The Union Of People's Fedaian Of Iran
اخبار    سرسخن    مقالات سیاسی    اعلامیه ها    ديدگاه ها    کارگری    زنان    دانشجویی    مسئله ملی    اجتماعی    رويدادهای بين المللی    برای جهانی دیگروسوسياليسم    حقوق بشر    گفتارهای رادیویی    یادها    در راه کنگره    اعلان ها    موضوعی    گفتگو      
صفحه اول معرفي و تاريخچه  |   اسناد سازمان  |   آرشيو  |   پيوندهاي ديگر  |   آدرس هاي ما  |   آرشيو مقالات

باز هم پيرامون پروژه سياسي

اکرمی رضا


30/09/2005
در حاليکه اکثر مباحث ما براي شکل دهي به يک جريان جمهوريخو اه ،دمکرات و لائيک ، طي چند سال گذشته حول مقولاتي چون «مسئله ملي » ، محتوي و شکل جمهوري و همچنين چايگاه عدالت اجتماعي در صفوف ما دور مي زده است و در حاليکه مي دانيم خوشبختانه سالهاست در ميان نيروهاي اين طيف ، موضوعاتي چون تعهد به حقوق و آزاديهاي مصرح در اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر و يا تأمين آزادي اديان، اعتقادات، وجدان، انديشه، بيان، قلم، سنديكا، تشكل، اجتماعات، تظاهرات ، اعتصاب ولغو هرگونه تبعيض جنسي ارزشهائي پذيرفته شده و تا حدودي کم مناقشه اند،
هستند دوستاني که هنوز بر اين باورند که اگر مي خواهيم در کنار هم کار مشترکي انجام دهيم لازم است از ورود در موضوعات مورد اختلاف به پرهيزيم و با اتکاء به همان اشتراکات فعاليت خود را سازمان دهيم.اما اين دوستان نميگويند چرا در هر گامي که به جلو مي گذاريم سايه اين تفاوتها با سنگيني تمام رخ مي نمايد.
البته مي دانيم که مدافعين چنين نگرشي نه ديدگاه واحدي نسبت به اين شيوه برخورد دارند و نه براهميت موضوع تأکيد يکسان .
گروهي چون در اساس مرحله کنوني مبارزه را به افشاي رژيم جمهوري اسلامي خلاصه مي کنند – موضوعي که سالهاست مردم پشت سر گذاشته اند- و بر اين باورند که ما در فرداي نابودي چنين رژيمي معلوم نيست در کنار هم قرار داشته باشيم،يا بد تر از آن ، بنا دارند «سلاح را از اين شانه خود به آن شانه » بگذارند . هيچ دليلي نمي بينند که پاي امضاي قرار دادي بيايند که بخواهد از همين امروز دست آنها را ببندد.
دسته دوم دوستاني هستند که مشروطه خود را در همين چند بند به تصويب رسيده تحقق يافته مي بينند و چون از نظر خود مقولاتي همچون « مسئله ملي » و يا شکل چمهوري و سرنوشت اکثريت محروم جامعه به لحاظ اجتماعي و اقتصادي را در بهترين حالت دلمشغولي ايدئولوزيک گروه هاي چپ گرا مي شناسند ، ديگران را دعوت مي کنند که با پيش کشيدن اين مباحث، راه همکاري با ديگران را به روي خود نبندند.
و دسته سوم شامل همراهانيست که خود سمت و سوي نظريشان کما بيش در اين مقولات روشن است و چنانکه در جريان نخستين گردهمائي جمهوريخواهان دمکرات و لائيک شاهد بوديم آنجا که قرار باشد نظر خود را حتي به صورت شرکت در رأي گيري بيان نمايند از ابراز آن ابائي ندارند اما به نظر مي رسد در عمل ، به توافق بر سر اهداف مشترک ، اهميت چنداني نمي دهند و فکر مي کنند هر گاه اشکال مناسبي به لحاظ ساختار سازماندهي و موازين دمکراتيک در ميان ما شکل بگيرد، نيروهاي شرکت کننده در اين روند، مي توانند ضمن پيشبرد مبارزه مشترک به رفع موانع پيشرو اقدام نمايند.
هر چند دلائل و نگراني دوستان فوق قابل فهم است اما تمام شواهد از جمله تجربه يکسال گذشته ما به خوبي گواه اين واقعيت است که نه پرده پوشي برنقاط اختلاف،بلکه گفتگو ي روشن ، صريح و شفاف پيرامون آنها بهترين طريق دستيابي به تفاهم است – اگر زمينه واقعي آن وجود داشته باشد – و بر عکس سر پوش گذاشتن بر آنها ، بد ترين نوع اتهام زني و تهديد و سوء ذن را به دنبال خواهد داشت .
ما با يد در ميان خود به پذيريم که هيچ حوزه ممنوعنه اي براي بحث کردن وجود ندارد واز هيچ مفهومي تابو نسازيم . اگر چنين کرديم ترديد نداشته باشيم ما به هم نزديک تر خواهيم شد ،اگر چه، اين نزديکي حتي به معني قرار داشتن در يک ساختار واحد مثلا تشکيلاتي نباشد .
از اين جاست که من فکر مي کنم کار نا تمام نخستين گردهمائي ،يعني گرد آوردن گستردترين نيروي جمهوريخواهي که نه تنها رژيم جمهوري اسلامي را مهمترين مانع دمکراسي ،پيشرفت ،استقلال و امنيت کشور مي داند،بلکه به ساختارهاي دمکراتيک پس از آن نيز مي انديشد ،و به سهم خود مي کوشد در پي ريزي بنيانها و الزامات آن سهيم باشد ، همچنان به جا ي خود باقيست.
نخستين گردهمائي ما فرصت اين را نيافت تا به چند مقوله که امروزدر صحنه سياسي –اجتماعي ايران ،حرف روشن و مشخص طلب مي کنند، به سهم خود ، پاسخ در خور بدهد . من نمي دانم دومين گردهمائي ما اين امکان و توانمندي را خواهد داشت که اين موضوعات را در دستور کار خود قرار دهد يا خير ،اما با توجه به تحولات سياسي- اجتماعي ماههاي اخير که در گوشه و کنار کشور شاهد بوده ايم ترديدي نبايد داشت که جامعه ما منتظرپاسخ کسانيکه فقط در فکر نيازهاي ذهني خود هستند نخواهد ماند ودر جستجوي راه حل ، و يا از سر اجبار، انتخاب خود را خواهد کرد و چه بسا ، آنچه در چنين موقعيتهائي سر بر مي آورد ، بهترين آن نخواهد بود.
اين مقولات عبارتند از :
الف - «مسئله ملي»
ب - ساختار سياسي- حقوقي جمهوري .
ج - « عدالت اجتماعي »
د - مفهوم و جايگاه لائيسيته در جامعه مشخص ايران

