The Union Of People's Fedaian Of Iran
اخبار    سرسخن    مقالات سیاسی    اعلامیه ها    ديدگاه ها    کارگری    زنان    دانشجویی    مسئله ملی    اجتماعی    رويدادهای بين المللی    برای جهانی دیگروسوسياليسم    حقوق بشر    گفتارهای رادیویی    یادها    در راه کنگره    اعلان ها    موضوعی    گفتگو      
صفحه اول معرفي و تاريخچه  |   اسناد سازمان  |   آرشيو  |   پيوندهاي ديگر  |   آدرس هاي ما  |   آرشيو مقالات

کجا بود آن ماهي قرمز کوچولو

سيروان هدايت وزيري

سبک کار تشکيلاتي رهبري سازمان اقليت ، بويژه سکتاريزم غالب بر تفکرات آن تا آنجايي پيش رفت ، که حتي موافقان ديروزي وي به مخالفين سر سخت وي مبدل گرديدند . و اين مسئله باعث مي گردد ، محافل مخالفين رهبري به مرکز و ثقل گرايشات متفاوت تبديل شوند . و اين مسئله نيز ، توازن نيروهاي تشکيلاتي را ، تا انجايي که مانع سقوط سازمان اقليت شود ، بر هم زد . اکثريت نيروهاي اين سازمان ، نسبت به ادامه همان سبک کار گذشته نتنها رغبتي نشان ندادند ، بلکه براي يک سازماندهي جهت سقوط رهبري نيز آمادگي خود را اعلام کردند . تدارک سقوط رهبري بر اريکه قدرت ، و آنهم از راه مسلط آميز بويژه از کانال تشکيل کنگره دوم به به بن بست رسيده بود ، در نتيجه محافل و نيروهاي مخالف رهبري تر جيح دادند ، گفتگوهاي رودرو يي با رهبري را داشته باشند . و سعي مي کنند به شيوه هاي مختلف ، از جمله نشست و حتي اعتصابات در مخالفت با سياست و شيوه هاي غير تشکيلاتي را سازمان دهند . طبعا اينان براي اجراي طرح هاي خود به تعداد نيروي بيشتري نياز داشته اند . در نتيجه رهبران اين محافل طبق قرار خود وارد عمل شدند . و موفق شدند ، بخشي از نيروهاي تشکيلات سازمان اقليت که در کردستان عراق و در روستاي تخريت شده گلاله اسکان شده بودند ، جمع آوري کرده و به قصد اعتراض از سياست هاي بورکراتيک رهيري ، که در مکان ديگري به نام روستاي گاپيلون مستقر شده بود ، حرکت کنند . آنان قبل از حرکت ، وسايل ارتباط با رهبري ، از جمله دستگاه بي سيم را از کار مي اندازند . اما از طرف برخي از هواداران رهبري ، اين دستگاه مجددا به کار مي افتد . به محض بکار افتادن اين دستگاه ، ارتباط با رهبري بر قرار مي شود . يکي از نيروهاي تشکيلات طي تماسي به رهبري اعلام مي نماييد ، که تعداد قابل توجه اي از افراد تشکيلات ، از جمله رهبران مخالف قصد تسخير مقر رهبري را دارند . رهبري نيز بلا فاصله به نيروهاي خود اعلام مي نمايد ، که همه مسلح شوند ، و نگذارند کسي به مقر راه يابد . براي جلوگيري از راه يابي مخالفين به مقر ، تعداد بيشتري از مسلحين هوادار خود را در درب ورودي مقر مستقر مي سازد ، تا از ورود آنان جلوگيري شود . در هر صورت مخالفين رهبري بعد از چندين ساعات راهپيمايي خود را درب مقر رهبري مي رسانند . با رسيدن به درب ورودي ، به يک اتفاق غير مترقبه ايي مواجه مي گردند . و از آماده شدن تعدادي از نيروهاي مسلح تشکيلات در درب ورودي جويا مي گردند . به اين دسته دستور داده شده بود ، که از وارد شدن هر کسي ممانعت کنند . و اين امر نيروهاي معترض را به عکس العمل غير منتظره نيز وادار مي سازد . آنان مي خواهند به نحوي خود را به مقر رهبري برسانند ، با اين هدف بر سر وضعيت نابسامان تشکيلات و موج اخراج ها به توسط رهبري ، نشست حضوري را داشته باشند . البته در ميان انان نيز تعدادي از کودک و مسن ها وجود داشته است . در هر صورت کلمات رکيک و تحريک آميز ميان دو طرف رد و بدل مي گردد ، تا جايي که به فوش و فحشاه نيز کشيده مي شود . وضعيت بوجود آمده روحي و جداني از هر دو طرف به در جه ايي مي رسد ، که غير قابل تحمل مي گردد . اين دو دسته با توجه به داشتن سلاح به اين نتيجه مي رسند ، که بغض و کينه ها را با گلوله بترکانند . اولين شليک از تفنگ رها مي گردد ، و به قلب کيکاووس ( عباس پرولتر ) از بخش معترضين رهبري اصابت مي گردد ، و در جا جان خود را از دست مي دهد . با بوجود آمدن چنيين موقعييتي ، کنترل از هر طرف از دست مي رود ، و شليک ها به سوي همديگر نشانه گرفته مي شود . در ناشي از اين تير اندازي ها ، تنور جنگ هر لحظه گرمتر مي شود . تا جايي که هر دو طرف قصد دارند ، همديگر را از پايي در اورند . هر لحظه تعداد تلفات افزايش پيدا مي کرد . اسکندر از بخش رهبري با يک شليک از پايي در مي آيد . به شيوه ايي که نارنجکي که نيز به کمر داشته بود ، منفجر مي شود . در اثر اين انفجار تعدادي نيز مجروح مي شوند . با شليک يک گلوله نيز کاوه از بخش رهبري جان خود را از دست مي دهد . با کشته شدن وي جنگ دامنه وسيعتري به خود مي گيرد . و به سنگرهايي که در مقر رهبري ساخته شده بود ، کشيده مي شود . از طرف اين سنگرها يک گلوله نارنجک انداز شليک مي شود و به هادي ( اهل کهکويله و بوير احمد ) اصابت مي گردد ، و او نيز جان حود را دست مي دهد . از طرف بخش رهبري به سوي مخالفين به تعداد شليک ها افزوده مي گردد . براي قطع نمودن تير اندازي ، از طرف بخش مخالفين حمله به سنگرها شکل جدي تري به خود مي گيرد . در گرماگرم اين حمله محمد ( محمد فرانسه ) با يک گلوله در سنگر خود جان خود را از دست مي دهد . گرماگرم اين جنگ در حالي بود که يکي از کارگردانندگان بخش مخالفين در اسارت بخش رهبري قرار گرفته بوده است و ايشان هر لحظه در مخاطرات جاني و در حد اعدام به توسط بخش رهبري واقع در يک پناهگاهي به سر مي برده است . هر دو طرف سعي مي کنند ،موقعييت اين جنگ را به نفع خويش اتمام کنند . اما توازن نيرو ميابين انان ، پيروزي هر يک را ناممکن مي سازد . ولي هر دو طرف سعي مي کنند ، تا اخرين فشنگ را در مقابل يديگر بکار ببرند . تعداد دارا بودن گلوله ها به اندازه نابودي هر يک از طرفين کافي به نطر رسيده است . در جدي بودن ادامه جنگ ، و روحيات فعال حاکم بر هر دو طرفين ، خاتمه جنگ را ناممکن ساخته است . تا حدودي که درجات جدي بودن در ادامه جنگ و بکار بردن تاکتيک هاي جنگي نسبت به جنگ در مقابل جمهوري اسلامي سير سعودي داشته است . طبق امار و گزارشات گذشته سازمان اقليت ، جنگيدن نيروهاي مسلح شرکت کننده در اين جنگ ، نسبت به جنگ در مقابل جمهوري اسلامي از کيفيت جنگي بالاتري برخوردار بوده است . غالب شدن روحيات جنگي هر دو طرف در ادامه جنگ ، مي توانست در کشته شدن هر دو طرف درگير ، و آنهم تا اخرين نفر را در بر گيرد . اما خوشبختانه نيروي مسلح اتحاديه ميهني کردستان عراق ، که در منطقه حضور داشته است ، خود را به منطقه درگير مي رساند ، و با تهديد و دخالت هاي با مورد اين سازمان ، اين جنگ خاتمه پيدا مي کند ، و در نهايت هردو طرف درگير خلع سلاح مي شوند . در نتيجه سازمان اتحاديه ميهني کنترل مقر رهبري در روستاي گاه پيلون و همچنين مقر مخالفين رهبري واقع در منطقه گلاله را تا مشخص شدن چگونگي وضعيت هر دو طرف ، از اين جنبه که چه تدابيري در سرنوشت سياسي و استقرار آنان صورت مي گيرد ، به دست مي گيرد . ادامه دارد

