي يک حمله وسيع جمهوري اسلامي به منطقه سقز و بوکان در کردستان دو کادر مهم سياسي و نظامي خود را به نام هاي محمد اعظمي و جواد کارشي از دست مي دهد . با از دست رفتن اين دو کادر سياسي_ نظامي ، از کادرهاي ورزيده سازمان اقليت کاسته مي شود . و اين مسئله نيز ناگزيرا بر فعاليت اقليت در کردستان ، تاثير مستقيم نهاده است ، تاحدي که فعاليت سازمان اقليت به درجاتي پايين تر مي رسد ، بويژه در توازن قواي نيرو و در آرايش کميته اين سازمان در کردستان تغييراتي ايجاد مي شود . از اين جنبه ، در کميته کردستان اين سازمان بر تعداد کادرهاي عملگرا و پراکتيستي کاسته مي شود ، و اما بر تئوري پردازي بها داده مي شود . تا جايي که بر تئوري اهميت داده شد ، که نيروهاي عملگرا کارشان رها مي کنند ، که به تئوري بپردازند . و اين مسئله باعث مي گردد ، ستون سازمان اقليت در کردستان به لرزه در آيد . با لرزيدن اين ستون ، به درجات انشقاق و انشعاب مکرر افزوده مي گردد . رهبري اين سازمان با مراجعه به کتاب هاي آثار کلاسيک مربوط به اواخر صده نوزده هم به دنبال واژه ايي مي گردد که دلايل لرزيدن اين سازمان را توجييه نمايد . رهبري اين سازمان با اشاره با برنامه هاي تشکيلاتي لنين رهبر حزب سوسيال دموکرات وقت روسيه ، به فرمول جوغه هاي رزمي ، يک تشکيلات فشرده ، محدود شدن کميته مرکزي مي رسد . لنين در آنوقت به خاطر حاکميت پليسي و جوه خفقان بر روسيه وقت ، بر يک تشکيلات فشرده و آهنين از مجموعه اعضاي صرف کمونيست در جزوه هاي خود به نام هاي " يک گام به پيش ، دو گام به پس" و " چه بايد کرد ؟ " تاکيد ميکند . رهبري سازمان اقليت نيز با پيروي از اين متدولوژي تشکيلاتي لنين ، سعي مي کند به قول معروف با يک تير دو هدف را زدن ، هم اينکه بلاخره پيرو خط و خطوط لنين باشد ، هم اينکه تعداد کميته مرکزي و کميته هاي منطقه ايي را در سطحي به مراتب کاهش دهد ، که خود شريکي در در قدرت نداشته باشد . چنين متدولوزي ايي بلاخره تعدادي از نيرو و حتي کادر رهبري از جريان اقليت را وادار ساخت که جدا از سازمان اقليت ، يک تشکيلات ديگري را بسازند . در نتيجه يک گروه از سازمان اقليت جدا شدند و يک جرياني به اسم " سازمان فدايي ( آزادي کار ) " را تشکيل دادند . از نظر رهبري اقليت ، اين گروه در موضوع گيرهاي سياسي و ايدولوژيکي فاقد صراحت کافي بودند . و بيشتر يک گروه سانتريستي به شمار مي رفتند . اما بر خلاف نظريه رهبري اقليت ، اين گروه بيشتر روي انقلاب دموکراتيک در ايران تاکيد داشت . و از يک تشکيلات باز و همه گير دفاع مي نمود . و همچنين مخالف طرح جوغه هاي رزمي از جانب ر هبري اقليت بود . کادرهايي که به اين گروه متعلق بودند ، که خود در سازمان اقليت داراي مسئوليت هاي مهم تشکيلاتي بودند . به طوريکه بخشا رهبري انشعاب اقليت و اکثريت در سال 59 را در دست داشتند . سازمان اقليت يا دست دادن اين کادرها بر مشکلات تشکيلاتي خود افزود . تا حدودي که به بحران رهبري و عملي در سطوح تشکيلات مواجه گرديد اگر چه با پيوستن جناح چپ اکثريت مي توانست اين خلا ه و کمبود را جبران نمايد ، اما هچنانکه اشاره کردم ، عدم اعتماد رهبري اقليت به اين گروه ، هر گونه زمينه هاي جايگزيني و يا پر کردن خلاه را نا گزير ساخته بود . و اينان همچنان از نظر رهبري اقليت پاشنه آشيل اکثريت بودند . تاجايي که مهمان ناخوانده هم محسوب مي شدند . وقتيکه رهبري اقليت با خلاه رهبري مواجه مي شد ، با همان نسبت نيز احساس قدرت بيشتري مي کرد . و به همان نسبت به تزهاي لنين در مسائل تشکيلاتي مجزوب و مشوق تر مي شد ، اتفاقا با همين اشتياقات بود که از ان به بعد ، اصطکاک هاي تشکيلاتي درون اين سازمان حول همين تزها دور مي زده است . به