The Union Of People's Fedaian Of Iran
اخبار    سرسخن    مقالات سیاسی    اعلامیه ها    ديدگاه ها    کارگری    زنان    دانشجویی    مسئله ملی    اجتماعی    رويدادهای بين المللی    برای جهانی دیگروسوسياليسم    حقوق بشر    گفتارهای رادیویی    یادها    در راه کنگره    اعلان ها    موضوعی    گفتگو      
صفحه اول معرفي و تاريخچه  |   اسناد سازمان  |   آرشيو  |   پيوندهاي ديگر  |   آدرس هاي ما  |   آرشيو مقالات

حزب کمونيست يونان و بحران اقتصادي

برگردان ناهيد جعفرپور

با نگاه به تطاهرات همبستگي با يونان در برلين و اعتراضات سراسري در يونان روزنامه يونگه ولت سخنراني پتروس منتيس را که در هفته گذشته در گردهم آئي در برلين در باره "وظائف کنوني مبارزات ضد امپرياليستي" ايراد شده است به چاپ رسانده است که به لحاظ اهميت آن به فارسي برگردانده مي شود..

پتروس در سخنراني خود اينگونه آغاز به سخن مي نمايد:
رفقا و دوستان عزيز!

ما کمونيست ها از بحران اقتصادي سرمايه داري نه متعجب گشته ايم و نه غافلگير. ما براين آگاهيم که بحران سرمايه داري اجتناب ناپذير است حال چه بطورليبرالي و يا چه بطورسوسيال دمکراسي نسبت به آن عکس العمل نشان داده شود. در تاريخ سيستم سرمايه داري تا کنون بحران هاي اقتصادي بسياري وجود داشته است و تمامي اين بحران ها ريشه در وخيم شدن تضادهاي اصلي و يا بهتر بگويم ريشه در همواره اجتماعي شدن بزرگ توليد و تمايل خصوصي به سود حاصله از آن دارد.

ما مي دانيم که سيستم سرمايه داري يک سيستم استثمارگر است و عملکردي بدون نقشه و هرج و مرج طلبانه دارد که کمک مي کند تا حداکثر سود حاصل شود. سودي که در خدمت رفع نيازهاي مردم نيست.

با طرح اين مسائل ما چه چيزي را مي خواهيم بگوئيم؟
در يونان در حال حاضر جدل هاي سياسي/ايدئولوژيکي در باره ريشه واقعي بحران در حرکت است و اين هم روشن است که اگر ما ريشه و يا دليل بحران را بشناسيم در اين صورت مي توانيم براي آن راه حلي و يا راه خروجي ارائه دهيم.

نيروهاي اپورتونيستي
نظريه هاي نيروهاي اپورتونيستي اي مانند چپ هاي اينجا (آلمان) و سيناسپيسموس در يونان در باره کاپتاليسم کازينوئي و در باره به اصطلاح شکست نئوليبراليسم و يا در باره دولت تا گلو مقروض، از سوي مردم يونان بطورمبارزه جويانه پاسخ داده شده است. راه حل هاي آنان در باره يک سرمايه داري انساني و بشردوستانه در ميان مردم يونان موافقي نداشته و درمواضع حزب کمونيست يونان خيلي پيش تر از گسترش بحران اقتصادي همواره اعلام گشته است.
ما از همان آغاز بطورروشن اعلام نموديم که هيچ وجه اشتراکي ميان طبقه کارگر و سرمايه وجود ندارد حال چه در خود بحران و چه در يک رونق اقتصادي.
ما به انسانهاي کار ( کارگران) اين پيام را مي رسانيم که زمان سرمايه داري بسر رسيده است. ما راه ديگري را پيش روي خود داريم راهي که نيازهاي اجتماعي را در مرکز توجه خود قرار مي دهد. ما امروز بيشتر از هميشه اين خواست را در ارجعيت قرار مي دهيم. درست امروزآنهم در زمان گيجي در باره تولد مجدد سرمايه داري، قطع اميد کردن ها و علامت سئوال بزرگ در باره امکان يک چشم انداز.

سوسياليسم رويائي انتزائي نيست. بلکه براي حزب کمونيست هدف استراتژيکي مبارزاتي است. حزب کمونيست يونان با اين چشم انداز تز هاي خود را به مشکل روز، مبارزه سياسي را تاکتيک خود و حضورش را در محيط کار و اتحاديه کارگري به نمايش مي گذارد.

