The Union Of People's Fedaian Of Iran
اخبار    سرسخن    مقالات سیاسی    اعلامیه ها    ديدگاه ها    کارگری    زنان    دانشجویی    مسئله ملی    اجتماعی    رويدادهای بين المللی    برای جهانی دیگروسوسياليسم    حقوق بشر    گفتارهای رادیویی    یادها    در راه کنگره    اعلان ها    موضوعی    گفتگو      
صفحه اول معرفي و تاريخچه  |   اسناد سازمان  |   آرشيو  |   پيوندهاي ديگر  |   آدرس هاي ما  |   آرشيو مقالات

نياز لحظه: برپائي ارگان ملي گذرازاستبداد به دموکراسي براي تدارک و برگزاري انتخابات آزاد!

محمد اعظمي

در پي تلاطم هاي سياسي چند ماه گذشته، ايران ما اکنون در يک موقعيت تاريخي قرار گرفته است. اين موقعيت، از چرخشي سياسي در اوضاع کشور حکايت دارد که مضمون آن، تعيين تکليف جامعه با استبداد ديني است.
مستبدان حاکم، در تبعيت از قانونمندي هاي ناظر بر قدرت هاي استبدادي، در طول اين هفت ماه هر خواست حداقل مردم را ناشنيده گرفتند و راه هر گونه مصالحه با نيروي اعتراض را بستند. آنها اکنون بيش از هر زمان ديگر، سياست را تنها و مطلقا در سرکوب مي فهمند. رهبري استبداد يعني ولي فقيه و عمله سرکوب آن،اينک به تکميل کودتا رو آورده اند تابه گمان واهي خود از طريق کشتار و اعدام هاي بيشتر، بازداشت هاي چندين هزاري و حکومت عملا نظامي، جنبش سبز را از نفس بيندازند. تداوم و تشديد سياست سرکوب، سياستي که براي واضعان و مجريان آن جز شکست حاصلي نداشته است. در يک کلام بيانگر بن بست و انزواي حکومت خامنه اي ولي فقيه است.
جنبش اعتراضي شهروندي اما، به رغم ماه ها سرکوب، نشان داده است که در دفاع از حق و حقوق خود پا بر جاست و سرباز ايستادن ندارد. اين جنبش مدني، با همه توان کوشيده است که خويشتن داربماند و همچنان، در سيماي مسالمت چهره کند؛ ولي در همانحال، توانسته است به گونه تحسين بر انگيزي، آزاديخواهي شجاعانه و شهامت مدني را به نمايش بگذارد. اين جنبش حق طلبانه در اين هفت ماه دشوار، از هر امکان براي اعلام اعتراض بهره جسته و هيچ فرصت زماني و مکاني را در به چالش کشيدن استبداد از دست نداده است. بر اثر ايستادگي و هوشياري نيروهاي متشکله جنبش و از جمله سمبل هاي شناخته شده آن در برابر نقشه هاي ناظر بر تفرقه و ارعاب، اين جنبش توانسته است به گونه خلاقانه اي گستردگي اجتماعي خويش را حفظ و بيشتر کند. گستردگي که، عامل اصلي در سبزينه گي آن ونيز بزرگترين نقطه قوت اش در دفاع از خود مقابل سرکوبگران بوده است. اين جنبش دموکراتيک مرحله به مرحله با عبور از خواست هاي متنوع شهروندي، اينک در حالي گذراز حکومت استبدادي خامنه اي ولي فقيه را نشانه گرفته است که خوشبختانه همچنان با خصوصيت تکثر در وحدت شاخص است. اين جنبش اما، اينک براي پايداري و شکوفايي خود در برابر سرکوب گري هاي بيشتر استبداد حاکم، مي بايد که از دفاع شهروندي به سياست تعرضي گذر کند و اين قصد خود را در اتخاذ نقشه سياسي و ارگاني براي تدارک اجراي آن ، با هدف ادامه و پيشروي جنبش شهروندي به نمايش بگذارد.
جنبش متکثر در وحدت ، روشن است که نمي تواند بر سر برنامه اجتماعي و حتي حول تماميت يک برنامه سياسي به وحدت دست يابد. از اينرو، هيچ جرياني نبايد به چنين صرافتي بيفتد. اما جنبش رنگين کماني سبز، مي تواند و بايد بر سر گذار از استبدادي که همه نيروي اين جنبش را رنج مي دهد، متحد بماند و متحد تر شود. و جنبش سبز آنگاه مي تواند با حفظ گستردگي خود، درسطح خواست متعالي ايران براي همه ايرانيان به پيش برود که در گذر به دموکراسي و حفظ دموکراسي، بر سر فرصت و حق برابر براي هر شهروند بيايستد و در مسير گذار و فرداي