[ نسخه چاپی ]     [ بازگشت به صفحه اول ]


اخبار
درگيري فيزيکي مردم با گشت ارشاد در ميدان درکه تهران
تجمع حق التدريسان و معلمان پيش دبستاني مقابل مجلس
روزنامه رسمي حكم ابطال رياست مرتضوي را چاپ نكرد
دلار 2023 تومان ، سكه 747 هزار تومان
اظهار ناتواني دولتي ها در جلسه مجمع تشخيص
مقابل شهرداري ملارد رخ داد خودسوزي مقابل چشم شهردار
بازداشت يک فعال سياسي عرب در حميديه
خواستار پايان اعتصاب غذاي کبودوند هستيم
رييس اتحاديه ناشران و كتابفروشان:كتابفروشان به تعطيلي فكر مي‌كنند :
فدراسيون دوچرخه‌سواري هم «تعليق» شد
اخبار دانشجوئی
کوي دانشگاه تهران ۱۰ روز قبل و بعد از ۱۸ تير تعطيل است
اجراي دستورالعمل پوشش دانشجويان از اول مهر/ انتقاد از نيروي انتظامي۱۳۹۱/۰۳/۲۰
۶۲ درصد مدال‌آوران ايراني رقابت‌هاي علمي جهاني از کشور رفتند
ادامه‌ي تنش در دانشگاه مازندران به دنبال مرگ يک دانشجو
گزارش شوراي دفاع از حق تحصيل
سخنان وزير علوم افشاي نقض آشکار حقوق دانشجويان است
تجمع اعتراضي دانشجويان علوم پزشکي در مقابل مجلس و وزارت بهداشت
نويد بهاري دانشجويان از پشت ميله هاي زندان
تجمع ۵ روزه‌ي دانشجويان علوم پايه در مقابل وزارت بهداشت
اعتراض داريوش اجلالي، دانشجوي دانشگاه ياسوج با دوختن لب‌هايش
 
کارگران دربند را آزاد کنید

دانشجویان دربند را آزاد کنید

برگی از تاریخ

با یاد یاران

اسامی قربانيان کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷

شورای دانشجویان و جوانان چپ ایرانخبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران


آرشیو آثار کلاسیک مارکسیستی

Copyright 2004 © etehadefedaian.org - All Rights Reserved - Administration