The Union Of People's Fedaian Of Iran
اخبار    سرسخن    مقالات سیاسی    اعلامیه ها    ديدگاه ها    کارگری    زنان    دانشجویی    مسئله ملی    اجتماعی    رويدادهای بين المللی    برای جهانی دیگروسوسياليسم    حقوق بشر    گفتارهای رادیویی    یادها    در راه کنگره    اعلان ها    موضوعی    گفتگو      
صفحه اول معرفي و تاريخچه  |   اسناد سازمان  |   آرشيو  |   پيوندهاي ديگر  |   آدرس هاي ما  |   آرشيو مقالات

کجا بود آن ماهي قرمز کوچولو

سيروان هدايت وزيري


رهبري اقليت بويژه يکي از اعضاي خود را براي براي ارتباط با خارج از کشور و همچنين تدارکات مالي انتصاب نمود ، بدون اينکه اعضاي اين سازمان را در انتصاب وي مطلع سازد . ولي در هرصورت ، اين انتصاب رهبري ، بدون مشارکت ديگران ، آنهم آناني که رهبري نسبت به انان خوشبين نبود ، مطلوب به نظر نمي رسيد . با همين خا طر ، بعدا ، اين انتصابات به يک غده سرطاني براي تشکيلات سازمان اقليت تبديل گرديد . پيدايش تضادهاي اشتي ناپذر ميان رهبري و محافل مختلف مخالف رهبري ، جوه سياسي تشکيلات اقليت را تا انجايي پيش برد ، که هر انگاه يک اتفاق ناگواري در اين تشکيلات رخ خواهد داد . هر کسي نسبت به همديگر بد بين مي شود . و جبهه بندي به همان اندازه عيان و شکل واقعي تري به خود ميگيرد تا حدودي که بر تعداد بي طرفها کاسته مي شود . و بر تعداد محافلين مخالف رهبري افزوده مي شود . رهبري براي برون رفت از چنين وضعيتي به تدانير امنيتي و جابجاي هاي تشکيلاتي دست مي زند . قبل هر هر مسئله ايي به مخالفين خود قول کنگره سراسري مي دهد ، تا اينکه فرصتي يابد ، که به تعداد موافقين خود براي اين کنگره بي افزاييد . براي چاشني اين لحظات ، مبارزه به اصطلاح ايدولوژيکي را در بخش محدودي از اعضاي دو طرف درگير دامن مي زند . و به موازات ان نيز تعدادي از مخالفين خود را در پي اتهامات مختلف از عضويت ساقط مي کند و در نهايت نيز انان را از کل تشکيلات اخراج مي کند . اما اخراجيون ، اقدامات رهبري را به هيچ وجهه نمي پذ يرند و خود را جزيي از سازمان اقليت مي دانند ، و رسميت يافتن اين اقدام را به کنگره واگذار مي کنند . و از اين به بعد ، کنگره از نظر رهبري به شبه غير تحملي تبديل مي شود ، که هرگز صورت نگيرد . زيرا اين کنگره مي توانست زنگ خطر و جدي در موقعيت رهبري ايجاد نمايد . و اين خطرات نيز در نوشته هايي که هريک از طرفين دعوا جهت مبارزه به اصطلاح ايدولوژيکي ارائه داده بودند ، محسوس تر مي شد . براي تدارک کنگره چهار نوشته به اصطلاح مبارزه ايدولوژيکي و تشکيلاتي در سطح بسيار محدودي از اعضاي تشکيلات ارائه شده بود . و محتواي اين نوشته نيز حول و حوش مسائل جاري تشکيلات و نيز سياست تشکيلاتي لنيني بوده است . از اينکه اين نوشته ها در يک دايره محدودي ارئه شده بود ، که 70 درصد از نيروهاي فعال تشکيلات اقليت از محتواي اين نوشته ها بي خبر ، و يا از خواندن ان محروم شده بودند . تا انجايي که به نوشته رهبري بر مي گشت ، التقاتي از سياست هاي تشکيلاتي لنين ، با ز برجسته يافتن انقلابيون حرفه ايي ، از همه مهم تر محدود شدن اختيارات کميته هاي سازماني و منطقه ايي ، افزايش قدرت کميته مرکزي فشرده و در عين خال محدود بودن تعداد اعضاي مرکزيت بوده است . وتا انجايي که به نوشته هاي ديگر بر ميگشت، نفد همان سيا ست هاي رهبري ، سبک کار تشکيلاتي ، سياست هاي ائتلافي ، همکاري با نيروهاي سياسي در سطح جنبش ايران و از جمله همکاري با حزب دموکرات کردستان ايران بوده است . از اينکه اين نوشته ها از جا نب اعضاي سابق چپ اکثريت نوشته شده بود ، سوء تفاومات از جانب رهبري پيش امده بود ، که انان مي