The Union Of People's Fedaian Of Iran
اخبار    سرسخن    مقالات سیاسی    اعلامیه ها    ديدگاه ها    کارگری    زنان    دانشجویی    مسئله ملی    اجتماعی    رويدادهای بين المللی    برای جهانی دیگروسوسياليسم    حقوق بشر    گفتارهای رادیویی    یادها    در راه کنگره    اعلان ها    موضوعی    گفتگو      
صفحه اول معرفي و تاريخچه  |   اسناد سازمان  |   آرشيو  |   پيوندهاي ديگر  |   آدرس هاي ما  |   آرشيو مقالات

کجا بود آن ماهي قرمز کوچولو

سيروان هدايت وزيري

بخش پنجم
رهبري سازمان اقليت با ناديده گرفتن نقش و جايگاه نيروهاي بدنه تشکيلاتي خود را در يک مدار بسته و بسيار محدود در چارچوب انقلابيون حرفه ايي و کمونيست محصور کرده بود . تاجايي که خود را تنها ميراث گذشته بنيان گذاران سازمان چريک هاي فدايي خلق ايران مي دانسته است . اگر به اين يا آن نيروي بدنه توجه ايي صورت گرفته باشد ، روي يک نزديکي اخلاقي و يا ايدولوژيکي بوده است . طبعا نزديکي ايدولوژيکي نيز از نظر رهبري اين سازمان به تناسب درجات خواندن و تفسيرات کتاب هاي آثار کلاسيک بوده است . و در جات کمونيست بودن نيز با همين معيار توجيهه و تعبير گرديده است . بدون دليل نبود که نزديک به 80 در صد از نيروهاي اين سازمان با وجود فعاليت مستمر و مستقيم در تشکيلات اين سازمان هنوز به درجات عضويتي در اين سازمان نرسيده بودند ، و اساسا به انها پيشنهاد عضويت در اين سازمان از طرف اين رهبر ي داده نشده بود . اگرچه انان در ارگان هاي سازماني و از جمله در ارگان هاي نظامي فعاليت مي کردند ، چه بسا آنان نيز در همين ارگان ، در جنگ با رزيم جمهوري اسلامي يا جان خود را از دست دادند ، و يا مجروح و معلول گشتند . معدود نيروهايي بودند که با سپري کردن چندين سال فعاليت هاي مستمر تشکيلاتي و مسلحانه در سازمان اقليت ، داراي حقوق تشکيلاتي در چارچوب اسا سنامه اين سازمان نبودند . در نتيجه از مکانيزم ، و به اصطلاح مبارزات ايدولوژيکي ايي که در سطح رهبري و بخشا در درون اعضاي نزديک به رهبري صورت مي گرفت ، محروم بوده اند . بي جهت نبود ، انشعاب و انشقاقي که در سطح رهبري صورت مي گرفت ، از نظر فعالين اين سازمان بي تفاوت و يا غير مترقبه به نظرشان رسيده است . در هر صورت شرايط عضويت در سازمان اقليت نه بر حسب فعاليت مستمر در ارگان هاي تشکيلاتي و بويژه فعاليت مسلحانه ، بلکه بر معيار تسلط و شناخت از آثار کلاسيک ، منجمله تزهاي لنين در باره تشکيلات ، انقلاب و ديکتاتوري پرولتاريا بوده است . اگر بر حسب تصادف يک فعال در درون تشکيلات اقليت داراي سواد خواندن و نوشتن نمي بود ، هيچ شانسي دال بر اينکه وي عضو اين سازمان شود ، نداشت ، اگر چه وي هر لحظه ممکن بود ، در جنگ جان خود را از دست دهد . اتفاقا فعاليني بودند با توجه به اين اوصاف جان خود را از دست دادند ، بودن اينکه به عضويت اين سازمان در آمده باشند . و بعدا اين مسئله نيز به حساب بي مسئوليتي رهبري اقليت واريز گرديد . در هر صورت ، سبک کار تشکيلاتي و بوروکراتيزم مسلط بر سازمان اقليت ، اين سازمان را از يک سازمان توده ايي و اجتماعي به دور انداخت و در مجموع به يک تشکيلات صرف روشنفکري سوق داده شد . اين مسئله نمي توانست بر روند کار تشکيلاتي و سازماني اقليت تاثيرگذار نباشد . سبک کار رهبري اقليت باعث افزايش تعداد اپوزيسون در مقابل رهبري شد . و اين اپوزيسون نيز فعاليت درون تشکيلاتي را نه بر محاسبات ، روال و روتين مبارزات ايدولوژيکي ، آنچه که در احزاب و سازمان هاي دموکراتيک مرسوم بود ، بلکه اين اپوزيسون فعاليت خود را در چارچوب محفلگراي و مخفيانه در