گذار براي همه نيروها و جريان هاي سياسي کشور نقش و سهم قايل شود. توافق بر سر اصل انتخابات آزاد در عمومي ترين معني آن، به گمان ما آن هدفي است که مي تواند جنبش سبز را درگذار از استبداد ديني به آزادي و دموکراسي، در موقعيت تعرض سياسي ومسير رسيدن به هدف پيروزي قرار دهد. ترديدي نبايد داشت که فهم از انتخابات آزاد در ميان متعلقين به جنبش جاري يکي نيست، اما در اين هم ترديد نبايد کرد که اشتراکات در اين عرصه، بسي بيشتر از تفاوت نظرها است. آزادي زندانيان سياسي، آزادي فعاليت احزاب سياسي و آزادي بيان و رسانه ها، از جمله پيش شرط ها براي يک انتخابات آزاد است که خوشبختانه توافق بر سر آن در ميان نيروي اعتراض به استبداد حاکم، بسيار بالا و چشمگير است. همين پيش شرط ها خود ملاط اوليه براي ريختن بناي برنامه ملي براي گذار است.
خواست انتخابات آزاد، ادامه و تکامل طبيعي و منطقي جنبشي است که با ابراز و اعلام "حق راي " ميليونها شهروند ايراني سر بر آورد ، در اعتراض به تعرض حکومت زور و تقلب به اين حق شهروندي شعله ور شد ، و اينک با ايستادگي اش در برابر سرکوب استبداد حاکم، عزم خود به پيروزي را نشان همگان مي دهد. انتخابات آزاد ،مي تواند و بايد به شناسنامه اين جنبش شهروندي تبديل شود و به هويت آن بدل گردد تا شور و شعور جنبش براي پيش روي هدفمند را جلا دهد. انتخابات آزاد، نشانه حقانيت مردم ايران درنزد افکار عمومي جهاني است. در اين وضعيت انزواي بين المللي رژيم و آمادگي شرايط جهاني براي تحت فشار قرار دادن آن به خاطر نقض خشن و فاشيستي حقوق بشردر ايران و ماجراجويي هاي منطقه اي و بين المللي، انتخابات آزاد آنسان رويکردي است که دولت ها و نهادهاي بين المللي را در چالش با حکومت خامنه اي مي تواند به دفاع از مبارزه مردم ايران کشاند. وانتخابات آزاد، حتي براي پيروان قدرت حاکم حاوي و حامل اين پيام است که جنبش سبز قصد حذف هيچ جرياني از رقابت دموکراتيک را ندارد و ايران را واقعا براي همگان مي خواهد، واصولا جنبشي است عليه فکر و عمل مبتني بر حذف و تنها چيزي را که مي خواهد حذف کند خود انديشه و روش حذف در سياست و فرهنگ کشور است و بس. اين جنبش تجلي اخلاق متمدنانه مردم ايران است در برابر ضد اخلاقي ترين عملکرد استبداد حاکم. به اين دليل انتخابات آزاد تنها راه موثر براي منفرد و منزوي کردن حاکميت استبدادي ولي فقيه است. از اينرو ما انتخابات آزاد را، دروازه پيروزي براي عبور ايران به سوي آزادي و دموکراسي مي دانيم.
نياز تاخيرناپذير اين لحظه حساس از حيات سياسي کشور مان، تشکيل ارگاني ملي است از نمايندگان جريان هاي سياسي سازمان يافته و شخصيت هاي سياسي نماينده گرايش هاي سياسي اعم از حاضران در جنبش سبز و يا در کنار و همسوي آن؛ ارگاني حول توافق برسر نحوه گذارکشور از استبداد حاکم، در شکل انتخابات آزاد، و براي تدارک و برگزاري آن؛ ارگان دموکراتيک دربرگيرنده همه آنانيکه باورمند به دموکراسي هستند. در مختصات کنوني که استبداد حاکم کمر به تکميل کودتا بسته و براي سبعيت و خونريزي بيشتر خيز برداشته است، مسير ايستادگي و پيروزي جنبش سبز نه از فرو رفتن در لاک خود ، دزديدن سر، و بي تصميمي سياسي که از تعرض سياسي متحدانه وهدفمند براي تغيير وضع حاکم مي گذرد. بايد باور داشت و به جامعه باوراند که استبداد حاکم عليرغم همه شلتاق ها و سرکوب هايش رفتني است وهم از اينرو مي بايد که به نقشه جايگزين مجهز شد. لازمه دفاع ظفرمند در برابر يورش فاشيستي استبداد حاکم ، تعرض مسالمت آميز سياست ورزانه به برج و باروي آنست، که در لحظه کنوني، با آهنگ انتخابات آزاد به بيان در مي آيد.