ناگفته پيداست که اين سئوالات با پيچيدگي تمام در پيش روي ما قرار دارند . پاسخ تک بعدي بدانها تنها ساده کردن مسئله است و نه حل آن . بايد تمام نيرو هاي ذينفع در اين مقولات را به بحث و رايزني دعوت کرد ، اما همانطور که پيشتر اشاره شد ،اين مسير را تنها کساني مي توانند باز کنند که راه ديالوگ و گفتگو را بر پيشداوري و سوء ذن ترجيح داده اند .
ما مي توانيم از همين جلسه مشورتي با پذيرش اهميت پرداختن به اين مقولات، نسبت به ايجاد گروه هاي کار از ميان خود وهمچنين تمام دوستان و همراهاني که حتي خود را در کادرتجمع جمهوريخواهان دمکرات و لائيک نمي بينند ،اما علي الاصول در پيگيري اين مباحث شريک و ذينفع مي باشند ،اقدام نمائيم.
حاصل کار در اين زمينه ، گذشته از اينکه به مباني فکري- سياسي تجمع ما روشني بيشتري مي بخشد ،خود يک زمينه کار،تفاهم و تبادل فکريست، در ميان طيف گسترده جمهوريخواهان ، و گامي در راستاي همکاريهاي بيشتر.
نکته ديگري که مي تواند در تشکيل چنين گروه هاي کاري مد نظر قرار گيرد ،ضرورت تأمين مشارکت جرياناتيست که در هر يک از عرصه هاي فوق «طرف دعوا»مي باشند . به عنوان مثال تا چه ميزان مي توان نسبت به نتيجه کاريک گروه ، پيرامون مسئله پيچيده اي همچون «مسئله ملي » اميدوار بود ،در حاليکه احزاب و مبارزين اين جنبش در چنين مباحثي شرکت نداشته باشند . و يا بر لزوم ترويج و تبليغ لائيسته ،از جمله در نام و فرم پاي فشرد و به سئوالات و ابهاماتي که دين باوران مدافع جدائي دين ودولت مطرح ميکنند بي توجه بود.
گردهمائي نخست ما ، آنجا که در ترکيب کمسيون سندسياسي ، اين روش را راهنماي خود قرار داد (خارج از شيوه انتخاب) به نکته درستي نظر داشت . ما بايد اين عنصر درست را بازهم راهنماي کار خود در تشکيل گروه هاي کار و يا سازماندهي مباحث قرار دهيم ،اما اين بار مسئله نه يافتن حد اقلهاي مشترک ،بلکه تفاهم بر سر مهمترين مطالبات دمکراتيک جامعه است که بدون درک روشن داشتن نسبت بدانها ، حرکت ما در هر گام با مشکل مواجه خواهد شد.

