The Union Of People's Fedaian Of Iran
اخبار    سرسخن    مقالات سیاسی    اعلامیه ها    ديدگاه ها    کارگری    زنان    دانشجویی    مسئله ملی    اجتماعی    رويدادهای بين المللی    برای جهانی دیگروسوسياليسم    حقوق بشر    گفتارهای رادیویی    یادها    در راه کنگره    اعلان ها    موضوعی    گفتگو      
صفحه اول معرفي و تاريخچه  |   اسناد سازمان  |   آرشيو  |   پيوندهاي ديگر  |   آدرس هاي ما  |   آرشيو مقالات

کجا بود آن ماهي قرمز کوچولو

سيروان هدايت وزيري


شناگر افسانه هاي تخيلي ؟
با خاتمه جنگ خونين در سازمان اقليت ، و در نتيجه ، د خالت اتحاديه ميهني کردستان عراق در قطع اين جنگ ، سازمان اقليت وارد فاز ديگري از زندگي سياسي خود شد . جدا از اين که اين سازمان ديگر بمثابه اقليت محسوب نميشد ، نيروهاي اين سازمان هريک بنابه سليقه سياسي و اخلاقي خود زند گي روزمره و سياسي خود را جدا از همديگر ، و در مقابل همديگر انتخاب نمودند . طبعا هر يک از طرفين دعوا ، سعي مي کردند ، زير بار مضوعيت يافتن غير مثبت اين جنگ نروند ، و موقعيت تلخ پيش آمده را به گردن ديگران بگذارند . تا آنجايي که به موضوعيت يافتن مسئله سياسي و رسميت يافتن هر يک به عنوان يک سازمان بر مي گشت ، آ نان سعي کردند ، وانمود کنند که سازمان اقليت متعلق به انان مي باشد . اما با توجه به واقعه ناگوار في ماببن ، رسميت يافتن هر يک به عنوان يک سازمان مشکل به نظر مي رسيد . ولي هر يک بر قانونيت يافتن خويش پايفشاري مي کردند . تا انجايي که به اين مسئله بر مي گشت ، نقش سازمان اتحاديه ميهني کردستان و از جمله شخص جلال طالباني از برجستگي خاصي بر برخوردار مي بود . اين سازمان ، قبل از همه مسا ئل ،افراد اين دو بخش را در منطقه و به طور جداگانه اسکان داد . بخش رهبري در مقر رهبري اسکان داده شد . به طوريکه نيروهاي طرفدار رهبري به درخواست اتحاديه ميهني مقر گلاله را خلوت کردند ، و در مقر رهبري واقع در روستاي گاپيلون مستقر گرديدند . بخش مخالفين رهبري نيز جداگانه و به طور موقت در همان روستا و در جوار مقر رهبري اسکان داده شدند . و اين در حالي بود ، که هر دو بخش ، انتظار داشتند ، امکانات سازمان و از جمله دستگاه فرستنده راديويي به دست گيرند . اما اتحاديه ميهني وسا يل و امکا نات سازمان را تا روشن شدن قضايا به دست خود گرفت . اين سازمان همجنين يک اکيپ نيروي مسلح را براي حفظ تعا دل ، از اين مسئله که ممکن بود ، دوباره درگيري ميان اين دوبخش صورت گيرد ، ما موريت داد . با اين وجود هر دو دسته موفق شدند ، مقدار وسايلي را که قابل استفاده بود ، تخريب نمايند و يا اينکه به تصرف گروهي خود در آ ورند . در اينجا تصاحب شدن دستکاه راديو براي هر دوبخش يکي از الزامات موجوديتي به شمار مي رفت . اما اتحاديه ميهني کردستان با توجه به نامشحض شدن وضعيت موجود في مابين ، اين دستگاه را خارج از دسترسي هر دو بخش قرار داده بود . طبعا اين مسئله از نظر بخش رهبري نا خوشايند ، و غير قابل تصور به نظر مي رسيد . زيرا آ نان ، سازمان اقليت را متعلق به خود مي دانستند ، و همجنين بر اين مسئله پايفشاري مي کردند که رهبري منتخب گنگره اول اقليت مي باشد . اما چنين انتظاري ، از هر لحاظي غير قابل قبول به نظر مي رسيد . زيرا که موجوديت رهبري ديگر به لحاظ سياسي و حقوقي در گيومه قرار گرفته بود . اتحاديه ميهني نيز با درک گردن اين مسئله، رهبري را به عنوان تنها سازمان اقليتي به رسميت نشناخت ، در نتيجه از نظر اين سازمان ، بخش مخالفين رهبري نيز مي با يستي به عنوان يک وزنه سياسي و تشکيلاتي مورد بررسي قرار مي گرفت . بخش مخالفين رهبري ، براي به رسميت شناختن خود ، طي يک اعلاميه ايي ، به بي کفايتي رهبري اقليت اشاره کردند ، از اين رو تعدادي در ميان نيروهاي خود را به عنوان " شوراي عالي سازمان جريک هاي فدايي خلق ايران " انتخاب نمودند . با اين اعلام ، يک سازمان ديگر به تاريخچه انشعا بات در درون سازمان اقليت افزوده گرديد . اتحاديه ميهني کردستان عراق و بعضي از سازمان هاي موجود ايراني در منطقه ، کميسيوني را جهت بررسي رويداد جنگ ميان سازمان اقليت را تشکيل داد ند اين کميسيون وارد کار تحقيقاتي حول زمينه و چگونگي بروز اين درگيري شد . براي تصريح و مشخص شدن اين واقعه ، از هر دو گروه و بويژه رهبران هر دو بخش مصاحبه هايي به عمل امد . محتواي اين مصاحبات بيشتر روي زمينه هاي بروز اين درگيري ها بود . تا انجايي