ما بعد از هژدهمين جلسه حزب به اين باور رسيديم که در اين موقعيت قرار گرفته ايم در باره يک ضد حمله در تمامي سطوح صحبت کنيم. يک ضد حمله در تمامي سطوح با حزبي که ضرورت و امکان يک نظم اجتماعي سوسياليستي/کمونيستي را تاکيد دارد و آنرا بعنوان تنها پاسخ به بحران اقتصادي سرمايه داري، استثمارو ستم و فشارو بربريت امپرياليستي مي داند. براي ما از هر زماني ديگرروشنتر است که مبارزه ضد منوپولي و ضد امپرياليستي با مبارزه براي سرنگوني سرمايه داري يکي است.

در يونان ما در حال حاضر سختي هاي يک مبارزه روياروي را تجربه مي کنيم. سرمايه حمله اي را بر عليه دستاوردهاي کارگران آغاز نموده است آنهم با اين هدف که طبقه کارگر خسارات بحران سرمايه داري را تقبل کند. عصبيت اتحاديه اروپا و دولت سوسيال دمکرات در آتن کاملا ويژه است. سيستم اجتماعي تغيير داده مي شود. مزدها و حقوق بازنشستگي شاغلين تقليل داده مي شود. سيستم بهداشت و آموزشي خصوصي مي گردد. در مجموع از تمامي ابزار استفاده مي شود تا ارزش نيروي کار ارزان و ارزان تر شود و استثمار بيشتر گردد تا در نهايت درجه سود و منفعت به حداکثر خود رسد.
همزمان سرمايه بزرگ حزب ما و اتحاديه کارگري يونان را مورد حمله قرار مي دهد و تلاش مي کند خشم و ناراحتي در ميان مردم به وجود آورد و مردم را آزرده سازد و هزاران نفر را که در خيابان ها به اعتصاب پرداخته اند مورد تعقيب و دستگيري قرار دهد و مواضع اپورتونيستي را شدت بخشد. طبقه مسلط تلاش مي کند به مردم فشار وارد کند و به آنها تلقين کند که يونان تا گلو مقروض است و مردم بايد قروض را متقبل گردند تا بدينوسيله استقلال مجددا برقرار گردد. ما مصممانه مي گوئيم اين گفته که ما پول نداريم و نمي توانيم قروض خويش را بپردازيم و به ورشکستگي کشيده شده ايم تنها و تنها تلاش براي تحت فشار قرار دادن مردم است.

دولت يونان قروض چه کسي را بعهده مي گيرد؟ آيا اينکار را براي نياز هاي مردم مي کند؟ براي اينکه حقوق بازنشستگي را افزايش دهد؟ مزد ها را افزايش دهد؟ بيمارستان و مسکن دولتي براي مردم بسازد؟ مطمئنا نه و اين پرسش ها دقيقا مرکز مشکلات مي باشند.

مقاومت شديد
کارگران با وجود مشکلاتشان و همچنين جنبش اتحاديه کارگران در يونان مقاومت خويش را شدت بخشيده اند. اين اتفاقي نيست که اقدامات ضد کارگري نمي توانند بمانند ساير ديگر کشورهاي اتحاديه کارگري به اجرا در آيند. دولت هاي نئا ديموکراتيا و پاسوک جرئت نکردند اقدامات ضد مردمي را به اجرا در آورند زيرا که جنبش قوي اي در مقابل آنان قرار گرفته است. جنبشي که گول نمي خورد و براي نياز هاي کنوني و بهبود مناسبات زندگي مبارزه مي کند.

براي ما بخصوص بعد از هژدهمين نشست حزب روشن است که مبارزه طبقاتي در يونان بايد شدت گيرد. در اين راه بايد با نااميدي ها جنگيد و جنبش بايد هدفش معين باشد. در غير اين صورت سريعا همه چيز بر باد خواهد رفت. حداقل تجربه کشور هاي اروپاي شرقي اين را به ما نشان داد.

ما براي اضافه دستمزد ها مبارزه مي کنيم و جلوي اخراج هاي روزانه را مي گيريم. ما بايد روي آن موضعي که کارگران را به حرکت در مي آورد پافشاري کنيم. با اين وجود هدف را نبايد به فراموشي بسپاريم. زيرا که مبارزه طبقاتي ما يک هدف دارد. اين هدف که رفتن اين سيستم را امنيت بخشيم.

بنابراين امروز بايد در يونان حزب کمونيست و طبقه کارگر و جنبش اتحاديه ها و کارگران و ائتلاف هاي اجتماعي و جبهه سياسي اجتماعي مسئله قدرت سياسي را در دستور کار خويش قرار دهند.