تشکيلات تنظيم کرده بود . رهبري نيز با مشاهده عيني فعاليت مخفيانه تعداد قابل توجه ايي از اپوزيسيون ، خود را در موقعيت تدافعي و در عين حال همه چيز حق به خود ، قرار گرفت . در نتيجه اقدام بمثل به رهبري در مجراي غير منطقي و ضد دموکراتيک گذر کرد ، تاجايي که به همه نيروهاي اين تشکيلات مشکوک و مزنون گرديد . با اين وصف رهبري اقداماتي را در در جهت بازسازي ارگان هاي هاي اعتماد به خود را آغاز نمود . در ابعاد ارتقاه توان ايدولوژيکي ، هسته هاي مطالعاتي در ارگان هاي تشکيلاتي را تشکيل داد ، مسئوليت هاي ارگان هاي تشکيلاتي را با جابجايي هاي افراد ، تا جايي که به خط وخطوط رهبري وفادار بودند ، تعيين نمود . اما رهبري اقليت در بازسازي تشکيلاتي و ارتقاه توان تئوريک تشکيلاتي با مسائل واقعي و روزمره مواجه گرديد . نيروهاي فعال اين سازمان با درگير شدن با مسائل روزمره از يک طرف ، و از طرف ديگري سطح توقعات نيروها از بازسازي تشکيلاتي بالنده و توسعه گشاه ، ايده رهبري را غير منطقي و به دور از واقعيت ها مي پنداشتند ، در اين خصوص ، رهبري نتوانست دليل قانع کنندهاي را براي ترغيب نيروها ي اين تشکيلات بيابد . هسته مطالعاتي را گذاشتن جزيي از بديهيات محسوب گرديده است ، که اساسا با شرايط مکاني و موقعييتي همخواني نداشته است . تمرکز نيروهاي تشکيلات در منطقه کردستان خود به خود خيلي از مسائل رودري رهبري را منتفي ساخته بود . رژيم جمهوري اسلامي با حمله به مناطق استقراري سازمان هاي موجود در کردستان ، از جمله سازمان اقليت خيلي از مسائل تشکيلاتي را تحت الشعاع خود قرار داد . و نيروهاي اين سازمان در گير با حملات متقابل با نيروهاي رژيم جمهوري اسلامي بوده اند . نيروهاي سپاه ، بسيجي و ارتش جمهوري اسلامي از سه طرف مناطق سقز ، بوکان ، بانه و مهاباد که تمامي نيروهاي سياسي در آنجا مستقر شده بودند ، در تابستان سال 63 مورد حمله همجانبه هوايي و زميني قرار گرفت و اين منطقه را به تصرف در اورد ، در نتيجه سا زمان هاي سياسي از جمله سازمان اقليت ، ناچار گرديد به مرز عراق و مناطق سبع العبور همانند آلان سردشت رفته و در آنجا مستقر شود با استقرار در اين منطقه ، دور جديدي از زندگي سياسي براي اين تشکيلات آغاز گرديد . از اين جنبه که برعرصه هاي مبارزاتي و جنب وجوش هاي نيروهاي اين سازمان کاسته شد ، و نيز حدود براي عرصه هاي مبارزاتي تنگ تر گرديد . اگرجه چنين و ضعيتي براي نيروهاي فعال اين اين سازمان خوشايند نبود ، اما براي رهبري اقليت خودبخود مشغله هايي بوجود آمد . تصميم در باره چگونگي روابط با دولت عراق ، پيدا کردن يک کانال در جهت ارتباط با کشورهاي اروپا و بلاخره سازما ندهي جديد برحسب امکان و علاقات خويش . در رهبري سازمان اقليت ، جابجايي هاي صورت گرفت . بر تعداد کميته مرکزي بر حسب انتصاب ، نه انتخاب افزوده گرديد . ولي التزامات اين انتصابات ، بر پايه انگيزه و ميزران علاقه رهبري اقليت بوده است . رهبري اقليت بدون تدارک يک کنگره اضطراري ، بيش از دو سوم اعضاي رهبري را با يک انتصاب غير دموکراتيک ترميم مي کند ، تا اينکه اين انتصابات با دور جديدي که بوجود امد ، همخواني و تدابق شود . رهبري اقليت يکي از اعضاي خود را براي براي ارتباط با خارج از کشور و همچنين تدارکات مالي منتصب نمود ، بدون اينکه اعضاي اين سازمان در انتصاب وي مطلع شده باشند . ولي در هرصورت اين انتصاب براي رهبري ، از مشارکت ديگران در رهبري ، انچه خود رهبري نسبت به انان خوشبين نبود ، مطلوب تر به نظر مي رسيد ، ولي اين انتصابات ، بعدا به غده سرطاني براي تشکيلات اقليت تبديل گرديد . ادامه دارد


