The Union Of People's Fedaian Of Iran
اخبار    سرسخن    مقالات سیاسی    اعلامیه ها    ديدگاه ها    کارگری    زنان    دانشجویی    مسئله ملی    اجتماعی    رويدادهای بين المللی    برای جهانی دیگروسوسياليسم    حقوق بشر    گفتارهای رادیویی    یادها    در راه کنگره    اعلان ها    موضوعی    گفتگو      
صفحه اول معرفي و تاريخچه  |   اسناد سازمان  |   آرشيو  |   پيوندهاي ديگر  |   آدرس هاي ما  |   آرشيو مقالات

در راه شکل گيري ائتلافي وسيع براي آزادي و دموکراسي در ايران بکوشيم

کميته مرکزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران
بيانيه اي با امضاي جمعي از دانشجويان خارج و داخل کشور انتشار يافته که تعداد زيادي از احزاب و سازمان هاي اپوزيسيون ايراني و از جمله سازمان ما را مورد خطاب قرار داده است. اين بيانيه " احزاب، گروه ها و شخصيت هاي سياسي دموکرات، جمهوري خواه و مشروطه خواه مدافع آزادي، دموکراسي و حقوق بشر در داخل و خارج از کشور" را به اتحادي فراگير در مقابل جمهوري اسلامي فرا خوانده است. تاکيد بر"ديکتاتوري" و"غير مردمي" بودن نظام جمهوري اسلامي، ضرورت سرنگوني اين رژيم براي استقرار آزادي و دموکراسي در ايران و ضرورت ائتلاف وسيع نيروها در اين راستا، از مضامين مثبت مورد تاکيد در اين بيانيه است؛ مضاميني که تجربه سي ساله اخير مبارزه مردم ايران براي احقاق حقوق پايمال شده شان بر آن صحه گذاشته است.
آزادي، دموکراسي، حقوق بشر، جدائي دين از دولت و عدالت اجتماعي، محوري ترين خواسته هاي مردم ايران است که با ماهيت جمهوري اسلامي در تضاد است. اين حکومت نه تنها قادر به تامين آنها نيست، که خود مانع اصلي تحقق آنها است. مردم ايران براي دستيابي به اين خواست ها به اشکال مختلف و در سطوح متفاوت، به صورت مستمر در حال مبارزه اند. اما اين مبارزات پراکنده بوده، چندان اثرگذار نيست. شکل گيري يک آلترناتيو دموکراتيک و نيرومند در برابر جمهوري اسلامي که بتواند اعتماد توده ها را جلب نمايد، نياز امروز جامعه و از ضروريات به ثمر نشستن چنين مبارزه اي است و اتحاد نيروهائي که به اين اهداف معتقدند، يکي از سنگ پايه هاي ايجاد آن آلترناتيو است.
انقلاب بزرگ مردم ايران در بهمن ماه ۱٣۵۷ بر ضد شاه و براي به تاريخ سپردن نظام سلطنتي در ايران، گر چه به قدرت گيري حکومتي به مراتب خشن تر و ديکتاتورتر از رژيم شاه انجاميد و خواسته هاي انقلاب مردم تحقق نيافت، اما تجربه و درس مثبتي که با خود داشت، آکاهي از اين بود که "همه با هم" در شرايطي ممکن است، ولي لزوما مثبت نيست و ائتلاف نيروها بايد بر مبناي برنامه و پلاتفرم مشخص و روشن صورت گيرد. تجربه اي که اين بيانيه به آن توجه نکرده است.

