The Union Of People's Fedaian Of Iran
اخبار    سرسخن    مقالات سیاسی    اعلامیه ها    ديدگاه ها    کارگری    زنان    دانشجویی    مسئله ملی    اجتماعی    رويدادهای بين المللی    برای جهانی دیگروسوسياليسم    حقوق بشر    گفتارهای رادیویی    یادها    در راه کنگره    اعلان ها    موضوعی    گفتگو      
صفحه اول معرفي و تاريخچه  |   اسناد سازمان  |   آرشيو  |   پيوندهاي ديگر  |   آدرس هاي ما  |   آرشيو مقالات

اسب شکسته تروا و خودمحوري اصلاح طلبان

سيروس ملکوتي

اخبار روز
يکشنبه ۲۵ بهمن ۱٣٨٨ - ۱۴ فوريه ۲۰۱۰

پيشتر ها در اغازين واهه برامد جنبش شکوهمند موسوم به سبز در همه تفاسير سياسي انرا جنبشي خودجوش ميخواندند. رهبر معيني نداشت اما به حمايت از شخصيت هاي سياسي مشخصي مي پرداخت.
انچه او را به نظم مي اورد همانا دادخواهي و مطالباتي بودند که روز به روز از محدوده زماني برامدش دورتر ميگرديد و داشت تمامي تاريخ سي ساله رژيم را دربر ميگرفت.
از راي من کو اغازيد و سپس زندان هاي مخوف را نشانه گرفت و در انتها به زنداني به نام ايران رسيد و پيامش را چه روشن در گذار از اين زندان فرياد نمود.
نيروهاي پراکنده اما مشترک در منافع اصلاح طلب به تلاشي گسترده براي مهار اين جنبش خودجوش دست زدند تا انرا به انقياد خواسته هاي خود در اورند، خواسته هايي که بازگشت جنبش را به شعار راي من کو وعده ميداد.
بيانيه هاي اقاي موسوي، پديداري اتاق فکر اقايان مهاجراني ها، دستورات مبارزاتي و طرح شعارهاي مبارزاتي از طريق رسانه ها، سخنراني اين و آن شخصيت اصلاح طلب در صحنه هاي علمي و مبارزاتي، همه و همه در جهت به نظم در اوردن اين جنبش، متناسب با منشور و دادخواهي گروه خاصي از معترضين حکومتي قابل شناسايي ميباشند.
گام نخست برپايي يک بيرق سبز و نفي بيرق هاي ديگر بود، وحدت سياسي را در بيان تک صدايي درک نموده و خواسته و تفکر يا با من همراه يا از من جدا را مطرح نمودند.
بسياري از باورمندان بدين رهبري خود ناميده که چند صباحي زندگي و عرصه اعتراض را مي اغازيدند براي اپوزيسيون سي ساله ايراني در خارج و داخل به تعيين و تکليف پرداختند و حتي تعريف و يا حافظه اجتماعي را نيز تصاحب نمودند.
اقاي کديور در سخني خطاب به طرفداران مشروطه که با پرچم شير و خورشيد در اعتراضات حضور مي يافتند ميگويد: شما در اين سي سال کجا بوديد که هم اکنون سر بر اورديد؟...
اين پرسش پيام و سوداي نفي ديگران را در سر داشت و بيش از ان قلب حافظه سياسي را وعده ميداد.
از يکسو اين باور را دامن ميزد که گوينده سي سال تلاش نمود تا چنين خرد جمعي پديد ايد، و از سوي ديگر با نفي حلقه ضعيف تر زنجير و استفاده از تضادهاي سياسي موجود در اپوزيسيون بخشي از ان را حذف مينمود که با سکوت جمهوري خواهان سکولار و چپ ها نيز همراه امد تا نوبت حذف خود را در بيانيه ها و سخنراني هاي بعدي در انتظار باشند.
اتاق فکر داير نمودند و در اولين پيام خود با ناچيز شمردن سکولارها به صدور فرمان تک صدايي پرداختند.
تاسف اور انکه اتحاد مقدس اغازين واهه پيدايي اين نظام امکان برپايي يافت تنها با اين تفاوت که اعضاي فلان حزب سياسي هم پيمان با نظام اينبار فرديت خود را هزينه نمودند.
نامش را هم اتحاد نهادند، حاشا که هرگز نيرويي از هم گسسته و فارغ از قطب بندي هاي سياسي- اجتماعي قادر نخواهد شد اتحاد را با قدرت و قطب بندي نظم يافته سياسي تجربه نمايد، بلکه ذوب شدن خود را مي تواند نظاره گر باشد و نه بيش.
از طريق دست يازي به همه رسانه هاي مهم که گمان ميرفت صداي اپوزيسيون باشند و همچنين برپايي چند نهادي به نظم خود در حذف هوشمندانه ديگران پرداختند.