چند کلمه در مورد ساختار
در جريان مباحث ، از جمله تدارک همين نشست مشورتي دوستاني از زواياي مختلف به مسئله ساختار و اشکال سازماندهي جمهوريخواهان دمکرات و لائيک به طور خاص و همکاري نيروهاي اين طيف به طور اعم نيز پرداخته اند. من هم بر اين باورم که هر جريان جدي که قرار باشد کار جمعي ايي را در ميان خود سازمان دهد به حدي از موازين و قوانين «تشکيلاتي» که در قالب آئين نامه و يا اساسنامه اي شکل قانوني به خود مي گيرد نياز دارد واز آن مهمتر تا جائيکه به يک تجمع متشکل از عناصر داوطلب مربوط مي شود حدي از مسئوليت پذيري و تعهد در قبال وظيفه و مأموريتي که به عهده مي گيرند غير قابل انکار است.
در هر حرکت جمعي سياليت و باز بودن دست ، در پذيرش و يا عدم پذيرش مسئوليت ووظيفه تا آنجاست که نسبت به گرفتن آن اقدام مي کني ، اما آنجا که به منظوري پا پيش گذاشتي و کاري را عهده داري شدي ،مسئوليت مشترکي را به دوش مي کشي که ديگر از حوزه کار فرد خارج است و نتايج آن نيزما به ازاي جمعي پيدا خواهد کرد.
اين واقعيتيست که در دوره گذشته در هر دو زمينه فوق نيزما با مشکلاتي مواجه بوده ايم ،اما من بر اين باور نيستم که در مرحله کنوني معضل اصلي پيش روي ما معضل ساختاريست و يا اينکه دومين گردهمائي ما قادر است براي اين موضوع پاسخ قانع کننده اي داشته باشد.
ساختار اين جمع ، شکل قطعي به خود نخواهد گرفت تا جائيکه از هويت و موقعيت خود تصوير روشني نداشته باشد.
حزب ،جنبش ،ائتلاف و اتحاد و غيره هر يک اساسنامه خاص خود را مي طلبد و مي دانيم که در ميان ما تا چه حد بر سر اين مفاهيم و به ويژه مصداقهاي آن اختلاف وجود دارد .
ما قطعا لازم است در همين سطح کار، قرارها و موازيني را در بين خود تعيين و از آن مهمتر به مورد اجراء بگذاريم ، اما تا يافتن جايگاه واقعي و داشتن تعريف روشن از مفاهمين پيش گفته، نبايست دست خود را ببنديم .
سعي کنيم خود را به همان نام و همان وزني که داريم به ناميم و به سنجيم ، از کليشه ها دوري کنيم . هر گاه تجربه اي را پيش مي کشيم قبل از هر چيز شموليت آنرا در مورد خود به سنجيم و بکوشيم تا پاسخ مناسب در اين باره نيز، همچون آنچه در مبحث سياسي گفته شد ، در مباحثه و تبادل نظر با ساير نيروهاي طيف جمهوريخواه ودمکرات و لائيک بيابيم.
به عنوان مثال اگر از ضرورت اشکال ائتلافي صحبت مي کنيم آيا بهتر نيست قبل از آن به تشکيل گروه کار مشترکي اقدام کرد که جوانب همين امر را در وضعيت مشخص مجموعه نيروهاي اين طيف مورد بررسي قرار داده و هر گاه واقعا سطح همکاري ما در چنين مرحله ايست با طرح مشخص ،که تفاهم عموم را هم پشت سر خود داشته باشد به گفتگوي مشخص نشست. يا در سوي ديگر دوستاني که همواره از سمت فردي حضور در اين «جنبش» حرف مي زنند ، آيا لازم نمي بينند در گفتگوي رو در رو از نظر همفکران سياسي خود در احزاب و سازمانها که نمي خواهند همکاري خود با اين جمع را
با انحلال خود مرادف ببينند به گفتگو بنشينند . و يا آيا اصولا ما براي ورود در چنين مناسباتي داراي سياست روشني مي باشيم.
ما اگر نتوانيم باب اين گفتگو را با ديگران بگشائيم ، چگونه قادر خواهيم بود به ساختاري دست بيابيم که از حزب شدن فاصله داشته باشد ،ائتلاف ناميده نشود و از سوئي ديگر نيروهاي يک «جنبش » را به سامان در آورد.
سخن پايان اينکه ما به موازين حداقلي که بتواند مناسبات دمکراتيک و کاري را در ميان ما برقرار سازد احتياج داريم ، اما بحث جدي پيرامون ساختا ر وقتي موضوعيت مي يابد که درک روشني از موازين سياسي و موقعيت و جايگاه خود در مجموعه جنبش جمهوريخواهي بدست آوريم .
موفقيت ما در اين راه در گرو گشودن چشم انداز گفتگو و کار مشترک با ساير بخشهاي اين جنبش است ، که به عرصه هائي از آن پيشتر اشاره شد.