خواهند ، سازمان اقليت را دوباره شقه شقه سازند ، در نتيجه رسميت قا نوني نداشت ، اگر چنانچه نيز برداشت مثبتي از آن گرقته مي شد ، با لحنه هاي ناهنجار و غير منطقي استتار مي شده است . ولي در هر صورت بخش قابل توجهه ايي از نيروها ي اقليت به موضوعيت يافتن اين نوشته ها در سطح سازمان قا ئل بوده اند ، و اين نوشته ها نيز پتا نسيل سازماندهي و بسيج نيرو عليه رهبري را داشته است . بطوريکه جمعي از مخالفين رهبري درد دل هايي را با نويسندگان اين نوشته ها داشته اند ، که خود نيز بسيج نيرو و جبهه بندي عليه رهبري را مهيا و آسان تر کرده است . البته نوشته هاي محا فل مخالفين رهبري با توجه به وضعيت نا بسامان تشکيلات اقليت خوانندگان خود را هر گز از کا نال تشکيلاتي پيدا نکرد . براي جمع کردن و افزايش تعدا د خوانندگان مي بايستي مسئله به شيوه پنهاني صورت گيرد . به اعتبار پنهان بودن اين مسئله ، درجات شک و ترديد ها به بالا ترين حد و استاندارد خود رسيده است که تقبل ان از جانب طرفين غير ممکن گرديده است . همزمان با مسلط شدن در جات شک و ترديدها ، يکي از کادرهاي سازمان اقليت به نام بهزاد شهلايي در يک واقعه مشکوکي به قتل مي رسد . براي روشن شدن اين قتل يک اکيبي از کادرهاي تشکيلاتي داوطلبانه آمادگي خود را اعلام مي کنند ، که موضوع را دنبال نمايند و نتيجه ان را به تشکيلات اقليت ارائه دهند . اما با توجه به جوه رقابت ها ، اين اکيب کار را نيمه کار گذاشت . تا اينکه بلاخره تعدادي ديگري بر سر اينکه دوستي و نزديکي هايي که با بهزاد شهلايي داشتند ، دنبال کردن مسئله را برعهده گرفتند . طي تحقيقات ضد ونقيضي که از جانب اين اکيپ ارئه شد ، يکي از کا در و نيروي فعال تشکيلات به نام جمشيد علوي نسب متهم مي گردد ، که در قتل دست داشته است . براي بررسي اين اتهام ، و در نهايت محاکمه وي يک کميسيون غير متخصص در مشائل جنايي در ميان تشکيلات انتخاب شد . اين کميسيون در نهايت جمشيد را در اتهام قتل عمد بهزاد شهلايي ، به اعدام محکوم کرد و اعدام وي به مورد اجرا در آمد . با اعدام شخص مذکور ، قانون فصاص در تشکيلات اقليت به سياست رسمي تبديل گرديد . علرغم اينکه اين سازمان ، همواره سياست اعمال قصاص در رژيم جمهوري اسلامي را مورد سرزنش قرار داده بود . جوه رعب و حشت حاکم بر سازمان اقليت ، از اين جنبه که واقعه هايي هر انگاه اتفاق بيفتد ، غلبه کرده بود . در نتيجه هر پيشنهاد و انتقادي خودبخود از بدهيات محسوب مي گرديده است . تدابيرو پيشنهادات روشنگري روانشناسي در اين سازمان نيز به نيشخند گرفته مي شود . تا حدودي که بعضي از کادر هاي اين سازمان دچار نارحتي رواني مي گردند ، بدون اينکه به مسائل رواني آنها پاسخي داده شود . البته جوه رقابت ، دودستگي ، آنهم بر تارک محفل و محفل گرايي از يک طرف ، و از طرفي ديگر تشنه شدن در خصوص قدرت و قدرت يابي ، نمي توانست به مسائل منطق و منطق گرايي نظاره کرد و بدان پرداخت . اتفاقا با فراموش کردن همين مسئله نيز بود که گرايشات متفاوت نتوانستند ، در کنار همديگر پاسخ مثبت بگيرند . و انتقاد خود از خود نيز به انتقاد از ديگران تبديل مي شود . و حقانيت به ديگران گناه کبيره محسوب مي گرديده است . تسلط گرايشات اگوئيستي ( خود محور بيني ) از جانب مرکز و رهبري به ديگران تزريق مي شود . تا جايي که همه نسبت به همديگر بي اعتنا مي شوند . و حق به چه کسي يست خود بخود به يک مقوله مجهول تبديل مي شده است . با وجود مجهول بودن ثقل حقانيت ها ، بر يک مرگز تصميم گيري خط بطلان کشيده مي شود . بي جهت نبود که تدارک کنگره دوم سازمان اقليت در سال 1364 بعدا به يک تراژدي وحشتناکي تبديل مي گردد . ادامه دارد