پاسخ ما سوسياليسم است. اين سوسياليسم تکرار آنچه که مي شناسيم نيست. بلکه بيشتر تجربه هاي با ارزش سوسياليسمي را که ما از قرن 20 مي شناسيم در خود حمل مي کند و همزمان سوسياليسمي است که از اشتباهات گذشته درس گرفته است.

در حال حاضر ما تنها در باره خواسته هاي مشخصي بحث نمي کنيم. بلکه ما در باره مسير جنبش و اشکال مبارزه و همچنين قدرت سياسي بحث و گفتگو مي نمائيم.

تظاهرات هاي ماه مه، اعتصاب ها، اشغال ها و همچنين ديگر اشکال مبارزاتي در همين اخيرا صورت پذيرفته اند، ابزاري هستند تا بحث راه ها را در ميان مردم باز نمود و شدت داد. راه منوپل ها يا راه کارگران و قدرت مردم. راه سوسياليسم. آن سوسياليسمي که ما فرموله مي کنيم.

بحران سرمايه داري تضاد هاي داخلي امپرياليسمي را اجتناب ناپذير نموده است. اتحاديه اروپا و ائتلاف امپرياليسمي ديگر نمي توانند اين مسئله را پنهان سازند. در رابطه با قروض يونان اين تضاد ها ميان آلمان، فرانسه، آمريکا، روسيه و چين بالا گرفت. موضوع بر سر حق رهبريت در منطقه و همچنين تقسيم بازارهاي جهاني است.

حزب ما تاکيد بر اين ضرورت دارد که فعاليت هاي نيروهاي کمونيستي، ضد امپرياليستي بايد هماهنگ گردند. ما بايد ائتلاف هاي خود را تشکيل دهيم. آنهم با نيروها و احزابي که موضع روشن در باره سوسياليسم دارند. همچنين با کساني که در مبارزاتشان جهت گيري ضد امپرياليستي و ضد منوپوليستي دارند. اين ائتلاف بايد جبهه ديگر را به وجود آورد. جبهه همکاري ملت ها. راه حل تاريخي مانيفست کمونيستي. اينکه کارگران همه کشورها متحد شوند هنوز هم بروز است.

[ نسخه چاپی ]     [ بازگشت به صفحه اول ]


اخبار
درگيري فيزيکي مردم با گشت ارشاد در ميدان درکه تهران
تجمع حق التدريسان و معلمان پيش دبستاني مقابل مجلس
روزنامه رسمي حكم ابطال رياست مرتضوي را چاپ نكرد
دلار 2023 تومان ، سكه 747 هزار تومان
اظهار ناتواني دولتي ها در جلسه مجمع تشخيص
مقابل شهرداري ملارد رخ داد خودسوزي مقابل چشم شهردار
بازداشت يک فعال سياسي عرب در حميديه
خواستار پايان اعتصاب غذاي کبودوند هستيم
رييس اتحاديه ناشران و كتابفروشان:كتابفروشان به تعطيلي فكر مي‌كنند :
فدراسيون دوچرخه‌سواري هم «تعليق» شد
اخبار دانشجوئی
کوي دانشگاه تهران ۱۰ روز قبل و بعد از ۱۸ تير تعطيل است
اجراي دستورالعمل پوشش دانشجويان از اول مهر/ انتقاد از نيروي انتظامي۱۳۹۱/۰۳/۲۰
۶۲ درصد مدال‌آوران ايراني رقابت‌هاي علمي جهاني از کشور رفتند
ادامه‌ي تنش در دانشگاه مازندران به دنبال مرگ يک دانشجو
گزارش شوراي دفاع از حق تحصيل
سخنان وزير علوم افشاي نقض آشکار حقوق دانشجويان است
تجمع اعتراضي دانشجويان علوم پزشکي در مقابل مجلس و وزارت بهداشت
نويد بهاري دانشجويان از پشت ميله هاي زندان
تجمع ۵ روزه‌ي دانشجويان علوم پايه در مقابل وزارت بهداشت
اعتراض داريوش اجلالي، دانشجوي دانشگاه ياسوج با دوختن لب‌هايش
 
کارگران دربند را آزاد کنید

دانشجویان دربند را آزاد کنید

برگی از تاریخ

با یاد یاران

اسامی قربانيان کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷

شورای دانشجویان و جوانان چپ ایرانخبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران


آرشیو آثار کلاسیک مارکسیستی

Copyright 2004 © etehadefedaian.org - All Rights Reserved - Administration