به محتواي مصاحبات نيروهاي شوراي عالي بر مي گشت ، بيشتر حول اختلافات سياسي و تشکيلاتي در گذشته سازمان اقليت تاکيد شده بود . آنان بر اين مسئله اصرار داشته اند ، حرکت هايي که از جانب انان در همان روز در گيري صورت گرفت ، بيشتر جنبه هاي اعتراضي و اعتصابي عليه سياست هاي رهبري اقليت بوده است . و تاکيد آنان بر اين بوده که هرگز قصد درگيري مسلحانه با رهبري را نداشته اند . در نتيجه محتواي مصاحبه نيروهاي شوراي عالي به فال نيک گرفته شد ، و شوراي عالي به عنوان يک سازمان به رسميت شناخته شد . رهبري اقليت اقدامات و نتايج کميسيون را مشکوک و غير واقعي قلمداد نمود ، تا جايي که بعضي از اعضاي کميسيون را عناصري توطئه گر و سازمان شکن نسبت داد ، حتي اشاره نمود که اقدامات کميسيون به نوحي سرنخ ان به رژيم جمهوري اسلامي ربط دارد . برخي از اعضاي رهبري براي توجيهه و توضيحات دامنه فجايع اين درگيري ، خود را به شهر کرکوک عراق رساندند ، و در انجا فاز تبليغاتي و حتي شانتاژي را بر عليه احزاب و سازمان هاي عضو کميسيون از جمله اتحاديه ميهني کردستان عراق آغاز نمودند . البته رهبري اين سازمان ، براي جلوه دادن بي اهميتي نتايج تحقيقات کميسيون ، نماينده ايي در سطح پايين از ميان گروه خود براي پاسخگويي به مسائل در منطقه تعيين نمود . و حتي مسئوليت سازمان در منطقه را به وي واگذار کرد . و اين مسئله باعث گرديد ، سازمان هاي عضو کميسيون بيشتر اقدامات رهبري سازمان ( بخوان کميته مرکزي) در بوجود اوردن درگيري مسلحانه در درون سازمان پر رنگ تر سازند . آنان بر اين مسئله تاکيد کرده بودند که اعضاي رهبري سازمان با يد فعالانه تر و با مسئوليت بيشتري نسبت به رويداد برخورد نمايد . انان بر اين مسئله پا فشاري مي کردند که اعضاي کميته مرکزي هر چه زودتر به منطقه بر گردد ، تا اينکه در مورد مسا ئل پيش امده ا ظهار نظر بيشتري نمايد . اما اعضاي کميته مرکزي با اعلام اينکه منطقه امنيت ندارد ، به کميسيون پاسخ منفي داد . در نتيجه عدم همکاري في مابين کم و بيش در روابط چند جانبه تاثير منفي داشت . بويژه اينکه روابط اتحاديه ميهني و کميته مرکزي تا انجايي به سردي گراييد که بعدا جند نفر از افراد بخش کميته مرکزي بتوسط اتحاديه ميهني بر اثر يک حادثه انفجاري در منطقه دستگير مي شوند و مورد شکنجه نيز قرار مي گيرند همجنين روابط کميته مرکزي با حزب دموکرات کردستان ايران ، بر اثر اينکه شوراي عالي را به عنوان يک سازمان به رسميت شناخته بود، نيز تيره گرديد . و حتي کميته مرکزي ، اين حزب را که به اصطلاح ، قصد ضربه زدن به يک سازمان پرولتارياي از جمله سازمان جريک هاي فدايي خلق به رهبري کميته مرکزي را دارد ، به عنوان نماينده بورزوازي محسوب کرد . و از طرف ديگر ، راه کارگر را متهم نمود که در توطئه عليه سازمان دست دارد ، در نتيجه بر روابط حسنه با اين سازمان خط بطلان کشيد . کميته مرکزي به هر نحوي خواست که افکار عمومي و بويژه هوداران و فعالين سازمان چريک هاي فدايي خلق ايران در خارج از کشور را متقاعد سازد ، که رويداد چهار بهمن سال 1364 به دست جمهوري اسلامي و عاملين بورژوازي بوده است . و به اين مسئله اشاره نمود که يک روز قبل از واقعه حزب سوسياليست کردستان عراق که در ايران مستقر بوده است ، در منطقه در گيري حضور داشته است . و از نظر کميته مرکزي ، اين حزب جزيي از مزدوران رژيم جمهوري به شمار مي رفته است ، در نتيجه انان در رويداد مستقيما شرکت کرده اند . در هر صورت ، وارونه کردن رخداد تا جايي پيش رفت که نيروهاي رژيم صدام حسين در منطقه ، مقر گاپيلون ، جايي که هنوز نيروهاي دو طرف درگير در ان مستقر شده بودند ، با يک فروند هيلي کوپتر جنگي بمباران نمايد . و اين در حالي بود ، که دولت عراق بخش رهبري را به عنوان سازمان به رسميت مي شناخت و شوراي عالي از نظر آ نان نا شناخته به نظر مي رسيد . شوراي عالي از لحاظ تد ارکاتي و لجستگي در مضيقه قرار داشت ، و ناچار گرديده بود ، از اين يا ان سازمان و حزب در منطقه امکا ناتي را براي خود فراهم سازد . در نتيجه برخورد چپ گرايانه و شا نتاژي کميته مرکزي عليه سازمان هاي عضو کميسيون تحقيقات ، چرخش و ما نورهاي ديپلوماتيک شوراي عالي در جهت بهبودي سياسي و تدارکاتي اين سازمان فر اهم شد و بلاخره دستگاه فرستنده راديو را که از طرف اتحاديه ميهني به طور موقت متصرف شده بود ، صاحب شد .... ادامه دارد[ نسخه چاپی ]     [ بازگشت به صفحه اول ]