ماجراي اسب ترواي اقاي مهاجراني و شرکا يک اشتباه در تاکتيک مبارزاتي نبود تا با نقدي بتوان فرصت ديگري در اختيار اين ژنرال هاي استراتژيست قرار داد. بلکه تداوم سياست به انقياد دراوردن جنبش بشمار ميرود.
سياستي که انسانها در ان ارزش چنداني ندارند. تعداد و کميت کشته شدگان تنها از اين منظر يک عدد بيش نخواهد بود.
لازم به تشريح نابخردانه سياست و تاکتيک اشتباه اسب ترواي نيست اما بايد بدانيم اين به ظاهر بي روشي چه انديشه اي را دنبال ميکند.
اقاي سازگارا مدت هاست در برنامه هاي يوتيوب خود تاکتيک و نحله مبارزاتي را تکليف مينمايند، حتي محدوده خواسته ها و مطالبات را در طرح بکارگيري از شعار مشخص ميسازند. جغرافياي مبارزه، چگونگي اغاز و پايانش را در يک برنامه علني اعلام ميدارند. با کاهش عنصر خودجوش مبارزه در داخل توجه بدين فرامين نيز افزون گرديده است. سالها پيش نيز برخي از رسانه هاي سياسي تجاري ايراني در خارج از کشور در هنگامه هاي جمع اوري اعانه نيز فرامين اينچنيني صادر مينمودند و کار ماموران اطلاعاتي نظام را بسيار راحت مينمودند.
بيست دو بهمن نشان داد که چگونه نظام قادر است محصول چنين پيامک ها را بشويد و در چنبره خشونت خويش نابود نمايد.
دخالت اصلاح طلبان حکومتي در اين جنبش دادخواهانه و شکوهمند مردم نتايج اسفباري تاکنون به همراه داشت.
يک نفي رنگين کماني جنبش و برقراري سبز به مثابه سبز حسيني.
دو: محدود کردن حافظه تاريخي و دادخواهي و بازگشت به انديشه اي که امام را راحل ميخواند و بدين سان جلوگيري نمودن از پديداري و گسترش قطب بنديهاي سياسي و دادخواهي ها.
سوم: مهيا نمودن شرايط سرخوردگي ها و حتي خاموشي جنبش.
از منظر اين اقايان کاملا قابل درک ميباشد، جنبشي که جمهوري اسلامي را نميخواهد، جنبشي که دادخواهيش بازخواني سي سال جنايت عليه بشريت را فرياد ميکند بيشک جنبشي نيست که بتوان همراهيش نمود.
در چنين شرايطي اما جايي و فرصتي براي دلسردي باقي نمي ماند تنها بکارگيري توانايي هاست براي سازماندهي حقيقي مبارزه.
پذيرش اين مهم که جنبش پيش روي بر امده از دادخواهي سي سال مردم ايران ميباشد.
پذيرش اين نکته که اين جنبش سرانجام پذيري سازماندهيش به پايان نرسيده است که پيام فروپاشي نظام را بر بنيادش وعده داد.
پذيرش اين حقيقت که قطب بنديهاي سياسي بايد به وقوع بپيوندند. اتحاد و اصولا هر همايشي از چنين معرفت و خوداگاهي سازمان يافته برخواهد خواست.
پذيرش اين نکته که جنبش پيش رويمان تظاهري همگاني نيافته است و عمومي تر از ان است که بتوان پوپوليزم را از ان تفکيک نمود. حضور نيروهاي طبقاتي، خلق هاي ايران و زنان با ويژه گيهاي مشخص خود شرط تعيين کننده اي در عبور از چنين پوپوليزم سياسي خواهد بود.
عدم پديداري قطب بندي سياسي انديشه هاي پراکنده سياسي چه در غالب گروهي خود و چه فردي ربط چنداني به شرايط بر شمرده نمي دارد بلکه فقط و فقط مربوط است به گمگشتي که اپوزيسيون حقيقي دچار ان است.
تقابل و تفکيک انديشه حکومت دين مدار و نظام سکولار اولين بنيادي خواهد بود بر بران ميتوان قطب بندي سياسي را سامان بخشيد.
به چه دليل تعلل سي ساله در اين امر حاکم بود پرسش هم اکنوني ما نيست اما بي توجهي بدين امر در اين واهه پرسش تاريخ است.
اين را هم بگويم که اصولا تعيين و تبيين قطب بنديهاي سياسي به معناي اين نمي باشد که نيروها را در جدالي بي انتها در برابر يکديگر قرار بدهد بلکه بلعکس قادر ميگردد اتحاد و همايش اجتماعي -سياسي را بر بنياد ميثاقي حقيقي پديد اورد، و جنبش را از خطر سقوط در فرهنگ مبارزاتي تک صدايي برهاند.