[ نسخه چاپی ]     [ بازگشت به صفحه اول ]


اخبار
درگيري فيزيکي مردم با گشت ارشاد در ميدان درکه تهران
تجمع حق التدريسان و معلمان پيش دبستاني مقابل مجلس
روزنامه رسمي حكم ابطال رياست مرتضوي را چاپ نكرد
دلار 2023 تومان ، سكه 747 هزار تومان
اظهار ناتواني دولتي ها در جلسه مجمع تشخيص
مقابل شهرداري ملارد رخ داد خودسوزي مقابل چشم شهردار
بازداشت يک فعال سياسي عرب در حميديه
خواستار پايان اعتصاب غذاي کبودوند هستيم
رييس اتحاديه ناشران و كتابفروشان:كتابفروشان به تعطيلي فكر مي‌كنند :
فدراسيون دوچرخه‌سواري هم «تعليق» شد
اخبار دانشجوئی
کوي دانشگاه تهران ۱۰ روز قبل و بعد از ۱۸ تير تعطيل است
اجراي دستورالعمل پوشش دانشجويان از اول مهر/ انتقاد از نيروي انتظامي۱۳۹۱/۰۳/۲۰
۶۲ درصد مدال‌آوران ايراني رقابت‌هاي علمي جهاني از کشور رفتند
ادامه‌ي تنش در دانشگاه مازندران به دنبال مرگ يک دانشجو
گزارش شوراي دفاع از حق تحصيل
سخنان وزير علوم افشاي نقض آشکار حقوق دانشجويان است
تجمع اعتراضي دانشجويان علوم پزشکي در مقابل مجلس و وزارت بهداشت
نويد بهاري دانشجويان از پشت ميله هاي زندان
تجمع ۵ روزه‌ي دانشجويان علوم پايه در مقابل وزارت بهداشت
اعتراض داريوش اجلالي، دانشجوي دانشگاه ياسوج با دوختن لب‌هايش
 
کارگران دربند را آزاد کنید

دانشجویان دربند را آزاد کنید

برگی از تاریخ

با یاد یاران

اسامی قربانيان کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷

شورای دانشجویان و جوانان چپ ایرانخبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران


آرشیو آثار کلاسیک مارکسیستی

Copyright 2004 © etehadefedaian.org - All Rights Reserved - Administration