دنبال بحران تشکيلاتي سازمان اقليت از يک طرف و از طرف ديگري حاکميت مطلق حاکم بر جامعه ايران ، رهبري سازمان ناچار گرديد تمامي اعضاي خود را در کردستان مستقر سازد . و نشان بر اين بود که افق ، دامنه و دايره فعاليت هاي تشکيلات از شهرهاي بزرگ ايران رو به وخامت بيشتري رفته است . تا جايي که استقرار رهبري سازمان اقليت در کردستان مورد بررسي قرار گرفت و بلاخره در اين منطقه براي هميشه مستقر گرديد . استقرار رهبري اين سازمان در کردستان مي توانست از تاثيرات تزهاي لنين در مسائل تشکيلات و بويژه در مسائل امنيت پليسي بکاهد ، و بيشتر روي مسائل واقعا موجود تشکيلاتي در کردستان دقيق شود . تا جايي که نيز زمينه را براي تشکيل کنگره دومي فراهم سازد . اما رهبري اين سازمان خود را در مجموعه ايي از کتاب هاي کلاسيک ترجمه شده فارسي و آن هم در يک اطاق در بسته احاطه نمود ، جايي که دريچه واقعيات براين اطاق بسته گرديد است . بلاخره رهبري سازمان به اين نتيجه رسيد تزهاي جوغه رزمي را عملا به کار بندد . از اين رو بود که رهبري اين سازمان با توهمات مايوخولايي در سال 61 دستور قيام و انقلاب را صادر نمود . براستي نيروهاي اين سازمان در انتظار انقلاب قريب الوقوع شدند ، که تا چه حد اين سازمان به نسبت سراسري بودنش در جامعه ايران تاثير گزار مي باشد . اما چندي نگشت که سکه برنده اين سازمان رو شد ، که اين سازمان ازاجتماعي بودن اش دور شده است . در آن شبي که رهبري اين سازمان دستور قيام و انقلاب را صادر نمود ، به جز جند موتور سوار که در شهرتهران به پخش اعلاميه مبادرت ورزيدند ، هيج کار ديگري از جانب اين سازمان صورت نگرفت . از آن ببعد بود که تز جوغه هاي رزمي به افق تاريکي گراييد . در هر صورت نيروهاي عملگراي اين سازمان ترجيح دادند ، تابع تزهاي اتخاذ شده از طرف رهبري نشوند . بويژه نيروهاي مسلح اين سازمان با عمليات هاي نظامي خود نشان دادند که در حيطه هاي تشکيلاتي دستپاچه نيستند . نيروهاي اين سازمان طي يک عمليات نظامي در شهر بوکان و به مناسبت کشته شدن محمد اعظمي و هادي کارشي نشان دادند که راه رفقاي از دست داده شده اشان ادامه خواهد داشت . در اين عمليات سازمان ، يک فرمانده زبده و دلاور را به نام رشيد يزدان پناه ( سمکو ) را از دست مي دهد . با دست دادن اين فرماند ه ، سازمان اقليت توان نظامي خود را در کردستان از دست مي دهد . و اين در حالي بود که سازمان اقليت نيز در ابعاد تشکيلاتي و سياسي وارد يک بحران ديگري شد . تا جايي که به مسائل نظري بر مي گشت ،اين سازمان در مورد برخورد به سازمان مجاهدين خلق و از جمله شوراي ملي مقاومت اين سازمان ، وارد يک فاز ديگري از بحران هاي نطري شد . تا جايي که مناقشات نطري حول بر خورد به شوراي ملي مقاومت به حدي رسيد که در سطح رهبري اين سازمان به دو دستگي منجر گرديد . و اين دو دستگي نيز به سطح نيروهاي بدنه اين سازمان سرايت کرد . بخشي از نيروهاي اين سازمان در تاثير از اين مناقشات ، جنوب کردستان را ترک کردند و در شمال کردستان که مقر رهبري در آنجا بود ، مستقر گرديدند . انتظارات نيروهاي اين سازمان از رهبري در ارائه راه حل هاي بحران تشکيلاتي و نظري روز به روز کاهش پيدا کرده است . رهبري نيز در برخورد به گرايشات مختلف تشکيلاتي و سياسي فاقد ايده و هنر بوده است . و اين مسئله خود بخود به تشديد بحران کمک کرده است . رهبري اين سازمان از هرگونه گرايشات فکري گريز داشته ، تا حدودي که گرايش و توهم به شوراي ملي مقاومت براي رهبري اين سازمان غير تحمل به نظر رسيده است . عاقبت در رهبري سازمان اقليت به سر اين مسئله که آيا در شوراي ملي مقاومت شرکت کرد يا نه ؟ انشقاقي در رهبري در سال 1362 صورت گرفت . ادامه دارد