نيروهائي که اين بيانيه خطاب به آنها نوشته شده است را مي توان به سه دسته تقسيم کرد:
۱ـ نيروهاي مشروطه خواه و سلطنت طلب، يعني گروه هائي که مردم ايران با انقلاب بهمن به آنها "نه" گفتند.
اگر بپذيريم که راي آزاد مردم در يک حکومت انتخابي و قابل تعويض تجلي مي يابد، اين گروه ها با تلاش براي استقرار مجدد سلطنت مطلقه و يا در بهترين حالت، مشروطه سلطنتي، با توده مردم و خواست آزاديخواهانه آنها بيگانه اند. حکومت سلطنتي حتي اگر به راي گذاشته شود و مردم هم به آن راي دهند، باز به دليل نقض حق راي مردم در فرداي انتخابات و جايگزيني حکومتي بر مبناي ارث به جاي انتخاب، غير دموکراتيک و مردود است. اين گروه ها که با اساس دموکراسي يعني اعمال اراده مردم و به رسميت شناختن حق انتخاب آنها مخالف اند و به راي آزاد مردم متکي نيستند، قدرت خود را نه از جامعه و مردم، که از خارج کسب مي کنند و بنا بر اين، به آنها وابسته مي مانند و با استقلال سياسي و عدم دخالت نيروهاي خارجي در امور جامعه ايران هم بيگانه اند. اين نيروها حقوق دموکراتيک جامعه را نيز به رسميت نمي شناسند. آنان ممکن است اکنون که در قدرت نيستند، برخي از آزادي ها و حقوق مردم را در شعار تائيد کنند، اما در همين شرايط نيز کثيرالمله بودن ايران و حقوق دموکراتيک خلق ها و مليت هاي ساکن ايران را نمي پذيرند و بنا بر اين نمي توانند در ائتلاف براي استقرار دموکراسي در ايران جاي گيرند.
٢ـ برخي نيروهاي جمهوري خواه که به آزادي و دموکراسي اعتقاد دارند، ولي اپوزيسيون جمهوري اسلامي نيستند و براي برداشتن اين سد به مثابه مانع اصلي راه آزادي و دموکراسي در ايران مبارزه نمي کنند.
اين نيروها هنوز اميد به اصلاح جمهوري اسلامي و تحول آن به يک رژيم دموکراتيک را دارند. سياست اين نيروها تلاش براي تغيير رژيم از درون است و در ائتلاف هاي ضد حکومت وارد نمي شوند.
٣ ـ نيروهائي که براي تامين آزادي، دموکراسي، حقوق بشروجدائي دين از حکومت در ايران تلاش مي کنند، در کنار مردم و در مقابل جمهوري اسلامي ايستاده اند و براي سرنگوني اين حکومت و استقرار حکومتي دموکراتيک با راي آزاد مردم مبارزه مي کنند.
سازمان ما که از وحدت سه سازمان سياسي شکل گرفته و خود يکي از نمونه هايي است که در عمل گام در راه ائتلاف و وحدت در جنبش چپ و جنبش اپوزيسيون ايران نهاده است، دست همه نيروهاي اين طيف را در جهت تشکيل يک ائتلاف وسيع و کمک به شکل گيري يک آلترناتيو فراگير، انقلابي و دموکراتيک، به گرمي مي فشارد؛ ائتلافي که هم اکنون در حال شکل گيري است. براي تقويت و گسترش دموکراسي و حفظ و نهادينه شدن آن در جامعه، ما به خصوص بر حضور هرچه وسيع تر نيروهاي چپ در چنين ائتلافي تاکيد داريم و خود در اين جهت حرکت مي کنيم.

دوستان عزيز دانشجو
ما ضمن حمايت از تلاش هاي شما در جهت نزديکي و ائتلاف نيروهاي سياسي در مقابل جمهوري اسلامي، لازم است يادآوري کنيم که نيات خيرخواهانه شما با واقعيات جامعه ما و صف بندي واقعي نيروهاي آن همخواني ندارد و نمي تواند ائتلافي فراگير از همه نيروهائي که شما در بيانيه خود از آنها نام برده ايد شکل گيرد. اما مي توان در جهت ائتلاف و همکاري هرچه بيشتر نيروهاي درون هر طيف تلاش کرد. کاستن از تفرقه کنوني و نزديکي و همکاري نيروهائي که راستاي سياسي همسان يا مشابهي را دنبال مي کنند، در مجموع، اپوزيسيون دموکراتيک را تقويت و جمهوري اسلامي را تضعيف خواهد کرد.

۴ آذر ۱٣۸۴ ـ ۲۴ نوامبر ۲٠٠۵[ نسخه چاپی ]     [ بازگشت به صفحه اول ]


اخبار
درگيري فيزيکي مردم با گشت ارشاد در ميدان درکه تهران
تجمع حق التدريسان و معلمان پيش دبستاني مقابل مجلس
روزنامه رسمي حكم ابطال رياست مرتضوي را چاپ نكرد
دلار 2023 تومان ، سكه 747 هزار تومان
اظهار ناتواني دولتي ها در جلسه مجمع تشخيص
مقابل شهرداري ملارد رخ داد خودسوزي مقابل چشم شهردار
بازداشت يک فعال سياسي عرب در حميديه
خواستار پايان اعتصاب غذاي کبودوند هستيم
رييس اتحاديه ناشران و كتابفروشان:كتابفروشان به تعطيلي فكر مي‌كنند :
فدراسيون دوچرخه‌سواري هم «تعليق» شد
اخبار دانشجوئی
کوي دانشگاه تهران ۱۰ روز قبل و بعد از ۱۸ تير تعطيل است
اجراي دستورالعمل پوشش دانشجويان از اول مهر/ انتقاد از نيروي انتظامي۱۳۹۱/۰۳/۲۰
۶۲ درصد مدال‌آوران ايراني رقابت‌هاي علمي جهاني از کشور رفتند
ادامه‌ي تنش در دانشگاه مازندران به دنبال مرگ يک دانشجو
گزارش شوراي دفاع از حق تحصيل
سخنان وزير علوم افشاي نقض آشکار حقوق دانشجويان است
تجمع اعتراضي دانشجويان علوم پزشکي در مقابل مجلس و وزارت بهداشت
نويد بهاري دانشجويان از پشت ميله هاي زندان
تجمع ۵ روزه‌ي دانشجويان علوم پايه در مقابل وزارت بهداشت
اعتراض داريوش اجلالي، دانشجوي دانشگاه ياسوج با دوختن لب‌هايش
 
کارگران دربند را آزاد کنید

دانشجویان دربند را آزاد کنید

برگی از تاریخ

با یاد یاران

اسامی قربانيان کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷

شورای دانشجویان و جوانان چپ ایرانخبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران


آرشیو آثار کلاسیک مارکسیستی

Copyright 2004 © etehadefedaian.org - All Rights Reserved - Administration