[ نسخه چاپی ]     [ بازگشت به صفحه اول ]


اخبار
درگيري فيزيکي مردم با گشت ارشاد در ميدان درکه تهران
تجمع حق التدريسان و معلمان پيش دبستاني مقابل مجلس
روزنامه رسمي حكم ابطال رياست مرتضوي را چاپ نكرد
دلار 2023 تومان ، سكه 747 هزار تومان
اظهار ناتواني دولتي ها در جلسه مجمع تشخيص
مقابل شهرداري ملارد رخ داد خودسوزي مقابل چشم شهردار
بازداشت يک فعال سياسي عرب در حميديه
خواستار پايان اعتصاب غذاي کبودوند هستيم
رييس اتحاديه ناشران و كتابفروشان:كتابفروشان به تعطيلي فكر مي‌كنند :
فدراسيون دوچرخه‌سواري هم «تعليق» شد
اخبار دانشجوئی
کوي دانشگاه تهران ۱۰ روز قبل و بعد از ۱۸ تير تعطيل است
اجراي دستورالعمل پوشش دانشجويان از اول مهر/ انتقاد از نيروي انتظامي۱۳۹۱/۰۳/۲۰
۶۲ درصد مدال‌آوران ايراني رقابت‌هاي علمي جهاني از کشور رفتند
ادامه‌ي تنش در دانشگاه مازندران به دنبال مرگ يک دانشجو
گزارش شوراي دفاع از حق تحصيل
سخنان وزير علوم افشاي نقض آشکار حقوق دانشجويان است
تجمع اعتراضي دانشجويان علوم پزشکي در مقابل مجلس و وزارت بهداشت
نويد بهاري دانشجويان از پشت ميله هاي زندان
تجمع ۵ روزه‌ي دانشجويان علوم پايه در مقابل وزارت بهداشت
اعتراض داريوش اجلالي، دانشجوي دانشگاه ياسوج با دوختن لب‌هايش
 
کارگران دربند را آزاد کنید

دانشجویان دربند را آزاد کنید

برگی از تاریخ

با یاد یاران

اسامی قربانيان کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷

شورای دانشجویان و جوانان چپ ایرانخبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران


آرشیو آثار کلاسیک مارکسیستی

Copyright 2004 © etehadefedaian.org - All Rights Reserved - Administration