[ نسخه چاپی ]     [ بازگشت به صفحه اول ]


اخبار
درگيري فيزيکي مردم با گشت ارشاد در ميدان درکه تهران
تجمع حق التدريسان و معلمان پيش دبستاني مقابل مجلس
روزنامه رسمي حكم ابطال رياست مرتضوي را چاپ نكرد
دلار 2023 تومان ، سكه 747 هزار تومان
اظهار ناتواني دولتي ها در جلسه مجمع تشخيص
مقابل شهرداري ملارد رخ داد خودسوزي مقابل چشم شهردار
بازداشت يک فعال سياسي عرب در حميديه
خواستار پايان اعتصاب غذاي کبودوند هستيم
رييس اتحاديه ناشران و كتابفروشان:كتابفروشان به تعطيلي فكر مي‌كنند :
فدراسيون دوچرخه‌سواري هم «تعليق» شد
اخبار دانشجوئی
کوي دانشگاه تهران ۱۰ روز قبل و بعد از ۱۸ تير تعطيل است
اجراي دستورالعمل پوشش دانشجويان از اول مهر/ انتقاد از نيروي انتظامي۱۳۹۱/۰۳/۲۰
۶۲ درصد مدال‌آوران ايراني رقابت‌هاي علمي جهاني از کشور رفتند
ادامه‌ي تنش در دانشگاه مازندران به دنبال مرگ يک دانشجو
گزارش شوراي دفاع از حق تحصيل
سخنان وزير علوم افشاي نقض آشکار حقوق دانشجويان است
تجمع اعتراضي دانشجويان علوم پزشکي در مقابل مجلس و وزارت بهداشت
نويد بهاري دانشجويان از پشت ميله هاي زندان
تجمع ۵ روزه‌ي دانشجويان علوم پايه در مقابل وزارت بهداشت
اعتراض داريوش اجلالي، دانشجوي دانشگاه ياسوج با دوختن لب‌هايش
 
کارگران دربند را آزاد کنید

دانشجویان دربند را آزاد کنید

برگی از تاریخ

با یاد یاران

اسامی قربانيان کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷

شورای دانشجویان و جوانان چپ ایرانخبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران


آرشیو آثار کلاسیک مارکسیستی

Copyright 2004 © etehadefedaian.org - All Rights Reserved - Administration