[ نسخه چاپی ]     [ بازگشت به صفحه اول ]


اخبار
درگيري فيزيکي مردم با گشت ارشاد در ميدان درکه تهران
تجمع حق التدريسان و معلمان پيش دبستاني مقابل مجلس
روزنامه رسمي حكم ابطال رياست مرتضوي را چاپ نكرد
دلار 2023 تومان ، سكه 747 هزار تومان
اظهار ناتواني دولتي ها در جلسه مجمع تشخيص
مقابل شهرداري ملارد رخ داد خودسوزي مقابل چشم شهردار
بازداشت يک فعال سياسي عرب در حميديه
خواستار پايان اعتصاب غذاي کبودوند هستيم
رييس اتحاديه ناشران و كتابفروشان:كتابفروشان به تعطيلي فكر مي‌كنند :
فدراسيون دوچرخه‌سواري هم «تعليق» شد
اخبار دانشجوئی
کوي دانشگاه تهران ۱۰ روز قبل و بعد از ۱۸ تير تعطيل است
اجراي دستورالعمل پوشش دانشجويان از اول مهر/ انتقاد از نيروي انتظامي۱۳۹۱/۰۳/۲۰
۶۲ درصد مدال‌آوران ايراني رقابت‌هاي علمي جهاني از کشور رفتند
ادامه‌ي تنش در دانشگاه مازندران به دنبال مرگ يک دانشجو
گزارش شوراي دفاع از حق تحصيل
سخنان وزير علوم افشاي نقض آشکار حقوق دانشجويان است
تجمع اعتراضي دانشجويان علوم پزشکي در مقابل مجلس و وزارت بهداشت
نويد بهاري دانشجويان از پشت ميله هاي زندان
تجمع ۵ روزه‌ي دانشجويان علوم پايه در مقابل وزارت بهداشت
اعتراض داريوش اجلالي، دانشجوي دانشگاه ياسوج با دوختن لب‌هايش
 
کارگران دربند را آزاد کنید

دانشجویان دربند را آزاد کنید

برگی از تاریخ

با یاد یاران

اسامی قربانيان کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷

شورای دانشجویان و جوانان چپ ایرانخبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران


آرشیو آثار کلاسیک مارکسیستی

Copyright 2004 © etehadefedaian.org - All Rights Reserved - Administration