[ نسخه چاپی ]     [ بازگشت به صفحه اول ]


اخبار
درگيري فيزيکي مردم با گشت ارشاد در ميدان درکه تهران
تجمع حق التدريسان و معلمان پيش دبستاني مقابل مجلس
روزنامه رسمي حكم ابطال رياست مرتضوي را چاپ نكرد
دلار 2023 تومان ، سكه 747 هزار تومان
اظهار ناتواني دولتي ها در جلسه مجمع تشخيص
مقابل شهرداري ملارد رخ داد خودسوزي مقابل چشم شهردار
بازداشت يک فعال سياسي عرب در حميديه
خواستار پايان اعتصاب غذاي کبودوند هستيم
رييس اتحاديه ناشران و كتابفروشان:كتابفروشان به تعطيلي فكر مي‌كنند :
فدراسيون دوچرخه‌سواري هم «تعليق» شد
اخبار دانشجوئی
کوي دانشگاه تهران ۱۰ روز قبل و بعد از ۱۸ تير تعطيل است
اجراي دستورالعمل پوشش دانشجويان از اول مهر/ انتقاد از نيروي انتظامي۱۳۹۱/۰۳/۲۰
۶۲ درصد مدال‌آوران ايراني رقابت‌هاي علمي جهاني از کشور رفتند
ادامه‌ي تنش در دانشگاه مازندران به دنبال مرگ يک دانشجو
گزارش شوراي دفاع از حق تحصيل
سخنان وزير علوم افشاي نقض آشکار حقوق دانشجويان است
تجمع اعتراضي دانشجويان علوم پزشکي در مقابل مجلس و وزارت بهداشت
نويد بهاري دانشجويان از پشت ميله هاي زندان
تجمع ۵ روزه‌ي دانشجويان علوم پايه در مقابل وزارت بهداشت
اعتراض داريوش اجلالي، دانشجوي دانشگاه ياسوج با دوختن لب‌هايش
 
کارگران دربند را آزاد کنید

دانشجویان دربند را آزاد کنید

برگی از تاریخ

با یاد یاران

اسامی قربانيان کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷

شورای دانشجویان و جوانان چپ ایرانخبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران


آرشیو آثار کلاسیک مارکسیستی

Copyright 2004 © etehadefedaian.org - All Rights Reserved - Administration