دهم دي ماه 1388 برابر با روز پاياني سال 2009

[ نسخه چاپی ]     [ بازگشت به صفحه اول ]


اخبار
درگيري فيزيکي مردم با گشت ارشاد در ميدان درکه تهران
تجمع حق التدريسان و معلمان پيش دبستاني مقابل مجلس
روزنامه رسمي حكم ابطال رياست مرتضوي را چاپ نكرد
دلار 2023 تومان ، سكه 747 هزار تومان
اظهار ناتواني دولتي ها در جلسه مجمع تشخيص
مقابل شهرداري ملارد رخ داد خودسوزي مقابل چشم شهردار
بازداشت يک فعال سياسي عرب در حميديه
خواستار پايان اعتصاب غذاي کبودوند هستيم
رييس اتحاديه ناشران و كتابفروشان:كتابفروشان به تعطيلي فكر مي‌كنند :
فدراسيون دوچرخه‌سواري هم «تعليق» شد
اخبار دانشجوئی
کوي دانشگاه تهران ۱۰ روز قبل و بعد از ۱۸ تير تعطيل است
اجراي دستورالعمل پوشش دانشجويان از اول مهر/ انتقاد از نيروي انتظامي۱۳۹۱/۰۳/۲۰
۶۲ درصد مدال‌آوران ايراني رقابت‌هاي علمي جهاني از کشور رفتند
ادامه‌ي تنش در دانشگاه مازندران به دنبال مرگ يک دانشجو
گزارش شوراي دفاع از حق تحصيل
سخنان وزير علوم افشاي نقض آشکار حقوق دانشجويان است
تجمع اعتراضي دانشجويان علوم پزشکي در مقابل مجلس و وزارت بهداشت
نويد بهاري دانشجويان از پشت ميله هاي زندان
تجمع ۵ روزه‌ي دانشجويان علوم پايه در مقابل وزارت بهداشت
اعتراض داريوش اجلالي، دانشجوي دانشگاه ياسوج با دوختن لب‌هايش
 
کارگران دربند را آزاد کنید

دانشجویان دربند را آزاد کنید

برگی از تاریخ

با یاد یاران

اسامی قربانيان کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷

شورای دانشجویان و جوانان چپ ایرانخبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران


آرشیو آثار کلاسیک مارکسیستی

Copyright 2004 © etehadefedaian.org - All Rights Reserved - Administration