اخبار
درگيري فيزيکي مردم با گشت ارشاد در ميدان درکه تهران
تجمع حق التدريسان و معلمان پيش دبستاني مقابل مجلس
روزنامه رسمي حكم ابطال رياست مرتضوي را چاپ نكرد
دلار 2023 تومان ، سكه 747 هزار تومان
اظهار ناتواني دولتي ها در جلسه مجمع تشخيص
مقابل شهرداري ملارد رخ داد خودسوزي مقابل چشم شهردار
بازداشت يک فعال سياسي عرب در حميديه
خواستار پايان اعتصاب غذاي کبودوند هستيم
رييس اتحاديه ناشران و كتابفروشان:كتابفروشان به تعطيلي فكر مي‌كنند :
فدراسيون دوچرخه‌سواري هم «تعليق» شد
اخبار دانشجوئی
کوي دانشگاه تهران ۱۰ روز قبل و بعد از ۱۸ تير تعطيل است
اجراي دستورالعمل پوشش دانشجويان از اول مهر/ انتقاد از نيروي انتظامي۱۳۹۱/۰۳/۲۰
۶۲ درصد مدال‌آوران ايراني رقابت‌هاي علمي جهاني از کشور رفتند
ادامه‌ي تنش در دانشگاه مازندران به دنبال مرگ يک دانشجو
گزارش شوراي دفاع از حق تحصيل
سخنان وزير علوم افشاي نقض آشکار حقوق دانشجويان است
تجمع اعتراضي دانشجويان علوم پزشکي در مقابل مجلس و وزارت بهداشت
نويد بهاري دانشجويان از پشت ميله هاي زندان
تجمع ۵ روزه‌ي دانشجويان علوم پايه در مقابل وزارت بهداشت
اعتراض داريوش اجلالي، دانشجوي دانشگاه ياسوج با دوختن لب‌هايش
 
کارگران دربند را آزاد کنید

دانشجویان دربند را آزاد کنید

برگی از تاریخ

با یاد یاران

اسامی قربانيان کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷

شورای دانشجویان و جوانان چپ ایرانخبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران


آرشیو آثار کلاسیک مارکسیستی

Copyright 2004 © etehadefedaian.org - All Rights Reserved - Administration